Seresta 10, tabletten 10 mg

ATC-Code
N05BA04
Medikamio Hero Image

EuroCept

Stof Verdovend Psychotrope
Oxazepam Nee Nee
Farmacologische groep Anxiolytica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

EuroCept

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Verpakkingsvorm

SERESTA® 10: flacons met 50, 500 en 1000 tabletten

SERESTA® FORTE: flacons met 25, 500 en 1000 tabletten

Geneesmiddelengroep

SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE behoren tot een groep van slaap- en kalmeringsmiddelen, de zogenaamde benzodiazepinen.

Therapeutische indicatie

SERESTA® 10 is bedoeld voor mensen die last hebben van angst en spanning. SERESTA® FORTE is bedoeld voor mensen die last hebben van ernstige angst en spanning. Verder zijn SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE bedoeld voor de behandeling van slaapstoornissen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE niet:

 • als bekend is dat u overgevoelig bent voor oxazepam, benzodiazepinen of voor één van de andere bestanddelen van de tablet;
 • als u lijdt aan een spierzwakte als gevolg van een aantasting van de overdracht van zenuwimpulsen naar de spieren (myasthenia gravis).

Wees extra voorzichtig met SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE:

 • Bij kinderen. Uw arts zal SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE bij kinderen slechts met grote terughoudendheid voorschrijven
 • Als u ouder bent of verzwakt. De arts zal een lagere dosis voorschrijven. Uw arts zal u regelmatig controleren en de dosis aanpassen naargelang uw reactie (Zie ook Hoofdstuk 3).
 • Als uw nier-en/of leverfunctie is verminderd. Uw arts zal een lagere dosis voorschrijven. Uw arts zal u regelmatig controleren en de dosis aanpassen naargelang uw reactie (Zie ook hoofdstuk 3).
 • Als u daar gevoelig voor bent, kunt u zich tijdens het gebruik neerslachtig gaan voelen.
 • Als u SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE gebruikt of gaat gebruiken, zult u er rekening mee moeten houden, dat u geestelijk afhankelijk van dit middel kunt worden. Het risico hierop is groter naarmate de voorgeschreven dosis hoger is en de behandeling langer. Het risico is bovendien groter bij patiënten met een alcoholverleden of een drugsverleden. Uw arts zal u op de hoogte stellen van de verschijnselen die mogelijk kunnen optreden (de zogenaamde ontwenningsverschijnselen) als u uw behandeling beëindigt (Zie ook hoofdstuk 3).
 • Als u minder dan 7-8 uur tijd hebt om te slapen, moet u er rekening mee houden dat achteraf kan blijken dat u zich niet herinnert wat u in de periode na inname van SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE hebt meegemaakt (anterograde amnesie).
 • Bij kinderen en bejaarden kunnen vaker reacties optreden, die volkomen tegengesteld zijn aan het effect dat u van SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE verwacht, zoals: rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, woedeaanvallen, hallucinaties. Als deze reacties zich voordoen, dient men de arts te raadplegen.
 • SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE zijn niet een middel van eerste keus bij de behandeling van psychische stoornissen.
 • SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE mogen niet als enige middel worden gebruikt bij de behandeling van neerslachtigheid.
 • Als u van een benzodiazepine met een langere werkingsduur overstapt op SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE dan kunt u het gebruik van het langwerkende middel het best geleidelijk verminderen, in overleg met uw arts. Daarmee kan de kans op ontwenningsverschijnselen worden verminderd. Na een pauze van 10-14 dagen kunt u dan beginnen met het gebruik van SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE.
 • Bij patiënten met een langdurige ademhalingsstoornis

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE in combinatie met voedsel en drank

De kalmerende/versuffende werking van SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE kunnen worden versterkt door het gelijktijdig gebruik van alcoholhoudende dranken.

Zwangerschap

SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE (benzodiazepinen in het algemeen) mogen niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Borstvoeding

SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE worden in de moedermelk uitgescheiden. Daarom wordt het gebruik van SERESTA® 10 en SERESTA FORTE® tijdens de borstvoeding niet aanbevolen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE kunnen de oplettendheid, het reactievermogen en de nauwkeurigheid van spierbewegingen nadelig beïnvloeden. Dus u wordt ontraden om na het gebruik van deze middelen aan het verkeer deel te nemen of machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE

SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE bevatten lactose. Daarom zijn deze geneesmiddelen ongeschikt voor patiënten met lactose insufficiëntie, galactosemie of met glucose/galactose malabsorptie syndroom.

Gebruik van SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE in combinatie met andere geneesmiddelen

"let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst."

"Informeer uw arts of apotheker indien u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen."

Bij gelijktijdig gebruik van de volgende middelen kan de kalmerende/versuffende werking van SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE worden versterkt:

Slaapmiddelen, middelen tegen psychische stoornissen (antipsychotica), kalmerende en/of rustgevende middelen, middelen die angst onderdrukken (anxiolytica), middelen tegen neerslachtigheid

(antidepressiva), sommige sterk werkende en alleen op recept verkrijgbare pijnstillende middelen (narcotische analgetica), middelen die bij stuipen en vallende ziekte worden toegepast (anticonvulsiva) en middelen die een algehele of gedeeltelijke verdoving geven (anaesthetica).

Hoe gebruikt u dit middel?

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik: als volgt:

Voor de behandeling van milde tot matige angst:

10mg, 3 tot 4 keer per dag.

Voor de behandeling van ernstige angst of spanning :

De eerste dosis is 1 tablet SERESTA® FORTE, 's avonds in te nemen. De volgende dag 1 tablet SERESTA® FORTE in de late ochtend en 1 tablet SERESTA® FORTE 's avonds. Vervolgens kan de dosering eventueel met 1 tablet SERESTA® FORTE per dag worden verhoogd, tot het gewenste effect is bereikt. Meestal is dat bij 2 tot 6 tabletten per dag. Treden er geen bijwerkingen op, dan kan indien nodig op advies van de arts een hogere dosering worden gebruikt.

Voor de behandeling van ernstige angst of spanning , gepaard met neerslachtigheid:

10 tot 20mg, 3 tot 4 keer per dag.

Voor de behandeling van acute trillingen (tremor) of angst, die verband houdt met alcoholontwenning :

10 tot 20 mg, 3 tot 4 maal per dag.

Voor slaapstoornissen:

15 - 50 mg, in te nemen tenminste 1 uur voor het slapen gaan.

Ouderen en patiënten bij wie de lever en/of de nieren niet goed werken, hebben aan de helft van de aangegeven doseringen voldoende.

Voor kinderen dienen de volgende doseringen als leidraad, de dosering moet individueel worden aangepast:

kinderen tot 6 jaar: 10 - 30 mg per dag, regelmatig verdeeld over de dag. kinderen van 6 - 12 jaar: 10 - 40 mg per dag, regelmatig verdeeld over de dag. kinderen boven 12 jaar: de dosering voor volwassenen kan gevolgd worden.

Neem de tabletten SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE in met wat water.

De dosis en de behandelingsduur worden aan iedere patiënt persoonlijk aangepast. Houdt u zich strikt aan het aantal tabletten SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE per dag dat uw arts voorschrijft. Volg de aanwijzingen van uw arts op, ook als ze afwijken van bovenstaande richtlijnen.

Over het algemeen duurt de behandeling niet langer dan twee à drie maanden. Bij gebruik langer dan drie maanden dient u eerst met uw arts te overleggen. Gebruik SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE niet langer dan de periode die uw arts heeft aangegeven!

In geval u bemerkt dat SERESTA ® 10 of SERESTA ® FORTE te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE heeft ingenomen

Wanneer u te veel van SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u vergeten bent SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u tijdens uw behandeling een dosis vergeet, kunnen zich ontwenningsverschijnselen voordoen, met name als u een hoge dosering per dag gebruikt. Zie ook "Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE wordt gestopt"

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE wordt gestopt.

U mag niet plotseling stoppen met dit geneesmiddel. U kunt dan last krijgen van het optreden van één of meer van de volgende ontwenningsverschijnselen: hoofdpijn, pierpijn, extreme angst, spanning, slaapstoornissen, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid

Ook kunnen de symptomen waarvoor u SERESTA® 10 of SERESTA® FORTE kreeg voorgeschreven (angstverschijnselen, trillingen, slapeloosheid) tijdelijk in verhevigde mate

.terugkeren. Deze worden rebound-verschijnselen genoemd.

In ernstige gevallen kunnen de ontwenningsverschijnselen bestaan uit: verlies van gevoel voor de werkelijkheid, vervreemding van zichzelf, een doof gevoel en tintelingen in armen en benen, sterk verhoogde gevoeligheid van het oor voor scherpe geluiden (hyperacusis), overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, waanvoorstellingen (hallucinaties) of aanvallen van vallende ziekte (epileptische aanvallen).

Om het risico dat deze verschijnselen optreden zo klein mogelijk te houden, wordt aanbevolen de dosering geleidelijk aan te verlagen en niet abrupt te stoppen met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kunnen SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE bijwerkingen veroorzaken.

Zeer vaak: meer dan 10%,
Vaak: 10% of minder, maar meer dan 1 %,
Soms: 1% of minder, maar meer dan 0,1%,
Zelden: 0,1% of minder, maar meer dan 0,01%,
Zeer zelden: 0,01 % en minder.

Voedings,- en stofwisselingsstoornissen

Zelden: opwekking van de eetlust en gewichtstoename

Psychische stoornissen

Zelden: psychische en paradoxale reacties. Paradoxale reacties zijn reacties die tegengesteld zijn aan die je zou verwachten met dit geneesmiddel zoals rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, woede uitbarstingen en hallucinaties. Deze paradoxale reacties komen eerder voor bij kinderen en ouderen. Zelden: depressie. Als u daar gevoelig voor bent, kan Seresta een depressie uitlokken.

Zelden: psychische afhankelijkheid kan optreden.

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: slaperigheid overdag, verminderde alertheid, verwarring, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en onzekerheid bij het lopen als gevolg van een coördinatiestoornis van de spieren (ataxie) treden voornamelijk op bij het begin van de therapie en verdwijnen meestal na herhaalde toediening. Zelden: geheugenverlies dat kan optreden enige uren na inname van Seresta. De kans hierop is het grootst indien u minder dan 7-8 uur slaapt (te vroeg ontwaken) (anterograde amnesie). Dit kan voorkomen bij de toediening van therapeutische doseringen, waarbij het risico toeneemt bij hogere doseringen. Geheugenverlies (amnesie) kan gepaard gaan met onaangepast gedrag.

Oogaandoeningen

Vaak: dubbelzien, vooral in het begin van de behandeling, verdwijnt meestal bij herhaalde toediening.

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms: verstopping (constipatie), diarree, misselijkheid, braken en slikstoornissen.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak: afvlakking van het gevoel, vooral in het begin van de behandeling, verdwijnt meestal bij herhaalde toediening.

Zelden: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (Erythema multiforme), Ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom).

Ernstige acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/ vervelling van de huid (Lyell syndroom).

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Vaak: spierzwakte, vooral in het begin van de behandeling, verdwijnt meestal bij herhaalde toediening.

Voortplantingsstelsel en borstaandoeningen

Soms: minder zin in seks (verminderd libido).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zelden: afhankelijkheid (dit kan zelfs in therapeutische doses voorkomen) stoppen van de therapie kan resulteren in onthoudings,- of terugkerende (rebound) verschijnselen. (zie 2. Wat u moet weten voordat u SERESTA® 10 of SERESTA®FORTE inneemt)

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Naam van het geneesmiddel

SERESTA® 10, tabletten 10 mg

SERESTA® FORTE, tabletten 50 mg

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel is oxazepam

SERESTA® 10 bevat 10 mg oxazepam per tablet

SERESTA® FORTE bevat 50 mg oxazepam per tablet

Andere bestanddelen zijn maïszetmeel, magnesiumstearaat (E 470B) en lactose

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen (Registratiehouder)

EuroCeptBV Kortenhoefsedijk 86a 1241 LS Kortenhoef Tel: 035 52883 77 Fax: 035 54240 86

SERESTA® 10 is in het register ingeschreven onder RVG 05181

SERESTA® FORTE is in het register ingeschreven onder RVG 05649

SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE buiten bereik van kinderen houden. Bewaar SERESTA® 10 EN SERESTA® FORTE beneden 25°C.

Bewaar SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE in de goed gesloten verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp".

Deze bijsluiter werd voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2004

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.