Monuril 3000 mg, granulaat voor drank

ATC-Code
J01XX01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Andere antibiotika
Chemische groep Andere antibiotika
Stof Fosfomycin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Monuril is een geneesmiddel dat fosfomycine-trometamol als werkzaam bestanddeel bevat. Het fosfomycine hierin doodt bepaalde bacteriën die urineweginfecties veroorzaken. Monuril wordt toegepast bij (jonge) vrouwen vanaf 12 jaar met een acute ongecompliceerde blaasontsteking die is veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor fosfomycine.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Monuril niet in

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fosfomycine-trometamol of voor één van de andere bestanddelen van Monuril (zie rubriek 6).
  • als u een ernstige nieraandoening heeft waardoor de nieren minder goed werken.

Inname van Monuril met voedsel en drank

Voedsel kan de werkzaamheid van Monuril verminderen. Daarom moet u Monuril op een lege maag innemen (2 tot 3 uur na de maaltijd), bij voorkeur voor het naar bed gaan en nadat u de blaas heeft geledigd.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is onvoldoende ervaring met het gebruik van Monuril tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Daarom moet Monuril in deze periode niet worden gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Monuril gedurende de rest van de zwangerschap schadelijk is.

Het is niet bekend of fosfomycine in de moedermelk terecht komt. Daarom kunt u Monuril beter niet gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, tenzij uw arts het toch nodig vindt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat Monuril de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Monuril

Monuril bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Monuril nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

  • meisjes vanaf 12 jaar (zwaarder dan 50 kg) en volwassenen éénmalig een sachet Monuril 3000 mg

De inhoud van het sachet moet worden opgelost in een glas water en dan direct worden ingenomen.

Neem Monuril in op een lege maag (2 tot 3 uur na de maaltijd), bij voorkeur voor het naar bed gaan en nadat u de blaas heeft geledigd.

Wat u moet doen als u meer van Monuril heeft ingenomen dan u zou mogen

In geval van overdosering dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Monuril in te nemen

Neem dan alsnog het vergeten sachet in volgens de aanwijzingen die hierboven zijn gegeven (één kuur bestaat uit 1 sachet Monuril).

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Monuril bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen van Monuril kunnen zijn:

Maagdarmstelsel

Maag- of darmklachten zoals misselijkheid en diarree kunnen optreden.

Huid- en onderhuid

Huidreacties kunnen optreden, die in het algemeen van voorbijgaande aard zijn.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Monuril niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Monuril

  • Het werkzame bestanddeel is fosfomycine-trometamol. Elke sachet Monuril 3000 mg bevat 5,631 g fosfomycine-trometamol (1:1), overeenkomend met 3 g fosfomycine.
  • De andere bestanddelen zijn mandarijnsmaakstof, sinaasappelsmaakstof, saccharine (E954) en sucrose.

Hoe ziet Monuril er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Monuril is een wit korrelig poeder met mandarijngeur.

Monuril 3000 mg is verpakt in een kartonnen doosje met daarin 1 sachet die 3 g fosfomycine bevat.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Zambon Switzerland Ltd. (Zambon Group)

Via Industria 13

6814 Cadempino

Zwitserland

In het register ingeschreven onder  
RVG 112646//13066 Monuril 3000 mg, granulaat voor drank (Portugal)
RVG 109356//13066 Monuril 3000 mg, granulaat voor drank (Spanje)
Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:
Nederland: Monuril 3000  
Portugal: Monuril 3g  
Spanje: Monurol 3g  

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012.

Euro Registratie Collectief b.v., 170708-0708

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.