Trimethoprim Mylan 100 mg, tabletten

ATC-Code
J01EA01
Trimethoprim Mylan 100 mg, tabletten

Mylan

Stof(fen)
Trimethoprim
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Sulfonamiden en trimethoprim

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Trimethoprim Mylan behoort tot de groep geneesmiddelen die antibiotica worden genoemd. Trimethoprim remt de groei van bacteriën. Daardoor neemt het aantal bacteriën niet meer toe en kan uw lichaam een bacteriële infectie bestrijden.

Toepassing van het geneesmiddel

Trimethoprim kan worden toegepast voor de behandeling van urineweginfecties en infecties van de bovenste luchtwegen, als deze veroorzaakt zijn door bacteriën die gevoelig zijn voor trimethoprim. Trimethoprim kan ook worden toegepast om te voorkomen dat urineweginfecties opnieuw optreden, of om chronische urineweginfecties te blijven behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft last van een verminderde nierfunctie.
 • U heeft last van een verminderde leverfunctie.
 • U heeft ernstige afwijkingen in het bloedbeeld (trombocytopenie, granulocytopenie en megaloblastaire anemie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij luchtweginfecties

Als binnen 48 uur geen verbetering optreedt van luchtweginfecties, kan uw arts u mogelijk vragen te stoppen met het gebruik van Trimethoprim CF, een bacteriekweek laten uitvoeren en naar aanleiding van de kweekresultaten een ander antibioticum voorschrijven.

Bij huiduitslag

Als u huiduitslag krijgt, moet u dit melden aan uw arts. Het kan zijn dat de behandeling met Trimethoprim Mylan moet worden gestopt.

Nierpatiënten

Bij patiënten met een verminderde nierwerking moet de dosering worden aangepast (zie rubriek 3).

Patiënten met bloedbeeldafwijkingen

Bij gebruik van normale doseringen zijn vrijwel geen storingen in het bloedbeeld te verwachten. Voorzichtigheid is geboden als u een tekort aan foliumzuur heeft of meer kans heeft dat een dergelijk tekort ontstaat (bijvoorbeeld als u bloedbeeldafwijkingen heeft of ouder bent dan 65 jaar). Als dit op u van toepassing is of als foliumzuurtekort wordt vastgesteld, schrijft uw arts mogelijk ook

folinezuur / calciumfolinaat voor (een middel met vergelijkbare werking aan foliumzuur).

Oudere patiënten

Oudere patiënten zijn gevoeliger voor trimethoprim en hebben een grotere kans op het optreden van ernstige bijwerkingen. Daarom moet trimethoprim bij deze patiënten met voorzichtigheid worden toegepast.

Patiënten met stofwisselingsstoornissen

Als u (mogelijk) risico heeft op een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (acute porfyrie), dan moet u Trimethoprim Mylan niet gebruiken.

Leverpatiënten

Als u een ernstige beschadiging van de levercellen heeft, moet Trimethoprim Mylan met voorzichtigheid worden toegepast.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trimethoprim Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Trimethoprim Mylan kan invloed hebben op de volgende geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik:

 • Bloedverdunners van het coumarine-type, zoals acenocoumarol of fenprocoumon. De werking van deze middelen kan versterkt worden. Het is verstandig regelmatig uw bloedstolling door de trombosedienst te laten controleren.
 • Fenytoïne (bij epilepsie of onregelmatige hartslag), digoxine (bij hartzwakte of onregelmatige hartslag), procaïnamide (bij onregelmatige hartslag), tolbutamide (bij suikerziekte). De werking van deze middelen kan worden versterkt en kan langer aanhouden, doordat de hoeveelheid van deze middelen in het bloed kan toenemen en de verwijdering van deze middelen vertraagd wordt.
 • Repaglinide (bij suikerziekte). Uw arts zal uw bloedsuikerwaarden nauwkeurig controleren als u gelijktijdig behandeld wordt met Trimethoprim Mylan.

Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen geeft extra kans op bijwerkingen:

 • Pyrimethamine (bij malaria). U heeft meer kans op bloedbeeldafwijkingen.
 • Ciclosporine na een niertransplantatie. U heeft kans op een omkeerbare vermindering van de nierwerking.

Overleg met uw arts als u één of meerdere van bovengenoemde geneesmiddelen gelijktijdig met trimethoprim gebruikt of gaat gebruiken, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Gebruik Trimethoprim Mylan niet tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts dit strikt noodzakelijk vindt. Als u Trimethoprim Mylan tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap moet gebruiken, neem dan ook foliumzuur in doseringen zoals gebruikelijk voor iedere zwangere.

Borstvoeding

Trimethoprim Mylan wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden, maar kan gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van trimethoprim op de rijvaardigheid en het reactievermogen. Een effect hierop is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering.

De gebruikelijke dosering bij urineweginfecties

(*) een kind van 30 kg krijgt bijvoorbeeld 180 tot 270 mg per dag; 180 mg wordt verdeeld in 90 mg ’s ochtends en 90 mg ’s avonds.

De gebruikelijke dosering bij chronische of voorkoming van terugkerende urineweginfecties

  Dosis Behandelingsduur Volwassenen en kinderen boven 100 mg ‘s avonds 3 maanden of langer 12 jaar     Kinderen van 5 tot 12 jaar 50 mg ‘s avonds 3 maanden of langer De gebruikelijke dosering bij bovenste luchtweginfectie     Dosis Behandelingsduur Volwassenen en kinderen boven 200 mg tweemaal daags ten minste 7 dagen 12 jaar     Kinderen van 5 tot 12 jaar 6 tot 9 mg trimethoprim per kg ten minste 7 dagen   lichaamsgewicht per dag in 2     doses (**)  

(**) een kind van 30 kg krijgt bijvoorbeeld 180 tot 270 mg per dag; 180 mg wordt verdeeld in 90 mg ’s ochtends en 90 mg ’s avonds.

Patiënten met een verminderde nierfunctie

De dosering wordt vastgesteld door uw arts. De dosering is afhankelijk van de ernst van de nierfunctiestoornis en varieert tussen 80 en 100 mg tweemaal daags.

Bij een zeer ernstige nierfunctiestoornis mag Trimethoprim CF niet worden gebruikt.

Toediening

De tabletten geheel innemen met een half glas water.

Als u merkt of denkt dat Trimethoprim Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

De opvallendste verschijnselen van een overdosering zijn misselijkheid, braken, duizeligheid en verwardheid. Waarschuw direct een arts als u denkt of merkt dat u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven. Laat de arts de verpakking of de bijsluiter zien. Hij/zij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Is het gebruikelijke tijdstip nog niet zo lang voorbij? Neem uw tablet Trimethoprim Mylan alsnog in.
 • Is het bijna tijd voor de volgende dosering? Neem uw tablet Trimethoprim Mylan alsnog in,

maar sla de volgende tablet over. Ga daarna volgens het voorschrift van uw arts verder. Neem nooit 2 doseringen kort na elkaar. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Trimethoprim Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) hoeveel gebruikers last hebben van onderstaande bijwerkingen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

 • verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie)
 • verminderd aantal witte bloedcellen (granulocytopenie)
 • verminderd aantal van alle bloedcellen (pancytopenie)
 • bloedarmoede door veranderingen van rode bloedcellen (megaloblastaire anemie). Bij langdurige behandeling wordt controle van het bloed aanbevolen.

Immuunsysteemaandoeningen

 • overgevoeligheidsreacties.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

 • De manier waarop het lichaam foliumzuur verwerkt, kan veranderd zijn.
 • Verergering van een aangeboren stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie).

Zenuwstelselaandoeningen

 • hersenvliesontsteking (snel omkeerbaar na staken van de behandeling).

Oogaandoeningen

 • oogontsteking.

Maagdarmstelselaandoeningen

 • misselijkheid
 • braken.

Lever- en galaandoeningen

 • ernstige stoornissen in de leverwerking.

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • huiduitslag
 • jeuk
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme)
 • ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse).

Nier- en urinewegaandoeningen

 • ernstige stoornissen in de nierwerking.

Onderzoeken

 • Bij bloedonderzoek kan een verhoogd kaliumgehalte in het bloed worden gevonden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar in de originele verpakking niet boven 25 °C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is trimethoprim. Elke tablet bevat 100 of 300 mg trimethoprim.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), povidon (E1201), natriumcarboxymethylzetmeel, talk en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Trimethoprim Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trimethoprim Mylan 100 mg, tabletten zijn wit, rond met een diameter van 7 mm en een breukstreep. Trimethoprim Mylan 300 mg, tabletten zijn wit, rond met een diameter van 11 mm en een breukstreep.

Trimethoprim Mylan 100 mg of 300 mg wordt verpakt in:

 • veelvouden van 10 tabletten, verpakt in blisterverpakking (doordrukstrips) of
 • tablettencontainers (kunststof flacons) met 30, 100 of 500 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Nederland

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder:

RVG 28451=55722, Trimethoprim Mylan 100 mg, tabletten

RVG 28452=55723, Trimethoprim Mylan 300 mg, tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.