Fucidine zalf, zalf 20 mg/g

Illustratie van Fucidine zalf, zalf 20 mg/g
Stof(fen) Fusidinezuur
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code D06AX01
Farmacologische groep Antibiotica voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Fucithalmic 10 mg/g ooggel Fusidinezuur Amdipharm
Affusine 20 mg/g crème Fusidinezuur Will-Pharma B.V. Beechavenue 6 1119 PT SCHIPHOL-RIJK
Fucidin zalf, zalf 20 mg/g Fusidinezuur Euro Registratie Collectief
Fusidinezuur CF 20 mg/g crème Fusidinezuur Centrafarm
Fucidin crème 20 mg/g, crème Fusidinezuur LEO Pharma B.V. Delflandlaan 1 1062 EA AMSTERDAM

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fucidin(e) zalf is bestemd voor gebruik op de huid.

Het werkzaam bestanddeel van Fucidin(e) zalf is een antibioticum.

Fucidin(e) wordt gebruikt voor de plaatselijke behandeling van huidinfecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor natriumfusidaat (o.a. stafylokokkeninfecties).

Wanneer u teveel Fucidin(e) zalf heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Er werden tot op heden echter geen gevallen van overdosering gemeld.

Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Fucidin(e) smeren. U moet dus niet een dubbele hoeveelheid gaan smeren.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Na het vroegtijdig stoppen met Fucidin(e) is het mogelijk dat de huidinfectie terugkeert of niet geneest.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Als u Fucidin(e) gebruikt in het gezicht. Fucidin(e) mag niet in of rond het oog aangebracht worden omdat dit een prikkend gevoel in het oog kan geven.

Gebruikt u dit middel regelmatig of langdurig, dan loopt u het risico dat de bacteriën waartegen dit middel werkt, resistent worden voor fusidinezuur. Hierdoor kan dit middel bij u na verloop van tijd niet goed meer werken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Gebruikt u naast Fucidin(e) zalf nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding te beoordelen.

Wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Fucidin(e) zalf heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Fucidin(e) zalf bevat cetylalcohol en wolvet. Deze stoffen kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken zoals huidontsteking als gevolg van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Fucidine zalf uit Spanje bevat butylhydroxytolueen (E321) en kan daardoor plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

De gebruikelijke dosering is, zowel voor volwassenen als voor kinderen, driemaal per dag een kleine hoeveelheid Fucidin(e) op de aangedane huid te smeren. Indien u een afsluitend steriel verband aanbrengt, dient u Fucidin(e) minder vaak te smeren.

Merkt u dat Fucidin(e) zalf te sterk of juist te weinig werkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling bedraagt ongeveer 1 tot 2 weken, soms echter langer. Dit is afhankelijk van de aandoening en het resultaat. Volg daarom de aanwijzingen van uw arts op.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Fucidin(e) zalf bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen:

 • Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
 • Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
 • Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
 • Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
 • Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
 • Met niet bekende frequentie voorkomen (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De bijwerkingen zijn hieronder gerangschikt per orgaanklasse en de individuele bijwerkingen zijn gerangschikt, startend met de meest frequent gerapporteerde.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld, voornamelijk op de plaats waar men de zalf aanbrengt.

 • ImmuunsysteemaandoeningenZelden: overgevoeligheidsreacties
 • OogaandoeningenZelden: irritatie van het slijmvlies van het oog
 • Huid- en onderhuidaandoeningenSoms:
  • huiduitslag (rash)
  • irritatie op de toedieningsplaats o.a. pijn, prikkend gevoel van de huid, branderig gevoel van de huid, roodheid van de huid (erytheem).
  • jeuk
  • huidontsteking als gevolg van contact met stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Niet bekende frequentie:

 • netelroos (urticaria)
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel en tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
 • eczeem
 • plotselinge vochtophoping rond het oog (periorbitaal oedeem)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Een geopende tube niet langer dan 3 maanden gebruiken.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is natriumfusidaat 20 mg/g
 • De andere stoffen in dit middel zijn: wolvet, cetylalcohol, vloeibare paraffine, witte vaseline. Fucidine zalf uit Spanje bevat ook all-rac-α-tocopherol, butylhydroxytolueen (E321).

Fucidin(e) zalf is een wit tot gebroken witte zalf en is verkrijgbaar in tubes van 15 en 30 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

LEO Laboratories Ltd

Cashel Road, Dublin 12

Ierland

In het register ingeschreven onder  
RVG 106192//05617 Fucidin zalf, zalf 20 mg/g (Groot-Brittannië)
RVG 101188//05617 Fucidine zalf, zalf 20 mg/g (Spanje)

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

Groot-Brittannië Fucidin ointment
Nederland Fucidin zalf
Spanje Fucidine 20 mg/g pomada

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2013

Euro Registratie Collectief b.v., 170513-0513

Advertentie

Stof(fen) Fusidinezuur
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code D06AX01
Farmacologische groep Antibiotica voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.