Moxonidine 0,3 PCH, filmomhulde tabletten 0,3 mg

ATC-Code
C02AC05
Moxonidine 0,3 PCH, filmomhulde tabletten 0,3 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Moxonidine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antiadrenerge middelen, centraal werkend

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

- Moxonidine behoort tot de groep van bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva). - Moxonidine wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor moxonidine of enig ander bestanddeel van het geneesmiddel
 • wanneer u last heeft van een trage hartslag, hartritmestoornissen of verandering in de snelheid van de hartslag (een aandoening genaamd “sick sinus syndroom” of tweedegraads of derdegraads atrioventriculaire blok)
 • wanneer u last heeft of last heeft gehad van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) of andere hartproblemen.

MOXONIDINE 0,2 – 0,3 – 0,4 PCH filmomhulde tabletten

Wees extra voorzichtig met Moxonidine PCH

Vertel het uw arts voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel wanneer u

 • last heeft van een hartaandoening genaamd eerstegraads atrioventriculaire blok
 • last heeft van een ernstige coronaire hartaandoening of last heeft van angina pectoris (pijn op de borst in rust)
 • last heeft van een slechte doorbloeding
 • een verminderde werking van uw nieren heeft
 • lijdt aan een van de zeldzame erfelijke afwijkingen galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of glucose-galactose malabsorptie syndroom. U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts wanneer u één van de volgende middelen gebruikt:

 • bètablokkers, zoals propranolol of atenolol, die gebruikt worden voor de behandeling van hartproblemen
 • andere bloeddrukverlagende middelen, zoals furosemide (een plasmiddel) of captopril (behorend tot een bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers))
 • middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) zoals amitriptyline
 • slaaptabletten zoals zopiclon, kalmeringsmiddelen zoals nitrazepam, lorazepam of fenobarbital
 • moxonidine wordt uitgescheiden door de nieren door een proces genaamd “tubulaire excretie”. Andere geneesmiddelen die op de zelfde manier worden uitgescheiden door de nieren kunnen de werking moxonidine wijzigen.

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Moxonidine PCH met voedsel en drank

Drink geen alcohol tijdens het gebruik van Moxonidine PCH.

Zwangerschap en borstvoeding

Het wordt niet aanbevolen om Moxonidine PCH te gebruiken wanneer u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Moxonidine kan duizeligheid of slaperigheid veroorzaken. Als u hier last van heeft, bestuur dan geen voertuigen of bedien geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Moxonidine PCH

Patiënten die gevoelig zijn voor lactose dienen zich ervan bewust te zijn dat tabletten Moxonidine PCH een kleine hoeveelheid lactose bevatten. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

MOXONIDINE 0,2 – 0,3 – 0,4 PCH filmomhulde tabletten

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Moxonidine PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten dienen bij voorkeur met wat water te worden doorgeslikt.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen (waaronder ouderen)

Uw behandeling zal gewoonlijk starten met één 0,2 mg tablet, ’s ochtends in te nemen. Na 3 weken kan uw arts deze dosering verhogen tot 0,4 mg per dag ’s ochtends of verdeeld over de dag (’s ochtends en ’s avonds) in te nemen. Na nogmaals 3 weken kan uw arts deze dosering verhogen tot 0,6 mg per dag verdeeld over de dag (’s ochtends en ’s avonds) in te nemen. Maximaal mag 0,4 mg per keer ingenomen worden en de maximale dagelijkse dosering bedraagt 0,6 mg.

Patiënten met nierproblemen

Indien u een matig verminderde werking van uw nieren heeft, mag u maximaal één 0,2 mg tablet per keer innemen en maximaal 0,4 mg per dag.

Kinderen onder 16 jaar

Het gebruik van Moxonidine PCH bij kinderen wordt afgeraden.

Wat u moet doen als u meer van Moxonidine PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u (of iemand anders) veel tabletten tegelijk heeft doorgeslikt of wanneer u denkt dat een kind tabletten heeft doorgeslikt, neem dan direct contact op met de eerste-hulpafdeling van uw dichtstbijzijnde ziekenhuis of met uw arts. Een overdosering kan hoofdpijn, slaperigheid, droge mond, evenwichtsverlies, lage bloeddruk, vertraagde hartslag, braken, moeheid, zwakte en pijn in de maag veroorzaken. Neem deze bijsluiter, eventuele overgebleven tabletten en de verpakking mee naar het ziekenhuis of de arts zodat men weet welke tabletten ingenomen zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Moxonidine PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk wanneer u dit bemerkt deze dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Moxonidine PCH

Stop niet abrupt met het innemen van Moxonidine PCH. Uw geneesmiddel dient geleidelijk over 2 weken te worden afgebouwd, uw arts zal u adviseren hoe en wanneer u dit moet doen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

MOXONIDINE 0,2 – 0,3 – 0,4 PCH filmomhulde tabletten

Zoals alle geneesmiddelen kan Moxonidine PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het innemen van de tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerstehulp-afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • een allergische reactie (zwelling van lippen, gezicht of hals wat leidt tot ernstige ademhalingsproblemen; huiduitslag of netelroos)

Dit is een zeer ernstige, maar zelden voorkomende bijwerking. Directe medische hulp of ziekenhuisopname kan nodig zijn.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met de beschreven frequenties:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • droge mond
 • slaperigheid.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten)

 • hoofdpijn
 • duizeligheid (vertigo)
 • blozen (vasodilatatie)
 • zwakte of verlies van kracht
 • verwardheid
 • slaapstoornissen (moeite met slapen/slapeloosheid of slaperigheid)
 • misselijkheid, braken, maagstoornissen (dyspepsie), diarree
 • uitslag of jeuk (pruritus)
 • rugpijn.

Soms (bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten)

 • nervositeit
 • zwelling met name in de onderbenen en voeten
 • nekpijn
 • slapte
 • ongewoon trage hartslag (bradycardie)
 • lage bloeddruk, wat kan leiden tot duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd bij opstaan
 • doorbloedingsstoornissen, wat kan leiden tot stijfheid, koudheid en tintelingen in de handen of voeten
 • oorsuizen (tinnitus)
 • zwakte in de benen
 • anorexie
 • pijnlijke klieren in de nek
 • droge, jeukende of brandend gevoel in de ogen
 • angst

MOXONIDINE 0,2 – 0,3 – 0,4 PCH filmomhulde tabletten

 • seksuele stoornissen zoals impotentie, ontwikkeling van borsten bij mannen of verlies van seksueel verlangen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C. De blister in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Gebruik Moxonidine PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Moxonidine PCH

 • Het werkzame bestanddeel is moxonidine 0,2, 0,3 of 0,4 mg
 • De andere bestanddelen zijn lactose monohydraat, crospovidon, povidon K25 en magnesiumstearaat. De filmomhulling bevat hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 400 en rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Moxonidine PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • de 0,2 mg tabletten zijn lichtroze, ronde, filmomhulde tabletten.
 • de 0,3 mg tabletten zijn roze, ronde, filmomhulde tabletten.
 • de 0,4 mg tabletten zijn donkerroze, ronde, filmomhulde tabletten.
 • Moxonidine PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 10, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 en 400 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem

Fabrikant

MOXONIDINE 0,2 – 0,3 – 0,4 PCH filmomhulde tabletten

Pharmachemie BV

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 29270, filmomhulde tabletten 0,2 mg

RVG 29271, filmomhulde tabletten 0,3 mg

RVG 29272, filmomhulde tabletten 0,4 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

naam van de lidstaat (landcode) naam van het geneesmiddel
België (BE) Moxonidine TEVA 0,2, 0,3, 0,4 mg filmomhulde tabletten
Nederland (NL) Moxonidine 0,2, 0,3, 0,4 PCH, filmomhulde tabletten
Verenigd Koninkrijk (UK) Moxonidine 200, 300, 400 microgram tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012.

0512.9v.AV

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.