Lithiumcarbonaat 400 PCH, tabletten 400 mg | Nederland

Lithiumcarbonaat 400 PCH, tabletten 400 mg

Producent: Pharmachemie

Stof(fen)
Lithium
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Antipsychotica

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lithiumcarbonaat behoort tot de groep van geneesmiddelen die werking heeft in de hersenen waardoor het stemmingspatroon wordt verbeterd.

Lithiumcarbonaat PCH wordt gebruikt:

 • om psychische stoornissen, waarbij afwisselend neerslachtige (depressieve) en opgewekte of ontremde (manische) buien optreden, te voorkomen
 • bij behandeling van de opgewekte of ontremde buien, welke bij genoemde psychische stoornissen optreden
 • om terugkerende periodes van neerslachtigheid (depressies) te voorkomen.

Gerenvooieerde versie

LITHIUMCARBONAAT 200-300-400 PCH tabletten

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • wanneer uw nieren minder goed werken
 • wanneer u lijdt aan ernstige hartziekten
 • wanneer u hersenbeschadiging heeft
 • wanneer uw schildklier minder goed werkt ondanks therapie met schildklierhormonen
 • wanneer u lijdt aan de ziekte van Addison. Bij deze ziekte werken uw bijnieren onvoldoende, waardoor u veel dorst en een lage bloeddruk heeft en uw huid oranje-bruin verkleurt.
 • wanneer u of iemand in uw familie lijdt aan het Brugada syndroom. Dit is een aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is.
 • wanneer u veel vocht verliest of minder vocht opneemt zoals bij braken, langdurige diarree, griep, overmatige transpiratie of het gebruik van plastabletten, kan de hoeveelheid lithium in het bloed stijgen. Hierdoor kunnen de bijwerkingen toenemen. Vooral oudere patiënten moeten hier extra alert op zijn.
 • wanneer u een zoutarm dieet volgt of sterk vermagert doordat uw schildklier te hard werkt (hyperthyreoïdie), kunnen verschijnselen van overdosering optreden (zie rubriek ‘Heeft u te veel van dit middel ingenomen?’). Bij het gebruik van lithiumcarbonaat dient men een zoutarm dieet te vermijden, tenzij nadrukkelijk door de arts aanbevolen.
 • wanneer u lithium langdurig gebruikt in hoge doseringen; dit kan een schadelijke werking op de nieren hebben. Uw arts zal daarom regelmatig uw urine controleren.
 • wanneer u epilepsiepatiënt bent, omdat u last kunt krijgen van epileptische aanvallen als u dit middel gebruikt.
 • ga naar uw arts als u veel hoofdpijn heeft of als u problemen heeft met zien. Deze tekenen kunnen erop wijzen dat de bloeddruk in uw hoofd te hoog is.
 • vertel het uw arts als u last heeft van een storing in de prikkelgeleiding van het hart (atrioventriculair blok) of van een aandoening die afwijkende hartfilmpjes (ECG) veroorzaakt (lang QT-syndroom).
 • vertel het uw arts als in uw familie hartstilstand of plotselinge dood voorkomen.

Bij een klein deel van de patiënten kan een verminderde werking van de schildklier optreden, al dan niet met krop (struma). Dit is meestal niet blijvend, maar bij langdurig gebruik van lithium zal uw arts regelmatig de functie van de schildklier controleren. U hebt een grotere kans dat uw schildklier minder goed gaat werken wanneer u vrouw bent en/of wanneer u tussen de veertig en zestig jaar bent.

Het effect van lithiumcarbonaat begint pas na 1 - 2 weken.

Bij het gebruik van lithiumcarbonaat is het erg belangrijk dat de dosering nauwkeurig wordt ingesteld. Hiervoor worden regelmatig bloedmonsters afgenomen 12 uur na de laatst ingenomen dosis. In het begin van de behandeling wordt dit 1 tot 2 maal per week gedaan, later 1 tot 2 maal per 2 tot 3 maanden. Het is van belang dat de bloedspiegel van lithiumcarbonaat constant wordt gehouden.

Gerenvooieerde versie

LITHIUMCARBONAAT 200-300-400 PCH tabletten

Tijdens een opgewekte of ontremde (manische) bui of tijdens een neerslachtige (depressieve) bui moet het gebruik van lithium niet worden gestopt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Lithiumcarbonaat PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • plasmiddelen ( zoals bijvoorbeeld hydrochloorthiazide, chloortalidon, spironolacton en furosemide); de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • bepaalde pijnstillende en ontstekingsremmende middelen, zoals fenylbutazon, ibuprofen, indometacine, piroxicam, diclofenac en cyclo-oxygenase-2-remmers (celecoxib, parecoxib); de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • bepaalde geneesmiddelen tegen infecties, zoals metronidazol, tetracycline en spectinomycine,; de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • verapamil (bepaald middel gebruikt ter voorkoming van aanvallen van angina pectoris (hartkramp), bij sommige vormen van onregelmatige hartslag en bij verhoogde bloeddruk); de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • methyldopa (bepaald middel gebruikt bij verhoogde bloeddruk); de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • theofylline (bepaald middel, gebruikt bij astma); de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • corticosteroïden (hormonen die ontstekingen remmen) ); de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk (hypertensie) en verminderde hartwerking (decompensatio cordis) (de zogenaamde ACE-remmers) zoals bijvoorbeeld enalapril, captopril, linsinopril, quinapril en perindopril; de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk (hypertensie) (de zogenaamde Angiotensine-2 antagonisten) zoals bijvoorbeeld losartan, telmisartan, candesartan, irbesartan en valsartan; de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • carbamazepine (bepaald middel gebruikt bij epilepsie (vallende ziekte),de werkzaamheid van lithiumcarbonaat kan versterkt worden
 • geneesmiddelen die natrium bevatten kunnen de bloedspiegel van lithium verlagen, waardoor dit middel mogelijk onvoldoende werkt
 • bepaalde middelen die gebruikt worden bij psychosen (ernstige psychische stoornissen) de zogenaamde neuroleptica. Dit zijn bijvoorbeeld haloperidol (kan ook gebruikt worden bij braken), chloorpromazine en perfenazine. Hoge doses hiervan kunnen in zeldzame gevallen leiden tot verwarring en bewegingsstoornissen

Gerenvooieerde versie

LITHIUMCARBONAAT 200-300-400 PCH tabletten

 • bepaalde geneesmiddelen tegen migraine (triptanen) of antidepressiva (SSRI’s); dit kan leiden tot het ontstaan van het serotonergsyndroom. Dit is een ernstige aandoening die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en een verminderd bewustzijn
 • spierverslappende middelen; lithium kan de werking van deze middelen verlengen
 • geneesmiddelen die als bijwerking het QT-interval verlengen, zoals astemizol, terfenadine (bij allergie), ketanserine (bij verhoogde bloeddruk, cisapride (bij ernstige stoornissen van de maagdarmbeweging), haloperidol, pimozide (bij psychose). Bij gelijktijdig gebruik kunnen ernstige hartritmestoornissen ontstaan.

Over het algemeen is gering alcoholgebruik toegestaan. Overmatig gebruik leidt echter tot vocht- en zoutverlies. Dit kan leiden tot een te hoog oplopen van de bloedspiegel. Overigens kan alcohol enkele bijwerkingen van lithium versterken, zeker ook wanneer u er nog andere medicijnen, zoals neuroleptica (middelen tegen psychosen), antidepressiva of angstdempende middelen naast gebruikt. In dat geval is het verstandig terughoudend te zijn met alcohol.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Lithium kan afwijkingen van de ongeboren baby veroorzaken. Daarom is het gewenst tijdens de zwangerschap de lithiumbehandeling stop te zetten. Gebruik voorbehoedsmiddelen om te voorkomen dat u zwanger wordt. Als u zwanger wilt worden, spreek hierover ruim tevoren met uw arts.

Als u zwanger blijkt te zijn, neem dan contact op met uw arts. Hij zal met u overleggen wat de risico’s voor de ongeboren baby zijn. Hij zal u hoogstwaarschijnlijk adviseren om met lithium te stoppen.

Als het toch noodzakelijk is dat u tijdens de zwangerschap met lithium wordt behandeld, kan de lithiumbehandeling rond de bevalling worden voortgezet. Wel moet regelmatig uw bloed worden gecontroleerd op de hoeveelheid lithium en op de schildklierfunctie. Ook moet de lithiumdosering streng in de gaten worden gehouden. De bevalling zal dan ook in het ziekenhuis plaatsvinden. De baby moet na de bevalling onder andere worden gecontroleerd op schildklierfunctie. De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die lithiumcarbonaat in het laatste trimester (laatste drie maanden van de zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Borstvoeding

Lithiumcarbonaat dringt door tot in de moedermelk. Dit kan invloed hebben op de groei en verder ontwikkelingen van het kind. U mag daarom geen borstvoeding geven tijdens een behandeling met lithium,.

Gerenvooieerde versie

LITHIUMCARBONAAT 200-300-400 PCH tabletten

Als er toch borstvoeding wordt gegeven, moet bij de zuigeling extra gelet worden op de hoeveelheid lithium en op bijwerkingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door de bijwerkingen kan lithium uw reactievermogen nadelig beïnvloeden. Als u last heeft van bijwerkingen als duizeligheid of concentratiestoornissen mag u niet deelnemen aan het verkeer en geen machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bij de start van de behandeling moet de lithiumspiegel regelmatig gecontroleerd worden. Op basis van de lithiumspiegel stelt de arts voor u de juiste dosering vast. Houd u voor de dosering strikt aan het voorschrift van uw arts.

Doorgaans wordt gestart met een dosering van 600 tot 1200 mg. lithiumcarbonaat per dag

Gebruik bij ouderen

Meestal 400 - 1000 mg lithiumcarbonaat per dag. Bij ouderen komen bijwerkingen reeds bij een lagere lithiumconcentratie voor. Uw arts zal hier bij het bepalen van de dosering rekening mee houden.

Gebruik bij jongeren vanaf 13 jaar

De genoemde doseringen zijn lager en op geleide van de bloedspiegel.

Gebruik bij kinderen tot 13 jaar

Aangezien de veiligheid en werkzaamheid van dit geneesmiddel niet onderzocht zijn bij kinderen, dient dit geneesmiddel niet gebruikt te worden bij kinderen jonger dan 13 jaar.

Gebruik bij patiënten met verminderde nierwerking

Het gebruik van lithium moet vermeden worden, tenzij uw arts een behandeling met lithium noodzakelijk acht.

De arts zal u vertellen hoe lang u dit middel moet gebruiken. Doorgaans wordt dit middel gedurende langere tijd voorgeschreven.

Wijze van gebruik

De tabletten dienen met water te worden ingenomen en zonder kauwen te worden doorgeslikt.

Gerenvooieerde versie

LITHIUMCARBONAAT 200-300-400 PCH tabletten

Wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Verschijnselen die kunnen optreden bij een te hoge dosering zijn: toevallen, vermindering van het bewustzijn, verhoogde spierspanning en bewustzijnsverlies.

Zonodig zal u worden opgenomen in het ziekenhuis voor controle en behandeling. In ernstige gevallen zal de arts eventueel een maagspoeling uitvoeren.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Er bestaat dan namelijk een risico op vergiftigingsverschijnselen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Tijdens een eventuele manische of depressieve periode moet het gebruik van lithiumcarbonaat niet worden gestaakt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bijwerkingen gaan na het stoppen van de behandeling weer over, behalve als er sprake is van een nierbeschadiging die kan ontstaan na langdurig gebruik in hoge doseringen.

Gerenvooieerde versie

LITHIUMCARBONAAT 200-300-400 PCH tabletten

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Bloed

Vaak: lichte vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes in het bloed (agranulocytose)

Hormoonsysteem

Vaak: verminderde werking van de schildklier (hypothyreoïdie) soms gepaard gaand met een vergroting van de schildklier (struma)

Zelden: te snelle werking van de bijschildklieren (hyperparathyreoïdie)

Niet bekend: vergroting van de schildklier waar bij de werking van de schildklier normaal is, te snelle werking van de schildklier (hyperthyreoïdie), stoornis in de productie van het hormoon dat er voor zorgt dat er niet teveel urine geproduceerd wordt (diabetes insipidus)

Spijsvertering

Zeer vaak: verhoogd dorstgevoel (polydipsie)

Zenuwstelsel

Zeer vaak: trillende handen

Zelden: concentratie- en geheugenstoornissen (vooral bij oudere patiënten), bewegingsstoornissen (extrapiramidale symptomen), effecten op de kleine hersenen met als verschijnselen verslapte spieren Niet bekend: kortdurende spierschokjes in de armen of benen (vaak 's nachts), duizeligheid, spraakstoornissen, metaalsmaak, goedaardige hoge bloeddruk in het hoofd (benigne intracraniale hypertensie), epileptische aanvallen

Hart

Vaak: veranderingen van het hartritme Soms: vertraagde hartslag

Zelden: verschillende hartritmestoornissen, waaronder versnelde vertraagde of onregelmatige hartslag, hartspierziekte (cardiomyopathy), storing in de prikkelgeleiding van het hart (atrioventriculair blok)

Maag en darm

Vaak: misselijkheid, braken, diarree (meestal aan het begin van de behandeling), Niet bekend: buikpijn, verhoogde speekselproductie

Huid

Zelden: verhoogde talgproductie, ontstaan of toenemen van puistjes (acne) of psoriasis, kaalheid, bijvoorbeeld bij de anus, wasachtige verdikking van de huid (myxoedeem)

Niet bekend: zweren aan het been, sterke plaatselijke jeuk, allergische huidreacties zoals roodheid.

Urineweg en nieren

Zeer vaak: vermeerderde urinelozing (polyurie)

Overig

Zeer vaak: gewichtstoename

Niet bekend: Verhoogd calciumgehalte in het bloed, verhoogd magnesiumgehalte in het bloed, vochtophoping

Als u een hoge dosis gebruikt, kunnen ook de volgende bijwerkingen nog voorkomen:

Bloed

Vaak: toename van het aantal witte bloedlichaampjes (leukocytose)

Spijsvertering

Niet bekend: dorst

Gerenvooieerde versie

LITHIUMCARBONAAT 200-300-400 PCH tabletten

Psychische stoornissen

Niet bekend: verwardheid, lusteloosheid (apathie)

Zenuwstelsel

Niet bekend: Verhoogde reactie van de reflexen op prikkels (hyperreflexie), sufheid en coma

Maag en darm

Vaak: droge mond

Niet bekend: verminderde eetlust (anorexia),

Botten en spieren

Niet bekend: spierslapte, kleine trillingen in de spieren (fasciculaties), spiertrekkingen, verhoogde spanning van de spieren

Urineweg en nieren

Niet bekend: Het langdurig gebruik van lithium in een hoge dosering kan een schadelijke werking op de nieren hebben

Om het optreden van bijwerkingen vast te stellen zal de bloedspiegel gecontroleerd worden. Daarnaast zal regelmatig het gewicht worden bijgehouden. Ook moet regelmatig, bijvoorbeeld éénmaal per 3 tot 6 maanden (bij instellen moet vaker worden gecontroleerd), de nierfunctie en de schildklierfunctie worden gecontroleerd. Let op: vooral oudere patiënten kunnen extra gevoelig zijn voor bijwerkingen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Gerenvooieerde versie

LITHIUMCARBONAAT 200-300-400 PCH tabletten

 • De werkzame stof in dit middel is lithiumcarbonaat. Per tablet respectievelijk 200 mg, 300 mg en 400 mg lithiumcarbonaat overeenkomend met respectievelijk 5,4 mmol, 8,1 mmol en 10,8 mmol lithium.
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, gelatine, talk, gehydreerde ricinusolie.

Een witte, bolle tablet met breukstreep. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Lithiumcarbonaat PCH is verpakt in blisterverpakking à 30 stuks, in potten à 100 tabletten (200 mg, 300 mg en 400 mg) à 250 stuks (200 mg, 300 mg en 400 mg) en 1000 stuks (200mg en 300 mg), en in eenheidsafleververpakkingen à 50 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tancsics Mihály u. 82

2100 Gödöllö Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 52076, tabletten 200 mg

RVG 55991, tabletten 300 mg

RVG 55992, tabletten 400 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012.

0512.13v.ES

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.