Prednisolon Mylan 5 mg, tabletten

ATC-Code
H02AB06
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mylan
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Systemische hormonpräparate, exkl. sexualhormone und insuline
Therapeutische groep Corticosteroide zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Corticosteroide zur systemischen anwendung, rein
Chemische groep Glucocorticoide
Stof Prednisolon

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Prednisolon behoort tot de groep van de bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Prednisolon heeft een effect op de suiker- en eiwitstofwisseling. Het wordt echter vooral om de volgende eigenschappen toegepast:

 • onderdrukking van ontstekingsreacties;
 • onderdrukking van de afweerreactie van het lichaam bij ziekte.

Prednisolon Mylan 5 mg wordt gebruikt voor:

 • de behandeling van bepaalde reumatische aandoeningen;
 • de behandeling van bepaalde darmaandoeningen (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn);
 • de behandeling van nefrotisch syndroom (een bepaalde aandoening waarbij de nieren minder goed werken);
 • bij bepaalde hormonale afwijkingen, zoals een aangeboren vergroting van de bijnier;
 • de behandeling van bepaalde ontstekingen aan het oog;
 • de behandeling van bepaalde ernstige huidaandoeningen (o.a. Stevens-Johnson-syndroom);
 • de behandeling van bepaalde ernstige overgevoeligheidsreacties;
 • de behandeling van bepaalde aandoeningen van de luchtwegen (aanvallen van astmatische bronchitis);
 • onderdrukking van de afweerreacties bij orgaantransplantaties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter;
 • wanneer u maag- of darmzweren heeft;
 • wanneer u last heeft van een acute (plotseling optredende) virusinfectie en/of schimmelinfectie (zie ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”);
 • bij tropische worminfecties;
 • in de eerste weken na bepaalde inentingen (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • tijdens het gebruik. Tijdens het gebruik van Prednisolon Mylan is regelmatige controle door de arts noodzakelijk (bloeddruk, lichaamsgewicht). Verder dient regelmatig laboratoriumonderzoek van bloed en urine plaats te vinden;
 • wanneer niet is vastgesteld aan welke ziekte u lijdt. Prednisolon mag in principe alleen worden gebruikt bij een vastgestelde ziekte en wanneer eenvoudige behandeling niet mogelijk is;
 • bij verhoogde kans op maag/darmzweren, suikerziekte (diabetes), tuberculose (TBC), geestelijke stoornissen, botontkalking (osteoporose) of verhoogde bloeddruk;
 • bij symptomen van infectie. Prednisolon kan bepaalde symptomen van een infectie maskeren en nieuwe infecties kunnen tijdens de toepassing ervan optreden;
 • bij een niet waarneembare onvoldoende werking van de bijnierschors. Toediening van dit soort geneesmiddelen kan leiden tot een niet waarneembare onvoldoende werking van de bijnierschors. De bijnierschors hormoon speelt een belangrijke rol bij het remmen van ontstekingen. De bijnier kan dan bij infectie, verwondingen bij ongevallen of operatie niet meer reageren met verhoogde afgifte van het hormoon, waardoor de natuurlijke afweer is verminderd. In deze omstandigheden moet de dosis van prednisolon op voorschrift van de arts gedurende 3 dagen worden verhoogd, waarna langzaam tot de begindosis kan worden teruggekeerd;
 • bij inenting. Tijdens een behandeling met prednisolon dient u bij voorkeur niet te worden ingeënt;
 • bij oogaandoeningen. Regelmatige oogheelkundige controle is zeer gewenst;
 • bij kinderen. Het gebruik van Prednisolon Mylan kan groeiremming bij kinderen veroorzaken. Daarom moet bij kinderen regelmatig de lengte worden gemeten;
 • bij het stoppen van het gebruik. Het gebruik van prednisolon mag niet plotseling worden gestaakt, maar dient geleidelijk te worden afgebouwd;
 • Herstel van de normale activiteit van de bijnier na het staken van de behandeling is sterk persoonlijk en kan maanden duren. Een nacontrole zal dan noodzakelijk zijn.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Prednisolon Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel het uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:

 • fenytoïne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie). De werking van prednisolon zal verminderd worden. Uw arts zal in dit geval de dosering van Prednisolon Mylan aanpassen;
 • efedrine (een luchtwegverwijdend middel). De werking van prednisolon zal verminderd worden. Uw arts zal in dit geval de dosering van Prednisolon Mylan aanpassen;
 • rifampicine (middel tegen infecties). De werking van prednisolon zal verminderd worden. Uw arts zal in dit geval de dosering van Prednisolon Mylan aanpassen;
 • antistollingsmiddelen van het cumarine type. Prednisolon kan de werking van de antistollingsmiddelen verminderen. De stollingstijd wordt door uw arts vaak gecontroleerd;
 • bloedsuikerverlagende middelen van het sulfonylureum type. De bloedsuikerverlagende werking van deze middelen kan verminderd worden;
 • plasmiddelen (diuretica). Er is een verhoogde kans op te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie), daarom moet de patiënt nauwlettend op het ontstaan van hypokaliëmie worden

gecontroleerd. In ernstige vorm is dit te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid;

 • niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID’s, zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen en diclofenac). Gelijktijdig gebruik van deze middelen met prednisolon moet worden vermeden omdat er anders maag- of darmzweren kunnen ontstaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap uitsluitend gebruiken op advies van de arts.

Borstvoeding:

Prednisolon gaat over in de moedermelk en zou de groei bij het kind kunnen remmen. Tijdens het gebruik van Prednisolon Mylan wordt ontraden borstvoeding te geven.

Tijdens het geven van borstvoeding uitsluitend gebruiken op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gedurende het gebruik van prednisolon kan uw reactievermogen verminderd zijn door het optreden van spierzwakte, spierverschrompeling en stemmingsveranderingen (opgewektheid en neerslachtigheid). U dient daarmee rekening te houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en dergelijke.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat per tablet 40 mg lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen:

De hoeveelheid tabletten kan in het begin variëren van 1 tot 12 tabletten per dag (= 24 uur), soms meer, afhankelijk van de aandoening.

Na vermindering van de ziekteverschijnselen kan de dosis geleidelijk worden aangepast tot de laagst mogelijke onderhoudsdosis.

Wijze van inname:

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid melk of water voor of tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Duur van de behandeling:

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Prednisolon Mylan moet gebruiken. Het gebruik van Prednisolon Mylan mag niet plotseling worden gestaakt, maar dient geleidelijk te worden afgebouwd.

In geval u bemerkt dat Prednisolon Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of

apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u voor een langere periode teveel van Prednisolon Mylan heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bij langdurig gebruik van (te) hoge doseringen Prednisolon Mylan kunnen bijwerkingen ontstaan (zie rubriek 4 “Mogelijke Bijwerkingen”).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u vergeten bent Prednisolon Mylan in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. U mag na langdurig gebruik niet plotseling stoppen met dit geneesmiddel; u kunt last krijgen van onttrekkingsverschijnselen als gevolg van een onvoldoende werking van de bijnierschors. De behandeling dient daarom langzaam te worden afgebouwd. Overleg met uw arts om eventueel de dosering af te bouwen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Prednisolon Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Afweersysteem:

Verlaging van de weerstand. Hierdoor is er een grotere kans op het krijgen van infecties en kunnen al bestaande infecties verergeren. Tekenen van infecties kunnen worden onderdrukt. Indien u vermoedt dat u een infectie heeft of dat een oude infectie weer is verergerd raadpleeg uw arts.

Bloed:

Een vermeerdering van het aantal rode bloedcellen (erythrocytose) of een vermeerdering van het aantal witte bloedcellen in het bloed (granulocytose), een vermindering van de hoeveelheid van bepaalde witte bloedcellen (lymfopenie) of een vermindering van de hoeveelheid rode bloedcellen (eosinopenie).

Hormoonhuishouding:

Groeiremming bij kinderen, menstruatiestoornissen. Verminderde werking van de bijnier: hierdoor kan het zo zijn dat uw lichaam minder goed op stresssituaties (bijvoorbeeld een operatie, een ongeluk of een infectie) reageert. Ontstaan of verergeren van suikerziekte (diabetes). Ontstaan van het zgn. syndroom van Cushing (veranderde vetverdeling, vollemaansgezicht, hormonale afwijkingen).

Zenuwstelsel:

Stemmingsveranderingen (bijvoorbeeld angst, gevoel van welbehagen), opwindingstoestanden, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose) en slapeloosheid.

Ogen:

Oogafwijkingen, zoals bijvoorbeeld verhoogde oogboldruk (glaucoom) en staar.

Bloedvaten:

Verhoogde bloeddruk (hypertensie), verstopping van een ader of slagader door een afgebroken stuk van een bloedstolsel (trombose).

Maag- en darmstelsel:

Maagzweren, het ontstaan van een verborgen gat in de maag (gemaskeerde maagperforatie).

Huid:

Dunnere huid, kleine beschadigingen in de huid of slijmvliezen, (jeugd)puistjes (acné), overmatige beharing (hirsutisme) en vertraagde wondgenezing.

Spieren en botten:

Spierzwakte en verschrompeling van de spieren (spieratrofie), botontkalking (osteoporose).

Overige:

Verandering van de vetverdeling op het lichaam (dikker worden van het gezicht (vollemaansgezicht), vetophoping in de nek), vasthouden van vocht en zout, gewichtstoename, vermindering van de hoeveelheid kalium in het bloed, in ernstige gevallen te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Prednisolon Mylan buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is prednisolon. Elke tablet bevat 5 mg prednisolon.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), lactosemonohydraat,

maïszetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551) en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Prednisolon Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Prednisolon Mylan 5 mg, tabletten zijn witte, ronde, aan twee zijden bolle tabletten met een breukgleuf aan één zijde.

De breukgleuf is alleen bedoeld om het slikken te vergemakkelijken en niet om de tablet in twee gelijke helften te verdelen.

HDPE tablettencontainer met polypropyleen schroefdop met 250 of 1000 tabletten. Vouwdoos bevattende 3 of 60 blisterverpakkingen van PVC/Al à 10 tabletten. Vouwdoos bevattende 10 blisterverpakkingen à 5 tabletten (EAV-verpakking).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 29043=52542 - Prednisolon Mylan 5 mg, tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

D-89143 Blaubeuren

Duitsland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2011.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.