Minims Povidon Jodium 5% Oogdruppels, oplossing

ATC-Code
S01AX18
Medikamio Hero Image

Bausch AND Lomb

Stof Verdovend Psychotrope
Povidone-jodium Nee Nee
Farmacologische groep Antiinfectiemiddelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Bausch AND Lomb

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Minims Povidon jodium is een oplossing dat een ontsmettingsmiddel (antisepticum) in een oogspoeloplossing bevat. Dit ontsmettingsmiddel is bekend onder de naam povidon jodium.

Het wordt gebruikt voor het reinigen van het oppervlak van uw oog voorafgaand aan een oogoperatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor povidon jodium, jodium of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • voor het injecteren in het oog
 • voor een ander doel dan het reinigen van het oogoppervlak voorafgaand aan een oogoperatie
 • tegelijkertijd met geneesmiddelen voor gebruik op het oog die bewaarmiddelen op basis van kwik bevatten
 • bij te vroeg geboren baby’s

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Dit product is uitsluitend voor gebruik om de ogen te reinigen voorafgaand aan een operatie en mag niet voor enig ander doel gebruikt worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u:

 • andere geneesmiddelen op uw ogen gebruikt, in het bijzonder als deze bewaarmiddelen op basis van kwik bevatten, omdat deze de behandeling met Minims Povidon jodium kunnen

beïnvloeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

U mag dit product gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Minims Povidon jodium is niet bedoeld voor gebruik buiten het ziekenhuis of de kliniek en beïnvloedt uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen niet.

Hoe gebruikt u dit middel?

De druppels worden geleverd in verpakkingen voor éénmalig gebruik voor de behandeling van beide ogen, als beide ogen getroffen zijn.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Dit product kan gebruikt worden bij baby's, zuigelingen, kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Aanwijzingen voor juist gebruik

In de operatiekamer en nadat het verdovingsmiddel op uw ogen is aangebracht, zal de verpleegster of arts als volgt uw ogen reinigen met Minims Povidon jodium:

 1. Het gebied rond uw ogen zal zorgvuldig gereinigd worden met een steriel wattenstaafje.
 2. De arts/verpleegster zal vervolgens het dopje van de Minims Povidon Jodium verwijderen om het te openen.
 3. 2 tot 3 druppels van de oplossing zullen zachtjes op uw oog/ogen gedruppeld worden.
 4. Men zal u vragen uw ogen te sluiten en rond te rollen met uw ogen om de oplossing over het oppervlak van uw ogen te verspreiden.
 5. Uw ogen zullen vervolgens grondig gespoeld worden met een steriele zoutoplossing totdat de kenmerkende kleur van povidon jodium verdwijnt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In gepubliceerde literatuur zijn de volgende bijwerkingen met jodium of povidon gemeld die in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van Minims Povidon jodium.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

• Rode ogen, oppervlakkige ontsteking van het hoornvlies (doorzichtig membraan van het oog).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

• allergische reacties op povidon jodium zoals jeuk, zwelling en rode vlekken op de huid of ernstige (mogelijk levensbedreigende) shock.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

• geel worden van de ogen; vlekken van de vochtige huid (omkeerbaar) in de ogen of de mond, met een irriterend effect (de vlek kan met water verwijderd worden).

Gebruik bij kinderen

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Minims Povidon jodium kan bij zeer kleine baby’s gevolgen hebben voor de schildklier.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Onmiddellijk na het eerste gebruik verwijderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van elke verpakking voor éénmalig gebruik en op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren tussen 2°C en 8°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Dit geneesmiddel kan maximaal één maand ongekoeld bij een temperatuur beneden 25°C worden bewaard. Na deze periode moet het product worden weggegooid. Als u het product uit de koelkast neemt, de huidige datum op de doos schrijven, alsmede de datum van een maand later, zodat u weet wanneer u het geneesmiddel moet weggooien.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is povidon jodium. Elke verpakking voor éénmalig gebruik bevat 25 mg povidon jodium in 0,5 ml oplossing. Eén ml oplossing bevat 50 mg povidon jodium.
 • De andere stoffen in dit middel zijn glycerol, nonoxinol 9, watervrij dinatriumfosfaat, citroenzuur monohydraat, natriumchloride, natriumhydroxide en gezuiverd water.

Hoe ziet Minims Povidon jodium eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit geneesmiddel wordt aangeboden als oogdruppels, oplossing in een verpakking voor éénmalig gebruik, gemarkeerd met “PVI 5.0”. Deze oplossing is een donkerbruin-rood gekleurde oplossing.

Elke verpakking voor éénmalig gebruik heeft een buitenverpakking in de vorm van een plastic sachet. Elke doos bevat 20 verpakkingen voor éénmalig gebruik.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Bausch&Lomb Pharma Bvd. Lambermontlaan 430 1030-Bruxelles/Brussel België

Fabrikant

Laboratoire Chauvin

Zone Industrielle Ripotier Haut

07200 Aubenas

Frankrijk

Ingeschreven in het register onder RVG 109310

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

België: Povidone Jodium Minims 50 mg/ml Oogdruppels, oplossing
Finland: Povidone Iodine 50 mg/ml Bausch & Lomb Silmätipat, liuos
Frankrijk: Povidone iodée Chauvin 5%, collyre en solution en récipient unidose
Ierland: Minims Povidone Iodine 5% w/v Eye Drops, Solution
Luxemburg: Povidone Jodium Minims 50 mg/ml Collyre en solution
Nederland: Minims Povidon Jodium 5% Oogdruppels, oplossing
Noorwegen: Povidone Iodine 50 mg/ml Bausch & Lomb Øyedråper, oppløsning
Portugal: Iodopovidona Bausch&Lomb Colírio, solução
Spanje: Povidona Iodada Bausch & Lomb 50 mg /ml colirio en solución
Zweden: Povidone Iodine 50 mg/ml Bausch & Lomb Ögondroppar, lösning
Verenigd Koninkrijk: Minims Povidone Iodine 5% w/v Eye Drops, Solution

Informatie voor professionele zorgverleners

In geval van bewaring beneden de 25°C buiten de koelkast, slechts één maand bewaren. Indien nodig, moet de in de doos bijgeleverde sticker worden ingevuld en door een apotheker over de barcode worden aangebracht. Op de lege velden van de sticker moet een vervaldatum, van één maand vanaf de leverdatum, aangeduid worden.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.