Auteur: Generics


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Moxonidin Mylan behoort tot de groep van de bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva), die een verhoogde bloeddruk verlagen. Moxonidin Mylan wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • Wanneer u een trage hartslag heeft (minder dan 50 slagen per minuut in rust) of lijdt aan een abnormaal hartritme of een verandering in de snelheid van de hartslag (de zogenaamde "sick-sinus syndroom" of "2de of 3de graads AV-blok" );
 • Wanneer u leidt aan hartfalen (zie ook rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u:

 • een onregelmatige hartslag heeft (wat "1ste graads AV-blok" wordt genoemd) of een hoog risico voor het ontwikkelen van een “AV blok”;
 • leidt aan een ernstig coronaire hartziekte of pijn op de borst heeft (instabiele angina pectoris);
 • lijdt aan matig hartfalen;
 • nierproblemen heeft. Uw arts kan uw dosis aanpassen;
 • een oudere patiënt bent. Uw arts zal met de laagste dosering starten en het daarna langzaam ophogen.

BIJSLUITER

Moxonidin Mylan 0,2 mg, 0,3 mg en 0,4 mg, filmomhulde tabletten RVG 27270-2 Versie: maart 2013

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Moxonidin Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het geldt voor de volgende middelen:

 • bètablokkers zoals propranolol of atenolol, die gebruikt worden om hartproblemen te behandelen (zie "Als u stopt met het gebruik van dit middel" in rubriek 3);
 • andere geneesmiddelen die worden gebruikt om de bloeddruk te verlagen, zoals furosemide (een diureticum) of captopril (een angiotensine-converting enzymremmer);
 • geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van angst zoals benzodiazepinen (bijvoorbeeld diazepam, lorazepam) en depressie (bijvoorbeeld amitriptyline);
 • slaaptabletten en tranquillizers;
 • moxonidine wordt via de nieren uit het lichaam verwijderd via het proces genaamd "tubulaire excretie". Andere geneesmiddelen die op dezelfde wijze verwijderd worden via de nieren kunnen invloed hebben op hoe moxonidine werkt.

Waarop moet u letten met alcohol?

Drink geen alcohol tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Moxonidin Mylan mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of door moeders die borstvoeding geven, aangezien het gevaarlijk kan zijn voor de baby. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet en gebruik geen machines wanneer u zich duizelig of slaperig voelt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Moxonidin Mylan bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Neem uw tabletten in met een glas water.
 • Neem ze in voor, tijdens of na de maaltijd.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen (inclusief ouderen):

De aanbevolen startdosering is ‘s ochtends één tablet van 0,2 mg. Na drie weken kan uw arts de dosering verhogen tot 0,4 mg moxonidine (als eenmalige dosis ’s ochtends of ’s ochtends 0,2 mg en ’s avonds 0,2 mg). Indien nodig, kan de dosering na drie weken verder verhoogd worden tot een maximum van 0,6 mg per dag (verdeeld over de ochtend en avond in te nemen).

Patiënten met nierproblemen

BIJSLUITER

Moxonidin Mylan 0,2 mg, 0,3 mg en 0,4 mg, filmomhulde tabletten RVG 27270-2 Versie: maart 2013

U kunt gevoeliger zijn voor de effecten van Moxonidin Mylan. Een enkele dosis mag niet meer dan 0,2 mg zijn en de maximale dagelijkse dosis is 0,4 mg moxonidine. Als u ernstige nierproblemen heeft, dan is de maximale dagelijkse dosis 0,3 mg moxonidine.

Gebruik bij kinderen en jongvolwassenen:

Moxonidin Mylan mag niet aan kinderen en jongvolwassenen jonger dan 16 jaar gegeven worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem direct contact op met uw arts of dichtstbijzijnde eerste hulp post. Neem de verpakking en overgebleven tabletten mee. Symptomen van een overdosis zijn onder meer hoofdpijn, slaperigheid (slaperigheid, sedatie), daling van de bloeddruk (hypotensie), duizeligheid, ongewone zwakte (asthenie), langzame hartslag (bradycardie), droge mond, ziek zijn (braken), vermoeidheid en pijn in de maag (buikpijn).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem de vergeten dosis zodra u zich dit herinnert, behalve wanneer het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet plotseling met het innemen van Moxonidine Mylan, want dit kan ernstige veranderingen in uw bloeddruk veroorzaken. Neem eerst contact op met uw arts voordat u stopt. Uw arts zal de dosering geleidelijk, verspreid over twee weken afbouwen.

Als u Moxonidine tegelijkertijd inneemt met een bètablokker (bijvoorbeeld propranolol), dan dient de behandeling met de bètablokker enkele dagen vóór behandeling met Moxonidine worden gestopt. Dit komt omdat het tegelijk stoppen van beide behandelingen kan resulteren in een verhoogde bloeddruk.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer één van de onderstaande bijwerkingen optreden, stop dan direct met het innemen van

Moxonidin Mylan en neem direct contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp post. U kunt dan last hebben van een allergische reactie op de tabletten.

 • Moeilijkheden met ademen, beklemmend gevoel op de borst, opzwellen van het gezicht, de lippen, de mond, keel of de tong of huiduitslag. Dit komt soms voor met een frequentie van 1 op de 100 personen;
 • leverproblemen, te herkennen aan donkere urine, witte ontlasting, geel worden van de huid of het wit van de ogen. Dit komt zeer zelden voor met een frequentie van 1 op de 10.000 personen.

Dit zijn ernstige bijwerkingen. Het kan zijn dat u dringend medische hulp nodig heeft.

Overige bijwerkingen (in afnemende frequentie):

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • droge mond.

BIJSLUITER

Moxonidin Mylan 0,2 mg, 0,3 mg en 0,4 mg, filmomhulde tabletten RVG 27270-2 Versie: maart 2013

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid (vertigo);
 • rugpijn;
 • abnormale gedachten;
 • slaapproblemen, problemen met slapen (insomnia), slaperigheid (somnolence), sufheid;
 • huiduitslag, jeuk;
 • ziek voelen (misselijkheid), maagklachten, indigestie, constipatie, diarree, ziek zijn (braken);
 • het gevoel van opvliegers;
 • zwakte (asthenie).

Soms voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • angstig of nerveus gevoel
 • zwelling van verschillende delen van het lichaam (bijvoorbeeld handen of enkels), vochtretentie, zwakke benen;
 • flauwvallen;
 • anorexia (verlies van eetlust);
 • nekpijn;
 • lage bloeddruk, met inbegrip van lage bloeddruk bij het opstaan;
 • gerinkel of geluid in de oren;
 • droog jeukende of branderige ogen;
 • pijnlijke of koude vingers of tenen en andere problemen met de bloedsomloop;
 • gezwollen borsten bij mannelijke patiënten;
 • onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden, verlies van seksuele drift;
 • trage hartslag.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

BIJSLUITER

Moxonidin Mylan 0,2 mg, 0,3 mg en 0,4 mg, filmomhulde tabletten RVG 27270-2 Versie: maart 2013

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is 0,2 mg, 0,3 mg of 0,4 mg moxonidine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, crospovidon (type A), povidon K-25 en magnesiumstearaat. De omhulling bevat hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400 en rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Moxonidin Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Uw medicijn is beschikbaar als ronde filmomhulde tabletten.

De 0,2 mg tablet is licht-roze, de 0,3 mg tablet is roze en de 0,4 mg tablet is donker-roze.

Moxonidin Mylan is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 28, 28x1, 30, 50, 98 en 100 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Generics [UK] Ltd.

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Chanelle Medical

IDA Industrial Estate

Loughrea, Co. Galway

Ierland

Generics [UK] Ltd.

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL

Verenigd Koninkrijk

McDermott Laboratories T/a Gerard laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road

Dublin 13 Ierland

Mylan dura GmbH

Wittichstr. 6

D. 64295 Darmstadt

Duitsland

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komarom

Mylan utca 1

Hongarije

BIJSLUITER

Moxonidin Mylan 0,2 mg, 0,3 mg en 0,4 mg, filmomhulde tabletten RVG 27270-2 Versie: maart 2013

In het register ingeschreven onder:

RVG 27270 (0,2 mg)

RVG 27271 (0,3 mg)

RVG 27272 (0,4 mg)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Moxonidin “Arcana” Filmtabletten
België Moxonidine Mylan
Bulgarije Моксониджен
Tsjechië Moxonidin Mylan
Finland Moxonidin Mylan
Duitsland Moxodura Filmtabletten
Griekenland Moxonidine/Generics
Hongarije Moxonidin Mylan
Italië Moxonidina Mylan Generics
Luxemburg Moxonidine Mylan
Nederland Moxonidin Mylan
Roemenië Moxonidină Mylan
Slowakije Moxonidin Mylan
Verenigd Koninkrijk Moxonidine Film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK