Symoron, tabletten 5 mg

Illustratie van Symoron, tabletten 5 mg
Stof(fen) Methadon
Toelating Nederland
Producent Astellas
Verdovend Nee
ATC-Code N07BC02
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Vergunninghouder

Astellas

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Methadon Regenboog 10 mg, tabletten Methadon Regenboog Apotheek Bavel
Methadon Regenboog 20 mg, tabletten Methadon Regenboog Apotheek Bavel
Methadon Regenboog 50 mg, tablet Methadon Regenboog Apotheek Bavel
Methadon HCl Sandoz 10 mg, tabletten Methadon Sandoz
Methadon HCl TioFarma 10 mg, tabletten Methadon TioFarma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe ziet Symoron eruit en hoe is het verpakt?

Symoron is een witte tablet met een ronde, bolle vorm. Op de tablet bevindt zich een breukstreep. De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips van 10 stuks (10 strips per verpakking). De doordrukstrips zitten verpakt in een kartonnen doos met opdruk Symoron.

Symoron is tevens beschikbaar in grootverpakking. Dit is een metalen drum met 10,00 kg aan tabletten in een polyethyleen zak (binnenzijde) en een aluminium zak (buitenzijde).

Hoe werkt Symoron?

Symoron bevat methadon, een synthetisch opiaat, behorende tot de groep van sterk werkende pijnstillers. De werking komt sterk overeen met morfine. In tegenstelling tot morfine is het ook na orale toediening goed werkzaam.

Het aangrijpingspunt van methadon voor wat betreft de pijnstillende werking bevindt zich in het centraal zenuwstelsel. Naast pijnstilling kan methadon euforie, een toestand van welbehagen, teweegbrengen, terwijl hogere doseringen gepaard gaan met bewustzijnsdemping en onderdrukking van de ademhaling. Methadon heeft een lange werkingsduur.

Daar de werking van methadon overeenkomt met die van andere opiaten, kan gewenning aan andere opiaten leiden tot een verminderde werking van methadon en omgekeerd (kruistolerantie).

Waarvoor kan Symoron gebruikt worden?

Symoron wordt gebruikt bij:

 • Matige, hevige en zeer hevige pijnen, waarbij op korte termijn geen behandeling van de oorzaak van de pijn mogelijk is.
 • Behandeling van ontwenningsverschijnselen van heroïne/opiaten gericht op ontgifting.
 • Onderhoudsbehandeling bij opiaatverslaafden waarbij ontwenning (afkicken) niet direct mogelijk is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Symoron niet

Wanneer u lijdt of heeft geleden aan de volgende aandoeningen:

 • Astma bronchiale.
 • Hersentrauma, verhoogde druk binnen de schedel (verhoogde intracraniële druk) en delirium veroorzaakt door chronische alcoholvergiftiging (delirium tremens).
 • Verzwakte hartfunctie (hartinsufficiëntie).
 • Overgevoeligheid voor methadon of één van de hulpstoffen van Symoron.

Wees extra voorzichtig met Symoron

 • Wanneer u lijdt aan verminderde werking van de schildklier (hypothyreoïdie) en/of hieraan gerelateerde vochtophopingen (myxoedeem) en/of een vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie).
 • Wanneer u lijdt aan een ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel.
 • Bij kinderen en bejaarden.
 • Wanneer u hart- en vaatziekten heeft, zoals een stoornis in het kloppen van het hart (ritmestoornis) als gevolg van een ziekte, of een aangeboren of later verkregen specifieke hartritmestoornis (QT- verlenging), hartspierziekte (cardiomyopathie), met name indien het hart onvoldoende pompkracht heeft (hartfalen) of een vertraagde hartslag (sinus bradycardie).
 • Wanneer u nier- of galstenen heeft.
 • Wanneer u te weinig kalium in het bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), te weinig calcium in het bloed (hypocalciëmie) heeft of te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie) heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Indien nodig kan uw arts de dosering aanpassen.

Gebruik van Symoron in combinatie met voedsel en drank

Tijdens het gebruik van Symoron mag u geen alcohol gebruiken. De combinatie van alcohol en methadon kan uw ademhaling sterk onderdrukken.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Gebruik van Symoron tijdens de zwangerschap mag uitsluitend op advies en onder begeleiding van uw arts.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Tijdens het gebruik van Symoron kunt u beter geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Symoron zal de rijvaardigheid en het gebruik van machines nadelig beïnvloeden. Bestuur daarom geen voertuig want gebruik van Symoron kan tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent veilig te rijden. Gebruik ook geen gereedschap en/of bedien geen machines.

Gebruik van Symoron in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

 • Methadon mag niet gelijktijdig gebruikt worden met barbituraten (middelen ter voorkoming van epileptische aanvallen) en sterk kalmerende middelen, waaronder benzodiazepinen. Deze middelen kunnen de werking en bijwerkingen van deze geneesmiddelen en van methadon versterken.
 • Intraveneuze toediening van naloxon (een geneesmiddel met een tegengestelde werking als die van methadon) veroorzaakt bij verslaafden een acuut onttrekkingssyndroom. Pentazocine heeft een zwak tegengestelde werking en kan ook onthoudingsverschijnselen veroorzaken.
 • Als u regelmatig methadon gebruikt, kan toediening van fenytoïne (een middel ter voorkoming van epileptische aanvallen en hartritme stoornissen), rifampicine (een middel ter bestrijding van tuberculose en lepra) en Sint Janskruid (een plantaardig middel tegen neerslachtigheid) de behoefte aan methadon vergroten en onthoudingsverschijnselen veroorzaken.
 • Sommige van de volgende geneesmiddelen verhogen het risico van een specifieke stoornis in het kloppen van het hart (QT-verlenging): middelen tegen stoornissen in het kloppen van het hart (ritmestoornissen), middelen (neuroleptica) tegen psychose (ernstige geestesziekte), middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (antibiotica), middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) en middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica). Uw arts of apotheker heeft u dit verteld als hier sprake van is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem de tabletten met voldoende water in.

In geval u bemerkt dat Symoron te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. De normale doseringen zijn:

 • Pijnbestrijding: 1 à 2 tabletten om de 4-8 uur, afhankelijk van het effect. Nadat de verlichting van de pijn 3-5 dagen heeft aangehouden, kan de dosering verlaagd worden. Eventueel door toediening om de 12 uur. De maximale dosering is 18-30 tabletten per dag.
 • Ontwenningsverschijnselen: Uw arts zal de aanvangsdosis bepalen aan de hand van de ernst van de onthoudingsverschijnselen. Deze is meestal 4 tabletten (doch bij voorkeur 20 mg methadon in drankvorm). Als de onthoudingsverschijnselen verminderen, kan uw arts u eventueel na 3-4 uur nog eens 4 tabletten geven. De behandeling kan voortgezet worden met dagelijks 6-10 tabletten Symoron en kan dan in ongeveer 3 weken langzaam verminderd worden.
 • Onderhoudsbehandeling: Uw arts kan de aanvangsdosis op dezelfde wijze vaststellen als bij de ontwenningskuur (zie hierboven). De dagelijkse dosering (bij voorkeur 50 – 100 mg in drankvorm) bedraagt 10 – 20 tabletten (meestal rond de 12). De duur van de behandeling bedraagt in de regel 6 maanden. Op grond van een verbeterde lichamelijk-hygiënische en psychosociale toestand kan uw arts een ontwenningskuur overwegen.

Behalve voor pijnbestrijding zal methadon meestal alleen voorgeschreven worden in speciale behandelingsinstituten of in overleg met het dichtstbijzijnde consultatiebureau voor alcohol en drugs, in verband met de risico’s van de behandeling.

Wat moet u doen als u te veel Symoron heeft ingenomen?

Als u te veel Symoron tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Klachten na een overdosis kunnen zijn: onderdrukking van de ademhaling, onderdrukking van het centraal zenuwstelsel (van vermindering van de geestelijke functies tot coma), abnormale daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie), vertraagde hartslag (bradycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en shock.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Symoron in te nemen?

Als u Symoron niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tablet(ten) alsnog innemen.

Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende tablet toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Symoron wordt gestopt:

Wanneer de behandeling met Symoron voortijdig wordt gestaakt dan kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren of ontwenningsverschijnselen ontstaan. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Symoron bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: misselijkheid, braken, duizeligheid, droge mond, kleiner worden van de pupil, visuele stoornissen, verstopping (constipatie), een toestand van welbehagen (euforie) en sufheid (sedering).

Bij hogere doseringen treedt een belangrijke bloeddrukdaling en vooral onderdrukking van de ademhaling op. Ook kan een specifieke stoornis in het kloppen van het hart (QT-verlenging of torsade de pointes) voorkomen bij hoge doseringen.

Indien u langdurig methadon gebruikt, treedt afhankelijkheid op in dezelfde mate als voor andere middelen met een gelijke werking als die van methadon, zoals morfine en heroïne. Echter, de hevigheid van de symptomen is minder dan die veroorzaakt door heroïne of morfine.

De onthoudingsperiode is langduriger dan voor heroïne, omdat methadon langer in het bloed aanwezig blijft.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Symoron buiten het bereik van kinderen houden!

Bewaar Symoron tabletten beneden de 25ºC in de originele verpakking. Gebruik Symoron niet meer na de datum op de verpakking achter ‘EXP:’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: januari 2013

Astellas Pharma B.V., Leiden

Advertentie

Stof(fen) Methadon
Toelating Nederland
Producent Astellas
Verdovend Nee
ATC-Code N07BC02
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.