Timolol Sandoz 5 mg/ml, oogdruppels

Illustratie van Timolol Sandoz 5 mg/ml, oogdruppels
Stof(fen) Timolol
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code S01ED01
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Vergunninghouder

Sandoz

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Timogel 1 mg/g, ooggel in verpakking voor éénmalig gebruik Timolol Medcor Pharmaceuticals
Timolol Apotex 2,5 mg/ml, oogdruppels Timolol Apotex
Timoptol 2,5 mg/ml, oogdruppels , oplossing Timolol Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Timo-COMOD 0,25%, oogdruppels 2,5 mg/ml Timolol Ursapharm Arzneimittel
GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Timolol Bimatoprost AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Timolol oogdruppels worden gebruikt bij verschillende vormen van verhoogde oogboldruk (groene staar).

Timolol behoort tot de groep geneesmiddelen die worden aangeduid als bètablokkers. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit. Toegepast als oogdruppel verlagen deze middelen de oogboldruk.

Neem dan contact op met uw arts of apotheek.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Plotseling stoppen met het gebruik van Timolol Sandoz oogdruppels moet worden ontraden. Stoppen dient plaats te vinden in overleg met de behandelende arts. Deze zal gewoonlijk de dosis geleidelijk verlagen, dan wel de oogdruppels vervangen door een ander geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheek.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor timolol, bètablokkers of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft nu of in het verleden last gehad van ademhalingsproblemen zoals astma of ernstige chronische obstructieve bronchitis (een ernstige longaandoening die kan leiden tot een piepende of moeizame ademhaling en/of langdurig hoesten).
 • Bij bepaalde hartritmestoornissen (2e- en 3e-graads hartblok, sinusbradycardie of sick sinus syndroom).
 • Bij hartzwakte (decompensatio cordis).
 • Bij te trage hartslag (50 slagen per minuut of minder).

Dit middel moet voorzichtig gebruikt worden bij kinderen. Bij pasgeboren baby’s, zuigelingen en jonge kinderen moet u heel voorzichtig zijn met het gebruik van timolol. Als het kind last krijgt van hoesten, piepende ademhaling, abnormale ademhaling of abnormale onderbrekingen in het ademen (apneu) moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit middel. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts. Gebruik van een draagbare apneu-meter kan ook zinvol zijn.

Het gebruik van dit middel is onderzocht bij kinderen van 12 dagen tot 5 jaar oud met een verhoogde druk in de oogbol of een vastgesteld glaucoom. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt, als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:

 • coronaire hartziekte (symptomen zijn onder andere een beklemmend gevoel of pijn op de borst, kortademigheid of een gevoel van verstikking), hartfalen, verlaagde bloeddruk
 • verstoringen van de hartslag zoals een trage hartslag
 • ademhalingsmoeilijkheden, astma of een chronisch obstructieve longaandoening
 • verstoorde bloedsomloop (zoals ziekte van Raynaud of syndroom van Raynaud)
 • diabetes, omdat timolol de tekenen en symptomen van laag bloedsuiker kan maskeren
 • een overactieve schildklier, omdat timolol de tekenen en symptomen hiervan kan maskeren. Vertel voordat u een operatie ondergaat aan uw arts dat u Timolol Sandoz oogdruppels gebruikt, omdat timolol de werking van sommige verdovingsmiddelen (anaesthetica) kan beïnvloeden.

Acuut glaucoom

Een aanval van acuut glaucoom dient zo snel mogelijk opgeheven te worden met een middel dat de gesloten kamerhoek weer opent (een mioticum). Timolol dient bij een aanval van acuut glaucoom dus alleen in combinatie met een mioticum te worden toegepast.

Contactlenzen

Timolol Sandoz oogdruppels worden in het algemeen goed verdragen door dragers van harde contactlenzen uit polymethylmethacrylaat.

Timolol Sandoz oogdruppels kunnen een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt, waaronder andere oogdruppels voor de behandeling van glaucoom. Vertel het uw arts als u op dit moment of in de nabije toekomst geneesmiddelen gebruikt voor uw hart, om de bloeddruk te verlagen of voor de behandeling van diabetes.

Licht vooral uw arts in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken:

 • prostaglandines, prostaglandine-analogen of prostaglandinederivaten
 • geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen (bijv. bèta-blokkers)
 • geneesmiddelen voor het hart
 • geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes
 • geneesmiddelen om allergische anafylactische shock te voorkomen (adrenaline/epinefrine).kinidine (voor de behandeling van hartaandoeningen en bepaalde types malaria)
 • de antidepressiva fluoxetine en paroxetine.

Gebruikt u naast Timolol Sandoz oogdruppels nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor middelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Timolol Sandoz oogdruppels niet als u zwanger bent, tenzij uw arts dit noodzakelijk acht. Gebruik Timolol Sandoz oogdruppels niet als u borstvoeding geeft. Timolol kan in de melk terechtkomen.

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid.

Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met het optreden van bijwerkingen als oogirritatie, dubbel zien en duizeligheid die zich soms kunnen voordoen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

De oogdruppels zijn geconserveerd met benzalkoniumchloride.

Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen beschadigen. Daarom dienen Timolol Sandoz oogdruppels niet toegepast te worden indien zachte contactlenzen gedragen worden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering:

Volwassenen:

De gebruikelijke dosering is tweemaal daags 1 druppel van de 2,5 mg/ml oplossing in het aangedane oog.

Bij uitblijven van het gewenste effect kan de concentratie worden verhoogd tot 5 mg/ml.

Bij sommige patiënten kan volstaan worden met tweemaal daags 1 druppel van de 1 mg/ml oplossing.

Kinderen:

Voordat timolol gebruikt wordt, moet uw kind een medisch onderzoek krijgen. Uw arts beoordeelt zorgvuldig de risico’s en voordelen wanneer hij een behandeling met timolol overweegt. Als de voordelen opwegen tegen de risico’s, wordt aanbevolen éénmaal per dag de laagst mogelijke concentratie van het werkzame bestanddeel te gebruiken.

Voor gebruik bij kinderen is 0,1% van het werkzame bestanddeel meestal voldoende om de druk in het oog te verlagen. Als het niet lukt de oogdruk hiermee voldoende te verlagen, kan het nodig zijn de druppels tweemaal per dag, met intervallen van 12 uur te gebruiken.

Kinderen, vooral pasgeborenen, moeten goed in de gaten worden gehouden na de eerste dosis. Ze moeten worden gecontroleerd op bijwerkingen totdat ze een operatie hebben gehad.

Wijze van toediening:

Volwassenen:

De druppels worden in het onderste ooglid gedruppeld (afbeelding 1). Nadat u Timolol Sandoz oogdruppels heeft ingebracht, drukt u uw vinger in de ooghoek bij uw neus (afbeelding 2) gedurende 2 minuten. Hierdoor blijft het middel op de juiste plek en verspreidt het zich niet.

Kinderen:

Dien slechts één druppel timolol per keer toe. Houd de ogen na het aanbrengen zo lang mogelijk gesloten (3-5 minuten) en druk op de binnenste ooghoeken (bij de neus) om te zorgen dat de timolol-oogdruppels in de ogen blijven.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Timolol Sandoz 2,5 mg/ml en 5 mg/ml werken lang (ongeveer 24 uur), zodat ook bij eenmaal daags druppelen de werking voldoende lang aanhoudt.

Voor kortdurend gebruik bij kinderen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Normaal gesproken kunt u gewoon verder gaan met het gebruik van de druppels, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Stop niet met het gebruik van Timolol Sandoz oogdruppels zonder overleg met uw arts.

De frequentie van mogelijke bijwerkingen wordt hieronder weergegeven op basis van de volgende indeling:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Zoals elk geneesmiddel dat in de ogen wordt aangebracht, komt timolol in het bloed terecht. Dit kan leiden tot bijwerkingen die vergelijkbaar zijn met die bij intraveneus (in een ader) en/of oraal (via de mond) toegediende bètablokkers. Bijwerkingen komen minder vaak voor na toediening in het oog dan wanneer geneesmiddelen bijvoorbeeld geslikt of geïnjecteerd worden.

De bijwerkingen omvatten bekende reacties die kunnen optreden binnen de klasse van bètablokkers bij gebruik voor oogaandoeningen:

Gegeneraliseerde allergische reacties, waaronder onderhuidse zwelling (wat kan optreden aan het gezicht of de ledematen en kan leiden tot afsluiting van de luchtwegen, waardoor u moeilijk kunt slikken of ademen), netelroos (of jeukende huiduitslag), uitslag op bepaalde plekken of over het hele lichaam, jeuk, plotselinge, ernstige, levensbedreigende allergische reactie.

Verlaagde bloedsuikerspiegel.

Slapeloosheid (insomnia), depressie, nachtmerries, geheugenverlies.

Flauwvallen, beroerte, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, toename van de tekenen en symptomen van myasthenia gravis (een spierziekte), duizeligheid, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is en hoofdpijn.

Tekenen en symptomen van oogirritatie (bijv. branden, prikken, jeuk, tranen, roodheid), ontsteking aan het ooglid, ontsteking aan het hoornvlies, wazig zien en loslaten van het laagje onder het netvlies waarin de bloedvaatjes zitten na een glaucoomoperatie, waardoor u last kunt krijgen van verstoord zicht, verminderde gevoeligheid van het hoornvlies, droge ogen, cornea-erosie (beschadiging aan de bovenste laag van de oogbol), afhangend bovenste ooglid (waardoor het oog half dichtzit), dubbel zien.

Oorsuizen.

Trage hartslag, pijn op de borst, hartkloppingen, oedeem (vochtophoping), veranderingen in het hartritme of de snelheid van de hartslag, congestief hartfalen (hartaandoening met kortademigheid en zwelling van de voeten en benen als gevolg van vochtophoping), een hartritmestoornis, hartaanval, hartfalen.

Verlaagde bloeddruk, fenomeen van Raynaud, koude handen en voeten.

Samentrekken van de luchtwegen in de longen (voornamelijk bij patiënten met een bestaande longaandoening), ademhalingsmoeilijkheden, hoesten.

Verstoorde smaak, misselijkheid, verstoorde spijsvertering (indigestie), diarree, droge mond, buikpijn, braken.

Haaruitval, huiduitslag met een zilverwitte kleur (psoriasis-achtige uitslag) of verergering van psoriasis, huiduitslag.

Spierpijn die niet het gevolg is van inspanning.

Seksuele stoornis, minder zin in seks.

Spierzwakte/vermoeidheid.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Timolol Sandoz oogdruppels niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter

“Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”

Na openen van de flacon is deze nog maximaal 6 weken houdbaar.

De flacon bewaren beneden 25°C en niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

1 ml Timolol Sandoz 1 mg/ml bevat timololmaleaat overeenkomend met 1 mg timolol

1 ml Timolol Sandoz 2,5 mg/ml bevat timololmaleaat overeenkomend met 2,5 mg timolol 1 ml Timolol Sandoz 5 mg/ml bevat timololmaleaat overeenkomend met 5 mg timolol.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • 0,1 mg benzalkoniumchloride (conserveermiddel)
 • Dinatriumwaterstoffosfaat.12H2O
 • Natriumfosfaat. 2H2O
 • water voor injecties.

LDPE (of PE) flacon met HDPE (of PE) dop en LDPE druppelaar à 5 ml oplossing van Timolol Sandoz 1 mg/ml, Timolol Sandoz 2,5 mg/ml en Timolol Sandoz 5 mg/ml oogdruppels.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder:

Timolol Sandoz 1 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 57607. Timolol Sandoz 2,5 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 57608. Timolol Sandoz 5 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 57609.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant:

Aeropharm GmbH

François-Mitterrand-Allee 1

07407 Rudolstadt

Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013

Advertentie

Stof(fen) Timolol
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code S01ED01
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.