Gastilox Plus Dimeticon, kauwtabletten

Illustratie van Gastilox Plus Dimeticon, kauwtabletten
Stof(fen) Aluminiumoxide
Toelating Nederland
Producent Novum Pharma BV Keyserswey 20 2201 CW NOORDWIJK
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 13.01.1988
ATC-Code A02AF02
Farmacologische groep Antacida

Vergunninghouder

Novum Pharma BV Keyserswey 20 2201 CW NOORDWIJK

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Antagel Sanias, suspensie voor oraal gebruik Aluminiumoxide Magnesiumhydroxide Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Antagel Teva, suspensie voor oraal gebruik Aluminiumoxide Magnesiumhydroxide Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gastilox Plus Dimeticon wordt ingenomen bij zuurbranden en oprispingen, waarbij sprake is van lucht- of gasophopingen in het maagdarmkanaal.

Door de zuurbindende en oppervlaktespanning-verlagende eigenschappen wordt Gastilox Plus Dimeticon ingezet voor de behandeling van aandoeningen, die worden veroorzaakt door teveel zuur in de maag en slokdarm, en bij aandoeningen waarbij een opgeblazen gevoel ontstaat door ophoping van lucht- en gas in het maagdarmkanaal. Het dimeticon in Gastilox Plus Dimeticon zorgt ervoor dat de vorming van lucht- en gasbellen in het maag-darmkanaal wordt afgeremd.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of word hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Als de werking van uw nieren ernstig is gestoord (nierfunctiestoornissen).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Patiënten met nierstenen moeten voorzichtig zijn met langdurig gebruik van zuurbindende stoffen. Deze patiënten moeten de aangegeven dosering niet overschrijden en mogen Gastilox Plus Dimeticon niet langdurig gebruiken.

  • Behandeling met een zuurbindende stof kan symptomen die gepaard gaan met een maagcarcinoom maskeren en kan hierdoor de diagnose vertragen.

Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, moet u een arts raadplegen.

Kinderen

Bij kleine kinderen kan het gebruik van magnesiumhydroxide hypermagnesiëmie veroorzaken, vooral wanneer dit samengaat met nierinsufficiëntie of dehydratatie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Gastilox Plus Dimeticon nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Het gelijktijdig innemen van Gastilox Plus Dimeticon tabletten en andere geneesmiddelen zoals tetracyclines, hartglycosiden, atropine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, isoniazide en ijzerpreparaten wordt afgeraden omdat de opname in het maagdarmkanaal van deze geneesmiddelen daardoor wordt gestoord. De behandelende arts zal daar rekening mee houden, maar vergeet dan ook nooit te zeggen, wat u inneemt.

De bovengenoemde geneesmiddelen moeten tenminste een half uur vóór Gastilox Plus Dimeticon worden ingenomen.

Sommige geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door magnesiumhydroxide of kunnen invloed hebben op hoe goed magnesiumhydroxide werkt. Gebruikt u al salicylaten? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gastilox Plus Dimeticon wordt in de moedermelk uitgescheiden.

Gastilox Plus Dimeticon kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift in de zwangerschap en tijdens de periode van het geven van borstvoeding worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gastilox Plus Dimeticon heeft waarschijnlijk geen effect op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Gastilox Plus Dimeticon kauwtabletten bevatten sucrose en glucose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gastilox Plus Dimeticon kauwtabletten bevatten sorbitol.

Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit middel toegediend krijgt.

Gastilox Plus Dimeticon kauwtabletten bevatten zonnegeel FCF (E110).

Zonnegeel FCF kan allergische reacties veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

De normale dosering van Gastilox Plus Dimeticon is 4 x per dag (= 24 uur) 2 tabletten.

Gastilox Plus Dimeticon kauwtabletten steeds een uur na elke maaltijd en vlak voor het slapen gaan innemen. Bij ernstige klachten kan de gebruikelijke dosering verdubbeld worden.

Toediening: de tabletten, eventueel met wat vocht, fijnkauwen en doorslikken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u meer Gastilox heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij normaal gebruik geeft Gastilox Plus Dimeticon geen bijwerkingen.

In zeldzame gevallen kan door de aanwezigheid van aluminium in Gastilox Plus Dimeticon de opname van fosfaat in het maagdarmkanaal verminderen, zodat na langdurige toediening van hoge doses verschijnselen ten gevolge van een tekort aan fosfaat in het lichaam kunnen ontstaan.

Zeer zelden: Hypermagnesiëmie. Dit werd waargenomen na langdurige toediening aan patiënten met nierinsufficiëntie.

Niet bekend: buikpijn

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de blisterverpakking na ‘Niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn: 200 mg aluminiumoxide (als algeldraat), 400 mg magnesiumhydroxide en 25 mg dimeticon per kauwtablet.
  • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: chinolinegeel (E104), citroenzuur (E330), glucose, magnesiumstearaat (E470b), mannitol (E421), maïszetmeel, saccharoïde natrium (E954), saccharose, sorbitol (E420), natuurlijke citroensmaak, Swiss crème poeder, talk (E553B) en zonnegeel FCF (E110).

Hoe ziet Gastilox eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Gastilox Plus Dimeticon kauwtabletten zijn ronde, platte, witte kauwtabletten. Ze zijn beschikbaar in een doos met 20, 40 en 50 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novum Pharma B.V.

Keyserswey 20

NL-2201 CW Noordwijk

Fabrikant

Sanico NV

Industriezone 4

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

In het register ingeschreven onder:

RVG 11273

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2019.

Advertentie

Stof(fen) Aluminiumoxide
Toelating Nederland
Producent Novum Pharma BV Keyserswey 20 2201 CW NOORDWIJK
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 13.01.1988
ATC-Code A02AF02
Farmacologische groep Antacida

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.