Humira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen.

ATC-Code
L04AB04
Humira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen.

AbbVie

Stof(fen)
Adalimumab
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Immunosuppressiva

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

AbbVie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Humira bevat de actieve stof adalimumab, een middel dat de natuurlijke afweer selectief onderdrukt (immunosuppressivum). Humira is bedoeld voor het behandelen van reumatoïde artritis, polyarticulaire juveniele idiopathische artritis, spondylitis ankylopoetica, axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica, artritis psoriatica, psoriasis, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het is een geneesmiddel dat het ontstekingsproces afremt om zo deze ziekten te beheersen. Het werkzame bestanddeel, adalimumab, is een humaan monoklonaal antilichaam dat geproduceerd wordt door gecultiveerde cellen. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die andere unieke eiwitten herkennen en zich hieraan binden. Adalimumab bindt zich aan een specifiek eiwit (tumor necrose factor of TNFα), dat in verhoogde mate aanwezig is bij ontstekingsziekten zoals reumatoïde artritis, polyarticulaire juveniele idiopathische artritis, spondylitis ankylopoetica, axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica, artritis psoriatica, psoriasis, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Reumatoïde artritis

Humira wordt gebruikt voor het behandelen van reumatoïde artritis bij volwassenen. Reumatoïde artritis is een ontstekingsziekte van de gewrichten. Wanneer u matig tot ernstige reumatoïde artritis heeft, zult u waarschijnlijk eerst andere medicatie hebben ontvangen, zoals bijvoorbeeld methotrexaat. Wanneer u onvoldoende heeft gereageerd op deze medicatie, heeft u Humira gekregen om uw reumatoïde artritis te behandelen.

Humira kan ook worden voorgeschreven voor de behandeling van ernstige, actieve en progressieve reumatoïde artritis zonder voorgaande methotrexaatbehandeling.

Voor Humira is aangetoond dat het de, door ziekte veroorzaakte, schade aan het kraakbeen en bot van de gewrichten vertraagt en de fysieke functies verbetert.

Humira wordt over het algemeen samen met methotrexaat gebruikt. Als uw arts besluit dat methotrexaat niet passend is, kan Humira alleen worden voorgeschreven.

Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis

Humira wordt gebruikt voor het behandelen van polyarticulaire juveniele idiopathische artritis bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar. Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis is een ontstekingsziekte, waarbij één of meer gewrichten zijn aangedaan en waarvan de diagnose normaal gesproken gesteld wordt bij kinderen onder de 16 jaar. Het is mogelijk dat u eerst andere antireumatische medicatie krijgt, zoals methotrexaat. Als u niet goed genoeg reageert op deze medicatie, zult u Humira krijgen om uw polyarticulaire juveniele idiopathische artritis te behandelen.

Spondylitis ankylopoetica en axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica

Humira wordt gebruikt voor het behandelen van spondylitis ankylopoetica en axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica bij volwassenen. Spondylitis ankylopoetica en axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica zijn ontstekingsziektes van de wervelkolom. Als u spondylitis ankylopoetica of axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica heeft, zult u eerst met andere geneesmiddelen zijn behandeld. Wanneer u onvoldoende gereageerd heeft op deze medicatie, heeft u Humira gekregen om de verschijnselen en symptomen van uw ziekte te verminderen.

Artritis psoriatica

Humira wordt gebruikt voor het behandelen van artritis psoriatica bij volwassenen. Artritis psoriatica is een ontsteking van de gewrichten geassocieerd met psoriasis.

Het is aangetoond dat Humira de door de aandoening veroorzaakte schade aan kraakbeen en botten van de gewrichten remt en dat Humira het lichamelijk functioneren verbetert.

Psoriasis

Humira wordt gebruikt voor het behandelen van psoriasis bij volwassenen. Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid. Als u matige tot ernstige plaque psoriasis heeft, krijgt u eerst andere geneesmiddelen of bijv. lichttherapie. Als u op deze behandelingen niet goed genoeg reageert, krijgt u Humira om de verschijnselen en symptomen van uw psoriasis te verminderen.

De ziekte van Crohn bij volwassenen en kinderen

Humira wordt gebruikt voor het behandelen van de ziekte van Crohn bij volwassenen en bij kinderen van 6 tot en met 17 jaar. De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van het spijsverteringskanaal. Humira is bestemd voor de behandeling van de ziekte van Crohn bij volwassenen en bij kinderen van 6 tot en met 17 jaar. Als u de ziekte van Crohn heeft, krijgt u eerst andere geneesmiddelen. Als u niet goed genoeg reageert op die geneesmiddelen, krijgt u Humira om de klachten en symptomen van uw ziekte van Crohn te verminderen.

Colitis ulcerosa

Humira wordt gebruikt voor het behandelen van colitis ulcerosa bij volwassenen. Colitis ulcerosa is een ontstekingsziekte van de darm. Als u colitis ulcerosa heeft, krijgt u eerst andere geneesmiddelen. Als u niet goed genoeg reageert op die geneesmiddelen, krijgt u Humira om de symptomen van uw ziekte te verminderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • U hebt een ernstige infectie, zoals actieve tuberculose (zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”). Het is belangrijk dat u uw arts symptomen van een infectie vertelt, zoals koorts, wondjes, moeheid, gebitsproblemen;
 • U lijdt aan matig tot ernstig hartfalen. Het is belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt als u een ernstige hartaandoening hebt of hebt gehad (zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker, voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u allergische reacties met symptomen als benauwdheid, kortademigheid, duizeligheid, zwelling of uitslag krijgt, injecteer dan geen Humira meer, maar neem direct contact op met uw arts.
 • Als u een infectie heeft, zoals een langdurige of lokale infectie (bijvoorbeeld een open been), neem dan altijd contact op met uw arts voor u start met het gebruik van Humira. Neem bij twijfel contact op met uw arts.
 • Door het gebruik van Humira kunt u makkelijker infecties oplopen. Dit risico kan groter zijn wanneer uw longfunctie verminderd is. Deze infecties kunnen ernstig zijn. Voorbeelden van dergelijke infecties zijn tuberculose, infecties veroorzaakt door virussen, schimmels, parasieten of bacteriën, of andere gelegenheidsinfecties en bloedvergiftiging die in zeldzame gevallen tot de dood zouden kunnen leiden. Het is daarom belangrijk om uw arts symptomen als koorts, wondjes, moeheid en gebitsproblemen door te geven. Mogelijk zal uw arts tijdelijke stopzetting van de behandeling met Humira aanbevelen.
 • Aangezien er gevallen van tuberculose zijn gemeld bij behandeling met Humira, zal uw arts u onderzoeken op symptomen van tuberculose voordat u wordt behandeld met Humira. Dit zal een grondige medische evaluatie omvatten, waarbij uw medische geschiedenis zal worden doorgenomen en gepaste screening tests zullen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een röntgenfoto van uw thorax (borst) zal worden gemaakt en een tuberculine test zal worden uitgevoerd). De wijze waarop deze tests zijn uitgevoerd en resultaten moeten op uw Humira patiëntenkaart worden aangegeven. Het is heel belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit tuberculose heeft gehad, of wanneer u in het verleden in contact bent geweest met iemand die tuberculose had. Het kan zijn dat tuberculose zich ontwikkelt tijdens de behandeling met Humira, zelfs wanneer u preventief bent behandeld tegen tuberculose. Wanneer u tijdens of na deze therapie symptomen ontwikkelt van tuberculose (aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, lusteloosheid, lichte koorts), of een andere infectie zich openbaart, waarschuw dan meteen uw arts.
 • Informeer uw arts of u verblijft of reist in gebieden waar schimmelinfecties zoals histoplasmose, coccidioidomycose of blastomycose vaker voorkomen.
 • Informeer uw arts of u vroeger terugkerende infecties heeft gehad, of andere aandoeningen die het risico op infecties zouden kunnen verhogen.
 • Informeer uw arts als u drager bent van het hepatitis B virus (HBV), als u een actieve HBV infectie heeft of als u denkt dat u risico loopt op HBV. Uw arts dient u te testen op HBV. Humira kan reactivering van HBV veroorzaken bij mensen die drager zijn van dit virus. In sommige zeldzame gevallen, vooral als u andere geneesmiddelen gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken, kan reactivering van HBV levensbedreigend zijn.
 • Als u ouder dan 65 jaar bent, kunt u vatbaarder zijn voor infecties terwijl u Humira gebruikt. U en uw arts moeten extra letten op verschijnselen van een infectie terwijl u met Humira behandeld wordt. Het is belangrijk om uw arts in te lichten als u verschijnselen van een infectie krijgt zoals koorts, wondjes, moeheid of gebitsproblemen.
 • Als u chirurgische of tandheelkundige ingrepen moet ondergaan, geef dan bij uw arts aan dat u Humira gebruikt. Mogelijk zal uw arts tijdelijke stopzetting van de behandeling met Humira aanbevelen.
 • Als u een demyeliniserende aandoening zoals multipele sclerose heeft zal uw arts beslissen of u Humira kunt gebruiken.
 • Bepaalde vaccinaties kunnen infecties veroorzaken en mogen niet gegeven worden tijdens de Humira therapie. Vraag uw arts om advies, voordat u enig vaccin ontvangt. Het wordt aanbevolen dat kinderen indien mogelijk alle vaccinaties krijgen die ze volgens de geldende richtlijnen met betrekking tot vaccinaties zouden moeten krijgen, voordat gestart wordt met de Humira-behandeling. Wanneer u met Humira werd behandeld tijdens uw zwangerschap, kan uw kind tot ongeveer vijf maanden na de laatste dosis die u tijdens uw zwangerschap toegediend heeft gekregen een verhoogd risico hebben om een dergelijke infectie te krijgen. Het is belangrijk dat u de artsen van uw kind en ander medisch personeel op de hoogte stelt wanneer u tijdens uw zwangerschap Humira heeft gebruikt, zodat zij kunnen beslissen wanneer uw kind een vaccin zou moeten krijgen.
 • Als u lijdt aan licht hartfalen en u wordt behandeld met Humira dan moet het verloop van uw hartfalen goed gecontroleerd worden door uw arts. Het is belangrijk dat u uw arts op de hoogte brengt als u een ernstige hartaandoening heeft of heeft gehad. Als er nieuwe symptomen van hartfalen ontstaan of als bestaande symptomen verergeren (zoals kortademigheid of gezwollen voeten) moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Uw arts beslist dan of u Humira moet gebruiken.
 • Bij sommige patiënten kan het gebeuren dat het lichaam onvoldoende bloedcellen aanmaakt die het lichaam helpen om infecties te bestrijden of helpen om een bloeding snel tot staan te brengen. Als u merkt dat u koorts heeft die niet overgaat, u snel blauwe plekken krijgt of zeer gemakkelijk bloedt en erg bleek ziet, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Uw arts kan besluiten de therapie te stoppen.
 • Er is een aantal zeldzame gevallen geweest van bepaalde soorten kanker bij kinderen en volwassen patiënten die Humira of andere TNF-blokkers gebruikten. Mensen met een ernstige vorm van reumatoïde artritis die de ziekte al langere tijd hebben zouden een hoger dan gemiddeld risico kunnen lopen om een lymfoom (een bepaalde soort kanker die het lymfesysteem aantast) en leukemie (een bepaalde soort kanker die het bloed en beenmerg aantast) te krijgen. Als u Humira gebruikt, kan het risico op het krijgen van een lymfoom, leukemie of een andere vorm van kanker toenemen. In zeldzame gevallen is een ernstig type lymfoom opgetreden bij patiënten die Humira gebruikten. Sommige van deze patiënten werden ook behandeld met azathioprine of 6-mercaptopurine. Informeer uw arts wanneer u azathioprine of 6-mercaptopurine met Humira gebruikt. Tevens kunnen gevallen van niet-melanoom huidkanker voorkomen bij patiënten die Humira gebruiken. Als nieuwe huidafwijkingen verschijnen tijdens of na de behandeling of als bestaande huidlaesies van uiterlijk veranderen, vertel dit dan aan uw arts.
 • Er zijn gevallen van kanker, anders dan lymfoom, geweest bij patiënten met een specifiek soort longziekte, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) die behandeld worden met een andere TNF-blokker. Als u lijdt aan COPD, of als u veel rookt, dan moet u met uw arts bespreken of behandeling met een TNF-blokker voor u geschikt is.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

 • Vaccinaties: indien mogelijk zou uw kind alle vaccinaties gekregen moeten hebben voordat gestart wordt met de Humira-behandeling.
 • Geef geen Humira aan kinderen onder de 2 jaar met polyarticulaire juveniele artritis.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Humira nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Humira kan in combinatie met methotrexaat of bepaalde antireumatische middelen (zoals sulfasalazine, hydroxychloroquine, leflunomide en injecteerbare goudpreparaten) gebruikt worden, of in combinatie met steroïden of pijnstillers, inclusief niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s).

Gebruik Humira niet samen met geneesmiddelen die het werkzame bestanddeel anakinra of abatacept bevatten. Neem bij vragen contact op met uw arts.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Omdat Humira onderhuids (subcutaan) wordt geïnjecteerd, hebben voedsel en drank geen invloed op Humira.

Zwangerschap en borstvoeding

De effecten van Humira bij zwangere vrouwen zijn niet bekend, daarom wordt het gebruik van Humira bij zwangere vrouwen afgeraden. Wanneer u Humira gebruikt, zal u worden geadviseerd zwangerschap te voorkomen. U moet een goed voorbehoedsmiddel gebruiken tot minimaal 5 maanden na de laatste Humira-behandeling. Neem contact op met uw arts wanneer u zwanger wordt.

Het is onbekend of adalimumab in de moedermelk terechtkomt.

Wanneer u borstvoeding geeft, zal u de borstvoeding moeten staken tot minstens 5 maanden na de laatste behandeling met Humira. Wanneer u tijdens uw zwangerschap Humira gebruikte, kan uw kind een verhoogd risico hebben om een infectie te krijgen. Het is belangrijk dat u de artsen van uw kind en ander medisch personeel op de hoogte stelt van uw gebruik van Humira tijdens uw zwangerschap voordat uw baby een vaccin krijgt toegediend (voor meer informatie: zie rubriek over vaccinatie).

Denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Humira kan een beperkte invloed hebben op uw rijvaardigheid en uw vermogen om te fietsen of machines te bedienen. Het gevoel dat de kamer draait en stoornissen met het gezichtsvermogen kunnen optreden na gebruik van Humira.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen met reumatoïde artritis, artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica of axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica

Humira wordt onder de huid geïnjecteerd (subcutaan gebruik). De gebruikelijke dosering voor volwassenen met reumatoïde artritis, spondylitis ankylopoetica, axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica en voor patiënten met artritis psoriatica is één injectie van 40 mg adalimumab één keer in de twee weken.

Bij reumatoïde artritis wordt methotrexaat voortgezet terwijl u Humira gebruikt. Als uw arts besluit dat methotrexaat niet passend is, kan Humira alleen worden voorgeschreven.

Als u reumatoïde artritis heeft en geen methotrexaat ontvangt tijdens uw Humira therapie, kan uw arts beslissen om wekelijks 40 mg adalimumab voor te schrijven.

Kinderen met polyarticulaire juveniele idiopathische artritis

De aanbevolen dosis Humira voor patiënten met polyarticulaire juveniele idiopathische artritis van 2 tot en met 12 jaar is afhankelijk van de lengte en het gewicht van het kind.

De aanbevolen dosis Humira voor patiënten met polyarticulaire juveniele idiopathische artritis van 13 tot en met 17 jaar is eenmaal per twee weken 40 mg adalimumab.

Volwassenen met psoriasis

De gebruikelijke dosering voor volwassenen met psoriasis bestaat uit een startdosis van 80 mg, gevolgd door 40 mg eenmaal per twee weken vanaf één week na de startdosering. U zult moeten doorgaan met de Humira injecties zolang dat is aangegeven door uw arts.

Volwassenen met de ziekte van Crohn

Het gebruikelijke doseringsschema voor de ziekte van Crohn is aanvankelijk 80 mg, gevolgd door 40 mg eenmaal per twee weken vanaf twee weken daarna. Als een snellere respons nodig is, kan uw arts u een startdosis van 160 mg (als 4 injecties op één dag of 2 injecties per dag voor twee opeenvolgende dagen), gevolgd door 80 mg twee weken later en daarna 40 mg eenmaal per twee weken voorschrijven. Afhankelijk van uw respons kan uw arts de doseringsfrequentie verhogen naar 40 mg per week.

Kinderen of jongeren met de ziekte van Crohn

Kinderen of jongeren die minder dan 40 kg wegen:

Het gebruikelijke doseringsschema is aanvankelijk 40 mg, gevolgd door 20 mg twee weken later. Als een snellere respons nodig is, kan uw arts een startdosis van 80 mg voorschrijven (als 2 injecties op 1 dag), gevolgd door 40 mg twee weken later.

Vervolgens is de gebruikelijke dosis 20 mg eenmaal per twee weken. Afhankelijk van uw respons kan uw arts de doseringsfrequentie verhogen naar 20 mg per week.

Kinderen of jongeren die 40 kg of meer wegen:

Het gebruikelijke doseringsschema is aanvankelijk 80 mg, gevolgd door 40 mg twee weken later. Als een snellere respons nodig is, kan uw arts een startdosis van 160 mg voorschrijven (als 4 injecties op 1 dag of als 2 injecties per dag op 2 opeenvolgende dagen), gevolgd door 80 mg twee weken later.

Vervolgens is de gebruikelijke dosis 40 mg eenmaal per twee weken. Afhankelijk van uw respons kan uw arts de doseringsfrequentie verhogen naar 40 mg per week.

Voor patiënten die niet de volledige 40 mg dosis van Humira nodig hebben, is er ook een 40 mg flacon beschikbaar.

Volwassenen met colitis ulcerosa

De gebruikelijke dosering Humira voor volwassenen met colitis ulcerosa is 160 mg in week 0 (de dosis kan worden gegeven als vier injecties op één dag of als twee injecties per dag gedurende twee opeenvolgende dagen), 80 mg in week 2 en daarna 40 mg eenmaal per twee weken. Afhankelijk van uw respons kan uw arts de dosering verhogen naar 40 mg per week.

Hoe en waar dient u Humira toe?

Humira wordt toegediend via een injectie onder de huid (door subcutane injectie).

Toediening van Humira door uzelf

De volgende instructies geven aan hoe u uzelf een Humira injectie moet geven met gebruik van de voorgevulde pen. Lees de instructies nauwkeurig door en volg ze stap voor stap op. U zult door uw arts of zijn/haar assistent geïnstrueerd worden over de techniek van het zelf injecteren. Probeer niet zelf te injecteren voordat u zeker bent dat u begrijpt hoe u de injectie moet voorbereiden en geven. Na een goede training in de injectietechniek kunt u deze injectie zelf toedienen of kan deze door een ander persoon worden gegeven, bijvoorbeeld door een familielid of een vriend.

Wat moet ik doen voordat ik mijzelf een onderhuidse injectie met Humira geef?

 1. Was uw handen grondig.
 2. Neem een verpakking met een Humira voorgevulde pen uit de koelkast.
 3. De voorgevulde pen niet schudden of laten vallen.
 4. Leg op een schoon oppervlak de volgende artikelen klaar: o Eén Humira voorgevulde pen. o Eén alcoholgaasje.

gaasje

venster

5. Kijk naar de vervaldatum op het etiket van de voorgevulde pen (EXP:). Gebruik het product niet na de vermelde maand en jaar.

6. Houd de voorgevulde pen met de grijze dop (met daarop ‘1’) naar boven gericht. Controleer de Humira oplossing door het venster aan beide zijden van de voorgevulde pen. De oplossing moet helder en kleurloos zijn. Als de oplossing troebel of verkleurd is of als vlokken of deeltjes zichtbaar zijn, dient u het niet te gebruiken. Gebruik geen voorgevulde pen die bevroren is of als deze in direct zonlicht heeft gelegen. Verwijder zowel de grijze dop als de donkerroze dop pas vlak voor injectie.

venster

heldere vloeistof in injectiespuit

Waar moet ik mijn injectie geven?

1. Kies een plaats bovenop uw dij of buik (uitgezonderd het gebied rond de navel).

 1. Verander telkens van injectieplaats opdat u geen pijn krijgt in één gebied. Elke nieuwe injectie moet ten minste 3 cm van de laatste injectieplaats gegeven worden.
 2. Injecteer niet in een gebied waar de huid rood gekleurd is, blauwe plekken vertoont of hard is. Dit kan betekenen dat er een infectie is.

Hoe dien ik mijzelf de injectie toe?

 1. Maak uw huid met een draaiende beweging schoon met het bijgeleverde alcoholgaasje. Raak dit gebied niet meer aan voor de injectie.
 2. Verwijder zowel de grijze dop als de donkerroze dop pas vlak voor injectie. Houd met één hand het grijze middengedeelte van de voorgevulde pen vast. Plaats uw hand in het midden van de pen zodat de grijze dop (1) en de donkerroze dop (2) beide niet belemmerd worden. Houd de voorgevulde pen met de grijze dop (1) naar boven gericht. Trek met uw andere hand in een rechte lijn aan de grijze dop (1) en verwijder de dop. Controleer dat de kleine grijze naaldbeschermer van de spuit samen met de dop verwijderd is. Als er een paar kleine druppeltjes vloeistof uit de naald komen, is dat niet erg. De witte naaldhuls is nu zichtbaar. U moet niet proberen de naald in de cilinder aan te raken. NIET DE DOP OPNIEUW OP DE PEN PLAATSEN aangezien dit de naald kan beschadigen.

3. Trek in een rechte lijn aan de veiligheidsdop (met daarop ‘2’) om de donkerroze activeringsknop zichtbaar te maken. De voorgevulde pen is nu klaar voor gebruik. Druk niet op de activeringsknop totdat de pen goed is geplaatst, aangezien dit kan leiden tot het voortijdig vrijkomen van het geneesmiddel. NIET DE DOP OPNIEUW OP DE PEN PLAATSEN aangezien hierdoor het geneesmiddel kan vrijkomen.

De injectie toedienen

 1. Neem met uw vrije hand een deel van de schone huid voor de injectieplaats omhoog en houd stevig vast (zie beneden).
 2. Plaats het witte uiteinde van de voorgevulde pen in een rechte hoek (90 graden) op de huid, zodat u het venster kunt zien. De aanwezigheid van één of meer belletjes in het venster is normaal.
 3. Terwijl u de cilinder van de voorgevulde pen vasthoudt, duwt u licht in de injectieplaats (zonder deze te verplaatsen).
 4. Duw met uw wijsvinger of met de duim op de donkerroze knop als u klaar bent om te injecteren (zie beneden). U hoort een luide ‘klik’ als de naald vrij komt en u voelt een kleine prik als de naald in de huid wordt geschoven.
 5. Blijf duwen en houd de voorgevulde spuit met constante druk op de plaats gedurende ongeveer 10 seconden om van een volledige injectie verzekerd te zijn. De voorgevulde pen niet verwijderen terwijl de injectie wordt gegeven.
 1. Tijdens het injecteren verschijnt een gele indicator in het venster. De injectie is klaar als de gele indicator stopt met bewegen.
 2. Neem de voorgevulde pen rechtop uit de injectieplaats. De witte naaldhuls zal over de naald schuiven en op zijn plaats over de punt van de naald worden vastgezet. Niet proberen de naald aan te raken. De witte naaldhuls is er om u te beschermen tegen de naald.

witte naaldhuls

venster

gele indicator zichtbaar

8. Druk een katoenen watje of een stukje gaas gedurende 10 seconden zachtjes op de injectieplaats totdat het eventuele bloeden is gestopt. Wrijf niet over de injectieplaats, maar gebruik een pleister als u dat wilt.

Het weggooien van de benodigdheden

 • Dien slechts één injectie toe met elke voorgevulde pen. Plaats geen van beide doppen terug op de voorgevulde pen.
 • Gooi, na het injecteren van Humira, de gebruikte voorgevulde pen direct weg in de speciaal daarvoor bestemde container, zoals uw arts, verpleegkundige of apotheker u heeft geïnstrueerd.
 • Bewaar deze container buiten het bereik en zicht van kinderen.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u Humira per ongeluk vaker heeft geïnjecteerd dan uw arts of apotheker u heeft verteld, neem dan meteen contact op met uw arts of apotheker en vertel hem of haar dat u te veel heeft gebruikt. Houd altijd het verpakkingsdoosje bij de hand, ook al is deze leeg.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u uzelf bent vergeten te injecteren, zult u de eerstvolgende injectie Humira moeten nemen zodra u het zich weer herinnert. De volgende injectie zult u moeten nemen op de dag dat u volgens uw originele schema ook uw volgende injectie had moeten nemen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van Humira moet worden besproken met uw arts. Uw symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste bijwerkingen zijn mild tot gematigd. Sommige bijwerkingen kunnen echter ernstig zijn en behandeling vereisen. Bijwerkingen kunnen optreden tot ten minste 4 maanden na de laatste Humira injectie.

Waarschuw meteen uw arts wanneer u last heeft van het volgende:

 • Ernstige uitslag, netelroos of andere tekenen van een allergische reactie;
 • Opgezwollen gezicht, handen of voeten;
 • Ademhalingsproblemen en problemen bij het slikken;
 • Kortademigheid bij inspanning of na het gaan liggen, of het opzwellen van de voeten;

Informeer uw arts zo snel mogelijk wanneer u één van de volgende verschijnselen vertoont:

 • Tekenen van infectie zoals koorts, zich ziek voelen, wondjes, gebitsproblemen of brandend gevoel bij urineren;
 • Verzwakt of moe voelen;
 • Hoesten;
 • Tintelingen;
 • Gevoelloosheid;
 • Dubbel zien;
 • Verzwakte armen of benen;
 • Een bult of open zweer die niet geneest;
 • Tekenen en symptomen die zouden kunnen wijzen op een afwijkend bloedbeeld zoals aanhoudende koorts, blauwe plekken, bloedingen en bleekheid.

De hierboven beschreven symptomen kunnen aanwijzingen zijn voor de hieronder aangegeven bijwerkingen die geobserveerd zijn na behandeling met Humira:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 van de 10 mensen):

 • reacties op de injectieplaats (waaronder pijn, zwelling, roodheid of jeuk);
 • infecties van de ademhalingswegen (waaronder verkoudheid, loopneus, ontsteking van de neusbijholten, longontsteking);
 • hoofdpijn;
 • buikpijn;
 • misselijkheid en braken;
 • huiduitslag;
 • pijn in de spieren, gewrichtsbanden, pezen en botten.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 van de 10 mensen):

 • ernstige infecties (waaronder bloedvergiftiging en influenza);
 • huidinfecties (waaronder cellulitis en gordelroos);
 • oorontstekingen;
 • mondinfecties (waaronder gebitsinfecties en koortslip);
 • genitale infecties;
 • urineweginfectie;
 • schimmelinfecties;
 • gewrichtsinfecties;
 • goedaardige gezwellen;
 • huidkanker;
 • allergische reacties (waaronder hooikoorts);
 • uitdroging;
 • stemmingswisselingen (waaronder depressie);
 • angst;
 • moeite hebben met slapen;
 • gevoelsstoornissen zoals tintelingen, prikkelingen of verdoofdheid;
 • migraine;
 • zenuwwortelcompressie (waaronder lage rugpijn en pijn in de benen);
 • gezichtsstoornissen;
 • oogontsteking;
 • ontsteking van het ooglid en zwelling van het oog;
 • draaiduizeligheid;
 • gevoel van snelle hartslag;
 • hoge bloeddruk;
 • blozen;
 • bloeduitstorting;
 • hoesten;
 • astma;
 • kortademigheid;
 • maagdarmbloeding;
 • dyspepsie (spijsverteringsmoeilijkheden, opgeblazen gevoel, brandend maagzuur);
 • oprispingen;
 • siccasyndroom (waaronder droge ogen en droge mond);
 • jeuk;
 • jeukende huiduitslag;
 • blauwe plekken;
 • ontsteking van de huid (zoals eczeem);
 • breken van vingernagels en teennagels;
 • overmatig zweten;
 • haaruitval;
 • opnieuw voorkomen of verslechteren van psoriasis;
 • spierspasmen;
 • bloed in de urine;
 • nierfunctiestoornissen;
 • pijn op de borst;
 • oedeem;
 • koorts;
 • vermindering van het aantal bloedplaatjes wat het risico op bloedingen of blauwe plekken vergroot;
 • vertraagd herstel.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 van de 100 mensen):

 • opportunistische infecties (waaronder tuberculose en andere infecties die voorkomen wanneer de weerstand tegen ziekte verlaagd is);
 • infecties van het zenuwstelsel (waaronder virale meningitis);
 • ooginfecties;
 • bacteriële infecties;
 • diverticulitis (ontsteking en infectie van de dikke darm);
 • kanker;
 • kanker van het lymfesysteem;
 • melanoom;
 • aandoeningen aan het afweersysteem die de longen, huid en lymfeklieren aan kunnen tasten (meestal uit zich dit als een ontstekingsziekte, ook wel sarcoïdose genoemd);
 • trillen;
 • neuropathie (zenuwaandoening);
 • beroerte;
 • dubbel zien;
 • gehoorverlies, oorsuizen;
 • gevoel van onregelmatige hartslag zoals het overslaan van een hartslag;
 • hartproblemen die kortademigheid of gezwollen enkels kunnen veroorzaken;
 • hartaanval;
 • een uitstulping in de wand van een belangrijke slagader, ontsteking en dichtslibben van een ader, blokkade van een bloedvat;
 • longziekten die kortademigheid veroorzaken (waaronder ontsteking);
 • longembolie (afsluiting van een longslagader);
 • pleurale effusie (abnormale vochtophoping tussen de borstvliezen);
 • ontsteking van de alvleesklier wat een hevige pijn in de buik en rug veroorzaakt;
 • moeilijkheden met slikken;
 • zwelling van het gezicht;
 • galblaasontsteking, galstenen;
 • leververvetting;
 • nachtzweten;
 • litteken;
 • abnormale afbraak van spieren;
 • systemische lupus erythematosus (met ontstekingen van huid, hart, longen, gewrichten en andere orgaansystemen);
 • onderbrekingen van de slaap;
 • impotentie;
 • ontstekingen.

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 van de 1.000 mensen):

 • leukemie (kanker die het bloed en beenmerg aantast);
 • ernstige allergische reactie met shock;
 • multipele sclerose;
 • zenuwstoornissen (zoals oogzenuwontsteking en Guillain-Barrésyndroom dat spierzwakte, abnormaal gevoel, tintelingen in de armen en het bovenlichaam kan veroorzaken);
 • hartstilstand;
 • longfibrose (vorming van littekenweefsel in de long);
 • darmperforatie;
 • hepatitis;
 • reactivatie van hepatitis B;
 • auto-immuun hepatitis (ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door het eigen immuunsysteem van het lichaam);
 • cutane vasculitis (ontsteking van bloedvaten in de huid);
 • Stevens-Johnson-syndroom (vroege symptomen zijn onder andere algeheel ongemak, koorts, hoofdpijn en huiduitslag);
 • zwelling van het gezicht gecombineerd met allergische reacties;
 • erythema multiforme (ontstoken huiduitslag);
 • lupus-achtig syndroom.

Onbekend (met de beschikbare gegevens kan niet worden bepaald hoe vaak):

 • hepatosplenisch T-cellymfoom (een zeldzame kanker in het bloed die vaak dodelijk is);
 • Merkelcelcarcinoom (een type huidkanker);
 • leverfalen;
 • verergering van een aandoening genaamd dermatomyositis (zich uitend als huiduitslag samen met spierzwakte).

Sommige bijwerkingen die waargenomen werden met Humira hebben geen symptomen en kunnen alleen waargenomen worden door middel van bloedonderzoek.

Hieronder vallen:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 van de 10 mensen):

 • verlaagd aantal witte bloedcellen;
 • verlaagd aantal rode bloedcellen;
 • verhoogd aantal vetten in het bloed;
 • verhoogde leverenzymen.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 van de 10 mensen):

 • verhoogd aantal witte bloedcellen;
 • verlaagd aantal bloedplaatjes;
 • toegenomen hoeveelheid urinezuur in het bloed;
 • afwijkende bloedwaarden voor natrium;
 • lage bloedwaarden voor calcium;
 • lage bloedwaarden voor fosfaat;
 • hoog bloedsuiker;
 • hoge bloedwaarden voor lactaatdehydrogenase;
 • aanwezigheid van autoantilichamen in het bloed.

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 van de 1.000 mensen):

 • verlaagd aantal witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes.

Onbekend (met de beschikbare gegevens kan niet worden bepaald hoe vaak):

 • leverfalen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/blister/verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

De voorgevulde pen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Alternatieve bewaring:

Wanneer nodig (bijvoorbeeld als u op reis bent), mag een enkele Humira voorgevulde pen bewaard worden bij kamertemperatuur (tot maximaal 25°C) gedurende maximaal 14 dagen – zorg ervoor dat de spuit beschermd wordt tegen licht. Eenmaal uit de koelkast gehaald voor bewaring bij kamertemperatuur, moet de pen binnen 14 dagen gebruikt worden of worden afgevoerd, ook als deze in de koelkast wordt teruggelegd.

Schrijf de datum waarop de pen voor de eerste keer uit de koelkast wordt gehaald op en de datum waarna de pen dient te worden afgevoerd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw arts of apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. Ongebruikt product of overtollig materiaal moet worden weggegooid in overeenstemming met lokale vereisten.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is adalimumab.

De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, polysorbaat 80, natriumhydroxide en water voor injectie.

Dit product bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 0,8 ml, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’ en bevat geen conserveermiddelen.

Hoe ziet Humira eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Humira 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen wordt geleverd als een steriele oplossing van 40 mg adalimumab opgelost in 0,8 ml oplosmiddel.

De Humira voorgevulde pen voor eenmalig gebruik is een grijs- en donkerroze pen die een glazen spuit bevat met Humira. De pen heeft twee dopjes – een is grijskleurig met daarop een ‘1’ en de andere is donkerroze met daarop een ‘2’. Aan elke zijde van de pen is een venster waardoor de Humira oplossing in de spuit zichtbaar is.

Humira voorgevulde pen is verkrijgbaar in verpakkingen met 1, 2, 4 en 6 voorgevulde pennen. Elke voorgevulde pen wordt met 1 alcoholgaasje geleverd. Niet alle verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht. Humira is verkrijgbaar als injectieflacon, als voorgevulde injectiespuit en als voorgevulde pen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4XE

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

AbbVie Biotechnology GmbH

Max-Planck-Ring 2

D-65205 Wiesbaden

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Lietuva AbbVie SA AbbVie UAB Tél/Tel: +32 10 477811 Tel: +370 5 205 3023 България Luxembourg/Luxemburg Абот Продъктс ЕООД AbbVie SA Тел.:+359 2 44 55 400 Belgique/Belgien   Tél/Tel: +32 10 477811 Česká republika Magyarország AbbVie s.r.o. AbbVie Kft. Tel: +420 233 098 111 Tel.:+36 1 455 8600 Danmark Malta AbbVie A/S V.J.Salomone Pharma Limited Tlf: +45 72 30-20-28 Tel: +356 22983201 Deutschland Nederland AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG AbbVie B.V. Tel: +800 222843 33 (gebührenfrei) Tel: +31 (0)88 322 2843 Tel: +49 (0) 611 / 1720-0     245 Eesti Norge AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal AbbVie AS Tel: +372 53038305 Tlf: +47 67 81 80 00 Ελλάδα Österreich AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. AbbVie GmbH Τηλ: +30 214 4165 555 Tel: +43 1 20589-0 España Polska AbbVie Farmacéutica, S.L.U AbbVie Polska Sp. z o.o. Tel: +34 9 1 337-5200 Tel.: +48 22 319 12 00 France Portugal AbbVie AbbVie, Lda. Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00 Tel: +351 (0)21 1908400 Hrvatska România AbbVie d.o.o. Abbott Products Romania S.R.L. Tel + 385 (0)1 5625 501 Tel: +40 21 529 30 00 Ireland Slovenija AbbVie Limited Biofarmacevtska družba d.o.o Tel: +353 (0)1 4287900 Tel: +386 (1)32 08 060 Ísland Slovenská republika Vistor hf. AbbVie s.r.o. Tel: +354 535 7000 Tel: +421 2 5050 0777 Italia Suomi/Finland AbbVie S.r.l. AbbVie Oy Tel: +39 06 928921 Puh/Tel: +358 (0)9 7518 4100 Κύπρος Sverige Lifepharma (Z.A.M.) Ltd AbbVie AB Τηλ.: +357 22 34 74 40 Tel: +46 (0)8 684 44 600 Latvija United Kingdom AbbVie SIA AbbVie Ltd Tel: +371 67605000 Tel: +44 (0)1628 561090

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.