Tizanidine 4 PCH, tabletten 4 mg

Illustratie van Tizanidine 4 PCH, tabletten 4 mg
Stof(fen) Tizanidin
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code M03BX02
Farmacologische groep Spierverslappers, centraal werkende middelen

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Sirdalud 2 mg, tabletten Tizanidin Cortisone Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Sirdalud MR 6 mg, capsules met gereguleerde afgifte Tizanidin Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Tizanidine 2 PCH, tabletten 2 mg Tizanidin Pharmachemie
Sirdalud 4 mg, tabletten Tizanidin Cortisone Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tizanidine PCH behoort tot een groep van geneesmiddelen die spierverslappers wordt genoemd. Tizanidine PCH kan door uw arts worden voorgeschreven bij spierkrampen ten gevolge van bepaalde aandoeningen van de wervelkolom of ten gevolge van operaties aan het bewegingsapparaat (bijvoorbeeld wervels of heupgewricht).

Tizanidine PCH kan ook worden voorgeschreven bij spierkrampen ten gevolge van aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals multiple sclerose en na een beroerte.

Als u te veel van Tizanidine PCH heeft ingenomen, of als iemand anders per ongeluk uw tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis voor advies. Laat de verpakking van de tabletten zien. Medische behandeling kan nodig zijn.

Bij gebruik van meer dan de voorgeschreven hoeveelheid kan overdosering plaatsvinden. De volgende verschijnselen kunnen hierbij optreden: misselijkheid, overgeven, bloeddrukverlaging, duizeligheid, slaperigheid, pupilvernauwing, rusteloosheid, ademhalingsmoeilijkheden en coma.

Als er geen arts onmiddellijk bereikbaar is en de patiënt is bij kennis, dan kunt u de patiënt eerst wat water laten drinken. Laat daarna de patiënt overgeven door het stompe eind van een lepel/vork achter in de keel te steken. Als de patiënt bewusteloos is, leg deze dan op een zijde en houd de luchtweg vrij (verwijder een eventueel aanwezig kunstgebit).

Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis (bijvoorbeeld binnen 2 of 3 uur), neem de gemiste dosis dan niet meer in, en neem de volgende dosis in op het tijdstip waarop u het zou moeten.

In andere gevallen neemt u de dosis in zo gauw als u het zich herinnert. Neem vervolgens de volgende tablet in op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

rvg 31642,3 PIL 0313.3v.LP

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen. Mogelijk moet de dosering geleidelijk worden verminderd voordat de behandeling compleet kan worden gestopt. Hierdoor kan een verergering van uw aandoening en het risico op ontwenningsverschijnselen zoals hoge bloeddruk, hoofdpijn, duizeligheid, versnelde hartslag en verhoogde (spier)spanning worden verminderd. In extreme gevallen kan de hoge bloeddruk leiden tot een beroerte/herseninfarct, ook wel "attack" of hersenbloeding genoemd (cerebrovasculair accident (CVA)).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Overgevoeligheid kan zich uiten in rode vlekjes op de huid, galbulten, koorts en/of jeukende tong.
 • als u ernstige leverproblemen heeft.

rvg 31642,3 PIL 0313.3v.LP

 • Als u een medicijn gebruikt dat fluvoxamine (een middel tegen neerslachtigheid) of ciprofloxacine (een middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties) bevat.
 • U heeft een gestoorde nierfunctie. Uw arts zal beoordelen of het nodig is om een lagere dosering voor te schrijven.
 • Tizanidine PCH kan een verlaging van de bloeddruk veroorzaken, wat zich kan uiten in duizeligheid, lichtheid in het hoofd of soms verlies van bewustzijn.
 • Bij hoge doseringen kan zich een mogelijke verslechtering van de leverfunctie voordoen, waarbij verschijnselen, zoals onverklaarbare misselijkheid, anorexia of vermoeidheid zich kunnen voordoen. Uw arts zal uw leverfunctie maandelijks controleren.
 • Het gebruik van Tizanidine PCH mag u alleen staken in overleg met uw arts (zie onder “Als u stopt met het gebruik van dit middel”).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Tizanidine PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Licht uw arts of apotheker in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:

 • Middelen die fluvoxamine (een middel tegen neerslachtigheid) of ciprofloxacine (een middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties) bevatten. Deze middelen mogen niet gelijktijdig gebruikt worden met Tizanidine PCH, aangezien dit een sterk en langdurig verlaagde bloeddruk, slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken.
 • Bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) inclusief plasmiddelen (diuretica). Bij gelijktijdig gebruik met Tizanidine PCH kan dit een verlaagde bloeddruk of vertraagde hartslag veroorzaken.
 • Slaapmiddelen, kalmerende middelen of pijnstillers. Tizanidine PCH kan de slaperigheid/sufheid versterken, die door deze middelen wordt veroorzaakt.
 • Middelen tegen hartritmestoornissen (antiarrhythmica) en middelen die een ongewenst effect op de hartfunctie veroorzaken, genaamd “verlenging van het QT-interval”. Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Middel voor de behandeling van verhoogde maagzuuruitscheiding (cimetidine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (fluorchinolonen, rifampicine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Middelen om zwangerschap te voorkomen (orale anticonceptiva). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Middel om de kans op een hartaanval te verminderen (ticlopidine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • U rookt veel. Bij langdurig gebruik van Tizanidine PCH kan het nodig zijn uw dosering aan te

rvg 31642,3 PIL 0313.3v.LP

passen.

Aangezien alcohol het slaapverwekkende effect van Tizanidine PCH kan versterken, wordt het aanbevolen geen alcohol te gebruiken tijdens de behandeling met Tizanidine PCH.

U kunt de tabletten het beste met wat water innemen. U mag zelf bepalen of u de tabletten vóór, tijdens of na de maaltijd inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Tizanidine PCH dient niet gebruikt te worden tijdens de zwangerschap, tenzij het echt noodzakelijk is. Neem contact op met uw arts als u zwanger wilt worden of merkt dat u zwanger bent tijdens de behandeling met Tizanidine PCH.

Borstvoeding

Tizanidine PCH dient niet gebruikt te worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw reactievermogen kan verminderd zijn bij gebruik van Tizanidine PCH. Tizanidine PCH kan onder meer duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. U moet hiermee rekening houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en degelijke. Zo nodig moet u met deze bezigheden stoppen. Alcohol en kalmerende middelen kunnen een eventuele vermindering van uw reactievermogen nog versterken.

Tizanidine PCH bevat lactose

De tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Gebruikelijke dosering

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel tabletten u per dag moet innemen en op welk tijdstip. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Uw arts bepaalt ook hoelang u met de behandeling door moet gaan.

Volwassenen

Bij krampen van de skeletspieren ten gevolge van operaties en aandoeningen van de wervelkolom

De aanbevolen dosering is 3 maal daags 2 – 4 mg. In ernstige gevallen kan een extra dosis van 2 tot 4 mg worden gegeven. Deze laatste dosis moet ’s avonds laat worden ingenomen.

rvg 31642,3 PIL 0313.3v.LP

Bij spierkrampen ten gevolge van aandoeningen van het zenuwstelsel

De begindosering bedraagt 3 maal daags 2 mg. Hierna kan de dosering geleidelijk verhoogd worden tot 12

– 24 mg, verdeeld over 3 – 4 gelijke hoeveelheden per dag. De maximale dagdosering bedraagt 36 mg.

Kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar)

Tizanidine PCH mag niet door kinderen worden gebruikt, omdat het gebruik door kinderen nog onvoldoende is onderzocht.

Ouderen (65 jaar en ouder)

De ervaring met het gebruik van Tizanidine PCH bij ouderen is beperkt. Bovendien kan bij ouderen de nierfunctie afnemen. Tizanidine PCH moet daarom met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden door ouderen.

Wijze van gebruik

U kunt de tabletten het beste met wat water innemen. U mag zelf bepalen of u de tabletten vóór, tijdens of na de maaltijd inneemt.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als één van de volgende bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Tizanidine PCH en neem onmiddellijk contact op met uw arts:

 • acute leverontsteking (hepatitis)
 • leverfalen
 • te lage bloeddruk (hypotensie)

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Psychische stoornissen

Vaak: slapeloosheid (insomnia), problemen met het slapen

Niet bekend: waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwarring

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak: slaperigheid, duizeligheid

Niet bekend: draaiduizeligheid (vertigo)

Oogaandoeningen

Niet bekend: wazig zien

rvg 31642,3 PIL 0313.3v.LP

Hartaandoeningen

Soms: vertraagde hartslag (bradycardie)

Bloedvataandoeningen

Vaak: een lagere bloeddruk dan gebruikelijk (hypotensie)

Niet bekend: flauwvallen

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer vaak: maag- en darmklachten, droge mond

Vaak: misselijkheid

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zeer vaak: spierzwakte

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak: vermoeidheid

Niet bekend: lichaamszwakte, ontwenningsverschijnselen

Onderzoeken

Vaak: afname in bloeddruk, toename van bepaalde eiwitten in het bloed (transaminasen)

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Bewaren beneden 30°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

rvg 31642,3 PIL 0313.3v.LP

 • De werkzame stof in dit middel is tizanidinehydrochloride overeenkomend met respectievelijk 2 en 4 tizanidine
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn lactose, colloïdaal siliciumdioxide (E551), microkristallijne cellulose (E460), stearinezuur (E570).

Tizanidine 2 PCH tabletten zijn ronde, biconvexe, wit tot gebroken witte tabletten met aan de ene zijde de inscriptie “T2” en aan de andere zijde een breukstreep.

Tizanidine 4 PCH tabletten zijn ronde, biconvexe, wit tot gebroken witte tabletten met aan de ene zijde de inscriptie “T4” en aan de andere zijde een kruislingse breukstreep.

Tizanidine PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 30, 50, 60, 90 en 100 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

In het register ingeschreven onder

RVG 31642, tabletten 2 mg.

RVG 31643, tabletten 4 mg.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013.

“Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG ( www.cbg- meb.nl )”

0313.3v.LP

rvg 31642,3 PIL 0313.3v.LP

Advertentie

Stof(fen) Tizanidin
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code M03BX02
Farmacologische groep Spierverslappers, centraal werkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.