Tamoxifen Sandoz 30 mg, tabletten

ATC-Code
L02BA01
Medikamio Hero Image

Sandoz

Stof Verdovend Psychotrope
Tamoxifen Nee Nee
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Werking

Tamoxifen Sandoz behoort tot de groep van de anti-oestrogene middelen. Dat wil zeggen dat tamoxifen de werking van oestrogenen, dit zijn vrouwelijke geslachtshormonen, tegengaat.

Sommige tumoren ontwikkelen zich onder invloed van oestrogeen. Tamoxifen kan de ontwikkeling van deze tumoren remmen of verhinderen.

Toepassing

Tamoxifen Sandoz wordt in bepaalde gevallen gebruikt bij de behandeling van borstkanker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Voordat u begint met het gebruiken van dit geneesmiddel, dient u uw arts op de hoogte te stellen indien u Tamoxifen Sandoz eerder heeft gebruikt en hierop een allergische reactie heeft ondervonden.
 • U bent zwanger. Voordat u begint met het gebruiken van dit geneesmiddel dient u in het geval u mogelijk zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft, uw arts hiervan op de hoogte te stellen. U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw

arts, indien u denkt dat u misschien zwanger bent geworden tijdens het gebruik van Tamoxifen Sandoz.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

 • wanneer u nog niet in de overgang bent; door het gebruik van tamoxifen kan bij sommige vrouwen de menstruatie onderdrukt worden
 • wanneer u ongewone vaginale bloedingen of andere gynaecologische klachten (zoals pijn of druk in het bekken) heeft tijdens het gebruik van Tamoxifen Sandoz of enige tijd erna. Het is belangrijk dat u uw arts onmiddellijk op de hoogte stelt. Er kunnen namelijk een aantal ernstige veranderingen in het baarmoederslijmvlies (het endometrium) optreden, zoals kanker
 • bij het begin van de behandeling; er kan een opleving van de borstkanker optreden, een zogenaamde tumor flare. De tumor kan in dit geval wat opzwellen, er kan meer pijn optreden (m.n. bij botuitzaaiingen) en er kan roodheid optreden op aangetaste plaatsen. Deze verschijnselen kunnen betekenen dat u goed reageert op de behandeling en zullen in dit geval spontaan verdwijnen
 • wanneer u uitzaaiingen heeft naar de botten, omdat in dat geval de mogelijkheid bestaat dat u last krijgt van een te hoog gehalte aan calcium in het bloed. Dit kunt u merken doordat u last krijgt van de volgende verschijnselen: gebrek aan eetlust, braken, veel plassen, uitdroging, coma, sufheid of vage moeheidklachten. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met uw arts. Vertel het ook aan de arts als u deze verschijnselen al voor het begin van de behandeling heeft
 • wanneer u last krijgt van buitengewone misselijkheid, overgeven en dorst. Dit kan wijzen op een mogelijke verandering in de hoeveelheid calcium in het bloed. U dient contact op te nemen met uw arts indien deze klachten bij u optreden, het kan nodig zijn dat uw arts hiervoor bepaalde bloedtesten moet uitvoeren
 • als u uw baarmoeder nog heeft, zal de behandelend arts besluiten om eenmaal per jaar uw baarmoeder te controleren tijdens het gebruik van Tamoxifen Sandoz
 • als u ook behandeld wordt voor een verhoogd cholesterol of vetgehalte in uw bloed, omdat Tamoxifen Sandoz deze waardes verder omhoog kan brengen. Informeer uw arts, deze kan besluiten om regelmatig uw bloed op cholesterol en andere vetachtige stoffen te controleren
 • als u in het verleden bloedstolsels (trombose van bloedvaten en/of longen) heeft gehad
 • gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen moet worden vermeden, omdat deze de werking van tamoxifen mogelijk verminderen: paroxetine, fluoxetine (bijv. middelen tegen depressie), bupropion (middel tegen depressie of hulpmiddel bij stoppen met roken), kinidine (wordt onder andere gebruikt bij hartritmestoornissen) en cincalet/cinacalcet (voor behandeling van aandoeningen aan de bijschildklier).

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of geneesmiddelen samen

gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia); tamoxifen kan de werking van deze middelen versterken, waardoor er een grotere kans is op bloedingen. Zo nodig zal de arts de dosering van het middel dat de bloedstolling tegen gaat verlagen
 • middelen tegen kanker; gelijktijdig gebruik van tamoxifen met deze middelen kan de kans op trombose verhogen
 • rifampicine (middel bij infectieziekte); de werking van tamoxifen kan verlaagd worden
 • fenytoïne (middel bij epilepsie of bij hartritmestoornissen); de werking van tamoxifen kan verlaagd worden
 • carbamazepine (middel bij psychische stoornissen en bij epilepsie); de werking van tamoxifen kan verlaagd worden
 • dexamethason (een sterk werkend corticosteroïd); de werking van tamoxifen kan verlaagd worden
 • oestrogenen, (deze zitten bijvoorbeeld in de anticonceptie pil) en tamoxifen kunnen elkaars werking verminderen
 • paroxetine, fluoxetine (bijv. middelen tegen depressie)
 • bupropion (middel tegen depressie of hulpmiddel bij stoppen met roken)
 • kinidine (wordt onder andere gebruikt bij hartritmestoornissen)
 • cinacalcet (voor behandeling van aandoeningen aan de bijschildklier).

Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap

Dit geneesmiddel niet gebruiken tijdens de zwangerschap. U dient niet zwanger te worden wanneer u Tamoxifen Sandoz gebruikt of binnen twee maanden na het beëindigen van het gebruik van Tamoxifen Sandoz. Omdat sommige voorbehoedsmiddelen op hormonale basis

(zoals “de pil”) worden beïnvloed door Tamoxifen Sandoz, dient u uw arts om advies te vragen welk voorbehoedmiddel u moet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of tamoxifen overgaat in de moedermelk. Daarom mag Tamoxifen niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Tamoxifen Sandoz kan soms duizeligheid en/of een verminderd gezichtsvermogen tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Tamoxifen Sandoz tabletten bevatten lactose.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bedraagt 20 mg tamoxifen per dag, desgewenst verdeeld over twee doses van 10 mg.

De dosering kan worden verhoogd tot 40 mg per dag in één keer of verdeeld over twee doses per dag.

De tabletten dienen met wat water te worden ingenomen, bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag.

Als u te veel van Tamoxifen Sandoz heeft ingenomen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Als u bent vergeten een tablet in te nemen, moet u uw gebruikelijke schema hervatten. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u met Tamoxifen Sandoz wilt stoppen, moet u dit eerst met uw arts bespreken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Tamoxifen Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In het algemeen zijn de bijwerkingen van tamoxifen gerelateerd aan de werking van het geneesmiddel, zoals opvliegers of zweten, vaginaal bloedverlies, vaginale afscheiding of jeuk, tumoropleving, onregelmatige menstruatie of uitblijven van de menstruatie. Huiduitslag kan een uiting van overgevoeligheid zijn. Tamoxifen Sandoz moet dan gestopt worden.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bloed

Soms: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie en neutropenie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedarmoede (anemie).

Niet bekend: zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Zenuwstelsel

Vaak: hoofdpijn, duizeligheid (licht/ijl gevoel in het hoofd).

Niet bekend: depressie.

Ogen

Vaak: veranderingen van het hoornvlies (cornea), een verminderd gezichtsvermogen door aandoeningen van de het netvlies (retinopathie) en/of van de ooglens (cataract).

Zelden: oogzenuwaandoening (optische neuropathie), oogzenuwontsteking gepaard gaande met pijn, gevoelsstoornissen en soms een verminderde werking van de zenuw (optische neuritis).

Niet bekend: blindheid.

Ademhaling

Zeer zelden: ontsteking van het bindweefsel van een deel van een longkwab (interstitiële pneumonitis).

Maagdarmstelsel

Vaak: het makkelijk van streek raken van maag en darmen, zoals misselijkheid en/of overgeven (gastro-intestinale intolerantie).

Zelden: ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis).

Huid

Zeer vaak: transpireren.

Vaak: haaruitval (alopecia), huiduitslag.

Zeer zelden: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Steven-Johnson syndroom), blazen gevuld met wit- geel vocht (bulleus pemfygoïd).

Skelet en spieren

Vaak: kramp in benen.

Niet bekend: milde gewrichtspijn (artralgie) inclusief gewrichtsontsteking (arthritis).

Bloedvaten

Vaak: voorvallen van onvoldoende doorbloeding van hart en bloedvaten (ischemische cerebrovasculaire voorvallen), vorming van bloedstolsels (trombo-embolische complicaties) waaronder trombose van bloedvaten en longen (longembolie).

Lever- en gal

Zelden: ernstige leverafwijkingen waaronder galstuwing (cholestase), leverontsteking (hepatitis) en vette lever.

Niet bekend: afsterven van levercellen (levercel necrose).

Geslachtsorganen

Zeer vaak: vaginaal bloedverlies, vaginale afscheiding, jeuk aan de schaamlippen (pruritus vulvae), onregelmatige menstruatie.

Vaak: uitblijven van de menstruatie (amenorroe), veranderingen van het baarmoederslijmvlies, waaronder meer slijmvlies (hyperplasie) en goedaardige steelvormige slijmvliestumoren (poliepen).

Soms: baarmoederslijmvlieskanker, kwaadaardig gezwel van de baarmoeder (sarcomen van de baarmoeder, meestal kwaadaardige Mullerian tumoren), gezwel van spier- en bindweefsel (fibromyomen) van de baarmoeder.

Zelden: woekering van het baarmoederslijmvlies (endometriose), gezwel van de baarmoeder (ovariumcysten).

Overig

Zeer vaak: opvliegers.

Vaak: verhoogde hoeveelheid vetachtige stoffen (triglyceriden) in het bloed, vasthouden van vocht.

Soms: verandering in de hoeveelheid leverenzymen in het bloed, verhoogd calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie).

Zelden: overgevoeligheidsreacties, inclusief plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong) gepaard gaande met ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem).

Niet bekend: Een aantal andere tumoren, die voorkomen op plaatsen anders dan het baarmoederslijmvlies en de tegenoverliggende borst, vermoeidheid.

Bij het begin van de behandeling kan een verergering van de klachten optreden, zoals een toename van de pijn in de botten en het aangetaste weefsel en/of een toename in de grootte van het aangetaste weefsel. Deze pijn is voorbijgaand en wordt gezien als een aanwijzing dat de aandoening reageert op de behandeling.

Wees niet ongerust door deze opsomming van mogelijke bijwerkingen. Het is goed mogelijk dat u geen van deze bijwerkingen ondervindt.

Waarschuw uw arts of apotheker indien u vermoedt dat u last heeft van een of meerdere van deze of andere, niet in deze bijsluiter vermelde bijwerkingen, indien u een bijwerking als ernstig ervaart, of bij andere problemen met uw medicijnen.

Stop met het innemen van Tamoxifen Sandoz en waarschuw onmiddellijk uw arts in de volgende gevallen:

 • indien u ademhalingsmoeilijkheden krijgt, met of zonder opzwellen van gezicht, lippen, tong en/of keel
 • indien uw gezicht, lippen, tong en/of keel opzwellen waardoor u moeilijker slikt
 • indien uw handen, voeten of enkels opzwellen
 • indien u netelroos (urticaria) krijgt.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Tamoxifen Sandoz bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de strip na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is tamoxifencitraat. 1 tablet Tamoxifen Sandoz 10 mg bevat tamoxifencitraat overeenkomend met 10 mg tamoxifen. 1 tablet Tamoxifen Sandoz 20 mg bevat tamoxifencitraat overeenkomend met 20 mg tamoxifen. 1 tablet Tamoxifen Sandoz 30 mg bevat tamoxifencitraat overeenkomend met 30 mg tamoxifen. 1 tablet Tamoxifen Sandoz 40 mg bevat tamoxifencitraat overeenkomend met 40 mg tamoxifen.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, natriumzetmeelglycolaat, povidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, titaandioxide (E171), hydroxypropylmethylcellulose, polyethyleenglycol 4000.

Tamoxifen Sandoz is verkrijgbaar in de vorm van tabletten à 10, 20, 30 of 40 mg in doosjes met 30, 60 en 100 tabletten in doordrukstrips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 16766 - tabletten 10 mg

RVG 16767 - tabletten 20 mg

RVG 16768 - tabletten 30 mg

RVG 16769 - tabletten 40 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.