Trimethoprim 300 PCH, tabletten 300 mg

Illustratie van Trimethoprim 300 PCH, tabletten 300 mg
Stof(fen) Trimethoprim
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code J01EA01
Farmacologische groep Sulfonamiden en trimethoprim

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Trimethoprim CF 300 mg, tabletten Trimethoprim Centrafarm
Trimethoprim 100 PCH, tabletten 100 mg Trimethoprim Pharmachemie
Trimethoprim Mylan 300 mg, tabletten Trimethoprim Mylan
Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten Trimethoprim Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Trimethoprim ratiopharm 100 mg, tabletten Trimethoprim ratiopharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trimethoprim behoort tot de groep van antibiotica. Deze middelen zijn in staat om de groei van bacteriën te remmen en/of om bacteriën te doden.

Gebruiken bij

Bepaalde infecties van de urinewegen en infecties van de bovenste luchtwegen, voorzover veroorzaakt door voor trimethoprim gevoelige bacteriën.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • wanneer u lijdt aan ernstige leverfunctiestoornissen
 • wanneer u lijdt aan ernstige nierfunctiestoornissen
 • wanneer u lijdt aan ernstige bloedafwijkingen.

TRIMETHOPRIM 100 – 300 PCH tabletten

 • wanneer u last krijgt van huiduitslag. De behandeling dient dan gestaakt te worden. Neem contact op met uw arts
 • wanneer u behandeld wordt voor een luchtweginfectie en binnen 48 uur geen verbetering merkt. Neem dan contact op met uw arts, deze zal u een ander medicijn voorschrijven
 • wanneer u trimethoprim voor langere tijd gebruikt. Uw arts kan beslissen uw bloed regelmatig te controleren en/of extra foliumzuur te geven
 • wanneer u een slechte nierfunctie heeft. Uw arts zal dan een lagere dosis voorschrijven
 • wanneer u op oudere leeftijd bent. Oudere mensen kunnen gevoeliger zijn voor bijwerkingen en de kans neemt toe dat deze ernstiger zijn
 • wanneer u lijdt aan porfyrie (ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof). Trimethoprim kan porfyrie verergeren
 • wanneer u ernstige beschadiging van levercellen heeft. Uw arts kan beslissen om de dosis trimethoprim aan te passen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Trimethoprim PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • pyrimethamine (middel tegen malaria). Er kunnen bloedbeeldafwijkingen ontstaan
 • antistollingstabletten. De werking van de antistollingstabletten kan versterkt worden
 • rifampicine (middel tegen infecties). Het gehalte trimethoprim in het bloed kan afnemen
 • ciclosporine (middel gebruikt bij orgaantransplantaties, psoriasis (schilferende huidziekte) en reuma). De nierfunctie kan tijdelijk verminderen
 • methotrexaat (middel gebruikt bij kanker, psoriasis (schilferende huidziekte) en reuma).Uw arts zal beoordelen of het nodig is om foliumzuur te gebruiken
 • azathioprine (middel gebruikt bij o.a. orgaantransplantaties, reuma en inflammatoire darmziektes). Er kunnen bloedbeeldafwijkingen ontstaan.

Bij de volgende geneesmiddelen kan de hoeveelheid in het bloed hoger worden dan bij u gebruikelijk is. Hierdoor kan de werking van deze geneesmiddelen versterkt worden en neemt de kans op bijwerkingen

TRIMETHOPRIM 100 – 300 PCH tabletten

toe.

 • fenytoïne (middel tegen onder andere epilepsie)
 • digoxine (hartmiddel)
 • procaïnamide (hartmiddel)
 • amantadine (middel gebruikt bij onder andere de ziekte van Parkinson).

Zwangerschap

Over gebruik van trimethoprim in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is trimethoprim bij hoge doseringen schadelijk gebleken. Trimethoprim dient niet gebruikt te worden tijdens de zwangerschap tenzij strikt noodzakelijk. Bij gebruik van trimethoprim tijdens het eerste trimester van de zwangerschap dient foliumzuursuppletie te worden gegeven, overigens in doseringen zoals gebruikelijk voor iedere zwangere.

Borstvoeding

Trimethoprim wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden. Trimethoprim kan gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

2 tabletten Trimethoprim 100 PCH, 2 keer per dag (´s ochtends en ´s avonds), gedurende tenminste een week of 1 tablet Trimethoprim 300 PCH één keer per dag, ‘s avonds voor het slapen gaan.

Kinderen van 5-12 jaar

De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht van uw kind. De dosering is 6-9 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag in 2-3 doses, gedurende tenminste een week..

Ter behandeling of voorkoming van steeds terugkerende urineweginfecties

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

1 tablet Trimethoprim 100 PCH per dag, in de avond.

TRIMETHOPRIM 100 – 300 PCH tabletten

Kinderen van 5-12 jaar

50 mg ´s avonds in één dosis.

De behandeling kan 3 tot 12 maanden of langer duren.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren

De dosering is afhankelijk van uw nierfunctie en wordt vastgesteld door uw arts.

Als u merkt dat Trimethoprim PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten met een ruime hoeveelheid water (=1 glas) innemen. De tabletten niet op een lege maag innemen.

Wanneer u teveel van trimethoprim PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel trimethoprim heeft ingenomen zijn misselijkheid, braken, duizeligheid, verwardheid.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Trimethoprim PCH om zo de vergeten dosis in te halen. Het is wel belangrijk dat u de kuur afmaakt, totdat alle tabletten op zijn.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Trimethoprim PCH kan de infectie terugkeren. Het is belangrijk dat u de door de arts voorgeschreven kuur met Trimethoprim PCH afmaakt, dus ook wanneer de verschijnselen van de infectie al zijn verdwenen, om te voorkomen dat de infectie terugkeert. De kuur afmaken wil zeggen: doorgaan tot alle door de arts voorgeschreven tabletten op zijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Trimethoprim PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

TRIMETHOPRIM 100 – 300 PCH tabletten

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak : bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Afweersysteem

Zelden: allergische reacties, inclusief ernstige overgevoeligheidsreacties gekenmerkt door sterke daling bloeddruk, bleekheid, klamme huid, onrust, zwakke snelle pols en verminderd bewustzijn (anafylaxie).

Zeer zelden: hersenvliesontsteking (aseptische meningitis).

Bloed

Zelden: bloedarmoede (anemie), bepaalde bloedbeeldafwijkingen (pancytopenie).

Maag- en darmstelsel

Vaak: misselijkheid, maag-darmklachten, braken.

Zeer zelden: Ernstige ontsteking van de dikke darm ten gevolge van overgroei van de bacterie Clostridium difficile (pseudomembraneuze colitis)

Huid

Vaak: jeuk, huiduitslag (zie ook de rubriek " Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel"). Zelden: huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme), ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson Syndroom), ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse), huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten

Overig

Een zere mond/tong kan voorkomen.

Onderzoeken

Bij bloedonderzoek kan een verhoogd kaliumgehalte in het bloed worden gevonden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25ºC.

TRIMETHOPRIM 100 – 300 PCH tabletten

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is trimethoprim, respectievelijk 100 of 300 mg per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn magnesiumstearaat (E572), povidon (E1201), microkristallijne cellulose (E460), siliciumdioxide (E551), crospovidon (E1202).

De 100 mg tabletten zijn wit, vlak met een breukstreep en de inscriptie “trimethoprim 100”. De 300 mg tabletten zijn wit, vlak met een breukstreep en de inscriptie “trimethoprim 300”.

Trimethoprim 100 PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 30 tabletten, in potten à 100 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Trimethoprim 100 PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 10 tabletten, in potten à 100 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TRIMETHOPRIM 100 – 300 PCH tabletten

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Hongarije

Teva Pharmaceutical Works Private

Limited Company

Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 09596, tabletten 100 mg.

RVG 09597, tabletten 300 mg.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2013.

0813.13v.HW

Advertentie

Stof(fen) Trimethoprim
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code J01EA01
Farmacologische groep Sulfonamiden en trimethoprim

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.