Lorazepam Apotex 1 mg, tabletten

ATC-Code
N05BA06
Lorazepam Apotex 1 mg, tabletten

Producent: Apotex

Toelating: Nederland

Stof(fen)
Lorazepam
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anxiolytica

Alles om te weten

Vergunninghouder

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lorazepam behoort tot de groep van geneesmiddelen die benzodiazepinen wordt genoemd. Het werkt kalmerend en slaapverwekkend.

Lorazepam Apotex wordt gebruikt voor:

 • de behandeling van abnormaal grote angst en spanning
 • de behandeling van slaapstoornissen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor lorazepam, andere benzodiazepinen, benzodiazepine-achtige stoffen of voor één van de andere bestanddelen van Lorazepam Apotex (zie rubriek 6)
 • als u een ernstige vorm van spierzwakte (myasthenia gravis) heeft
 • als u tijdens uw slaap de adem inhoudt (slaap-apneu syndroom)
 • als u een verminderde leverwerking (leverinsufficiëntie) heeft
 • als u een verminderde longwerking (respiratoire insufficiëntie) heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • de dag na inname van het middel. Hoewel lorazepam tamelijk kort in het lichaam blijft, bestaat er kans op nawerkingen gedurende de volgende dag, zoals slaperigheid (zie ook ‘Mogelijke bijwerkingen’).
 • als u alcohol of andere kalmerende geneesmiddelen gebruikt. Alcohol kan de werking van dit geneesmiddel en andere kalmerende middelen versterken (zie ook ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’).
 • bij kinderen. Lorazepam bij voorkeur niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij hiervoor een zeer dringende reden bestaat. De behandelingsduur bij kinderen dient zo kort mogelijk te zijn.
 • bij ouderen. Ouderen dienen een lagere dosis te krijgen.
 • wanneer u Lorazepam Apotex als slaapmiddel gebruikt. Er bestaat na het ontwaken kans op geheugenverlies over de perioden dat men wakker was tijdens de nacht. De kans dat geheugenverlies optreedt, is groter indien minder dan 7 à 8 uur beschikbaar is om te slapen.
 • als tegenstrijdige reacties optreden tijdens de behandeling zoals onrust, opwinding, prikkelbaarheid, agressie, woedeaanvallen, hallucinaties (waanvoorstellingen), geestesstoornissen (psychose) en onaangepast gedrag. De kans op deze effecten is groter bij kinderen en ouderen. Als dergelijke verschijnselen optreden moet u uw arts waarschuwen, omdat de behandeling moet worden gestopt.
 • bij langdurig gebruik. Zoals voor alle benzodiazepinen geldt, is lorazepam bestemd voor kortdurend gebruik. Na enkele weken gebruik kan het effect van lorazepam al verminderen. Bij langdurig gebruik kan lorazepam aanleiding kan geven tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Het gebruik van dit geneesmiddel dient daarom bij voorkeur te worden beperkt tot 1-2 weken tot ten hoogste twee maanden. Na het ontstaan van lichamelijke afhankelijkheid kunnen er bij het stoppen met de behandeling onthoudingsverschijnselen optreden, zoals hoofd- en spierpijn, ernstige angst en spanning, slaapstoornissen, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstige gevallen kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen: verlies van persoonlijkheidsgevoel en/of realiteitsgevoel, verhoogde gehoorscherpte, doof gevoel en tintelingen in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, hallucinaties (waanvoorstellingen) en epileptische aanvallen. De verschijnselen waarvoor u dit geneesmiddel gebruikt kunnen tijdelijk in versterkte mate terugkeren na het stoppen van de behandeling (rebound slapeloosheid en -spanning). De kans hierop en op onthoudingsverschijnselen is groter bij plotseling stoppen en na langdurig gebruik van hoge doseringen lorazepam. Daarom moet het stoppen van de behandeling geleidelijk gebeuren door de dosering langzaam te verminderen over een periode van enkele weken. De behandeling is dan niet te vroeg beëindigd. Na het stoppen dient 10-14 dagen afgewacht te worden voordat de arts (in overleg met u) beoordeelt of hervatting van de behandeling noodzakelijk is.
 • bij alcohol en drugsmisbruik. Personen bij wie alcohol- en/of drugsmisbruik bekend is, moeten dit geneesmiddel zeer terughoudend gebruiken, vanwege het optreden of voortzetten van lichamelijke afhankelijkheid.
 • als u nierziekte (nierinsufficiëntie) heeft. Het is mogelijk dat u extra gevoelig bent voor Lorazepam Apotex.
 • als u ernstige leverziekte heeft, waardoor het gebruik van lorazepam een grotere kans geeft op een hersenaandoening.
 • als u chronische ademhalingsmoeilijkheden heeft (chronische respiratoire insufficiëntie), omdat u dan een grotere kans heeft op ernstige vermindering van de ademhaling
 • als u bepaalde geestesstoornissen (psychose of depressie) heeft. Benzodiazepinen zijn niet geschikt als enige behandeling bij psychosen of depressie (ernstige neerslachtigheid).
 • bij gebruik tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling. Zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lorazepam Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel het uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:

 • alcohol; de werking van lorazepam kan worden versterkt. Het gebruik van alcohol tijdens de behandeling wordt afgeraden.
 • antipsychotica (middelen tegen psychose, een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is)
 • slaapmiddelen (hypnotica)
 • middelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica), kalmerende middelen (sedativa)
 • middelen tegen depressie (ernstige neerslachtigheid)
 • bepaalde sterke pijnstillers (bijvoorbeeld opiaten)
 • middelen tegen vallende ziekte (anti-epileptica).
 • middelen gebruikt bij verdoving (anesthetica)
 • bepaalde middelen tegen allergie (anti-histaminica)
Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bij gebruik over een lange periode of een hoge dosering tijdens uw zwangerschap kunnen verschijnselen optreden bij uw pasgeboren kind door gewenning en afhankelijkheid. Tijdens de zwangerschap mag dit middel daarom alleen worden gebruikt op uitdrukkelijk voorschrift van uw arts. Wanneer u tijdens de behandeling met lorazepam zwanger wordt, moet u dit direct aan uw arts melden. Het is mogelijk dat de behandeling moet worden gestopt.

Gebruik tijdens de bevalling mag alleen op uitdrukkelijk advies van uw arts, omdat uw kind mogelijk bijwerkingen kan krijgen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Lorazepam gaat over in de moedermelk. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van lorazepam wordt daarom afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lorazepam vermindert het reactievermogen (ook overdag als het 's avonds is ingenomen) met name bij onvoldoende slaapduur. Houd hiermee rekening bij werkzaamheden en situaties die oplettendheid en concentratie vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van (gevaarlijke) machines, het werken op grote hoogte etc.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Lorazepam Apotex bevat lactose Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Dosering bij angst en spanning

Volwassenen

beginnen met ½ tablet van 1 mg twee- tot driemaal per dag, vervolgens 1 tablet van 1 mg twee- tot driemaal per dag.

Volwassenen

beginnen met ½ tablet van 2,5 mg twee- tot driemaal per dag, vervolgens 1 tablet van 2,5 mg twee- tot driemaal per dag.

Kinderen kunnen zeer gevoelig zijn voor lorazepam, zelfs bij gebruik van kleine hoeveelheden. Het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt daarom afgeraden.

Tijdens het begin van de behandeling dient u regelmatig door uw arts gecontroleerd te worden, omdat aanpassing (verlaging) van de dosering noodzakelijk kan zijn.

Wijze van inname

U kunt de tabletten het beste innemen door deze achter op de tong te leggen en met een ruime hoeveelheid water (liefst een vol glas) door te slikken.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Lorazepam Apotex moet gebruiken.

In geval u bemerkt dat Lorazepam Apotex te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van Lorazepam Apotex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u vergeten bent Lorazepam Apotex in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Lorazepam Apotex

Wanneer u plotseling stopt met het innemen van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden, mogelijk in versterkte mate. Overleg daarom altijd met uw arts indien u overweegt te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Lorazepam Apotex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen treden meestal aan het begin van de behandeling op en verdwijnen geleidelijk tijdens de behandeling of als de dosering wordt verlaagd.

De frequenties waarmee bijwerking kunnen optreden, worden als volgt vermeld:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 patiënten
Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 patiënten
Soms: bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten
Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten
Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zelden: bloedafwijking (bloeddyscrasie)

Psychische stoornissen

Soms: verwardheid, neerslachtigheid (depressie), emotionele vervlakking, slaapstoornissen, veranderde zin in vrijen

Zelden: tijdelijk geheugenverlies, tegenstrijdige reacties

Overige psychische stoornissen: opwinding (agitatie), zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, agressiviteit, waangedachten, woedeaanvallen, nachtmerries, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose) en onaangepast gedrag. Deze bijwerkingen komen eerder bij kinderen en bij bejaarden voor.

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: slaperigheid overdag, sufheid, duizeligheid, coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang

Soms: hoofdpijn, verminderde oplettendheid.

Oogaandoeningen

Soms: gezichtsstoornissen, dubbelzien (diplopie)

Bloedvataandoeningen

Zelden: verlaagde bloeddruk (hypotensie), verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms: misselijkheid, maag-darmproblemen

Lever- en galaandoeningen

Zelden: afwijkingen van de leverfunctie

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: allergische huidreacties

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Vaak: spierzwakte.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Lorazepam Apotex is verpakt in HDPE-flaconverpakking met 1000 tabletten en in Al/PVC blisterverpakkingen met 30 en 500 tabletten.

Bovendien zijn de tabletten verkrijgbaar in EAV-verpakking van 50 stuks. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 57547 - Lorazepam Apotex 1 mg, tabletten

RVG 57548 - Lorazepam Apotex 2,5 mg, tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nederland

Fabrikant

Apotex Nederland bv Archimedesweg 2 2333 CN Leiden The Netherlands

Voor informatie: Apotex Nederland BV Postbus 408

2300 AK Leiden Nederland

Tel. nr.: 071 524 3100

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2011