Methadon HCl TioFarma 20 mg, tabletten

Illustratie van Methadon HCl TioFarma 20 mg, tabletten
Stof(fen) Methadon
Toelating Nederland
Producent TioFarma
Verdovend Nee
ATC-Code N07BC02
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Vergunninghouder

TioFarma

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Methadon HCl Sandoz 10 mg, tabletten Methadon Sandoz
Methadon Regenboog 20 mg, tabletten Methadon Regenboog Apotheek Bavel
Methadon HCl TioFarma 5 mg, tabletten Methadon TioFarma
Methadon Regenboog 5 mg, tabletten Methadon Regenboog Apotheek Bavel
Methadon Regenboog 10 mg, tabletten Methadon Regenboog Apotheek Bavel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Methadon hydrochloride, het werkzame bestanddeel van de Methadon HCl TioFarma tabletten, is een synthetisch opiaat dat inwerkt op het zenuwstelsel.

Methadon wordt voorgeschreven:

 • bij matige, hevige en zeer hevige pijnen, waarbij op korte termijn geen behandeling van de oorzaak van de pijn mogelijk is.
 • voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij opiaatverslaafden die een ontwenningskuur ondergaan (afkicken).
 • als onderhoudsbehandeling bij opiaatverslaafden waarbij ontwenning (afkicken) niet direct mogelijk is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik methadon niet:

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor methadon hydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van dit product,
 • wanneer u een hersenbeschadiging, een verhoogde druk in de hersenen heeft, en last heeft van ontwenningsverschijnselen van alcohol (delirium tremens),
 • wanneer u last heeft van een onvoldoende hartwerking,
Regulatory Affairs Version 0002 Pagina 1 van 6
& Development March 2010  

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.3
Methadon HCl TioFarma 10 mg tablet Package Leaflet
Methadon HCl TioFarma 20 mg tablet  
 • wanneer u last heeft van een verminderde ademhalingsfunctie (ademhalingsdepressie),
 • wanneer u last heeft van verstopte luchtwegen (obstructieve luchtwegenaandoeningen) of een blauwe verkleuring van de lippen, tong, huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose). Wees extra voorzichtig met methadon:
 • als u een aandoening aan de schildklier heeft (hypothyreoïdie),
 • als u last heeft van slijmzwellingen in het onderhuidse bindweefsel, zichtbaar aan de oogleden, lippen en enkels (myxoedeem),
 • als u een verhoogde werking van de prostaat heeft (prostaathypertrofie),
 • wanneer u een ernstige leverziekte (levercirrose) heeft, gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel,
 • wanneer u een ernstige nierziekte heeft,
 • wanneer u nier- of galstenen heeft, het kan nodig zijn voorbehoedende atropine of een andere spierverslappend middel toe te dienen,
 • als u lijdt aan hart- en vaatziekten is er een verhoogd risico voor lage bloeddruk (hypotensie) en bewusteloosheid (syncope),
 • wanneer u ouder dan 60 bent is er een verhoogd risico voor lage bloeddruk (hypotensie) en bewusteloosheid (syncope),
 • bij kinderen, omdat deze gevoeliger voor intoxicaties zijn dan volwassenen,
 • bij hoge dosissen kunnen bepaalde hartritmestoornissen optreden door een verlengde prikkelgeleiding in het hart (torsades de pointes), speciaal bij gelijktijdige inname van bepaalde middelen tegen hartritmestoornissen, geneesmiddelen die psychotische verschijnselen kunnen verminderen of opheffen (neuroleptica), middelen tegen ontstekingen (antibiotica), middelen tegen depressie (antidepressiva) en middelen tegen allergie (antihistaminica). Gebruik met andere geneesmiddelen:
 • Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
 • De combinatie met middelen als kinidine en verapamil kunnen het effect van methadon verhogen.
 • Het gebruik van sterk versuffende geneesmiddelen zoals barbituraten en benzodiazepines moet vermeden worden vanwege de onderlinge versterking van de werkingen en de bijwerkingen.
 • Gebruik van barbituraten, carbamazepine, fenytoïne, nevirapine, rifampicine, efavirenz, amprenavir, spironolacton, dexamethason, hypericum perforatum (sint janskruid) kan onthoudingsverschijnselen veroorzaken.
 • Gebruik van cannabinoïden, clarithromycine, delavirdine, erythromyclne, fluconazole, grapefruitsap, selectieve serotonine reuptake remmers, itraconazol, ketoconazol, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodon kan een verhoging van methadon concentratie opleveren.
 • De combinatie met stavudine en didanosine vertraagt de opname van methadon, waardoor het effect zal verminderen.
 • De combinatie met zidovudine kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen van zidovudine (hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en prikkelbaarheid).
 • Producten die de zuurgraad van de urine kunnen beïnvloeden, zoals salmiak en vitamine C, kunnen het effect van methadon verlagen.
Regulatory Affairs Version 0002 Pagina 2 van 6
& Development March 2010  

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.3
Methadon HCl TioFarma 10 mg tablet Package Leaflet
Methadon HCl TioFarma 20 mg tablet  
 • Intraveneuze toediening van naloxon of naltrexon kan bij verslaafden acute onthoudingsverschijnselen veroorzaken.
 • Gebruik van nalbufine en pentazocine kunnen bij chronische behandeling ontwenningsverschijnselen veroorzaken.
 • Gebruik van antidiarroica (zoals difenoxylaat en loperamide) kan ernstige verstopping (constipatie) veroorzaken.
 • De combinatie met alcohol is gevaarlijk omdat u sneller last kunt krijgen van sufheid, een moeilijke ademhaling en een lage bloeddruk. Gebruik van methadon met voedsel en drank: Methadon en alcohol reageren en versterken elkaars effect. Het gelijktijdig gebruik van alcohol wordt sterk ontraden. Het innemen van grote hoeveelheden alcohol kan leiden tot het optreden van symptomen van een overdosis. Zwangerschap en borstvoeding:
 • Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
 • De weinige gegevens bij zwangerschap bij mensen tonen geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Bij pasgeborenen van verslaafde moeders kunnen onthoudingsverschijnselen en verminderde ademhaling optreden.
 • Het is aan te raden om zeker na de 20e week van de zwangerschap, niet te ontwennen (detoxificeren), maar een onderhoudsbehandeling met methadon te nemen. Het gebruik van Methadon vlak voor en tijdens de bevalling wordt afgeraden vanwege het risico op een moeilijke ademhaling bij pasgeborene.
 • Methadon wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Bij doseringen tot 20 mg per dag kan normaal borstvoeding gegeven worden. Bij hogere doseringen dient uw arts de voordelen van het geven van borstvoeding af te wegen tegen mogelijk nadelige effecten voor de zuigeling. Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
 • Rijd niet, omdat methadon de reactie- en concentratievermogen vermindert, waardoor u niet meer in staat bent aan het verkeer deel te nemen.
 • Gebruik geen gereedschap of bedien geen machines. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Methadon HCl TioFarma tabletten:
 • Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien u uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

 • Volg bij het gebruik van methadon nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
 • De gebruikelijke dosering bij pijnbestrijding: 5-10 mg om de 4-8 uur, afhankelijk van het effect. Nadat de verlichting van de pijn 3-5 dagen heeft aangehouden, zal uw arts u een lagere dosering voorschrijven, eventueel door toediening om de 12 uur. De maximale dosering is 90-150 mg per dag.
Regulatory Affairs Version 0002 Pagina 3 van 6
& Development March 2010  

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.3
Methadon HCl TioFarma 10 mg tablet Package Leaflet
Methadon HCl TioFarma 20 mg tablet  
 • De gebruikelijke dosering bij een ontwenningskuur: Uw arts zal de begindosering bepalen aan de hand van de ernst van de ontwenningsverschijnselen. De begindosering is meestal 20 mg. Als de ontwenningsverschijnselen verminderen, kan uw arts u eventueel na 3-4 uur nog eens 20 mg geven. De behandeling kan voortgezet worden met 30-50 mg methadon per dag en kan in ongeveer 3 weken langzaam worden verminderd.
 • De dosering bij een onderhoudsbehandeling is als hierboven beschreven. De dagelijkse dosering is meestal rond de 60 mg (50-100 mg), terwijl de behandeling ongeveer 6 maanden duurt.
 • In verband met de risico's van de behandeling, zal methadon behalve voor pijnbestrijding meestal alleen voorgeschreven worden in speciale behandelingsinstituten of in overleg met het dichtstbijzijnde consultatiebureau voor alcohol en drugs.
 • Als u de indruk heeft dat de werking van methadon te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Wat u moet doen als u meer methadon tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen:

Als u teveel methadon tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Symptomen van overdosis zijn: verminderde ademhaling, bewegingsloosheid, coma, lage lichaamstemperatuur, lage hartslag, lage bloeddruk en shock.

Wat u moet doen als u bent vergeten methadon in te nemen:

Als u de methadon niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tablet(ten) alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende dosering toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen alsof er niets gebeurt is. Neem nooit een dubbele dosis zo de vergeten dosis in te halen. Vermeld de vergeten dosis aan uw hulpverlener.

Als u stopt met het gebruik van methadon:

 • Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.
 • Als u wenst te stoppen met het innemen van de medicatie dient u te overleggen met uw arts. Hij kan u een afbouwschema voorstellen. Te snel stoppen na langdurig gebruik kan ernstige symptomen geven. Slapeloosheid en duizeligheid worden het meest waargenomen, dunne ontlasting en maagirritaties worden af en toe gemeld. Soms hevige pijn in de rug of benen, zelden epileptische aanvallen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan methadon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Misselijkheid, braken, duizeligheid, droge mond, wazig zien en verstopping van de darm kunnen optreden. Soms kunnen pupilvernauwing, stemmingsveranderingen (euforie en sufheid) voorkomen.

Regulatory Affairs Version 0002 Pagina 4 van 6
& Development March 2010  

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.3
Methadon HCl TioFarma 10 mg tablet Package Leaflet
Methadon HCl TioFarma 20 mg tablet  

In hoge doseringen kunt u last krijgen van hartritmestoornissen met versnelde hartslag (torsades de pointes; zie rubriek ‘wees extra voorzichtig met methadon’), ademhalingsproblemen en kan uw bloedruk sterk dalen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

   • Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
   • Bewaren beneden 25°C.
   • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
   • Gebruik Methadon HCl TioFarma tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
   • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Methadon HCl TioFarma tabletten:

Het werkzame bestanddeel is methadon hydrochloride. De andere bestanddelen zijn Lactose, Magnesiumstearaat (E572), Talk, Natriumzetmeelglycolaat type A en Gesilaniseerde microcrystallijne cellulose. Hoe ziet Methadon HCl TioFarma tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking Methadon HCl TioFarma 10 mg: Wit, rond met een diameter van 8 mm en eenzijdige inscriptie “methadon 10”. Methadon HCl TioFarma 20 mg: Wit, rond met een diameter van 10 mm en eenzijdige inscriptie “methadon 20”. De tabletten zijn verpakt in kartonnen vouwdoosje met doordrukstrips bestaande uit PVC en aluminiumfolie (30, 50 of 100 tabletten per kartonnen doos). Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant TioFarma B.V. Benjamin Franklinstraat 9 3261 LW Oud-Beijerland
Regulatory Affairs Version 0002 Pagina 5 van 6
& Development March 2010  

CTD - Module 1.3.3

TIOFARMA

Methadon HCl TioFarma 10 mg tablet Package Leaflet
Methadon HCl TioFarma 20 mg tablet  

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland onder:

Methadon HCl TioFarma 10 mg, tablet: RVG 104280
Methadon HCl TioFarma 20 mg, tablet: RVG 104281

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2010.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (http://www.cbg-meb.nl).

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Nederland

TioFarma B.V.

Benjamin Franklinstraat 9

3261 LW Oud-Beijerland

Regulatory Affairs Version 0002 Pagina 6 van 6
& Development March 2010  

Advertentie

Stof(fen) Methadon
Toelating Nederland
Producent TioFarma
Verdovend Nee
ATC-Code N07BC02
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.