Selegiline HCl Sandoz 5, tabletten 5 mg

ATC-Code
N04BD01
Selegiline HCl Sandoz 5, tabletten 5 mg

Sandoz

Stof(fen)
Selegiline
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Selegiline HCl Sandoz wordt voorgeschreven aan patiënten met de ziekte van Parkinson. Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine in de hersenen. Dopamine is noodzakelijk voor de overdracht van signalen in de hersenen. De werkzame stof in Selegiline HCl Sandoz, selegiline hydrochloride, remt een enzym in de hersenen, het monoamineoxidase (ook wel MAO genoemd), dat normaal gesproken dopamine afbreekt. Doordat deze afbraak geremd wordt, neemt de concentratie van dopamine in bepaalde delen van de hersenen toe.

Selegiline HCl Sandoz wordt ook gebruikt in combinatie met levodopa. De werking van levodopa wordt door Selegiline HCl Sandoz versterkt en verlengd. Het gebruik van Selegiline HCl Sandoz in een vroeg stadium van de ziekte kan de noodzaak van een behandeling met levodopa uitstellen.

Selegiline HCl Sandoz wordt door de arts voorgeschreven aan patiënten met de ziekte van Parkinson. Het kan zowel in een vroeg stadium van de ziekte als in een latere fase worden voorgeschreven. In een latere fase wordt Selegiline HCl Sandoz gecombineerd met levodopa.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen In dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm (ulcus pepticum of ulcus duodenum).
 • U gebruikt geneesmiddelen tegen depressie (antidepressiva).
 • U heeft een verminderde lever- of nierfunctie.
 • U heeft een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris).
 • U heeft een verhoogde bloeddruk (hypertensie).
 • U heeft een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen verstoord is (psychose).
 • U heeft hartritmestoornissen.
 • U gebruikt (één van) de volgende geneesmiddelen (zie ook “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” verderop in deze bijsluiter):
  • SSRI’s, SNRI’s, tricyclische antidepressiva of MAO-remmers (middelen tegen neerslachtigheid (depressie)),
  • sympathicomimetica (middelen die het zenuwstelsel stimuleren),
  • pethidine (een sterke pijnstiller).

U mag de combinatie van Selegiline HCl Sandoz en levodopa niet gebruiken bij:

 • een verhoogde bloeddruk
 • een bepaalde schildklierafwijking (thyreotoxicose)
 • een bepaalde bijnierafwijking (feochromocytoom)
 • een verhoogde oogboldruk (glaucoom)
 • prostaatvergroting
 • een onregelmatige of versnelde hartslag
 • ernstige pijn op de borst (angina pectoris)
 • een ernstige geestesziekte (psychose)
 • voortgeschreden dementie.

Zie ook de bijsluitertekst van het geneesmiddel dat levodopa als werkzame stof bevat.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt

 • als u een instabiele hoge bloeddruk heeft
 • als u hartritmestoornissen heeft
 • als u een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst heeft (angina pectoris)
 • als u ernstige lever- of nierstoornissen heeft
 • als u een psychose heeft.

Deze symptomen kunnen tijdens de behandeling verergeren.

Bij een hogere dosering (meer dan 30 mg per dag) is er een verhoogd risico op een hoge bloeddruk na inname van tyraminerijk voedsel. Bij doseringen die gebruikt worden voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (10 mg per dag), veroorzaakt tyraminerijk voedsel geen hoge bloeddruk.

Indien de combinatiebehandeling van Selegiline HCl Sandoz met levodopa geen verbetering van de klachten geeft, heeft doorgaan met de behandeling of het toevoegen van Selegiline HCl Sandoz aan de behandeling geen zin.

Gelijktijdige toediening van selegiline en levodopa aan patiënten met hart- en vaataandoeningen verhoogt het risico op een lage bloeddruk (hypotensie).

Bij gecombineerd gebruik van Selegiline HCl Sandoz met MAO-remmers kunnen afwijkingen in het centrale zenuwstelsel en het cardioacasculaire systeem optreden

Bij ernstige, niet-dosisafhankelijke schommelingen van het effect van de behandeling kan toevoeging van Selegiline HCl Sandoz een averechts effect hebben.

Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van Selegiline HCl Sandoz op de vruchtbaarheid. Het is daarom raadzaam voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd om afdoende maatregelen te treffen om zwangerschap te voorkomen wanneer zij Selegiline HCl Sandoz gebruiken. Gecombineerd gebruik van Selegiline HCl Sandoz met orale anticonceptiva dient vermeden te worden (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen”).

Het is niet bekend of de dosering aangepast moet worden bij patiënten met een licht verminderde lever- of nierfunctie.

Als de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Gebruikt u naast Selegiline HCl Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt. Breng uw arts daarom altijd op de hoogte van welke andere geneesmiddelen u gebruikt.

U mag Selegiline HCl Sandoz niet gelijktijdig gebruiken met bepaalde stoffen die een stimulerend of remmend effect op de hersenen hebben (o.a. slaapmiddelen, alcohol). Alhoewel geen wisselwerking is beschreven, lijkt het voorzichtigheidshalve verstandig om Selegiline HCl Sandoz niet gelijktijdig te gebruiken met pethidine (sterke pijnstiller).

Verder kan Selegiline HCl Sandoz een wisselwerking hebben met middelen die gebruikt worden voor de behandeling van depressies, zoals serotonineheropnameremmers (o.a. fluoxetine, sertraline of paroxetine), tricyclische antidepressiva of MAO-remmers (o.a. moclobemide). Voor deze geneesmiddelen geldt dat u ze niet gelijktijdig of binnen twee weken na de behandeling met Selegiline HCl Sandoz mag gebruiken. Bovendien mag u fluoxetine (middel tegen depressie) niet gelijktijdig of binnen vijf weken na de behandeling met Selegiline HCl Sandoz gebruiken.

Tramadol heeft eveneens een negatieve invloed op de werking van Selegiline HCl Sandoz.

Dopamine moet voorzichtig gegeven worden aan patiënten die Selegiline HCl Sandoz gebruiken.

Selegiline HCl Sandoz bindt in hoge mate aan plasma-eiwitten. Dit kan invloed hebben op de werking van bepaalde geneesmiddelen, zoals digitalis (een middel dat wordt gebruikt bij aandoeningen aan het hart) en anticoagulantia (middelen die het bloed verdunnen).

U wordt geadviseerd gelijktijdig gebruik van Selegiline HCl Sandoz en orale anticonceptiva te vermijden, omdat de bloedspiegel van selegiline hydrochloride in dit geval zeer sterk stijgt.

Als u Selegiline HCl Sandoz in combinatie met levodopa gebruikt, let dan ook op de wisselwerkingen die genoemd worden in de bijsluiter van het geneesmiddel dat levodopa als werkzame stof bevat.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten moeten na het ontbijt of middageten met wat vloeistof (zonder te kauwen) worden ingenomen.

Gelijktijdig gebruik met alcohol dient vermeden te worden.

Bij een hogere dosering (meer dan 30 mg per dag) is er een verhoogd risico op een hoge bloeddruk na inname van tyraminerijk voedsel (oude kazen zoals parmezaan, romano, overrijp of gedroogd fruit zoals avocado, bananen, aubergine, vijgen, druiven, sinaasappels, pruimen, rozijnen, bewerkt voedsel zoals zuurkool, garnalenpasta, bestorven vlees of vis, sojaproducten).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding mag u geen Selegiline HCl Sandoz gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Omdat selegiline duizeligheid kan veroorzaken, worden patiënten geadviseerd niet te rijden of machines te bedienen. Dit geldt in versterkte mate in combinatie met alcohol.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem 1 of 2 tabletten Selegiline HCl Sandoz 's morgens na het ontbijt, of 1 tablet Selegiline HCl Sandoz na het ontbijt en 1 tablet Selegiline HCl Sandoz na het middageten. In verband met de kans op slapeloosheid kunt u de tablet beter niet ’s avonds innemen.

Neem de tabletten zonder te kauwen in met wat vloeistof, eventueel samen met de aan u voorgeschreven dosis levodopa.

De dagelijkse dosis van 10 mg selegilinehydrochloride (=2 tabletten Selegiline HCl Sandoz) mag niet overschreden worden.

U wordt geadviseerd Selegiline HCl Sandoz niet samen met orale anticonceptiva te gebruiken (zie ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’).

Indien u meer dan 60 mg Selegiline HCl Sandoz op een dag heeft genomen, kan dit leiden tot aanvallen van hoofdpijn en een sterke stijging van de bloeddruk (zogenaamd "cheese effect"). Bij zeer grote overdosering kan stimulatie van het centrale zenuwstelsel optreden. De volgende bijwerkingen kunnen zich in de loop van 24 uur ontwikkelen: onrust (agitatie), tremor, verhoogde bloeddruk (hypertensie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), ademhalingsdepressie, ernstige spierkrampen, verstoring van de lichaamstemperatuur, coma, toevallen/stuipen (convulsies), slaperigheid, duizeligheid, zwakheid, geprikkeldheid, hyperactiviteit, ernstige hoofdpijn, hallucinaties, bloeddrukafwijkingen, snelle en onregelmatige pols, borstkaspijn en zweten.

Bij (het vermoeden van) een overdosering moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden.

Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Betreft het een vergeten dosis bij tweemaal daagse inname ’s morgens of eenmaal daagse inname ’s middags, dan kan de vergeten dosis na enkele uren alsnog worden ingenomen. Doe dit niet als het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem in dat geval de volgende dosis zoals gebruikelijk.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het innemen van dit middel

U mag niet op eigen initiatief de dosering van Selegiline HCl Sandoz wijzigen of de behandeling beëindigen. Plotseling staken van de behandeling gaat gewoonlijk niet gepaard met lichamelijke reacties, behalve de mogelijke terugkeer van de aandoeningen waarvoor de behandeling werd gestart.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen zijn op basis van frequentie als volgt in te delen: Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten);

Vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten); Soms (komen voor bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);

Zelden (komen voor bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten);

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Vaak:

misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, stijging van de leverenzymwaarden in het bloed, slaperigheid, slapeloosheid, bewegingsstoornis (dyskinesie), verwarring, hallucinaties, vertraagde hartslag (bradycardie).

Soms:

droge mond, versnelde hartslag, stemmingsveranderingen.

Zelden:

onrust, hartritmestoornis, lage bloeddruk (hypotensie), huidreacties, problemen bij het plassen (mictiestoornis), toegenomen zweten.

Niet bekend:

toegenomen zin in vrijen/seks (hyperseksualiteit), achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie).

Omdat Selegiline HCl Sandoz de werking van levodopa versterkt, moet er extra aandacht besteed worden aan de bijwerkingen van levodopa zoals bewegingsstoornis (dyskinesie), misselijkheid, onrust, verwarring, hallucinaties, hoofdpijn, verlaagde bloeddruk (hypotensie), hartritmestoornissen, duizeligheid, opwinding, vooral bij hoge doses van levodopa. Deze bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk zodra de dosering van levodopa wordt verlaagd. De dosering van levodopa kan worden verlaagd tot ongeveer 30% wanneer Selegiline HCl Sandoz aan de behandeling wordt toegevoegd.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is selegiline hydrochloride
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, magnesiumstearaat, citroenzuur monohydraat, polyvidon, gezuiverd talk.

30, 60 of 90 tabletten in een PVC/PVDC/Alu blisterverpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road Dublin 13 Ierland

In het register ingeschreven onder:

Selegiline HCl Sandoz 5 is in het register ingeschreven onder RVG19007.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.