Advertentie

Auteur: Novartis


Lange informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN  
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD geregistreerd
280 filmomhulde tabletten
Multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 tablett n b vatten.

98 filmomhulde tabletten langer Multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 t b etten bevatten.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)niet

  1. EENGeneesmiddelSPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HETBEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Hoe bewaart u dit middel?

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Personen met een hoge bloeddruk merken vaak niet de tekenen van het probleem. Velen voelen zich vrij normaal. Het is zeer belangrijk dat u dit geneesmiddel precies inneemt zoals uw arts u heeft verteld om de beste resultaten te krijgen en om het risico van bijwerkingen te verminderen. Houd u aan de afspraken met de arts, zelfs als u zich goed voelt.

De gebruikelijke aanvangsdosis is één tablet van 150 mg eenmaal daags.

Afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert, is het mogelijk dat uw arts u n hogere dosis van één tablet van 300 mg per dag voorschrijft. Uw arts kan Sprimeo samen met ande e geneesmiddelen voorschrijven die gebruikt worden om een hoge bloeddruk te behandelen.

Toedieningswijze

Het wordt aanbevolen dat u de tabletten met water inneemt. U mo t Sprimeo eenmaal per dag

innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U moet Sprimeo
niet innemen samen met pompelmoessap/grapefruitsap. geregistreerd

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk teveel Sprimeo tabletten heeft inge omen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Mogelijk heeft u medische zorg nodig. langer

Bent u vergeten dit middel in te neme niet?

Als u bent vergeten een dosis Sprimeo in te emen, neem die dan in zodra u eraan denkt en neem vervolgens de volgende dosis op h t g bruikelijke tijdstip. Als het echter bijna tijd is voor uw

4. MOGELIJKEGeneesmiddelBIJWERKINGEN

volgende dosis dient u de volgen e tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten osis in te halen.

Zoals elk gen smiddel kan Sprimeo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is mogelijk dat u moet stoppen met de inname van Sprimeo.

Vaak (treft minder dan 1 op 10 patiënten): Diarree, gewrichtspijn (artralgie), hoge kaliumspiegel in het bloed, duizeligheid.

Soms (treft minder dan 1 op 100 patiënten): Huiduitslag(dit kan ook een verschijnsel zijn van allergische reacties of angio-oedeem – zie “Zelden” voorkomende bijwerkingen hieronder), nieraandoeningen inclusief acuut nierfalen (sterk verminderde urineproductie), gezwollen handen, enkels of voeten (perifeer oedeem), ernstige huidreacties (toxische epidermale necrolyse en/of mondslijmvlies reacties – rode huid, blaarvorming van de lippen, ogen of mond, schilferen van de huid, koorts), lage bloeddruk.

Zelden (treft minder dan 1 op 1.000 gebruikers): Allergische reacties (overgevoeligheid) en angio- oedeem (met klachten zoals problemen om te ademen, te slikken, huiduitslag, jeuk, netelroos of zwelling van het gelaat, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong, duizeligheid), stijging van het

creatininegehalte in het bloed.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Personen met een hoge bloeddruk merken vaak niet de tekenen van het probleem. Velen voelen zich vrij normaal. Het is zeer belangrijk dat u dit geneesmiddel precies inneemt zoals uw arts u heeft verteld om de beste resultaten te krijgen en om het risico van bijwerkingen te vermin e en. Houd u aan de afspraken met de arts, zelfs als u zich goed voelt.

De gebruikelijke aanvangsdosis is één tablet van 150 mg eenmaal daags.

Afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert, is het mogelijk dat uw arts u een hogere dosis van

één tablet van 300 mg per dag voorschrijft. Uw arts kan Sprimeo sam n met andere geneesmiddelen
voorschrijven die gebruikt worden om een hoge bloeddruk te behand len.
Toedieningswijze geregistreerd
Het wordt aanbevolen dat u de tabletten met water inneemt. U moet Sprimeo eenmaal per dag
innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U moet Sprimeo
niet innemen samen met pompelmoessap/grapefruits p.
Heeft u te veel van dit middel ingnomen? langer

Als u per ongeluk teveel Sprimeo tabletten h ft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Mogelijk heeft u medische zorg nodig. niet

4. MOGELIJKEGeneesmiddelBIJWERKINGEN

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten een dosis Sprimeo in te nemen, neem die dan in zodra u eraan denkt en neem vervolgens de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis dient u de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een v rgeten dosis in te halen.

Zoals elk geneesmiddelen kan Sprimeo bijwerkingen al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is mogelijk dat u moet stoppen met de inname van Sprimeo.

Vaak (treft minder dan 1 op 10 patiënten): Diarree, gewrichtspijn (artralgie), hoge kaliumspiegel in het bloed, duizeligheid.

Soms (treft minder dan 1 op 100 patiënten): Huiduitslag (dit kan ook een verschijnsel zijn van allergische reacties of angio-oedeem – zie “Zelden” voorkomende bijwerkingen hieronder), nieraandoeningen inclusief acuut nierfalen (sterk verminderde urineproductie), gezwollen handen, enkels of voeten (perifeer oedeem), ernstige huidreacties (toxische epidermale necrolyse en/of mondslijmvlies reacties – rode huid, blaarvorming van de lippen, ogen of mond, schilferen van de huid, koorts), lage bloeddruk.

Zelden (treft minder dan 1 op 1.000 patiënten): Allergische reacties (overgevoeligheid) en angio- oedeem (met klachten zoals problemen om te ademen, te slikken, huiduitslag, jeuk, netelroos of zwelling van het gelaat, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong, duizeligheid), stijging van het creatininegehalte in het bloed.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK