Methadon Regenboog 50 mg, tablet

Illustratie van Methadon Regenboog 50 mg, tablet
Stof(fen) Methadon
Toelating Nederland
Producent Regenboog Apotheek Bavel
Verdovend Nee
ATC-Code N07BC02
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Vergunninghouder

Regenboog Apotheek Bavel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Methadon hydrochloride, het werkzame bestanddeel van de Methadon Regenboog tabletten, is een synthetisch opiaat dat inwerkt op het zenuwstelsel.

Methadon Regenboog wordt voorgeschreven:

 • Bij behandeling van ontwenningsverschijnselen van heroïne en / of opiaten gericht op ontgifting.
 • Als onderhoudsbehandeling bij opiaatverslaafden die geen directe ontwenningsperspectieven hebben.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik methadon niet:

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor methadon hydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van dit product,
 • wanneer u een hersenbeschadiging, een verhoogde druk in de hersenen heeft, en last heeft van ontwenningsverschijnselen van alcohol (delirium tremens),
 • wanneer u last heeft van een onvoldoende hartwerking,
 • wanneer u last heeft van een verminderde ademhalingsfunctie (ademhalingsdepressie),
 • wanneer u last heeft van verstopte luchtwegen (obstructieve luchtwegenaandoeningen) of een blauwe verkleuring van de lippen, tong, huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose). Wees extra voorzichtig met methadon:
 • als u een aandoening aan de schildklier heeft (hypothyreoïdie),
 • als u last heeft van slijmzwellingen in het onderhuidse bindweefsel, zichtbaar aan de oogleden, lippen en enkels (myxoedeem),
 • als u een verhoogde werking van de prostaat heeft (prostaathypertrofie),
 • wanneer u een ernstige leverziekte (levercirrose) heeft, gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel,
 • wanneer u een ernstige nierziekte heeft,
Version:W.Somer-26-9-2012 Page: 2 of 6
MODULE 1. - ADMINISTRATIVE INFORMATION AND PRESCRIBING INFORMATION
VOLUME 1.3. - SPC, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET Regenboog Apotheek Bavel
CHAPTER 1.3.3. - PACKAGE LEAFLET Methadone HCL
 • wanneer u nier- of galstenen heeft, het kan nodig zijn voorbehoedende atropine of een andere spierverslappend middel toe te dienen,
 • als u lijdt aan hart- en vaatziekten is er een verhoogd risico voor lage bloeddruk (hypotensie) en bewusteloosheid (syncope),
 • wanneer u ouder dan 60 bent is er een verhoogd risico voor lage bloeddruk (hypotensie) en bewusteloosheid (syncope),
 • bij kinderen, omdat deze gevoeliger voor intoxicaties zijn dan volwassenen,
 • bij hoge dosissen kunnen bepaalde hartritmestoornissen optreden door een verlengde prikkelgeleiding in het hart (torsades de pointes), speciaal bij gelijktijdige inname van bepaalde middelen tegen hartritmestoornissen, geneesmiddelen die psychotische verschijnselen kunnen verminderen of opheffen (neuroleptica), middelen tegen ontstekingen (antibiotica), middelen tegen depresie (antidepressiva) en middelen tegen allergie (antihistaminica). Gebruik met andere geneesmiddelen:
 • Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
 • De combinatie met middelen als kinidine en verapamil kunnen het effect van methadon verhogen.
 • Het gebruik van sterk versuffende geneesmiddelen zoals barbituraten en benzodiazepines moet vermeden worden vanwege de onderlinge versterking van de werkingen en de bijwerkingen.
 • Gebruik van barbituraten, carbamazepine, fenytoïne, nevirapine, rifampicine, efavirenz, amprenavir, spironolacton, dexamethason, hypericum perforatum (sint janskruid) kan onthoudingsverschijnselen veroorzaken.
 • Gebruik van cannabinoïden, clarithromycine, delavirdine, erythromyclne, fluconazole, grapefruitsap, selectieve serotonine reuptake remmers, itraconazol, ketoconazol, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodon kan een verhoging van methadon concentratie opleveren.
 • De combinatie met stavudine en didanosine vertraagt de opname van methadon, waardoor het effect zal verminderen.
 • De combinatie met zidovudine kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen van zidovudine (hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en prikkelbaarheid).
 • Producten die de zuurgraad van de urine kunnen beïnvloeden, zoals salmiak en vitamine C, kunnen het effect van methadon verlagen.
 • Intraveneuze toediening van naloxon of naltrexon kan bij verslaafden acute onthoudingsverschijnselen veroorzaken.
 • Gebruik van nalbufine en pentazocine kunnen bij chronische behandeling ontwenningsverschijnselen veroorzaken.
 • Gebruik van antidiarroica (zoals difenoxylaat en loperamide) kan ernstige constipatie.
 • De combinatie met alcohol is gevaarlijk omdat u sneller last kunt krijgen van sufheid, een moeilijke ademhaling en een lage bloeddruk. Gebruik van methadon met voedsel en drank: Methadon en alcohol reageren en versterken elkaars effect. Het gelijktijdig gebruik van alcohol wordt sterk ontraden. Het innemen van grote hoeveelheden alcohol kan leiden tot het optreden van symptomen van een overdosis. Zwangerschap en borstvoeding:
 • Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
 • De weinige gegevens bij zwangerschap bij mensen tonen geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Bij pasgeborenen van verslaafde moeders kunnen onthoudingsverschijnselen en verminderde ademhaling optreden.
 • Het is aan te raden om zeker na de 20e week van de zwangerschap, niet te ontwennen (detoxificeren), maar een onderhoudsbehandeling met methadon te nemen. Het gebruik van Methadon vlak voor en tijdens de bevalling wordt afgeraden vanwege het risico op een moeilijke ademhaling bij pasgeborene.
Version:W.Somer-26-9-2012 Page: 3 of 6
MODULE 1. - ADMINISTRATIVE INFORMATION AND PRESCRIBING INFORMATION
VOLUME 1.3. - SPC, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET Regenboog Apotheek Bavel
CHAPTER 1.3.3. - PACKAGE LEAFLET Methadone HCL
 • Methadon wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Bij doseringen tot 20 mg per dag kan normaal borstvoeding gegeven worden. Bij hogere doseringen dient uw arts de voordelen van het geven van borstvoeding af te wegen tegen mogelijk nadelige effecten voor de zuigeling. Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
 • Rijd niet, omdat methadon de reactie- en concentratievermogen vermindert, waardoor u niet meer in staat bent aan het verkeer deel te nemen.
 • Gebruik geen gereedschap of bedien geen machines. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van methadon tabletten:
 • De kleurstof indigotine (E132) kunnen allergische reacties, waaronder astma. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor als u ook overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur.
 • Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien u uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

 • Behandeling onder toezicht. Aflevering uitsluitend aan verslavingscentra ten behoeve van de behandeling van opiaatverslaafden. Eerste toediening uitsluitend in het bijzijn van een verslavingsdeskundige.
 • Volg bij gebruik van methadon nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
 • De gebruikelijke dosering bij ontwenningsverschijnselen is 10 – 20 mg methadon per dag als begin dosering. De dosis kan verhoogd worden tot 30 – 50 mg methadon per dag, met de bedoeling dit geleidelijk te verminderen. De aanvangsdosis kan worden ingeschat aan de ernst van de onthoudingsverschijnselen, zoals vermindering van polsfrequentie, pupilverwijding, versnelde maagdarm bewegingen, en rechtopstaande lichaamsbeharing. Na 3 tot 4 uur kan nog eens 20 mg worden toegediend. Dosering kan na 3 weken worden verminderd.
 • De dosering bij een onderhoudsbehandeling is als hierboven. De dagelijkse dosering bedraagt meestal 60 mg (50 tot 100 mg), terwijl de behandeling ongeveer 6 maanden duurt.
 • Als u de indruk heeft dat de werking van methadon te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Wat u moet doen als u meer van methadon tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen:

Als u teveel methadon tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Symptomen van overdosis zijn: verminderde ademhaling, bewegingsloosheid, coma, lage lichaamstemperatuur, lage hartslag, lage bloeddruk en shock.

Wat u moet doen als u bent vergeten methadon in te nemen:

Als u de methadon niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tablet(ten) alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende dosering toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen alsof er niets gebeurt is. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Vermeld de vergeten dosis aan uw hulpverlener.

Als u stopt met het gebruik van methadon:

 • Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.
 • Als u wenst te stoppen met het innemen van de medicatie dient u te overleggen met uw arts. Hij kan u een afbouwschema voorstellen. Te snel stoppen na langdurig gebruik kan ernstige symptomen geven. Slapeloosheid en duizeligheid worden het meest waargenomen, dunne ontlasting en maagirritaties worden af en toe gemeld. Soms hevige pijn in de rug of benen, zelden epileptische aanvallen.
Version:W.Somer-26-9-2012 Page: 4 of 6
MODULE 1. - ADMINISTRATIVE INFORMATION AND PRESCRIBING INFORMATION
VOLUME 1.3. - SPC, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET Regenboog Apotheek Bavel
CHAPTER 1.3.3. - PACKAGE LEAFLET Methadone HCL

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan methadon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De gebruikte termen hebben de volgende betekenis:

 • Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten.
 • Vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten.
 • Soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten.
 • Zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten.
 • Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.
 • Niet bekend: niet te bepalen met de beschikbare gegevens.

Zeer vaak: Misselijkheid en verstopping van de darm.

Vaak: Duizeligheid, slaperigheid, verdoving, hoofdpijn, pupilvernauwing, wazig zien en braken. Soms: Stemmingsveranderingen (euforie en dysforie), ademhalingsproblemen en een droge

mond.

Zelden: Hartritmestoornissen (met versnelde hartslag (torsades de poites) bij hoge doseringen; zie rubriek ‘wees extra voorzichtig met methadon”.

Niet bekend: Lage bloeddruk.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

  • Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
  • Bewaren beneden 25 °C
  • Bewaar in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht en vocht
  • Gebruik methadon niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
  • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Methadon:

 • Het werkzaam bestanddeel is methadon hydrochloride.
  • De andere bestanddelen zijn lactose monohydraat, microcrystalijne cellulose (E460), talc (E553b), indigotine (E132) en magnesium stearaat (E572).
Version:W.Somer-26-9-2012 Page: 5 of 6
MODULE 1. - ADMINISTRATIVE INFORMATION AND PRESCRIBING INFORMATION
VOLUME 1.3. - SPC, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET Regenboog Apotheek Bavel
CHAPTER 1.3.3. - PACKAGE LEAFLET Methadone HCL

Hoe ziet Methadon er uit en wat is de inhoud van de verpakking:

 • Rond biconvex tablet met een diameter van 8.8 mm, en eenzijdige een breukstreep.
 • 50 mg Methadon is blauw gekleurd.
 • Verpakt in flacons met 50, 90, 125, 175, 300, 500, 600, 900, 1250, 1900, 2600, 3250, 3900 en 5200 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Regenboog Apotheek Bavel B.V. Brigidastraat 12

4854 CT Bavel

Tel: 0161-437137

Fax: 0161-437138

E-mail: bavel@regenboogapotheek.nl

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland onder:

RVG 108360

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goed gekeurd in september 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Nederland

Regenboog Apotheek Bavel B.V.

Brigidastraat 12

NL-4854 CT Bavel

Tel: 0161-437137

Version:W.Somer-26-9-2012 Page: 6 of 6

Advertentie

Stof(fen) Methadon
Toelating Nederland
Producent Regenboog Apotheek Bavel
Verdovend Nee
ATC-Code N07BC02
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij verslavende aandoeningen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.