Monuril 3000 mg, granulaat voor drank | Nederland

Monuril 3000 mg, granulaat voor drank

Producent: EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE

Standaard geneesmiddelen Mens
Stof(fen)
Fosfomycine
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Datum van goedkeuring 04.05.2016
Farmacologische groep Andere antibacteriële middelen

Alles om te weten

Vergunninghouder

EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Monuril 3000 bevat de werkzame stof fosfomycine (als fosfomycinetrometamol). Het is een antibioticum dat werkt door het doden van bacteriën die infecties kunnen veroorzaken. Monuril 3000 wordt gebruikt voor de behandeling van ongecompliceerde infectie van de blaas bij vrouwen vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

• U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u last heeft van één van de volgende aandoeningen:

• aanhoudende infecties van de blaas • als u eerder al eens diarree kreeg na het innemen van andere antibiotica Waar moet u op letten? Monuril 3000 kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, bijvoorbeeld allergische reacties en een ontsteking van de dikke darm. U moet opletten op bepaalde klachten terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, om het risico op problemen te verminderen. Zie "Ernstige bijwerkingen" in Rubriek 4. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 12 jaar, omdat de veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld in deze leeftijdsgroep. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken (en dat geldt ook voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen)? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit is met name belangrijk als u de volgende middelen gebruikt:

• metoclopramide of andere geneesmiddelen die de beweging van voedsel door de maag en darmen versnellen, omdat zij de opname van fosfomycine door uw lichaam kunnen verminderen. 12692

• antistollingsmiddelen, omdat fosfomycine en andere antibiotica invloed kunnen hebben op hun vermogen om te voorkomen dat uw bloed stolt. Waarop moet u letten met eten Voedsel kan de absorptie van fosfomycine vertragen. Daarom moet dit geneesmiddel worden ingenomen op een lege maag (2-3 uur vóór of 2-3 uur na een maaltijd). Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent, zal uw arts u dit geneesmiddel alleen geven als het duidelijk nodig is. Moeders die borstvoeding geven kunnen een éénmalige orale dosis van dit geneesmiddel nemen. Rijvaardigheid en het gebruik van machines U kunt last krijgen van bijwerkingen, die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om te rijden of machines te bedienen, zoals duizeligheid. Monuril bevat: natrium Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per sachet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. sucrose Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. sulfieten (als bestanddeel van de mandarijnsmaakstof) Kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en ademhalingsproblemen (bronchospasme) veroorzaken.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 12692

Ernstige bijwerkingen Als u tijdens het gebruik van Monuril 3000, een van de volgende klachten krijgt, moet u stoppen met het innemen van het geneesmiddel en meteen contact opnemen met uw arts:

− Anafylactische shock, een levensbedreigende soort allergische reactie (hoe vaak dit voorkomt is niet bekend). Klachten zijn bijvoorbeeld een plotselinge huiduitslag, jeuk of galbulten en/of kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen. − Zwelling van gezicht, lippen, tong of keel met ademhalingsproblemen (angio-oedeem) (hoe vaak dit voorkomt is niet bekend). − Matige tot ernstige diarree, buikkrampen, bloederige ontlasting en/of koorts kunnen betekenen dat u een infectie van de dikke darm heeft (antibiotica-geassocieerde ontsteking van de dikke darm [colitis]) (hoe vaak dit voorkomt is niet bekend). Neem geen geneesmiddelen tegen diarree die stoelgang remmen (antiperistaltische middelen). Andere bijwerkingen Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

Niet bekend (hoe vaak dit voorkomt kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): − allergische reacties Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste gebruiksdatum. Die is te vinden op de sachet of op de doos na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het granulaat geklonterd is. Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld achter “charge” en een extra partijnummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO” Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 12692

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel De werkzame stof in dit middel is fosfomycine-trometamol. Elke sachet Monuril 3000 bevat 5,631 g fosfomycine-trometamol (1:1), overeenkomend met 3 g fosfomycine. De andere stoffen in dit middel zijn mandarijnsmaakstof, sinaasappelsmaakstof, saccharine (E954) en sucrose. Hoe ziet Monuril 3000 er uit en wat is de inhoud van de verpakking Monuril is een wit korrelig poeder met mandarijngeur. Monuril 3000 is verpakt in een kartonnen doosje met daarin 1 sachet die 3 g fosfomycine bevat. De sachets bestaan uit vier lagen: Papier-polyethyleen-aluminium- polyethyleen. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Monuril 3000 uit Spanje is in het register ingeschreven onder RVG 119043//13066 Houder voor het in de handel brengen: Zambon Nederland B.V. Basicweg 14B 3821 BR Amersfoort Fabrikant: Zambon Nederland B.V. Basicweg 14B 3821 BR Amersfoort of Zambon S.p.A. Via Della Chimica 9 36100 Vicenza - Italië Registratiehouder/ompakker EU-Pharma B.V., De Steiger 41, 1351 AC Almere Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2020 12692

Laatst bijgewerkt: 01.09.2022

Bron: Monuril 3000 mg, granulaat voor drank - Bijsluiter

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.