Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel werkt

De tabletten bevatten lormetazepam, een stof die behoort tot een groep geneesmiddelen, genaamd benzodiazepinen. Binnen deze groep behoort lormetazepam tot de middellang werkzame benzodiazepinen. Lormetazepam werkt angststillend, rustgevend en slaapverwekkend. De werking treedt kort na innemen van een tablet in.

Hoe dit geneesmiddel eruit ziet en hoe het is verpakt

Lormetazepam Mylan tabletten zijn wit van kleur en op één zijde voorzien van een breukgleuf. De tabletten zijn verpakt in doosjes met 30 tabletten in doordrukstrips. In iedere verpakking is een folder met informatie voor de patiënt bijgevoegd.

Waarom u Lormetazepam Mylan krijgt voorgeschreven

Lormetazepam Mylan tabletten kunnen door uw arts worden voorgeschreven bij de kortdurende behandeling van: ·slaapstoornissen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Lormetazepam Mylan niet:

·wanneer bekend is, dat u overgevoelig bent voor benzodiazepinen, met inbegrip van lormetazepam, of één der andere bestanddelen (hulpstoffen) uit de tabletten;

·wanneer u lijdt aan ernstige spierzwakte (myasthenia gravis).

Wees extra voorzichtig met Lormetazepam Mylan:

·Als u minder dan 7 tot 8 uur tijd hebt om te slapen.

U moet er dan rekening mee houden, dat achteraf kan blijken, dat u zich niet goed kunt herinneren wat u in de periode na het innemen van lormetazepam hebt meegemaakt. Dit kan dus ook optreden bij te vroeg ontwaken.

·Bij gebruik van kalmerende middelen of alcohol. Het wordt aangeraden om lormetazepam niet tegelijk met of kort voor of na gebruik van kalmerende middelen of alcohol in te nemen Deze middelen kunnen elkaars werking versterken.

·Bij behandeling van psychische stoornissen. Ernstige neerslachtigheid (depressie) leent zich niet voor behandeling met lormetazepam. De ernstige geestesziekte (psychose) komt niet in aanmerking voor behandeling met alleen lormetazepam.

·Bij kinderen en ouderen: bij deze leeftijdsgroepen kunnen vaker reacties optreden die juist tegengesteld zijn aan wat van een rustgevend- of slaapmiddel te verwachten is, zoals bijv. onrust, opwinding, prikkelbaarheid, woede-aanvallen en waanvoorstellingen.

·Het gebruik van lormetazepam bij kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar wordt ontraden, wegens ontbreken van voldoende ervaring.

·In geval van onvoldoende lever-, nier- of longfunctie: de arts kan een lagere dosering voorschrijven.

·Bij langdurig gebruik, omdat dit lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid tot gevolg kan hebben. Om de kans op afhankelijkheid te beperken zal uw arts de behandeling met lormetazepam kort houden: niet langer dan één tot twee weken en ten hoogste twee maanden.

·Indien u stopt met het innemen van lormetazepam na het ontstaan van lichamelijke afhankelijkheid. Er kunnen dan onthoudingsverschijnselen optreden, zoals hoofd- en spierpijn, hevige angst en spanning, slaap- problemen, rusteloosheid, verwardheid en prikkelbaarheid. In ernstige gevallen kunnen voorkomen: een ongebruikelijke gevoeligheid voor (scherp) geluid, licht en lichamelijk contact, alsmede zelfvervreemding (depersonalisatie), verlies van werkelijkheidszin, een 'doof' gevoel en tintelingen in armen en benen, waandenk- beelden en aanvallen van vallende ziekte.

De kans op onthoudingsverschijnselen is groter indien u na langdurig gebruik of gebruik in hoge dosering plotseling stopt met innemen van lormetazepam.

In overleg met de arts dient u de dosering dan geleidelijk te verminderen (het afbouwen of uitsluipen van de dosering). Dit kan, afhankelijk van de gebruikte dosering, enkele weken in beslag nemen.

Het eerste verschijnsel van afhankelijkheid is, dat na beëindigen van het gebruik van lormetazepam, de slaapstoornissen in verhevigde mate terugkeren. Dit betekent niet dat u te vroeg bent gestopt!

In dit geval kunt u het beste overleg plegen met de arts over het geleidelijk afbouwen van de dosering (het uitsluipen). Uw arts kan dan tien tot veertien dagen nadat u het innemen beëindigde beoordelen of u opnieuw een slaapmiddel nodig heeft.

·In geval uw arts een behandeling met een benzodiazepine met lange werkingsduur wijzigt in behandeling met lormetazepam (middellange werkingsduur), kunnen zich eveneens onthoudingsverschijnselen voordoen. De arts kan dit voorkomen door de dosering van het oorspronkelijke benzodiazepine uitsluipend te beëindigen en tien tot veertien dagen daarna behandeling met lormetazepam in te stellen.

·Als bij u afhankelijkheid van alcohol of drugs bestaat of heeft bestaan. U dient er attent op te zijn, dat voor u de kans op optreden van afhankelijkheidsverschijnselen van lormetazepam vergroot is.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van lormetazepam in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Het ongeboren kind kan schade ondervinden. Lormetazepam Mylan mag derhalve niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Lormetazepam kan in de moedermelk worden uitgescheiden. Het wordt afgeraden om Lormetazepam Mylan tijdens de periode van borstvoeding te gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bijwerkingen, zoals slaperigheid (ook overdag) en verminderde waakzaamheid, kunnen optreden. Bestuur in dat geval geen voertuig, want gebruik van Lormetazepam Mylan kan tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent veilig te rijden. Gebruik in dat geval ook geen gereedschap en/of bedien geen machines.

Gebruik van Lormetazepam Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Lormetazepam Mylan tabletten kunnen met bepaalde geneesmiddelen wisselwerkingen geven. Dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met

·psychotrope geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen die, evenals lormetazepam, de geest beïnvloeden. Bij gelijktijdig gebruik van deze middelen en lormetazepam kan versterking van de werking van lormetazepam of van zo'n middel optreden. Voorbeelden van zulke middelen zijn:

·kalmerende-, rustgevende- en slaapmiddelen;

·middelen tegen psychische stoornissen (neuroleptica) en ernstige neerslachtigheid (depressie); ·middelen gebruikt voor algehele verdoving (narcose);

·middelen tegen vallende ziekte (epilepsie);

·sommige sterk werkende pijnstillers (opiaten), die op recept verkrijgbaar zijn.

Gelijktijdig gebruik van deze pijnstillers met lormetazepam kan leiden tot versterking van afhankelijkheid (zie ook onder: 'Wees extra voorzichtig met Lormetazepam Mylan').

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Over de dosering van Lormetazepam Mylan

Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste, dosering voorschrijven. Een richtlijn voor de algemene dosering is als volgt.

Volwassenen

Neem 1 tablet van 1 mg of van 2 mg per dag in.

Bij ouderen en bij onvoldoende lever-, nier- of longfunctie

De arts kan een lagere dosering voorschrijven: een halve tablet van 1 mg (= 0,5 mg) per dag. In deze gevallen niet meer dan 1 mg per dag innemen.

Bij kinderen

Lormetazepam Mylan tabletten zijn niet bestemd voor toediening aan kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar, omdat de werkzaamheid en veiligheid hierbij niet voldoende zijn aangetoond.

Volg bovenstaande instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Lormetazepam Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe u de tabletten moet innemen

Denk eraan uw medicijn in te nemen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

Het beste moment voor inname is maximaal een half uur voordat u naar bed gaat om te slapen.

Neem een tablet in door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens door te slikken met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lormetazepam Mylan in te nemen

Neem de dosis alsnog in zodra u eraan denkt, doch als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Let erop, dat u na inname van dit middel voldoende tijd hebt om te slapen. Een te korte slaapduur brengt onder meer risico van geheugenstoornis met zich (zie ook onder: 'Wees extra voorzichtig met Lormetazepam Mylan'). Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker. Neem nooit een dubbele dosis van Lormetazepam Mylan om zo de vergeten dosis in te halen.

Hoe lang u Lormetazepam Mylan moet innemen

Volg het voorschrift van uw arts stipt op. Gebruikelijk wordt de behandelingsduur beperkt tot één à twee weken in een lage dosering.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Lormetazepam Mylan wordt gestopt

Bij de gebruikelijke behandelingsduur (1 - 2 weken) in de lage dosering zullen gewoonlijk geen bijverschijnselen optreden na het stoppen met innemen.

Met name bij plotseling stoppen met innemen na langere behandeling in hogere dosering is er kans op het ontstaan van afhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen, zoals omschreven in de rubriek 'Wees extra voorzichtig met Lormetazepam Mylan' (zie aldaar). Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Lormetazepam Mylan heeft ingenomen

Wanneer u te veel Lormetazepam Mylan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De voornaamste verschijnselen bij overdosering bestaan uit slaperigheid en verwardheid.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lormetazepam Mylan bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen.

·Slaperigheid (ook overdag).

·Afvlakking van het gevoel, verminderde waakzaamheid, verwardheid, vermoeidheid. ·Hoofdpijn, duizeligheid, dubbel zien.

·Spierzwakte, waardoor u ook onzeker kunt gaan lopen.

Bovenstaande bijwerkingen kunnen vooral gedurende de eerste dagen van de behandeling optreden en verdwijnen doorgaans vanzelf na enkele dagen gebruik.

Verder voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:

·Verstopping, diarree, misselijkheid en overgeven, slikproblemen. ·Toename van eetlust en van lichaamsgewicht.

·Afname van de seksuele lust. ·Huiduitslag.

·Bij daarvoor gevoelige personen kan ernstige neerslachtigheid (depressie) optreden. ·Geheugenstoornis (het herinneren), afhankelijkheid, onthoudingsverschijnselen en tegengestelde reacties

kunnen zich voordoen. Raadpleeg hiertoe de rubriek 'Wees extra voorzichtig met Lormetazepam Mylan'.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Lormetazepam Mylan buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Op een droge plaats bewaren in de originele verpakking, niet boven 25°C, zodat Lormetazepam Mylan tegen licht, warmte en vocht wordt beschermd.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Lormetazepam Mylan niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:

Juli 2008.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK