Naratriptan CF 2,5 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N02CC02
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Analgetika
Farmacologische groep Migränemittel
Chemische groep Selektive serotonin-5ht1-rezeptoragonisten
Stof Naratriptan

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Naratriptan CF tabletten bevatten naratriptan (hydrochloride) die behoort tot de geneesmiddelengroep, triptanen genoemd (ook bekend als 5-HT1 receptor agonisten).

Naratriptan CF tabletten worden gebruikt om migrainehoofdpijn te behandelen.

Symptomen van migraine kunnen worden veroorzaakt door een tijdelijke verwijding van de bloedvaten in het hoofd. Men denkt dat Naratriptan CF tabletten de verwijding van deze bloedvaten vermindert. Dit zorgt voor het verdwijnen van de hoofdpijn en voor verlichting van andere symptomen van een migraine- aanval, zoals zich ziek voelen of ziek zijn (misselijkheid of braken) en gevoeligheid voor licht en geluid.

2 WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTING ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U- bent allergisch (overgevoelig) voor naratriptan, pinda’s, soja of voor een van de andere bestanddelen (zie rubriek 6, “Aanvullende informatie” aan het einde van deze bijsluiter)

 • U heeft hartklachten, zoals een vernauwing van de slagaders (ischemische hartaandoening) of pijn op de borst (angina) of als u reeds een hartaanval hebt gehad
 • U heeft problemen met de bloedsomloop in uw benen, die een krampachtige pijn veroorzaken bij het lopen (perifere bloedvataandoening)
 • U heeft een beroerte gehad of een miniberoerte (ook “transient ischaemic attack” of TIA genoemd)
 • U heeft hoge bloeddruk. Als u een licht verhoogde bloeddruk hebt, die behandeld wordt, kunt u toch Naratriptan CF innemen.
 • U heeft een ernstige nier- of leveraandoening
 • Met andere migrainegeneesmiddelen, waaronder geneesmiddelen die ergotamine bevatten, of met ge- lijksoortige geneesmiddelen zoals methysergide, of met een triptan of andere 5-HT1 receptor agonisten.

Als een van deze situaties bij u van toepassing is: Vertel uw arts en neem Naratriptan CF niet in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Uw arts moet bepaalde informatie weten voordat u Naratriptan CF inneemt.

Als er bij u extra risicofactoren zijn:

 • Als u een zware roker bent of als u behandeld wordt met nicotinevervangende geneesmiddelen, en vooral
 • Als u een man ouder dan 40 jaar bent, of
 • Als u een vrouw na de menopauze bent.

In zeer zeldzame gevallen hebben mensen na het innemen van Naratriptan CF een ernstige hartaandoe- ning gekregen, hoewel zij daarvóór geen tekenen van een hartaandoening vertoonden.

Als een van de vermelde situaties bij u van toepassing is, zou dit kunnen betekenen dat u een groter risico loopt om een hartaandoening te krijgen – dus:

Vertel uw arts zodat uw hartfunctie kan worden gecontroleerd voordat Naratriptan CF aan u wordt voorgeschreven.

Als u allergisch bent voor antibiotica, sulfonamiden genoemd

In dit geval kunt u ook allergisch zijn voor Naratriptan CF. Als u weet dat u allergisch bent voor een anti- bioticum, maar u weet niet of het om een sulfonamide gaat:

Vertel het aan uw arts of apotheker voordat u Naratriptan CF inneemt.

Als u Naratriptan CF vaak inneemt

Als u Naratriptan CF te vaak inneemt, kan uw hoofdpijn verergeren.

Vertel uw arts als dit bij u van toepassing is. Het is mogelijk dat hij of zij u aanraadt om met de inname van Naratriptan CF te stoppen.

Als u pijn of een beklemd gevoel op de borst hebt na het innemen van Naratriptan CF

Deze effecten kunnen intens zijn, maar meestal verdwijnen ze snel. Als ze niet snel verdwijnen, of als ze verergeren:

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Rubriek 4 van deze bijsluiter geeft meer informatie over deze moge- lijke bijwerkingen.

Als u antidepressiva inneemt, SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers) of SNRI’s (serotoni- nenoradrenalineheropnameremmers) genoemd.

Vertel uw arts of apotheker voordat u Naratriptan CF inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Naratriptan CF 2,5 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor no- dig heeft.

Sommige geneesmiddelen mogen niet samen met Naratriptan CF worden ingenomen en andere kunnen bijwerkingen veroorzaken als ze samen met Naratriptan CF worden ingenomen. U moet uw arts vertel- len als u het volgende inneemt:

 • een triptan of 5-HT1 receptor-agonist die gebruikt wordt om migraine te behandelen. Neem Naratriptan CF niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen in. Wacht met het innemen van deze geneesmiddelen tot er ten minste 24 uur is verstreken nadat u Naratriptan CF heeft gebruikt.
 • ergotamine, ook gebruikt om migraine te behandelen, of gelijksoortige geneesmiddelen zoals methy- sergide. Neem Naratriptan CF niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen in. Stop de inname van deze geneesmiddelen ten minste 24 uur voordat u Naratriptan CF inneemt. Wacht met het innemen van deze geneesmiddelen tot er ten minste 24 uur is verstreken nadat u Naratriptan CF heeft gebruikt.
 • selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s, bijvoorbeeld fluoxetine, sertraline) of serotoni- nenoradrenalineheropnameremmers (SNRI’s, bijvoorbeeld venlafaxine, duloxetine), gebruikt om depressie te behandelen. Een gelijktijdige inname van Naratriptan CF met deze geneesmiddelen kan verwardheid, zwakte en/of coördinatieverlies veroorzaken. Vertel uw arts onmiddellijk als een van deze situaties bij u van toepassing is.
 • Sint-janskruid (Hypericum perforatum). Het gebruik van kruidenpreparaten, die sint-janskruid bevat- ten, terwijl u Naratriptan CF inneemt, kan de kans op het optreden van bijwerkingen vergroten.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem uw tablet in zijn geheel in met een glas water. U kunt Naratriptan CF met of zonder voedsel inne- men.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, praat dan met uw arts voordat u Naratriptan CF inneemt. Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over de veiligheid van Naratriptan CF bij zwangere vrouwen, hoewel er tot nu toe geen aanwijzigen zijn op een verhoogd risico van geboorteafwijkingen. Het is moge- lijk, dat uw arts u aanraadt, om Naratriptan CF niet in te nemen tijdens uw zwangerschap.

Na de inname van Naratriptan CF mag u gedurende 24 uur geen borstvoeding geven: Als u tijdens deze periode moedermelk afkolft, moet u deze melk weggooien en niet aan uw baby geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ofwel de symptomen van migraine of uw geneesmiddel kunnen u slaperig maken. Als u hiervan last hebt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Naratriptan CF bevat melksuiker (lactose). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3 HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Neem Naratriptan CF pas in nadat uw migrainehoofdpijn begint.

Neem Naratriptan CF niet in om een aanval te voorkomen.

Volg bij het innemen van Naratriptan CF altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel moet u innemen

- De gebruikelijke dosis voor volwassenen van 18 tot 65 jaar is één Naratriptan CF tablet van 2,5 mg, in zijn geheel in te nemen met water.

Naratriptan CF wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 18 jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar.

Wanneer moet u Naratriptan CF innemen

 • Naratriptan CF wordt bij voorkeur ingenomen zodra u een migrainehoofdpijn voelt opkomen, het kan echter op elk moment tijdens een aanval worden ingenomen.

Als uw symptomen beginnen terug te komen

 • Na 4 uur kunt u een tweede Naratriptan CF tablet innemen, tenzij u een gestoorde nier- of leverfunctie heeft
 • Als u een gestoorde nier- of leverfunctie heeft, neem dan niet meer dan één tablet per 24 uur in.
 • Niemand mag meer dan twee tabletten per 24 uur innemen.

Als de eerste tablet geen effect heeft

 • Neem geen tweede tablet voor dezelfde aanval.
 • Als Naratriptan CF geen verlichting biedt: Vraag uw arts of apotheker om advies.

Kinderen, adolescenten en ouderen

Naratriptan CF wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 18 jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem niet meer dan twee Naratriptan CF tabletten per 24 uur.

Als u teveel Naratriptan CF tabletten inneemt, kunt u ziek worden. Als u meer dan twee tabletten in 24 uur hebt ingenomen: Neem contact op met uw arts voor advies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Naratriptan CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te ma- ken.

Allergische reactie: raadpleeg onmiddellijk een arts (kunnen tot één op de 1.000 mensen treffen):

De tekenen van een allergie bestaan uit: uitslag; piepende ademhaling; gezwollen oogleden, gezicht of lippen; volledig bewustzijnsverlies. Als u een van deze symptomen kort na het innemen van Naratrip- tan CF krijgt:

- Neem niets meer in. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak de genoemde bijwerkingen voorkomen:

Vaak

 • Zich ziek voelen (misselijkheid), hoewel dit het gevolg kan zijn van de migraine zelf
 • Vermoeidheid, sufheid of algemeen gevoel van onwel zijn
 • Duizeligheid, tintelen of opvliegers

Als u een van deze bijwerkingen hebt: - Vertel het aan uw arts of apotheker

Soms

 • Gevoel van zwaarte, druk, beklemd gevoel of pijn op de borst, keel of andere delen van het lichaam. Deze bijwerkingen kunnen intens zijn, maar over het algemeen verdwijnen ze snel.
 • Als deze bijwerkingen aanhouden of verergeren (met name bij pijn op de borst): Raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Bij een zeer klein aantal personen kunnen deze symptomen door een hartaanval worden veroorzaakt.

Andere bijwerkingen die soms voorkomen, zijn:

 • Visuele stoornis (hoewel dit het gevolg kan zijn van de migraineaanval zelf).
 • De hartslag kan versnellen, vertragen of van ritme veranderen.
 • Lichte stijging van de bloeddruk die tot 12 uur na de inname van Naratriptan CF kan duren. Als u een van deze bijwerkingen hebt: Vertel het aan uw arts of apotheker.

Zelden

- Pijn in de onderste linkerzijde van de maag en diarree met bloed (ischemische colitis). Als u deze symptomen hebt: Vertel het aan uw arts of apotheker.

Zeer zelden

 • Hartklachten, waaronder borstkaspijn (angina) en hartaanval.
 • Slechte doorbloeding in armen en benen, die pijn en ongemak veroorzaakt. Als u deze symptomen hebt: Vertel het aan uw arts of apotheker.

Naratriptan kan zeer zelden allergische reacties veroorzaken.

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bij- sluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apo- theker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoor- de manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6 AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is naratriptan.

Eén tablet Naratriptan CF 2,5 mg bevat 2,5 mg naratriptan als naratriptanhydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern:

Lactosemonohydraat, maltodextrine, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, gepregelatineer- de maiszetmeel, colloidale watervrije silica en magnesiumstearaat.

Omhulling van de tablet:

Opadry groen II: Poly(vinylalcohol), talk, titaandioxide (E171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxide geel (E172), indigotine aluminium lak (E132).

Hoe ziet Naratriptan CF 2,5 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Naratriptan CF 2,5 mg tabletten zijn ovale, biconvexe, groene, filmomhulde tabletten.

Naratriptan CF tabletten worden verpakt in OPA/Aluminium/PVC/Aluminium blisterverpakkingen.

De blisterverpakkingen van Naratriptan CF 2,5 mg bevatten 2, 3, 6, 10, 12, 18 of 24 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

Naratriptan CF 2,5 mg, filmomhulde tabletten RVG 105205

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Eurogenerics NV/SA

Heizel Esplanade Heysel b 22

1020 Brussel

België

PharmaCoDane ApS.

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Denemarken

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 3612

1190 Wenen

Oostenrijk

STADA Production Ireland Ltd.

Waterford Road

IRL-Clonmel

Co Tipperary

Ierland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Naratriptan EG 2,5 mg filmomhulde tabletten
Frankrijk Naratriptan EG 2,5 mg comprimés pelliculés
Duitsland Naratriptan STADA 2,5 mg Filmtabletten
Luxemburg Naratriptan EG 2,5 mg comprimés pelliculés
Nederland Naratriptan CF 2,5 mg, filmomhulde tabletten
Polen Naratriptan STADA
Portugal Naratriptano Ciclum
Roemenië Naratriptan STADA Hemofarm 2,5 mg comprimate filmate

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2010

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.