Auteur: Novartis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sirdalud MR behoort tot een groep van geneesmiddelen die spierverslappers wordt genoemd.

De capsules met gereguleerde afgifte kunnen worden voorgeschreven bij spierkrampen ten gevolge van aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals multiple sclerose en na een beroerte.

Heeft u vragen over hoe Sirdalud MR werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Volg zorgvuldig alle instructies van de arts op. Deze kunnen verschillen van de algemene informatie in deze bijsluiter.

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor het tizanidine of voor één van de andere bestanddelen van Sirdalud MR die vermeld worden in rubriek 6. Overgevoeligheid kan zich uiten in rode vlekjes op de huid, galbulten, koorts en/of een jeukende tong.
 • Als u ernstige leverproblemen heeft.
 • Als u een medicijn gebruikt dat fluvoxamine (een middel tegen neerslachtigheid) of ciprofloxacine (een middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties) bevat.

Is één of meerdere van deze gevallen op u van toepassing? Neem dan contact op met uw arts voordat u Sirdalud MR gebruikt.

 • U heeft een gestoorde nierfunctie. Uw arts zal beoordelen of het nodig is om een lagere dosering voor te schrijven.
 • Sirdalud MR kan een verlaging van de bloeddruk veroorzaken, wat zich kan uiten in duizeligheid, lichtheid in het hoofd of soms verlies van bewustzijn.
 • Bij hoge doseringen kan zich een mogelijke verslechtering van de leverfunctie voordoen, waarbij verschijnselen, zoals onverklaarbare misselijkheid, anorexia of vermoeidheid zich kunnen voordoen. Uw arts zal uw leverfunctie maandelijks controleren.
 • Het gebruik van Sirdalud MR mag u alleen staken in overleg met uw arts (zie onder “Als u stopt met het innemen van dit middel”).

Als dit op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts. Uw arts zal hier rekening mee houden tijdens uw behandeling met Sirdalud MR.

Gebruikt u naast Sirdalud MR nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Licht uw arts of apotheker in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:

 • Middelen die fluvoxamine (een middel tegen neerslachtigheid) of ciprofloxacine (een middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties) bevatten. Deze middelen mogen niet gelijktijdig gebruikt worden met Sirdalud MR, aangezien dit een sterk en langdurig verlaagde bloeddruk, slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken.
 • Bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) inclusief plasmiddelen (diuretica). Bij gelijktijdig gebruik met Sirdalud MR kan dit een verlaagde bloeddruk of vertraagde hartslag veroorzaken.
 • Slaapmiddelen, kalmerende middelen of pijnstillers. Sirdalud MR kan de slaperigheid/sufheid versterken, die door deze middelen wordt veroorzaakt.
 • Middelen tegen hartritmestoornissen (antiarrhythmica) en middelen die een ongewenst effect op de hartfunctie veroorzaken, genaamd “verlenging van het QT-interval”. Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Middel voor de behandeling van verhoogde maagzuuruitscheiding (cimetidine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (fluorchinolonen, rifampicine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Middelen om zwangerschap te voorkomen (orale anticonceptiva). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Middel om de kans op een hartaanval te verminderen (ticlopidine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • U rookt. Bij langdurig gebruik van Sirdalud MR kan het nodig zijn uw dosering aan te passen.

Aangezien alcohol het slaapverwekkende effect van Sirdalud MR kan versterken, wordt het aanbevolen geen alcohol te gebruiken tijdens de behandeling met Sirdalud MR.

U kunt de capsules het beste met wat water innemen. U mag zelf bepalen of u de capsules vóór, tijdens of na de maaltijd inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Sirdalud MR mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap, tenzij het echt noodzakelijk is. Neem contact op met uw arts als u zwanger wilt worden of merkt dat u zwanger bent tijdens de behandeling met Sirdalud MR.

Sirdalud MR mag niet gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw reactievermogen kan verminderd zijn bij gebruik van Sirdalud MR. Sirdalud MR kan onder meer duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. U moet hiermee rekening houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en dergelijke. Zo nodig moet u met deze bezigheden stoppen. Alcohol en kalmerende middelen kunnen een eventuele vermindering van uw reactievermogen nog versterken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Sucrose (saccharose)

Sirdalud MR 6 mg bevat o.a. sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel capsules u per dag moet innemen en op welk tijdstip. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt.

De begindosering bedraagt eenmaal daags 6 mg; later eventueel 12 mg, zelden meer (tot 24 mg). Gereguleerde afgifte van het werkzaam bestanddeel tizanidine maakt het mogelijk Sirdalud MR eenmaal daags in te nemen.

Kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar)

Sirdalud MR mag niet door kinderen worden gebruikt, omdat het gebruik door kinderen nog onvoldoende is onderzocht.

Ouderen (65 jaar en ouder)

De ervaring met het gebruik van Sirdalud MR bij ouderen is beperkt. Bovendien kan bij ouderen de nierfunctie afnemen. Sirdalud MR moet daarom met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden door ouderen.

Wijze van gebruik

U kunt de capsules het beste met wat water innemen. U mag zelf bepalen of u de capsules vóór, tijdens of na de maaltijd inneemt.

Als u bemerkt dat Sirdalud MR te sterk of juist te weinig werken, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Als u teveel van Sirdalud MR heeft ingenomen, of als iemand anders per ongeluk uw capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis voor advies. Laat de verpakking van de capsules zien. Medische behandeling kan nodig zijn.

Bij gebruik van meer dan de voorgeschreven hoeveelheid kan overdosering plaatsvinden. De volgende verschijnselen kunnen hierbij optreden: misselijkheid, overgeven, bloeddrukverlaging, duizeligheid, slaperigheid, pupilvernauwing, rusteloosheid, ademhalingsmoeilijkheden en coma.

Als geen arts onmiddellijk bereikbaar is en de patiënt is bij kennis, dan kunt u de patiënt eerst wat water laten drinken. Laat daarna de patiënt overgeven door het stompe eind van een lepel/vork achter in de keel te steken. Als de patiënt bewusteloos is, leg deze dan op een zijde en houd de luchtweg vrij (verwijder een eventueel aanwezig kunstgebit).

 • Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis (bijvoorbeeld binnen 2 of 3 uur), neem de gemiste dosis dan niet meer in, en neem de volgende dosis in op het tijdstip waarop u het zou moeten.
 • In andere gevallen neemt u de dosis in zo gauw als u het zich herinnert. Neem vervolgens de volgende capsule in op het gebruikelijke tijdstip.
 • Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen. Mogelijk moet de dosering geleidelijk worden verminderd voordat de behandeling compleet kan worden gestopt. Hierdoor kan een verergering van uw aandoening en het risico op ontwenningsverschijnselen zoals hoge bloeddruk, hoofdpijn, duizeligheid, versnelde hartslag en verhoogde (spier)spanning worden verminderd. In extreme gevallen kan de hoge bloeddruk leiden tot een beroerte/herseninfarct, ook wel "attack" of hersenbloeding genoemd (cerebrovasculair accident (CVA)).

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Sirdalud MR bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij lage doseringen zijn bijwerkingen meestal mild en van voorbijgaande aard.

Bij de hogere doseringen komen deze bijwerkingen vaker voor en hebben een meer uitgesproken karakter. Deze bijwerkingen zijn zelden zo ernstig dat de behandeling gestaakt moet worden.

Zie ook onder “Als u stopt met het innemen van dit middel” voor ontwenningsverschijnselen na het staken van Sirdalud.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als één van de volgende bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Sirdalud MR en neem onmiddellijk contact op met uw arts:

 • acute leverontsteking (hepatitis)
 • leverfalen
 • te lage bloeddruk (hypotensie)

De volgende bijwerkingen kunnen zeer vaak voorkomen:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • maag- en darmklachten
 • droge mond
 • spierzwakte
 • vermoeidheid

De volgende bijwerkingen kunnen vaak voorkomen:

 • slapeloosheid (insomnia)
 • problemen met slapen
 • misselijkheid
 • een lagere bloeddruk dan gebruikelijk
 • een toename van bepaalde eiwitten in het bloed (transaminasen)

De volgende bijwerkingen kunnen soms voorkomen: − vertraagde hartslag (bradycardie)

Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen:

 • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • verwarring
 • draaiduizeligheid (vertigo)
 • wazig zien
 • flauwvallen
 • lichaamszwakte
 • ontwenningsverschijnselen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Sirdalud MR niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is tizanidinehydrochloride. Sirdalud MR 6 mg bevat tizanidinehydrochloride, overeenkomend met 6 mg tizanidine per capsule met gereguleerde afgifte.
 • De andere stoffen in dit middel zijn ethylcellulose, schellak, talk, maïszetmeel, sucrose, titaandioxide (E171), gelatine en zwart ijzeroxide (E172).

De Sirdalud MR capsules van 6 mg zijn hard en wit met in grijze letters de opdruk SIRDALUD en 6 mg.

Elke verpakking bevat 30 capsules (3 doordrukstrips met elk 10 capsules).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Novartis Pharma B.V. Raapopseweg 1

6824 DP ARNHEM Telefoon: 026 - 37 82 111

E-mail: mid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:  
Sirdalud MR 6 mg, capsules met gereguleerde afgifte RVG 12983

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK