Sirdalud 4 mg, tabletten

Illustratie van Sirdalud 4 mg, tabletten
Stof(fen) Tizanidin Cortisone
Toelating Nederland
Producent Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 19.09.1984
ATC-Code M03BX02
Farmacologische groep Spierverslappers, centraal werkende middelen

Vergunninghouder

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Sirdalud MR 6 mg, capsules met gereguleerde afgifte Tizanidin Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Tizanidine 2 PCH, tabletten 2 mg Tizanidin Pharmachemie
Tizanidine 4 PCH, tabletten 4 mg Tizanidin Pharmachemie
Sirdalud 2 mg, tabletten Tizanidin Cortisone Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Volg zorgvuldig alle instructies van de arts op. Deze kunnen verschillen van de algemene informatie in deze bijsluiter.

Wanneer mag u dit medicijn niet innemen?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter. Overgevoeligheid kan zich uiten in rode vlekjes op de huid, galbulten, koorts en/of een jeukende tong.
 • U heeft ernstige leverproblemen.
 • U gebruikt een medicijn dat fluvoxamine (een medicijn tegen neerslachtigheid) of ciprofloxacine (een medicijn ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties) bevat.
Sandoz B.V. Page 2/7
Sirdalud 2/4 mg, tabletten 1313-V01
RVG 10036-10037  
1.3.1.3 Bijsluiter October 2022
   

Is een of meerdere van deze gevallen op u van toepassing? Neem dan contact op met uw arts voordat u Sirdalud gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

 • U heeft een gestoorde nierfunctie. Uw arts zal beoordelen of het nodig is om een lagere dosering voor te schrijven.
 • Sirdalud kan een verlaging van de bloeddruk veroorzaken, wat zich kan uiten in duizeligheid, lichtheid in het hoofd of soms verlies van bewustzijn.
 • Bij hoge doseringen kan zich een mogelijke verslechtering van de leverfunctie voordoen, waarbij verschijnselen, zoals onverklaarbare misselijkheid, anorexia of vermoeidheid zich kunnen voordoen. Uw arts zal uw leverfunctie maandelijks controleren.
 • Het gebruik van Sirdalud mag u alleen staken in overleg met uw arts (zie onder “Als u stopt met het innemen van dit medicijn”).

Als dit op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts. Uw arts zal hier rekening mee houden tijdens uw behandeling met Sirdalud.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Sirdalud nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor medicijnen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Licht uw arts of apotheker in als u de volgende medicijnen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:

 • Medicijnen die fluvoxamine (een middel tegen neerslachtigheid) of ciprofloxacine (een medicijn ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties) bevatten. Deze middelen mogen niet gelijktijdig gebruikt worden met Sirdalud, aangezien dit een sterk en langdurig verlaagde bloeddruk, slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken.
 • Bloeddrukverlagende medicijnen (antihypertensiva) inclusief plasmiddelen (diuretica). Bij gelijktijdig gebruik met Sirdalud kan dit een verlaagde bloeddruk of vertraagde hartslag veroorzaken.
 • Slaapmiddelen, kalmerende middelen of pijnstillers. Sirdalud kan de slaperigheid/sufheid versterken, die door deze middelen wordt veroorzaakt.
 • Medicijnen tegen hartritmestoornissen (antiarrhythmica) en medicijnen die een ongewenst effect op de hartfunctie veroorzaken, genaamd “verlenging van het QT-interval”. Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Medicijn voor de behandeling van verhoogde maagzuuruitscheiding (cimetidine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Medicijnen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (fluorchinolonen, rifampicine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Medicijnen om zwangerschap te voorkomen (orale anticonceptiva). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • Medicijn om de kans op een hartaanval te verminderen (ticlopidine). Het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.
 • U rookt veel. Bij langdurig gebruik van Sirdalud kan het nodig zijn uw dosering aan te passen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Aangezien alcohol het slaapverwekkende effect van Sirdalud kan versterken, wordt het aanbevolen geen alcohol te gebruiken tijdens de behandeling met dit medicijn.

U kunt de tabletten het beste met wat water innemen. U mag zelf bepalen of u de tabletten vóór, tijdens of na de maaltijd inneemt.

Sandoz B.V. Page 3/7
Sirdalud 2/4 mg, tabletten 1313-V01
RVG 10036-10037  
1.3.1.3 Bijsluiter October 2022
   

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Sirdalud mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap, tenzij het echt noodzakelijk is. Neem contact op met uw arts als u zwanger wilt worden of merkt dat u zwanger bent tijdens de behandeling met dit medicijn. Sirdalud mag niet gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw reactievermogen kan verminderd zijn bij gebruik van Sirdalud. Dit medicijn kan onder meer duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. U moet hiermee rekening houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en dergelijke. Zo nodig moet u met deze bezigheden stoppen. Alcohol en kalmerende middelen kunnen een eventuele vermindering van uw reactievermogen nog versterken.

Sirdalud bevat lactose

Sirdalud 2 mg en 4 mg bevatten o.a. lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Bij lage doseringen zijn bijwerkingen meestal mild en van voorbijgaande aard.

Bij de hogere doseringen komen deze bijwerkingen vaker voor en hebben een meer uitgesproken karakter.

Deze bijwerkingen zijn zelden zo ernstig dat de behandeling gestaakt moet worden.

Zie ook onder “Als u stopt met het innemen van dit medicijn” voor ontwenningsverschijnselen na het staken van Sirdalud.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).
Sandoz B.V. Page 5/7
Sirdalud 2/4 mg, tabletten 1313-V01
RVG 10036-10037  
1.3.1.3 Bijsluiter October 2022
   

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als een van de volgende bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Sirdalud en neem onmiddellijk contact op met uw arts:

De volgende bijwerkingen kunnen zeer vaak voorkomen:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • maag- en darmklachten
 • droge mond
 • spierzwakte
 • vermoeidheid

De volgende bijwerkingen kunnen vaak voorkomen:

 • slapeloosheid (insomnia)
 • problemen met slapen
 • misselijkheid
 • een lagere bloeddruk dan gebruikelijk
 • een toename van bepaalde eiwitten in het bloed (transaminasen)

De volgende bijwerkingen kunnen soms voorkomen: − vertraagde hartslag (bradycardie)

Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen:

 • Ernstige overgevoeligheidsreacties die kunnen bestaan uit:
  • overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie)
  • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotseling sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)
  • bepaalde huidreacties waaronder huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
  • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong (angio-oedeem)
 • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • verwarring
 • draaiduizeligheid (vertigo)
 • wazig zien
 • flauwvallen
 • huidontsteking met huiduitslag, roodheid van de huid, jeuk en urticaria
 • lichaamszwakte
 • ontwenningsverschijnselen
 • maagpijn
 • braken
 • onduidelijke spraak

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Sandoz B.V. Page 6/7
Sirdalud 2/4 mg, tabletten 1313-V01
RVG 10036-10037  
1.3.1.3 Bijsluiter October 2022
   

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos of blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

 • De werkzame stof in dit medicijn is tizanidinehydrochloride.
  Sirdalud 2 mg bevat tizanidinehydrochloride, overeenkomend met 2 mg tizanidine per tablet; Sirdalud 4 mg bevat tizanidinehydrochloride, overeenkomend met 4 mg tizanidine per tablet.
 • De andere stoffen in dit medicijn zijn colloïdaal siliciumdioxide, stearinezuur, microkristallijne cellulose en watervrij lactose.

Hoe ziet Sirdalud eruit en wat zit er in een verpakking?

De Sirdalud tabletten van 2 mg zijn ronde, vlakke tabletten met schuine rand, wit tot gebroken wit van kleur en met een breukstreep en de inscriptie “OZ” aan één zijde.

De Sirdalud tabletten van 4 mg zijn ronde, vlakke tabletten met schuine rand, wit tot gebroken wit van kleur en met een dubbele breukstreep aan de ene zijde en de inscriptie “RL” aan de andere zijde.

Elke verpakking bevat 30 tabletten (3 doordrukstrips met elk 10 tabletten).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland

Fabrikant:

Novartis Pharma B.V.

Haaksbergweg 16

1101 BX Amsterdam

Tel: 088 - 04 52 111

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Neurenberg

Duitsland

Novartis Farmaceutica, S.A.

Sandoz B.V. Page 7/7
Sirdalud 2/4 mg, tabletten 1313-V01
RVG 10036-10037  
1.3.1.3 Bijsluiter October 2022
   

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Spanje

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:

Sirdalud 2 mg, tabletten RVG 10036
Sirdalud 4 mg, tabletten RVG 10037

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2022

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 19.07.2023

Bron: Sirdalud 4 mg, tabletten - Bijsluiter

Stof(fen) Tizanidin Cortisone
Toelating Nederland
Producent Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 19.09.1984
ATC-Code M03BX02
Farmacologische groep Spierverslappers, centraal werkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.