Priadel, tabletten met gereguleerde afgifte 400 mg

ATC-Code
N05AN01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sanofi
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psycholeptika
Farmacologische groep Antipsychotika
Chemische groep Lithium
Stof Lithium

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sanofi

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Priadel is een geneesmiddel in tabletvorm. De tabletten moeten via de mond worden ingenomen. Het zijn tabletten met gereguleerde afgifte. Deze lossen langzaam in het maagdarmkanaal op, waardoor het werkzame bestanddeel (lithium) geleidelijk in het bloed wordt opgenomen.

Priadel tabletten worden over het algemeen voorgeschreven aan patiënten met hevige stemmingsstoornissen. Deze uiten zich in het doormaken van één of meer manische of depressieve episodes. Een manische episode wordt gekenmerkt door een te opgewekte stemming met een sterk toegenomen activiteit, een verhoogd denk- en spreektempo, een afgenomen slaapbehoefte en een (te) snelle besluitvaardigheid.

Een depressieve episode wordt gekenmerkt door een te sombere stemming, het nergens meer plezier aan kunnen beleven, schuld- en soms ook doodsgedachten, verminderde activiteit, verminderde eetlust, slaapstoornissen en eventueel angst en onrust.

Wanneer iemand zowel manische als depressieve episodes doormaakt, spreekt men van een bipolaire stoornis (met 2 polen), ook wel een manisch-depressieve stoornis.

De exacte oorzaak van een manie of depressie is niet bekend. Wel is zeker dat meestal verscheidene factoren tegelijkertijd meespelen. Dit kunnen zowel biologische factoren zijn, zoals een bepaalde aanleg en enkele lichamelijke ziektebeelden, als psychosociale factoren, zoals problemen thuis, op het werk of een recent doorgemaakt verlies.

Lithium kan worden gegeven tijdens een manie of depressie, waarbij het de bedoeling is de verschijnselen van een manie of depressie te verminderen. Lithium kan ook worden gegeven om nieuwe manische of depressieve episodes te voorkomen. Daarom moet lithium vaak langdurig, soms zelfs jaren of levenslang, worden ingenomen.

Het kan zijn dat lithium alleen niet voldoende effectief is. Om deze reden is het soms nodig naast lithium nog aparte medicijnen tegen een manie (neuroleptica) of een depressie (antidepressiva) te gebruiken.

Priadel PIL jan12

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Priadel niet in

 • Als u overgevoelig bent lithium of voor één van de andere ingrediënten.
 • Als uw nieren niet goed werken.
 • Als u een ernstige hartaandoening heeft.
 • Als u een hersenbeschadiging heeft.
 • Als u de ziekte van Addison heeft. Bij deze ziekte werken uw bijnieren onvoldoende, waardoor u veel dorst en een lage bloeddruk heeft en uw huid oranje-bruin verkleurt.
 • Als uw schildklier onvoldoende werkt en het extra innemen van schildklierhormonen geen effect heeft.
 • Als u of iemand in uw familie last heeft van het Brugada syndroom. Dit is een aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is.

Wees extra voorzichtig met Priadel

 • Wanneer u veel vocht verliest of minder vocht opneemt zoals bij braken, langdurige diarree, griep, overmatige transpiratie of het gebruik van plaspillen, kan de hoeveelheid lithium in het bloed stijgen. Hierdoor kunnen de bijwerkingen toenemen. Vooral oudere patiënten moeten hier extra alert op zijn.
 • Wanneer u een zoutarm dieet volgt of wanneer u sterk vermagert doordat uw schildklier te hard werkt (hyperthyreoïdie), kunnen verschijnselen van overdosering optreden (zie kopje ‘Wat u moet doen als u meer Priadel tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen’). Vermijd een zoutarm dieet als u dit middel gebruikt, tenzij uw arts dit uitdrukkelijk aanbeveelt.
 • Wanneer u langere tijd hoge doseringen lithium gebruikt, kan dit een schadelijke werking op de nieren hebben. Uw arts zal daarom regelmatig uw urine controleren.
 • Als u epilepsiepatiënt bent, omdat u last kunt krijgen van epileptische aanvallen als u dit middel gebruikt.
 • Ga naar uw arts als u veel hoofdpijn heeft of als u problemen heeft met zien. Deze tekenen kunnen erop wijzen dat de bloeddruk in uw hoofd te hoog is.
 • Vertel het uw arts als u last heeft van een storing in de prikkelgeleiding van het hart (atrioventriculair blok) of van een aandoening die afwijkende hartfilmpjes (ECG) veroorzaakt (lang QT-syndroom).
 • Vertel het uw arts als in uw familie hartstilstand of plotselinge dood voorkomt.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Moet u nog andere medicijnen innemen, vertel dan altijd aan de arts dat u Priadel gebruikt. Doe dit ook als u deze medicijnen krijgt van een andere arts.

 • Vooral bij het gebruik van plastabletten (diuretica) kunnen bijwerkingen optreden of toenemen, omdat de hoeveelheid lithium in uw bloed door deze geneesmiddelen kan veranderen. Dit kan ook gebeuren wanneer u overschakelt van een gewoon naar een zoutarm dieet of bij het gebruik van bepaalde pijnstillende en ontstekingsremmende middelen, zoals fenylbutazon, ibuprofen, indometacine, piroxicam, diclofenac en cyclo-oxygenase-2-remmers (celecoxib, parecoxib). Sommige van deze middelen zijn zonder recept te verkrijgen.
 • Ook sommige antibiotica, zoals tetracycline en spectinomycine, en andere middelen als verapamil, methyldopa, theofylline, corticosteroïden (hormonen die ontstekingen remmen), ACE-remmers en angiotensine-II-receptorantagonisten (bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk) en metronidazol kunnen het lithiumgehalte in het bloed veranderen.
 • Geneesmiddelen die natrium bevatten kunnen de bloedspiegel van lithium verlagen, waardoor Priadel mogelijk onvoldoende werkt.
 • Verder is van een aantal geneesmiddelen bekend dat ze de werking van lithium kunnen versterken of meer bijwerkingen kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld carbamazepine).
 • De combinatie van lithium met bepaalde geneesmiddelen tegen psychosen, zoals hoge doses haloperidol, kan in zeldzame gevallen leiden tot verwarring en bewegingsstoornissen.

Priadel PIL jan12

 • Gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen tegen migraine (triptanen) of antidepressiva (SSRI’s) kan leiden tot het ontstaan van het serotonergsyndroom. Dit is een ernstige aandoening die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en een verminderd bewustzijn.
 • De werking van spierverslappers kan langer zijn als deze in combinatie met Priadel worden gebruikt.

Inname van Priadel met voedsel en drank

Over het algemeen is gering alcoholgebruik toegestaan. Overmatig gebruik leidt echter tot vocht- en zoutverlies. Dit kan leiden tot een te hoog oplopen van de bloedspiegel. Overigens kan alcohol enkele bijwerkingen van lithium versterken, zeker ook wanneer u er nog andere medicijnen zoals neuroleptica (middelen tegen psychosen), antidepressiva of angstdempende middelen naast gebruikt. In dat geval is het verstandig terughoudend te zijn met alcohol.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Lithium kan afwijkingen van de ongeboren baby veroorzaken. Daarom is het gewenst tijdens de zwangerschap de lithiumbehandeling stop te zetten. Gebruik voorbehoedsmiddelen om te voorkomen dat u zwanger wordt. Als u zwanger wilt worden, spreek hierover dan ruim tevoren met uw arts.

Als u zwanger blijkt te zijn, neem dan contact op met uw arts. Hij zal met u overleggen wat de risico's voor de ongeboren baby zijn. Hij zal u hoogstwaarschijnlijk adviseren om met lithium te stoppen.

Als het toch noodzakelijk is dat u tijdens de zwangerschap met lithium wordt behandeld, kan de lithiumbehandeling rond de bevalling worden gecontinueerd. Wel moet regelmatig uw bloed worden gecontroleerd op de hoeveelheid lithium en op de schildklierfunctie. Ook moet de lithiumdosering streng in de gaten worden gehouden. De bevalling zal dan ook in het ziekenhuis plaatsvinden. De baby moet na de bevalling onder andere worden gecontroleerd op schildklierfunctie. De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Priadel in het laatste trimester (laatste drie maanden van de zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Borstvoeding

Lithium dringt door tot in de moedermelk. Dit kan invloed hebben op de groei en verdere ontwikkeling van het kind. U mag daarom geen borstvoeding geven tijdens een behandeling met lithium. Als er toch borstvoeding wordt gegeven, moet bij de zuigeling extra gelet worden op de hoeveelheid lithium en op bijwerkingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door de bijwerkingen kan lithium kan uw reactievermogen nadelig beïnvloeden. Als u last heeft van bijwerkingen als duizeligheid of concentratiestoornissen mag u niet deelnemen aan het verkeer en geen machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Priadel tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Priadel PIL jan12

De gebruikelijke dosering is

Meestal begint u met 2½-3 tabletten Priadel (600-1200 mg) per dag in een éénmalige dagdosis 's morgens bij het ontbijt of bij het naar bed gaan. U moet de tabletten steeds op hetzelfde tijdstip

innemen. Hierdoor heeft uw bloedspiegel elke dag hetzelfde verloop en is de behandeling beter te controleren. Bovendien komt u zo in een routine, waardoor de kans kleiner wordt dat u uw medicijnen zult vergeten. In veel gevallen volstaat éénmaal een avonddosering, maar soms is een tweemaal daagse of zelfs driemaal daagse dosering nodig.

Let op: Priadel tabletten moeten worden ingenomen zonder kauwen of stukbijten, bijvoorbeeld met water of een andere koude drank. Mocht een hele tablet teveel zijn om in een keer in te nemen, dan kunt u de tablet in twee helften breken (er is een breukstreep op de tablet) en de twee delen na elkaar innemen.

Uw arts zal voor en tijdens de behandeling met Priadel uw bloed en hart laten controleren.

Kinderen jonger dan 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid van dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 18 jaar. Deze mogen dit geneesmiddel dan ook niet gebruiken.

Wat u moet doen als u meer Priadel heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel Priadel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij een te hoge dosering zijn onder andere toevallen, vermindering van het bewustzijn, spierslapte of kortdurende spierschokjes, bewegingsstoornissen en bewustzijnsverlies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Priadel in te nemen

Als u een tablet vergeet in te nemen, mag u deze niet inhalen. Sla de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Priadel

Priadel wordt voorgeschreven om bestaande klachten te bestrijden. Meestal wordt Priadel echter voorgeschreven om een nieuwe manie of depressie te voorkomen. Uw arts zal u daarom waarschijnlijk aanraden om de tabletten jarenlang elke dag in te nemen.

Door de behandeling met Priadel kunt u zich beter voelen. U kunt dan denken dat u Priadel niet meer nodig hebt. Als u echter op eigen initiatief stopt met de behandeling, kan de aandoening weer terugkomen. Dit gebeurt meestal niet van de ene op de andere dag. Het kan weken of zelfs maanden duren voordat de klachten terugkeren. Als u wilt stoppen met uw behandeling, spreek hier dan over met uw arts. Deze kan u voorlichten over de risico’s.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Priadel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen gaan na het stoppen van de behandeling weer over, behalve als er sprake is van een nierbeschadiging die kan ontstaan na langdurig gebruik in hoge doseringen.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen: lichte vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes in het bloed (agranulocytose).
 • Aandoeningen aan organen en klieren in het lichaam die hormonen produceren: te sterke of juist verminderde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie of hypothyreoïdie) soms gepaard gaand met een vergroting van de schildklier (struma). Te snelle werking van de bijschildklieren (hyperparathyreoïdie). Stoornis in de productie van het hormoon dat er voor zorgt dat er niet te veel urine geproduceerd wordt (diabetes insipidus).

Priadel PIL jan12

 • Voedings- en stofwisselingsstoornissen: verhoogd dorstgevoel (polydipsie)
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel: trillende handen, kortdurende spierschokjes in de armen of benen (vaak 's nachts), concentratie- en geheugenstoornissen (vooral bij oudere patiënten), duizeligheid, spraakstoornissen, metaalsmaak, goedaardige hoge bloeddruk in het hoofd (benigne intracraniale hypertensie), bewegingsstoornissen (extrapiramidale aandoeningen) en epileptische aanvallen.
 • Hartaandoeningen: veranderingen van het hartritme, storing in de prikkelgeleiding van het hart (atrioventriculair blok).
 • Aandoeningen aan het maagdarmstelsel: misselijkheid, braken en diarree (meestal aan het begin van de behandeling), buikpijn, verhoogde speekselproductie.
 • Aandoeningen aan de huid en de onderhuid: verhoogde talgproductie, ontstaan of toenemen van puistjes (acne) of psoriasis, kaalheid, zweren aan het been, sterke plaatselijke jeuk, bijvoorbeeld bij de anus, wasachtige verdikking van de huid (myxoedeem), allergische huidreacties zoals roodheid.
 • Aandoeningen aan de nieren en urinewegen: vermeerderde urinelozing (polyurie). Het langdurig gebruik van lithium in een hoge dosering kan een schadelijke werking op de nieren hebben.
 • Algemene aandoeningen en aandoeningen op de toedieningsplaats: gewichtstoename.

Als u een hoge dosis gebruikt, kunnen ook de volgende bijwerkingen nog voorkomen:

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen: toename van het aantal witte bloedlichaampjes (leukocytose).
 • Voedings- en stofwisselingsstoornissen: dorst.
 • Psyschische stoornissen: verwardheid, lusteloosheid (apathie).
 • Aandoeningen aan het zenuwstelsel: verhoogde reactie van de reflexen op prikkels (hyperreflexie), sufheid en coma.
 • Aandoeningen aan het maag- darmstelsel: verminderde eetlust (anorexia), droge mond.
 • Aandoeningen aan het skeletspierstelsel en aandoeningen van het bindweefsel: spierslapte, kleine trillingen in de spieren (fasciculaties), spiertrekkingen, verhoogde spanning van de spieren.
 • Aandoeningen aan de nieren en urinewegen: vermeerderde urinelozing (polyurie).

Om het optreden van bijwerkingen vast te stellen zal de bloedspiegel gecontroleerd worden. Daarnaast zal regelmatig het gewicht worden bijgehouden. Ook moet regelmatig, bijvoorbeeld éénmaal per 3 tot 6 maanden (bij instellen moet vaker worden gecontroleerd), de nierfunctie en de schildklierfunctie worden gecontroleerd. Let op: vooral oudere patiënten kunnen extra gevoelig zijn voor bijwerkingen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Priadel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Priadel

Priadel PIL jan12

 • Het werkzame bestanddeel is lithiumcarbonaat 400 mg (10,8 mEq. lithium).
 • De andere bestanddelen zijn glycerylpalmitostearaat (E471), mannitol (E421), arabische gom (E414), natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat (E470b), maïszetmeel en natrium carboxymethylzetmeel (E1401).

Hoe zien Priadel tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Priadel is een geneesmiddel in de vorm van een tablet met gereguleerde afgifte.

Priadel tabletten worden geleverd in een pot met 100 of 1000 tabletten of in een doos met 100 tabletten in doordrukstrips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda

In het register ingeschreven onder RVG 05821.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2012.

Priadel PIL jan12

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.