Auteur: Eureco-Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rennie is een zuurneutraliserend middel dat verlichting geeft bij brandend maagzuur en zure oprispingen.

Rennie is verkrijgbaar in een verpakking met 72 kauwtabletten in doordrukstrips.

Rennie wordt gebruikt bij de behandeling van klachten als gevolg van het terugvloeien van de zure maaginhoud in de mond waardoor een brandend gevoel of pijn achter het borstbeen ontstaat.

Tevens kan Rennie worden gebruikt bij de directe behandeling van klachten als gevolg van een te sterke verzuring van de maaginhoud, bijvoorbeeld bij brandend maagzuur.

Bij brandend maagzuur, afhankelijk van de klachten, 1 à 2 tabletten opzuigen (maximaal 16 tabletten per etmaal). Bij zure oprispingen, 1 uur na de maaltijd en voor het slapen gaan, 1 à 2 tabletten langzaam opzuigen, zo nodig ook tussentijds (maximaal 16 tabletten per etmaal).

Om een snelle verlichting te verkrijgen, de eerste tablet fijnkauwen.

Gebruik Rennie niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Rennie te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Rennie heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Rennie heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Langdurige inname van hoge doseringen calciumcarbonaat kan aanleiding geven tot maag/darmbezwaren zoals misselijkheid en braken en een abnormale spierzwakte. In deze gevallen stoppen met het gebruik en voldoende vloeistof innemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rennie in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Rennie om zo de vergeten dosis in te halen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Rennie niet wanneer

  • u ernstige nierfunctiestoornissen en/of nierstenen heeft
  • u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen.
Wees extra voorzichtig met Rennie

wanneer u een gestoorde nierfunctie heeft. U dient dan eerst uw arts te raadplegen alvorens Rennie te gebruiken, omdat dit middel in dergelijke gevallen tot complicaties kan leiden tot te hoge concentratie magnesium in het bloed. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma.

Dit middel kan eventuele maagaandoeningen maskeren; het dient dan ook niet langer dan 14 dagen achtereen gebruikt te worden zonder de arts te raadplegen. Daarnaast kan langdurig gebruik van hoge doseringen tot ongewenste neveneffecten leiden, zoals het zogenaamde melk-alkalisyndroom (zie tevens de rubriek ‘Mogelijke bijwerkingen’). Indien de symptomen niet of slechts ten dele verdwijnen; er is dan verder medisch onderzoek noodzakelijk.

Dit product bevat sucrose en glucose. Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het valt niet te verwachten dat dit geneesmiddel een invloed op deze functies heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rennie

Dit geneesmiddel bevat 250 mg sucrose. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis 250 mg sucrose. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose-malabsorptie syndroom, of sucrase-isomaltase deficiëntie. Kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Rennie kauwtabletten bevatten geen natrium en kunnen dus worden gebruikt door patiënten met een zoutloos dieet.

Gebruik van Rennie in combinatie met andere geneesmiddelen

Wanneer naast Rennie andere geneesmiddelen worden gebruikt, verdient het aanbeveling om Rennie pas 1 à 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken. De opname en daarmee de werking van geneesmiddelen kan door gelijktijdige inname met Rennie worden beïnvloed.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie bijwerkingen veroorzaken.

Langdurig gebruik van Rennie kan leiden tot een overmatig magnesiumgehalte van het bloed, met name bij patiënten met gestoorde nierfunctie. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma. Daarnaast kan langdurig gebruik van Rennie leiden tot een overmatig calciumgehalte van het bloed. In combinatie met natriumwaterstofcarbonaat of veel melk en vitamine D kan dit leiden tot het zogenaamde melk-alkalisyndroom.

Zeer zelden worden overgevoeligheidsreacties gemeld, zoals huiduitslag, zwelling van lippen, tong of keel (angio- oedeem) en ademhalingsmoeilijkheden, snelle pols, sufheid of verminderd bewustzijn (anafylactische shock). Calciumcarbonaat kan obstiperend (= verstoppend) werken. Dit wordt echter tegengegaan door de laxerende werking van magnesiumcarbonaat.

Een te hoge inname Rennie kan leiden tot niersteenvorming.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Rennie buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25ºC.

Bewaren in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Rennie niet meer na de datum die op de verpakking en etiket is vermeld achter de aanduiding 'niet te gebruiken na:' en op de doordrukstrip achter “exp”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in april 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK