Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten

Illustratie van Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten
Stof(fen) Trimethoprim
Toelating Nederland
Producent Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 24.03.2003
ATC-Code J01EA01
Farmacologische groep Sulfonamiden en trimethoprim

Vergunninghouder

Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Trimethoprim Aurobindo behoort tot de groep geneesmiddelen die antibiotica worden genoemd. Trimethoprim remt de groei van bacteriën. Daardoor neemt het aantal bacteriën niet meer toe en kan uw lichaam een bacteriële infectie bestrijden.

Toepassing van het geneesmiddel

Trimethoprim kan worden toegepast voor de behandeling van urineweginfecties en infecties van de bovenste luchtwegen, als deze veroorzaakt zijn door bacteriën die gevoelig zijn voor trimethoprim. Trimethoprim kan ook worden toegepast om te voorkomen dat urineweginfecties opnieuw optreden, of om chronische urineweginfecties te blijven behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft last van een verminderde nierfunctie.
 • U heeft last van een verminderde leverfunctie.
 • U heeft ernstige afwijkingen in het bloedbeeld (trombocytopenie, granulocytopenie en megaloblastaire anemie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten RVG 28842=55722    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 2210 Pag. 2 van 7
 

Bij luchtweginfecties

Als binnen 48 uur geen verbetering optreedt van luchtweginfecties, kan uw arts u mogelijk vragen te stoppen met het gebruik van Trimethoprim Aurobindo, een bacteriekweek laten uitvoeren en naar aanleiding van de kweekresultaten een ander antibioticum voorschrijven.

Bij huiduitslag

Als u huiduitslag krijgt, moet u dit melden aan uw arts. Het kan zijn dat de behandeling met Trimethoprim Aurobindo moet worden gestopt.

Nierpatiënten

Bij patiënten met een verminderde nierwerking moet de dosering worden aangepast (zie rubriek 3).

Bij foliumzuurgebrek

Voorzichtigheid is geboden als u een tekort aan foliumzuur heeft of meer kans heeft dat een dergelijk tekort ontstaat (bijvoorbeeld als u bloedbeeldafwijkingen heeft of ouder bent dan 65 jaar). Als dit op u van toepassing is of als foliumzuurtekort wordt vastgesteld, schrijft uw arts mogelijk ook folinezuur/calciumfolinaat voor (een middel met vergelijkbare werking aan foliumzuur).

Bij een verhoogd kaliumgehalte in het bloed

De gelijktijdige toediening van trimethoprim met bepaalde geneesmiddelen, kaliumsupplementen en voedingsmiddelen rijk aan kalium kan leiden tot ernstige hyperkaliëmie (verhoogd kaliumgehalte in het bloed). De symptomen van ernstige hyperkaliëmie kunnen de volgende zijn: spierkrampen, onregelmatig hartritme, diarree, misselijkheid, duizeligheid of hoofdpijn.

Oudere patiënten

Oudere patiënten zijn gevoeliger voor trimethoprim en hebben een grotere kans op het optreden van ernstige bijwerkingen. Daarom moet trimethoprim bij deze patiënten met voorzichtigheid worden toegepast.

Patiënten met stofwisselingsstoornissen

Als u (mogelijk) risico heeft op een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (acute porfyrie), dan moet u Trimethoprim Aurobindo niet gebruiken.

Leverpatiënten

Als u een ernstige beschadiging van de levercellen heeft, moet Trimethoprim Aurobindo met voorzichtigheid worden toegepast.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trimethoprim Aurobindo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Trimethoprim Aurobindo kan invloed hebben op de volgende geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik:

 • Bloedverdunners van het coumarine-type, zoals acenocoumarol of fenprocoumon. De werking van deze middelen kan versterkt worden. Het is verstandig regelmatig uw bloedstolling door de trombosedienst te laten controleren.
 • Fenytoïne (bij epilepsie of onregelmatige hartslag), digoxine (bij hartzwakte of onregelmatige hartslag), procaïnamide (bij onregelmatige hartslag), tolbutamide (bij suikerziekte).
  De werking van deze middelen kan worden versterkt en kan langer aanhouden, doordat de hoeveelheid van deze middelen in het bloed kan toenemen en de verwijdering van deze middelen vertraagd wordt.
Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten RVG 28842=55722    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 2210 Pag. 3 van 7
 

Repaglinide (bij suikerziekte). Uw arts zal uw bloedsuikerwaarden nauwkeurig controleren als u gelijktijdig behandeld wordt met Trimethoprim Aurobindo.

Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen geeft extra kans op bijwerkingen:

 • Pyrimethamine (bij malaria).
  U heeft meer kans op bloedbeeldafwijkingen.
 • Ciclosporine na een niertransplantatie.
  U heeft kans op een omkeerbare vermindering van de nierwerking.
 • Spironolacton (plasmiddel bij te veel vocht vasthouden).
  - U heeft kans op een verhoogd kaliumgehalte in het bloed

Overleg met uw arts als u één of meerdere van bovengenoemde geneesmiddelen gelijktijdig met trimethoprim gebruikt of gaat gebruiken, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Gebruik Trimethoprim Aurobindo niet tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts dit strikt noodzakelijk vindt. Als u Trimethoprim Aurobindo tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap moet gebruiken, neem dan ook foliumzuur in doseringen zoals gebruikelijk voor iedere zwangere.

Borstvoeding

Trimethoprim Aurobindo wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden, maar kan gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van trimethoprim op de rijvaardigheid en het reactievermogen. Een effect hierop is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) hoeveel gebruikers last hebben van onderstaande bijwerkingen.

Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten RVG 28842=55722    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 2210 Pag. 5 van 7
 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

 • verminderd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • verminderd aantal witte bloedcellen (granulocytopenie)
 • verminderd aantal van alle bloedcellen (pancytopenie)
 • bloedarmoede door veranderingen van rode bloedcellen (megaloblastaire anemie). Bij langdurige behandeling wordt controle van het bloed aanbevolen.

Immuunsysteemaandoeningen

overgevoeligheidsreacties.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

 • de manier waarop het lichaam foliumzuur verwerkt, kan veranderd zijn.
 • verergering van een aangeboren stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie).

Zenuwstelselaandoeningen

hersenvliesontsteking (snel omkeerbaar na staken van de behandeling).

Oogaandoeningen

 • oogontsteking.

Maagdarmstelselaandoeningen

 • misselijkheid
 • braken
 • tand- en/of tongverkleuring.

Lever- en galaandoeningen

ernstige stoornissen in de leverwerking.

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • huiduitslag
 • jeuk
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme)
 • ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse).

Nier- en urinewegaandoeningen

ernstige stoornissen in de nierwerking.

Onderzoeken

 • bij bloedonderzoek kan een verhoogd kaliumgehalte in het bloed worden gevonden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten RVG 28842=55722    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 2210 Pag. 6 van 7
 

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na

“Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is trimethoprim. Elke tablet bevat 100 mg trimethoprim.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), povidon (E1201), natriumcarboxymethylzetmeel, talk en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Trimethoprim Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten zijn wit, rond met een diameter van 7 mm en een breukstreep.

Trimethoprim Aurobindo 100 mg wordt verpakt in:

 • veelvouden van 10 tabletten, verpakt in blisterverpakking (doordrukstrips)
  of
 • tablettencontainers (kunststof flacons) met 30, 100 of 500 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Aurobindo Pharma B.V.

Baansche Dijk 1

3741 LN Baarn

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder:

RVG 28842=55722, Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2022.

Trimethoprim Aurobindo 100 mg, tabletten RVG 28842=55722    
Module 1 Administrative information and prescribing information    
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 2210 Pag. 7 van 7
 

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

Advertentie

Stof(fen) Trimethoprim
Toelating Nederland
Producent Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 24.03.2003
ATC-Code J01EA01
Farmacologische groep Sulfonamiden en trimethoprim

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.