Oxazepam ratiopharm 10 mg, tabletten

ATC-Code
N05BA04
Oxazepam ratiopharm 10 mg, tabletten

ratiopharm

Stof(fen)
Oxazepam
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anxiolytica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Oxazepam behoort tot de groep van de zogenaamde bezodiaxepinen. Deze geneesmiddelen bevorderen het in- en doorslapen en hebben een kalmerende werking.

Gebruiken bij

 • abnormale angst en spanning
 • slaapstoornissen

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor geneesmiddelen die verwant zijn aan oxazepam (benzodiazepinen)
 • U heeft last van ernstige spierzwakte (myasthenia gravis).

bij gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De volgende personen kunnen extra gevoelig zijn voor bepaalde bijwerkingen van dit geneesmiddel:

OXAZEPAM RATIOPHARM 10 MG-50 MG tabletten

 • kinderen
 • ouderen
 • patiënten met een verminderde werking van de lever of nieren
 • patiënten met ademhalingsmoeilijkheden
 • patiënten met een alcohol- of drugprobleem, ook wanneer u dit in het verleden hebt gehad. Voor deze patiënten geldt dat het optreden of voortzetten van lichamelijke afhankelijkheid mogelijk is.
 • bij kinderen en ouder patiënten. Vooral bij kinderen en oudere patiënten kan in plaats van slaperigheid juist een tegenstrijdige reactie optreden. Dit uit zich in onrust, opwinding, prikkelbaarheid, woede-aanvallen en waanvoorstellingen. Als dergelijke verschijnselen optreden, dient u uw arts te waarschuwen. Oxazepam mag niet aan kinderen worden toegediend zonder dat de noodzaak hiertoe zeer zorgvuldig is nagegaan; de behandelingsduur moet zo kort mogelijk worden gehouden.
 • oxazepam kan het reactievermogen (rijvaardigheid, bedienen van machines), het vermogen tot beoordelen (goed waarnemen, nemen van juiste beslissingen) en het functioneren van de ledematen nadelig beïnvloeden door sufheid, geheugenverlies en spierverslapping
 • bij gebruik met andere kalmerende middelen en alcohol (zie ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?")! Bij gelijktijdig gebruik kan oxazepam de werking versterken van deze andere kalmerende middelen en van alcohol
 • bij het gebruik van dit geneesmiddel bestaat er na het ontwaken kans op geheugenverlies. Dit geheugenverlies treedt meestal op enige uren na inname van oxazepam en de kans hierop is daarom het grootst indien u minder dan 7-8 uur slaapt (te vroeg ontwaken!). Houd hiermee rekening wanneer u minder dan 8 uur de tijd heeft om te slapen!
 • bij langdurig gebruik (van vooral hoge doses) kunnen verschijnselen van lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid optreden voor oxazepam. Zoals dat voor ieder slaapmiddel geldt moet daarom de duur van de behandeling zoveel mogelijk worden beperkt (1-2 weken, hooguit 2 maanden). Geestelijke afhankelijkheid wordt gekenmerkt door het niet willen stoppen met het gebruik van het geneesmiddel. Lichamelijke afhankelijkheid betekent dat bij het plotseling stoppen van de behandeling met dit geneesmiddel ontwenningsverschijnselen kunnen optreden, zoals:
  • hoofdpijn
  • spierpijn
  • erge angst en spanning
  • slaapstoornissen
  • rusteloosheid
  • geïrriteerdheid.

In ernstige gevallen kunnen de volgende verschijnselen optreden:

 • een gevoel van onwerkelijkheid of twijfel aan de eigen persoonlijkheid
 • verhoogde gehoorscherpte
 • verdoofd gevoel en tintelingen in de ledematen
 • overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking
 • waanvoorstellingen
 • epileptische aanvallen (vallende ziekte).

De kans op het ontstaan van deze verschijnselen is groter bij plotseling stoppen van de behandeling en na langdurig gebruik van hoge doses.

 • verder is het mogelijk dat er na het stoppen van de behandeling met oxazepam zogenaamde "rebound"-verschijnselen optreden. Dit betekent dat de klachten waarvoor u in het verleden oxazepam bent gaan gebruiken (slaapstoornissen), tijdelijk in versterkte mate kunnen terugkeren.

OXAZEPAM RATIOPHARM 10 MG-50 MG tabletten

Wanneer u hier last van krijgt, is het niet de bedoeling dat de behandeling met oxazepam opnieuw wordt gestart. In plaats daarvan zal uw arts de dosering langzaam afbouwen over een periode van enkele weken. Twee tot drie weken na de laatste toediening zal uw arts beoordelen of hervatting van de behandeling noodzakelijk is.

Gebruikt u naast Oxazepam ratiopharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Let op, onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof van het geneesmiddel genoemd of de geneesmiddelengroep en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Dit geneesmiddel en alcohol kunnen elkaars werking versterken; dit is voor iedereen verschillend. Het gebruik van alcohol tijdens de behandeling wordt afgeraden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • middelen tegen psychosen
 • andere slaapmiddelen dan oxazepam
 • kalmeringsmiddelen
 • middelen tegen ernstige neerslachtigheid (antidepressiva)
 • middelen die gebruikt worden voor verdovingen (anasthetica)
 • bepaalde sterke pijnstillers (b.v. opiaten)
 • middelen tegen vallende ziekte (anti-epileptica).

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts/apotheker.

Oxazepam gaat over in de moedermelk. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom ontraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van dit geneesmiddel kan het reactievermogen gedurende de hele dag (=24 uur) nadelig beïnvloeden, ook al is de werkingsduur van oxazepam voorbij. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op hoogte. Houd kinderen die dit geneesmiddel gebruiken goed in de gaten, met name wanneer zij op straat spelen.

Oxazepam bevat Lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

OXAZEPAM RATIOPHARM 10 MG-50 MG tabletten

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Bij abnormale angst en spanning

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

3-4 maal 1-2 tabletten à 10 mg per dag (=24 uur). Kinderen 6-12 jaar

1-4 maal 1 tablet à 10 mg per dag (=24 uur). Kinderen tot 6 jaar

1-3 maal 1 tablet à 10 mg per dag (=24 uur).

Bij slaapstoornissen volwassenen:

Eén uur vóór het slapen gaan 10-50 mg

Aangezien de kans op bijwerkingen duidelijk toeneemt naarmate meer tabletten worden ingenomen, moet met de laagste dosering worden begonnen.

Aangeraden wordt zo laag mogelijk te doseren om erge sufheid te voorkomen. Dit geldt vooral voor ouderen en kinderen, patiënten met chronische ademhalingsziekten, en patiënten met slechte lever- en/of nierwerking (zie de rubriek "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?").

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (=½ glas) worden ingenomen.

De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken.

Bij een overdosering kunnen o.a. de volgende verschijnselen optreden: sufheid, verwardheid, coördinatiestoornissen, en in ernstige gevallen verminderde ademhaling en coma. Binnen een uur na de overdosering moet braken opgewekt worden. Maagspoeling kan nodig zijn als de patiënt buiten bewustzijn is. Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt ingenomen, moet u uw arts/apotheker raadplegen.

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Deze kunnen zich uiten in hoofd- en spierpijn, erge angst en spanning, slaapstoornissen, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstige gevallen kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen: verlies van persoonlijkheidsgevoel en/of realiteitsgevoel, verhoogde gehoorscherpte, verdoofd gevoel en tintelingen in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, waanvoorstellingen en epileptische aanvallen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is beter om niet ineens te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Uw arts zal de dosering geleidelijk aan verminderen. Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis

OXAZEPAM RATIOPHARM 10 MG-50 MG tabletten

alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zoals elk geneesmiddel kan Oxazepam PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zenuwstelsel

Niet bekend: slaperigheid overdag, afvlakking van het gevoel, verminderde waakzaamheid, verwardheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, coördinatiestoornis, voornamelijk bij het lopen (ataxie). Deze verschijnselen doen zich vooral voor tijdens het begin van de behandeling en verdwijnen doorgaans na voortgezet gebruik.

Geheugenverlies (zie ook de rubriek " Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?").

Oogaandoeningen

Niet bekend: dubbelzien. Dit verschijnsel doet zich vooral voor tijdens het begin van de behandeling en verdwijnt doorgaans na voortgezet gebruik.

Maagdarmstelsel

Niet bekend: verstopping, verhoogde eetlust, gewichtstoename, misselijkheid, braken, moeilijkheden bij het slikken, diarree.

Huid- en onderhuidaandoeningen Niet bekend: huiduitslag.

Spieren

Niet bekend: spierverslapping. Dit verschijnsel doet zich vooral voor tijdens het begin van de behandeling en verdwijnt doorgaans na voortgezet gebruik.

OXAZEPAM RATIOPHARM 10 MG-50 MG tabletten

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Niet bekend: verminderde seksuele lust.

Psychische stoornissen

Niet bekend: ernstige neerslachtigheid (een vooraf bestaande onopgemerkte depressie kan duidelijk worden tijdens het gebruik van oxazepam), tegenstrijdige reacties, zoals onrust, opwinding, prikkelbaarheid, woede-aanvallen, waanvoorstellingen (zie ook de rubriek " Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?"), afhankelijkheid (zie ook de rubriek " Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?").

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is oxazepam
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Microkristallijne cellulose, Lactose, Magnesiumstearaat, Maiszetmeel, Precirol 5 Ato granulaat, Primojel, Voorverstijfseld zetmeel, Talk

De oxazepam ratiopharm 10 mg tabletten zijn witte, vlakke tabletten met aan één zijde inscriptie ‘10’.

De oxazepam ratiopharm 50 mg tabletten zijn witte, vlakke tabletten met deelstreep en aan de zijde van de deelstreep inscriptie ‘50’.

Oxazepam Ratiopharm 10 mg tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 30 tabletten en in potten à 500 en 1000 tabletten.

Oxazepam Ratiopharm 50 mg tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 30 tabletten, in potten à 500

OXAZEPAM RATIOPHARM 10 MG-50 MG tabletten

en 1000 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen ratiopharm Nederland bv

Florapark 4

2012 HK Haarlem Nederland

Fabrikant

ratiopharm Nederland bv Florapark 4

2012 HK Haarlem Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 52658 tabletten, 10 mg

RVG 52659 tabletten, 50 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012.

0212.1v.ES

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.