Zyvoxid 2 mg/ml, oplossing voor infusie

ATC-Code
J01XX08
Zyvoxid 2 mg/ml, oplossing voor infusie

Pfizer

Stof(fen)
Linezolid
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere antibacteriële middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zyvoxid is een antibioticum uit de oxazolidinonengroep; het stopt de groei van bepaalde bacteriën die infecties veroorzaken. Het wordt gebruikt voor de behandeling van longontsteking en bepaalde huidinfecties of onderhuidse infecties. Uw arts heeft besloten dat Zyvoxid geschikt is om uw infectie te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag dit middel niet gebruikt worden?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u op dit moment of in de afgelopen twee weken geneesmiddelen heeft gebruikt die bekend staan als monoamine-oxidase inhibitoren/remmers (MAOI’s, bijvoorbeeld fenelzine, isocarboxazide, selegiline, moclobemide). Deze geneesmiddelen kunnen worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson.
 • Als u borstvoeding geeft. De reden hiervoor is dat het geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt en invloed kan hebben op uw baby.

Als u op één van de volgende vragen ja antwoordt, is Zyvoxid misschien niet geschikt voor u. Mocht uw antwoord op één van de vragen ja zijn, vertel dit dan aan uw arts. Hij/zij moet dan voor en tijdens de behandeling uw algehele gezondheid en uw bloeddruk controleren of kan besluiten dat een andere behandeling geschikter voor u is.

Vraag het uw arts als u niet zeker weet of onderstaande uitspraken op u van toepassing zijn.

 • Heeft u een hoge bloeddruk, ongeacht of u hiervoor geneesmiddelen gebruikt?
 • Is bij u een overactieve schildklier vastgesteld?
 • Heeft u een bijniertumor (feochromocytoom) of carcinoïd syndroom (veroorzaakt door tumoren in het hormoonstelsel, met symptomen als diarree, blozen en opvliegers, piepende ademhaling)?
 • Lijdt u aan manische depressie, een schizoaffectieve stoornis, verwardheid of andere mentale problemen?
 • Neemt u één van de volgende geneesmiddelen?
  • Decongestiva tegen verkoudheid of griep die pseudo-efedrine of fenylpropanolamine bevatten;
ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 1
 • Geneesmiddelen tegen astma, zoals salbutamol, terbutaline, fenoterol;
 • Antidepressiva die bekend staan als tricyclische antidepressiva of SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers), bijvoorbeeld amitriptyline, cipramil, clomipramine, dosulepine, doxepine, fluoxetine, fluvoxamine, imipramine, lofepramine, paroxetine, sertraline;
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van migraine, zoals sumatriptan en zolmitriptan;
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om plotselinge, ernstige allergische reacties te behandelen, zoals adrenaline (epinefrine);
 • Geneesmiddelen die bloeddruk verhogen, zoals noradrenaline (norepinefrine), dopamine en dobutamine;
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om matige tot ernstige pijn te behandelen, zoals pethidine;
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van angststoornissen, zoals buspiron.
 • Een antibioticum met de naam rifampicine

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het uw arts voordat dit geneesmiddel gebruikt wordt:

 • als u gemakkelijk bloeduitstortingen krijgt of snel bloedt;
 • als u bloedarmoede heeft;
 • als u gemakkelijk een infectie oploopt;
 • als u in het verleden epileptische aanvallen heeft gehad;
 • als u lever- of nierproblemen heeft, vooral als u nierdialyse ondergaat;
 • als u diarree heeft.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tijdens de behandeling last krijgt van:

 • problemen met uw gezichtsvermogen, zoals wazig zien, veranderingen in het zien van kleuren, moeite met het zien van details of als uw gezichtsveld beperkt wordt;
 • diarree; diarree kan optreden tijdens of na het gebruik van antibiotica als Zyvoxid. Als de diarree ernstig wordt of blijft aanhouden of als u ziet dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, moet u direct stoppen met het gebruik van Zyvoxid en uw arts raadplegen. In een dergelijke situatie mag u geen geneesmiddelen gebruiken die de darmwerking stopzetten of vertragen.
 • herhaaldelijke misselijkheid of braken, buikpijn of overdreven ademen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Zyvoxid nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het risico bestaat dat er interacties ontstaan tussen Zyvoxid en bepaalde andere geneesmiddelen. Deze interacties kunnen leiden tot bijwerkingen zoals veranderingen in bloeddruk, temperatuur of hartslag.

Vertel uw arts als u onderstaande geneesmiddelen gebruikt of in de afgelopen twee weken heeft gebruikt. Zyvoxid mag niet worden gebruikt als u deze geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. (Zie ook rubriek 2 hierboven: ‘Gebruik Zyvoxid niet’).

 • Monoamine-oxidase inhibitoren/remmers (MAOI’s, bijvoorbeeld fenelzine, isocarboxazide, selegiline, moclobemide). Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson.

Waarschuw uw arts ook wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt. Uw arts kan besluiten u toch Zyvoxid voor te schrijven, maar moet dan uw algehele gezondheid en bloeddruk voor en tijdens de behandeling controleren. Uw arts kan ook besluiten dat een andere behandeling geschikter voor u is.

 • Decongestiva tegen verkoudheid of griep die pseudo-efedrine of fenylpropanolamine bevatten.
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen astma, zoals salbutamol, terbutaline, fenoterol.
ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 2
 • Bepaalde antidepressiva die bekend staan als tricyclische antidepressiva of SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers). Daarvan bestaan veel verschillende soorten, zoals amitriptyline, cipramil, clomipramine, dosulepine, doxepine, fluoxetine, fluvoxamine, imipramine, lofepramine, paroxetine, sertraline.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van migraine, zoals sumatriptan en zolmitriptan.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om plotselinge, ernstige allergische reacties te behandelen, zoals adrenaline (epinefrine).
 • Geneesmiddelen die uw bloeddruk verhogen, zoals noradrenaline (norepinefrine), dopamine en dobutamine.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om matige tot ernstige pijn te behandelen, zoals pethidine.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van angststoornissen, zoals buspiron.
 • Antistollingsmiddelen, zoals warfarine.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

 • U kunt Zyvoxid voor, tijdens of na de maaltijd innemen.
 • Vermijd het eten van grote hoeveelheden gerijpte kaas, gistextracten of sojaboonextracten, bijvoorbeeld ketjap, evenals het drinken van alcohol, met name bier van de tap en wijn. De reden daarvoor is dat dit geneesmiddel kan reageren op de stof tyramine, die in bepaalde voedingsmiddelen aanwezig is. Dit kan leiden tot bloeddrukverhoging.
 • Als u last krijgt van een bonkende hoofdpijn nadat u iets heeft gegeten of gedronken, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

De uitwerking van Zyvoxid bij zwangere vrouwen is onbekend. Het geneesmiddel mag daarom niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts dit adviseert. Vertel uw arts als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of probeert zwanger te worden.

Wanneer u Zyvoxid gebruikt, mag u geen borstvoeding geven, omdat het geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt en invloed zou kunnen hebben op uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zyvoxid kan duizeligheid of problemen met uw zicht veroorzaken. Bestuur geen auto of ander voertuig, als dit gebeurt. Gebruik geen machines of gereedschap, als u duizelig wordt. Als u zich niet goed voelt, kan dit van invloed zijn op uw vermogen om auto te rijden of machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Glucose

Een Zyvoxid-oplossing van 1 ml bevat 45,7 mg glucose (13,7 g glucose in een zak). Vertel het uw arts of verpleegkundige als u diabetes heeft.

Natrium

Een Zyvoxid-oplossing van 1 ml bevat 0,38 mg natrium (114 mg natrium in een zak). Vertel het uw arts of verpleegkundige als u een natriumarm dieet volgt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volwassenen

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 3

Dit geneesmiddel wordt toegediend via een infuus (in een ader) door een arts of zorgverlener. De gebruikelijke dosering voor volwassenen (18 jaar en ouder) is 300 ml (600 mg linezolid) tweemaal daags, dat via een druppelinfuus gedurende 30 tot 120 minuten rechtstreeks in de bloedbaan (intraveneus) wordt toegediend.

Als u nierdialyse krijgt, moet Zyvoxid na de dialyse worden toegediend.

Een behandeling duurt gewoonlijk 10 tot 14 dagen, maar kan maximaal 28 dagen duren. De veiligheid en werkzaamheid van dit geneesmiddel zijn niet vastgesteld voor behandelperioden langer dan 28 dagen. Uw arts bepaalt hoelang de behandeling duurt.

Tijdens uw behandeling met Zyvoxid dient uw arts regelmatig uw bloed te onderzoeken om uw bloedbeeld in de gaten te houden.

Uw arts dient uw gezichtsvermogen in de gaten te houden als u Zyvoxid langer dan 28 dagen gebruikt.

Kinderen

Het gebruik van Zyvoxid wordt bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar) niet aanbevolen.

Wat u moet doen als u meer van Zyvoxid krijgt toegediend dan u zou mogen

Als u denkt dat u teveel Zyvoxid heeft gekregen, moet u dit onmiddellijk aan uw arts of verpleegkundige melden.

Wat u moet doen wanneer u geen dosis Zyvoxid heeft gekregen

Aangezien u dit geneesmiddel onder strikte supervisie krijgt toegediend, is het zeer onwaarschijnlijk dat u een dosis zult missen. Waarschuw onmiddellijk een arts of verpleegkundige als u denkt dat u een dosis heeft gemist.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Zyvoxid bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker als u één van de volgende bijwerkingen krijgt tijdens uw behandeling met Zyvoxid:

 • huidreacties, zoals een rode, pijnlijke en schilferende huid (dermatitis), uitslag, jeuk of zwelling, met name rond het gezicht en de nek; dit kan wijzen op een allergische reactie en mogelijk moet u het gebruik van Zyvoxid staken;
 • problemen met uw gezichtsvermogen, zoals wazig zien, veranderingen in het zien van kleuren, moeite met het zien van details of als uw gezichtsveld beperkt wordt;
 • ernstige diarree met bloed en/of slijm in de ontlasting (colitis als gevolg van antibioticumgebruik, waaronder pseudomembraneuze colitis); deze bijwerking kan in zeer zeldzame gevallen uitgroeien tot levensbedreigende complicaties.
 • terugkerende misselijkheid of braken, buikpijn of overdreven ademen.
 • er is melding gemaakt van aanvallen of toevallen bij het gebruik van Zyvoxid. Als u naast Zyvoxid antidepressiva gebruikt die SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers) worden genoemd (zie rubriek 2) en u tijdens het gebruik hiervan agitatie, verwardheid, delirium, stijfheid, beven, incoördinatie en toevallen bemerkt, vertel dat dan aan uw arts.

Gevoelloosheid, tintelingen of wazig zien zijn gemeld bij patiënten die langer dan 28 dagen Zyvoxid hebben gekregen. Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u problemen ondervindt met uw gezichtsvermogen.

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 4

Andere bijwerkingen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • schimmelinfecties, vooral mond of vaginale spruw;
 • hoofdpijn;
 • metaalsmaak in de mond;
 • diarree, misselijkheid of braken;
 • veranderingen in sommige bloedtestresultaten, waaronder diegene die lever- of nierfunctie of bloedsuiker spiegels meten;
 • onverklaarde bloeding of blauwe plekken. Dit kan veroorzaakt worden door veranderingen in het aantal cellen dat effect heeft op de bloedstolling of kan leiden tot anemie;

Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • ontsteking van de vagina of het genitale gebied bij vrouwen;
 • verandering van het aantal cellen in het bloed dat infecties kan bestrijden;
 • slaapproblemen;
 • duizeligheid, gewaarwordingen als tintelingen of een verdoofd gevoel;
 • wazig zien;
 • oorsuizen (tinnitus);
 • verhoogde bloeddruk, aderontsteking;
 • slechte spijsvertering, buikpijn, verstopping;
 • droge of pijnlijke mond, gezwollen, gevoelige of verkleurde tong;
 • huiduitslag;
 • pijn op en rond de plaats waar het infuus is gegeven;
 • ontsteking van de aderen (ook op de plaats waar het infuus is gegeven);
 • de behoefte vaker te plassen;
 • koorts of koude rillingen, plaatselijke pijn;
 • vermoeidheid of meer dorst dan normaal;
 • ontsteking van de alvleesklier;
 • abnormaal zweten;
 • verandering van eiwitten, zouten of enzymen in het bloed waaraan de lever- of nierfunctie gemeten wordt;
 • vermindering van het aantal cellen in het bloed dat infecties bestrijdt.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op 1000 mensen):

 • Hartritmeveranderingen (bijv. versneld ritme);
 • Voorbijgaande ischemische aanvallen (tijdelijke verstoring van de bloedtoevoer naar de hersenen die voor kortdurende symptomen zorgt, zoals verlies van het gezichtsvermogen, zwakke armen en benen, onduidelijk praten en bewusteloosheid);
 • Nierfalen
 • De volgende bijwerkingen werden eveneens gemeld (onbekende frequentie):serotoninesyndroom (met symptomen als een snelle hartslag, verwarring, abnormaal zweten, hallucinaties, onwillekeurige bewegingen en rillingen);
 • melkzuur-acidose (ophoping van melkzuur met symptomen als terugkerende misselijkheid en braken, buikpijn, overdreven ademen);
 • ernstige huidaandoeningen;
 • aanvallen (convulsies);
 • Oppervlakkige tandverkleuring, verwijderbaar met professionele tandreiniging (manuele tandsteenverwijdering);
 • Alopecie (haaruitval);
 • Hyponatremie (daling van het natriumgehalte in het bloed);
 • Veranderingen in het kleurenzien, moeilijkheden om details te zien en verminderd gezichtsveld.
ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 5

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

De ziekenhuismedewerkers zorgen ervoor dat een Zyvoxid-oplossing niet wordt gebruikt na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het zakje na: 'Niet te gebruiken na'. De ziekenhuismedewerkers zorgen ervoor dat deze wordt toegediend zodra de verzegeling is verbroken. Op het zakje staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.Voordat de oplossing wordt gebruikt, zullen de ziekenhuismedewerkers deze ook visueel inspecteren en uitsluitend een heldere oplossing zonder deeltjes zal worden gebruikt. Ook zorgen zij ervoor dat de oplossing op de juiste wijze in de doos wordt bewaard en dat deze in folie is gewikkeld ter bescherming tegen licht. Totdat de oplossing wordt gebruikt, zal deze ook buiten het bereik en zicht van kinderen worden gehouden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is linezolid. Elke oplossing van 1 ml bevat 2 mg linezolid.
 • De andere stoffen in dit middel zijn glucosemonohydraat (een type suiker), natriumcitraat (E331), watervrij citroenzuur (E330), zoutzuur (E507) of natriumhydroxide (E524) en water voor injecties.

Hoe ziet Zyvoxid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Zyvoxid wordt geleverd als een heldere oplossing in enkele infusiezakken met 300 ml oplossing (600 mg linezolid).

De zakken worden geleverd in dozen van 1, 2, 5, 10, 20 of 25 zakken.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pfizer bv, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

Zyvoxid 2 mg/ml oplossing voor infusie is in het register ingeschreven onder RVG 26567.

Fabrikant

Fresenius Kabi Norge AS, Svinesundveien 80, N-1789 Berg I Ostfold, Halden, Noorwegen.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Zyvoxid  
België Zyvoxid  
Cyprus Zyvoxid  
Tsjechische Republiek Zyvoxid  
Denemarken Zyvoxid  
Estland Zyvoxid  
Finland Zyvoxid  
Frankrijk Zyvoxid  
ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 6
Duitsland Zyvoxid
Griekenland Zyvoxid
Hongarije Zyvox
IJsland Zyvoxid
Ierland Zyvox
Italië Zyvoxid
Letland Zyvoxid
Litouwen Zyvoxid
Luxemburg Zyvoxid
Malta Zyvox
Nederland Zyvoxid
Noorwegen Zyvoxid
Polen Zyvoxid
Portugal Zyvoxid
Slowakije Zyvoxid
Slovenië Zyvoxid
Spanje Zyvoxid
Zweden Zyvoxid

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2011

Aanwijzingen voor ziekenhuismedewerkers

Zyvoxid 2 mg/ml oplossing voor infusie

Linezolid

BELANGRIJK: Raadpleeg de 'Samenvatting van de productkenmerken' voordat tot voorschrijven wordt overgegaan.

Linezolid is niet werkzaam tegen infecties veroorzaakt door gramnegatieve pathogenen. Specifieke behandeling gericht tegen gramnegatieve organismen moet gelijktijdig worden gestart als de aanwezigheid van een gramnegatief pathogeen is vastgesteld of wordt vermoed.

Omschrijving

Latexvrije, uit meerdere lagen bestaande polyolefine infuuszakken (Excel of Freeflex) met een filmlaag verpakt in een overzak van laminaatfolie, klaar voor gebruik, voor eenmalig gebruik. De zak bevat 300 ml oplossing en is verpakt in een doos. Elke doos bevat 1, 2, 5, 10*, 20 of 25 infuuszak(ken).

Opmerking:

*Momenteel worden uitsluitend dozen met 10 zakken op de markt gebracht.

Zyvoxid 2 mg/ml oplossing voor infusie bevat linezolid 2 mg/ml in een isotone, heldere, kleurloze tot gele oplossing. Andere bestanddelen zijn: glucosemonohydraat, natriumcitraat (E331), citroenzuur anhydraat (E330), zoutzuur (E507) of natriumhydroxide (E524) en water voor injecties.

Dosering en wijze van toediening

Een behandeling met linezolid dient alleen te worden geïnitieerd in een ziekenhuisomgeving en na overleg met een relevante specialist zoals een microbioloog of infectioloog.

Patiënten die de behandeling beginnen met de parenterale formulering kunnen, wanneer daar een klinische reden voor is, worden overgezet naar een van beide orale presentaties. In deze omstandigheden is er geen

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 7

doseringsaanpassing noodzakelijk aangezien linezolid een orale biologische beschikbaarheid heeft van ongeveer 100%.

De oplossing voor intraveneuze infusie dient te worden toegediend over een periode van 30 tot 120 minuten.

De aanbevolen dosering linezolid dient tweemaal daags intraveneus of oraal te worden toegediend.

Aanbevolen dosering en behandelingsduur bij volwassenen

De duur van de behandeling is afhankelijk van het pathogeen, de plaats en de ernst van de infectie en van de klinische respons van de patiënt.

De volgende aanbevelingen voor de duur van de behandeling geven de behandelingsduur weer die is gebruikt in de klinische onderzoeken. Kortere behandelingen kunnen geschikt zijn voor enkele infectietypen maar zijn niet geëvalueerd in klinische onderzoeken.

De maximale behandelingsduur is 28 dagen. De veiligheid en effectiviteit van linezolid zijn niet vastgesteld, wanneer het langer dan 28 dagen wordt toegediend.

Het is niet nodig om de aanbevolen dosis of behandelingsduur te verhogen bij infecties geassocieerd met een gelijktijdige bacteriëmie. De aanbevolen dosering voor de oplossing voor intraveneuze infusie en de tabletten/granules voor orale suspensie zijn identiek en zijn als volgt:

Infecties Dosering en route voor Duur van de behandeling
  toediening tweemaal per dag  
Nosocomiale pneumonie 600 mg tweemaal per dag 10-14 opeenvolgende dagen
Buiten het ziekenhuis    
verworven pneumonie    
Gecompliceerde infecties van 600 mg tweemaal per dag  
huid- en weke delen    

Kinderen: Er zijn onvoldoende gegevens over de farmacokinetiek, veiligheid en werkzaamheid van linezolid bij kinderen en adolescenten (< 18 jaar oud) om een doseringsadvies te kunnen vaststellen. Het gebruik van linezolid in deze leeftijdsgroep wordt daarom afgeraden totdat er aanvullende gegevens beschikbaar zijn.

Oudere patiënten: Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk.

Patiënten met nierinsufficiëntie: Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk.

Patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (d.w.z. CLcr < 30 ml/min): Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk. Als gevolg van de onbekende klinische significantie van hogere blootstelling (tot het 10-voudige) van de twee primaire metabolieten van linezolid bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, dient linezolid bij deze patiënten met extra voorzichtigheid te worden gebruik en alleen als het verwachte voordeel wordt geacht op te wegen tegen het theoretische risico.

Aangezien ongeveer 30% van een dosis linezolid verwijderd wordt tijdens een drie uur durende hemodialysebehandeling dient linezolid te worden gegeven na dialyse bij patiënten die een dergelijke behandeling ondergaan. De primaire metabolieten van linezolid worden in enige mate verwijderd door hemodialyse, maar de concentraties van deze metabolieten zijn nog altijd aanzienlijk hoger na dialyse dan de concentraties die worden waargenomen bij patiënten met een normale nierfunctie of zwakke tot matige nierinsufficiëntie. Linezolid dient met extra voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie die dialyse ondergaan, en alleen als het verwachte voordeel wordt geacht op te wegen tegen het theoretische risico.

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 8

Tot op heden is er geen ervaring met het toedienen van linezolid aan patiënten die continue ambulante peritoneaal dialyse (CAPD) of alternatieve behandelingen voor nierfalen (anders dan hemodialyse) ondergaan.

Patiënten met leverinsufficiëntie: Patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh klasse A of B): Geen aanpassing van de dosering nodig.

Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh klasse C): Aangezien linezolid wordt gemetaboliseerd door een niet-enzymatisch proces, wordt niet verwacht dat een gestoorde leverfunctie het metabolisme significant verandert en daarom wordt geen aanpassing van de dosering aangeraden. Er zijn echter geen farmacokinetische gegevens over linezolid bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie en de klinische ervaring met het middel bij deze patiënten is beperkt. Linezolid dient met extra voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie, en uitsluitend als men van mening is dat het verwachte voordeel opweegt tegen het theoretische risico.

Contra-indicaties

Patiënten die overgevoelig zijn voor linezolid of één van de hulpstoffen.

Linezolid dient niet te worden toegepast bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die de monoamino- oxidasen A of B inhiberen (bijv. fenelzine, isocarboxazide, selegiline, moclobemide) of binnen twee weken na gebruik van dergelijke geneesmiddelen.

Linezolid dient niet te worden toegediend aan patiënten met de volgende onderliggende klinische aandoeningen of aan patiënten die gelijktijdig behandeld worden met de volgende geneesmiddelen, tenzij er mogelijkheden zijn voor een nauwkeurige observatie van de patiënt en voor controle van de bloeddruk:

 • Patiënten met ongecontroleerde hypertensie, feochromocytoom, carcinoïd, thyrotoxicose, bipolaire depressie, schizoaffectieve stoornis, acute verwardheid;
 • Patiënten die één van de volgende geneesmiddelen innemen: serotonine heropnameremmers, tricyclische antidepressiva, serotonine 5-HT1 receptor agonisten (triptanen), direct en indirect werkende sympathicomimetische stoffen (inclusief de adrenerge bronchodilatatoren, pseudoefedrine en fenylpropanolamine), vasopressieve stoffen (bijvoorbeeld adrenaline/epinefrine, noradrenaline/norepinefrine), dopaminerge stoffen (bijvoorbeeld dopamine, dobutamine), pethidine of buspiron.

Het geven van borstvoeding dient te worden gestopt voorafgaand aan en tijdens toediening.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Myelosuppressie

Myelosuppressie (inclusief anemie, leukopenie, pancytopenie en trombocytopenie) werd gerapporteerd bij patiënten die linezolid kregen. In gevallen met bekende afloop stegen de getroffen hematologische parameters bij stopzetten van linezolid opnieuw naar de waarden vóór de start van de behandeling. Het risico op deze effecten lijkt gebonden te zijn aan de behandelingsduur. Oudere patiënten die met linezolid worden behandeld, kunnen een groter risico op bloeddyscrasie lopen dan jongere patiënten. Trombocytopenie kan vaker optreden bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, ongeacht of zij dialyse ondergaan. Nauwgezet monitoren van bloedwaarden is daarom aangeraden bij: patiënten met bestaande anemie, granulocytopenie of trombocytopenie; patiënten die tegelijkertijd geneesmiddelen krijgen die de hemoglobinespiegels kunnen laten dalen, het aantal bloedcellen kunnen onderdrukken of het aantal bloedplaatjes of hun functie negatief beïnvloeden; patiënten met ernstige nierinsufficiëntie; patiënten die langer dan 10 tot 14 dagen behandeld worden. Linezolid zou alleen aan deze patiënten toegediend moeten worden als de mogelijkheid bestaat hemoglobinespiegels, bloedwaarden en het aantal bloedplaatjes nauwgezet te monitoren.

Als significante myelosuppressie optreedt tijdens een linezolidbehandeling, dient de behandeling gestaakt te worden tenzij voortzetten van de behandeling als absoluut noodzakelijk wordt beschouwd.Wanneer dit het geval is dienen intensief monitoren van de bloedwaarden en geschikte behandelstrategieën geïmplementeerd te worden.

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 9

Bovendien is het bij patiënten die linezolid krijgen, aangeraden wekelijks de volledige bloedwaarden (inclusief hemoglobinespiegels, bloedplaatjes- en totale en gedifferentieerde leukocytaantallen) te monitoren, ongeacht de baselinewaarden.

In “compassionate use”-studies werd een hogere incidentie van ernstige anemie gemeld bij patiënten die langer behandeld werden met linezolid dan de maximaal aanbevolen duur van 28 dagen. Deze patiënten vereisten vaker een bloedtransfusie. Gevallen van anemie die een bloedtransfusie vereiste, zijn eveneens postmarketing gemeld; daarbij deden zich meer gevallen voor bij patiënten die een linezolidbehandeling toegediend kregen gedurende meer dan 28 dagen.

Gevallen van sideroblastische anemie zijn postmarketing gemeld. Wanneer het tijdstip van ontstaan bekend was, hadden de meeste patiënten een linezolidbehandeling gedurende meer dan 28 dagen toegediend gekregen. De meeste patiënten herstelden volledig of gedeeltelijk na stopzetting van linezolid met of zonder behandeling van hun anemie.

Onbalans in de mortaliteit in een klinische studie bij patiënten met katheter-gerelateerde Gram-positieve bloedstroominfecties

Een sterk verhoogde mortaliteit werd waargenomen bij linezolid-behandelde patiënten in verhouding tot patiënten behandeld met vancomycine/dicloxacilline/oxacilline in een open-label studie uitgevoerd bij ernstig zieke patiënten met intravasculaire katheter-gerelateerde infecties [78/363 (21,5%) tegen 58/363 (16,0%)]. De belangrijkste factor die de mortaliteit beïnvloedde was de status van de Gram-positieve infectie van vóór aanvang van de behandeling. Voor patiënten met een zuiver Gram-positieve infectie waren de overlijdenspercentages gelijkaardig (odds ratio 0,96; 95% betrouwbaarheidsinterval: 0,58-1,59), maar voor patiënten geïnfecteerd met een ander pathogeen of bij wie geen pathogeen werd geïdentificeerd vóór aanvang van de behandeling waren ze significant hoger in de linezolid- dan in de comparatorarm (odds ratio 2,48; 95% betrouwbaarheidsinterval: 1,38-4,46, p=0.0162). Het grootste verschil werd gezien gedurende de behandeling en binnen 7 dagen na stopzetting van het bestudeerde geneesmiddel. Meer patiënten in de linezolidgroep kregen infecties met Gram-negatieve pathogenen tijdens de studie en overleden ten gevolge van Gram-negatieve of van polymicrobiële infecties. Daarom dient linezolid bij patiënten met gecompliceerde infecties van de huid en de weke delen met een bekende of vermoede co-infectie met Gram- negatieve organismen alleen gebruikt te worden als er geen therapeutisch alternatief is (zie rubriek 4.1). Onder deze omstandigheden dient gelijktijdig een behandeling tegen Gram-negatieve organismen te worden opgestart.

Antibioticumgeassocieerde diarree en colitis

Pseudomembraneuze colitis werd gerapporteerd met bijna alle antibacteriële middelen, waaronder linezolid. Daarom is het belangrijk om bij patiënten die diarree vertonen na de toediening van een antibacterieel middel deze diagnose in overweging te nemen. In gevallen van vermoede of vastgestelde antibioticum-geassocieerde colitis, kan stopzetting van linezolid nodig zijn. Geschikte behandelstrategieën dienen ingesteld te worden.

Met bijna alle antibiotica, inclusief linezolid, werden antibioticumgeassocieerde diarree en antibioticageassocieerde colitis, inclusief pseudomembraneuze colitis en Clostridium difficile-geassocieerde diarree gemeld, waarvan de ernst kan variëren van lichte diarree tot fatale colitis. Daarom is het belangrijk om deze diagnose te overwegen bij patiënten die ernstige diarree krijgen tijdens of na het gebruik van linezolid. Wanneer antibioticumgeassocieerde diarree of antibioticumgeassocieerde colitis vermoed wordt of bevestigd is, dient de lopende antibioticumbehandeling, inclusief linezolid, stopgezet te worden en dienen onmiddellijk gepaste therapeutische maatregelen genomen te worden. In deze situaties zijn geneesmiddelen die de peristaltiek onderdrukken gecontra-indiceerd.

Lactaatacidose

Lactaatacidose is gemeld bij gebruik van linezolid. Patiënten die verschijnselen en symptomen van metabole acidose ontwikkelen, waaronder herhaalde misselijkheid of braken, buikpijn, een lage bicarbonaatconcentratie of hyperventilatie, tijdens behandeling met linezolid, dienen onmiddellijk medische

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 10

zorg te krijgen. Als lactaatacidose optreedt, dienen de voordelen van het voortzetten van het gebruik van linzolid te worden afgewogen tegenover de potentiële risico's.

Mitochondriale disfunctie

Linezolid remt de mitochondriale proteïnesynthese. Bijwerkingen, zoals lactaatacidose, anemie en neuropathie (optisch en perifeer) kunnen optreden als gevolg van deze remming; deze voorvallen zijn frequenter wanneer het geneesmiddel langer dan 28 dagen wordt gebruikt.

Serotoninesyndroom

Bij gelijktijdige toediening van linezolid en serotonerge middelen, waaronder antidepressiva zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), werden spontane meldingen van serotoninesyndroom gerapporteerd. Daarom is gelijktijdige toediening van linezolid en serotonerge middelen gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3), behalve wanneer de gelijktijdige toediening van linezolid en serotonerge middelen noodzakelijk is. In deze gevallen dienen patiënten nauwgezet geobserveerd worden voor verschijnselen en symptomen van serotoninesyndroom zoals cognitieve disfunctie, hyperpyrexie, hyperreflexie en coördinatiestoornissen. Als verschijnselen of symptomen optreden dienen artsen de stopzetting van één of beide middelen te overwegen; als het gelijktijdig toegediende serotonerge middel stopgezet wordt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden.

Perifere neuropathie en optische neuropathie

Zowel perifere neuropathie als optische neuropathie en optische neuritis, soms overgaand tot visusverlies, zijn gemeld bij patiënten behandeld met Zyvoxid; deze meldingen deden zich voornamelijk voor bij patiënten die langer dan de maximaal aanbevolen duur van 28 dagen behandeld werden.

Alle patiënten dient geadviseerd te worden om symptomen van visusstoornissen, zoals veranderingen in de gezichtsscherpte of in het zien van kleuren, wazig zien of gezichtsveldstoornissen te melden. In dergelijke gevallen is een onmiddellijke evaluatie aanbevolen met een eventuele verwijzing naar een oogarts. Bij patiënten die langer dan de aanbevolen 28 dagen met Zyvoxid behandeld worden, dient de visuele functie regelmatig gecontroleerd te worden.

Als perifere of optische neuropathie voorkomt, dient het voortzetten van het gebruik van Zyvoxid te worden afgewogen tegenover de potentiële risico's.

Er kan een verhoogd risico op neuropathie zijn wanneer linezolid wordt gebruikt bij patiënten die tegelijkertijd of recent antimycobacteriële middelen voor de behandeling van tuberculose innemen, respectievelijk innamen.

Convulsies

Convulsies zijn gemeld bij patiënten tijdens behandeling met Zyvoxid. In de meeste van deze gevallen was een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of risicofactoren voor epileptische aanvallen gemeld. Patiënten dient geadviseerd te worden hun arts te informeren indien zij een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen hebben.

Monoamino-oxidase-inhibitoren

Linezolid is een reversibele, niet-selectieve monoamino-oxidase inhibitor (MAOI); in de doseringen die gebruikt worden in de antibacteriële therapie, heeft het echter geen antidepressief effect. Er zijn erg weinig gegevens uit geneesmiddelinteractiestudies en over de veiligheid van linezolid indien toegediend aan patiënten met onderliggende aandoeningen en/of gelijktijdig toegediende geneesmiddelen waardoor ze kans zouden kunnen lopen op MAO-inhibitie. Linezolid wordt bijgevolg niet aanbevolen voor gebruik onder deze omstandigheden tenzij nauwkeurige observatie en controle van de ontvanger mogelijk is (zie rubrieken 4.3 en 4.5).

Gebruik met tyraminerijk voedsel

Aan patiënten moet worden ontraden om grote hoeveelheden tyraminerijk voedsel te gebruiken (zie rubriek 4.5).

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 11

Superinfectie

De effecten van linozelidbehandeling op de normale flora zijn niet geëvalueerd in klinische studies.

Het gebruik van antibiotica kan in sommige gevallen leiden tot overmatige groei van niet-gevoelige organismen. Zo ontwikkelde bijvoorbeeld ongeveer 3% van de patiënten die de aanbevolen linezoliddoses kregen geneesmiddelgerelateerde candidiasis tijdens de klinische studies. Indien superinfectie tijdens de behandeling voorkomt, dienen aangepaste maatregelen genomen te worden.

Speciale populaties

Linezolid dient met bijzondere voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, en alleen wanneer het verwachte voordeel opweegt tegen het theoretische risico (zie rubrieken 4.2 en 5.2)

Het wordt aanbevolen linezolid enkel toe te dienen aan patiënten met ernstige leverinsufficiëntie wanneer het verwachte voordeel opweegt tegen het theoretische risico (zie rubrieken 4.2 en 5.2).

Verminderde fertiliteit

Linezolid verminderde de fertiliteit van volwassen mannelijke ratten reversibel en induceerde abnormale spermamorfologie bij blootstelling aan spiegels ongeveer gelijk aan die verwacht bij de mens; mogelijke effecten van linezolid op het humane mannelijke reproductiesysteem zijn niet bekend (zie rubriek 5.3).

Klinische studies

De veiligheid en effectiviteit van linezolid bij behandelingen langer dan 28 dagen zijn niet vastgesteld.

Gecontroleerde klinische studies bevatten geen patiënten met diabetische voetlaesies, decubitus of ischemische laesies, ernstige brandwonden of ganggreen. Daarom is ervaring met het gebruik van linezolid voor de behandeling van deze condities beperkt.

Hulpstoffen

Elke ml van de oplossing bevat 45,7 mg (dat wil zeggen 13,7 g/300 ml) glucose. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten met diabetes mellitus of andere omstandigheden geassocieerd met glucose- intolerantie. Elke ml oplossing bevat ook 0,38 mg (114 mg/300 ml) natrium. Bij patiënten op een gecontroleerd natriumdieet dient er rekening gehouden te worden met de hoeveelheid natrium.

Interacties

Monoamino-oxidase-inhibitoren

Linezolid is een reversibele, niet-selectieve monoamino-oxidase inhibitor (MAOI). Er zijn erg weinig gegevens uit geneesmiddelinteractieonderzoeken en over de veiligheid van linezolid indien toegediend aan patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken waardoor ze kans zouden kunnen lopen op MAO- inhibitie. Linezolid wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik onder deze omstandigheden tenzij nauwkeurige observatie en controle van de ontvanger mogelijk is.

Potentiële interacties met bloeddrukverhogend effect

Bij gezonde vrijwilligers met een normale bloeddruk versterkte linezolid het bloeddrukverhogend effect van pseudo-efedrine en fenylpropanolamine-hydrochloride. De gelijktijdige toediening van linezolid met pseudo- efedrine of fenylpropanolamine resulteerde in een gemiddelde verhoging van de systolische bloeddruk met ongeveer 30 – 40 mm Hg, in vergelijking met een stijging van 11 – 15 mm Hg met linezolid alleen, van 14 – 18 mm Hg met pseudo-efedrine of fenylpropanolamine alleen en van 8 – 11 mm Hg met placebo. Er zijn geen vergelijkbare studies uitgevoerd bij patiënten met hypertensie. Aanbevolen wordt om de doseringen van geneesmiddelen met een vasopressieve werking, inclusief de dopaminerge stoffen, zorgvuldig te titreren om de gewenste respons te bereiken in geval van gelijktijdige toediening met linezolid.

Potentiële serotonerge interacties

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 12

De potentiële geneesmiddelinteractie met dextromethorfan werd bestudeerd bij gezonde vrijwilligers. De personen kregen dextromethorfan (tweemaal 20 mg, met een interval van 4 uur) toegediend, met of zonder linezolid. Er werden bij gezonde personen waaraan linezolid en dextromethorfan werd toegediend geen symptomen van serotoninesyndroom waargenomen (verwardheid, delirium, rusteloosheid, tremoren, roodheid, diaforese, hyperpyrexie).

Postmarketing ervaring: er is één melding geweest van een patiënt die serotoninesyndroom-achtige verschijnselen heeft ervaren tijdens het gebruik van linezolid en dextromethorfan. Deze verschijnselen verdwenen na het staken van het gebruik van beide middelen.

Tijdens het klinisch gebruik van linezolid samen met serotonerge middelen, waaronder antidepressiva zoals serotonineheropnameremmers (SSRI’s), zijn gevallen van serotoninesyndroom gemeld. Daarom is, hoewel gelijktijdige toediening is gecontraïndiceerd de observatie van patiënten voor wie de behandeling met linezolid en serotonerge middelen van wezenlijk belang is, beschreven onder ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’.

Gebruik met tyraminerijk voedsel

Er werd geen significante vasoconstrictor respons waargenomen bij patiënten die zowel linezolid als minder dan 100 mg tyramine kregen. Dit suggereert dat het alleen noodzakelijk is inname van buitengewone hoeveelheden voedsel en dranken met een hoog tyraminegehalte (bijvoorbeeld oudee kazen, gistextracten, ongedistilleerde alcoholische dranken en producten met gefermenteerde sojabonen zoals sojasaus) te vermijden.

Door cytochroom P450 gemetaboliseerde geneesmiddelen

Linezolid wordt niet meetbaar gemetaboliseerd door het cytochroom P450 (CYP) enzymsysteem en het inhibeert geen enkele van de klinisch significante humane CYP-isovormen (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4). Linezolid induceert evenmin de P450 iso-enzymen bij de rat. Daarom worden er geen CYP 450- geïnduceerde geneesmiddelinteracties verwacht met linezolid.

Rifampicine

Het effect van rifampicine op de farmacokinetiek van linezolid is onderzocht bij zestien gezonde volwassen mannelijke vrijwilligers die tweemaal daags gedurende 2,5 dag linezolid 600 mg kregen toegediend met en zonder rifampicine 600 mg eenmaal daags gedurende 8 dagen. Rifampicine verminderde de Cmax en AUC van linezolid met respectievelijk gemiddeld 21% [90% BI, 15, 27] en gemiddeld 32% [90% BI, 27, 37]. Het mechanisme van deze interactie en het klinische belang ervan zijn onbekend.

Warfarine

Als warfarine toegevoegd werd aan een behandeling met linezolid bij steady-state, daalde de gemiddelde maximale INR met 10% en de AUC INR met 5% bij gelijktijdige toediening. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over patiënten die behandeld zijn met warfarine en linezolid om de eventuele klinische relevantie van deze bevindingen te bepalen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen adequate gegevens over het gebruik van linezolid bij zwangere vrouwen. Onderzoeken bij dieren hebben reproductieve toxiciteit aangetoond. Voor de mens is er een potentieel risico.

Linezolid dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij absoluut noodzakelijk, dat wil zeggen alleen als het mogelijke voordeel opweegt tegen het theoretische risico.

Gegevens uit dieronderzoek duiden erop dat linezolid en zijn metabolieten kunnen overgaan in de moedermelk, daarom dient de borstvoeding te worden gestopt voorafgaand aan en tijdens het gebruik.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 13

Patiënten dienen te worden gewaarschuwd voor de mogelijkheid van duizeligheid of symptomen van visusstoornissen tijdens gebruik van Zyvoxid en hen dient te worden geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen indien één van deze symptomen optreedt.

Bijwerkingen

In onderstaande tabel staan de bijwerkingen die met een frequentie ≥ 0.1% voorkwamen of die ernstig geacht werden in klinische onderzoeken waarin meer dan 2000 volwassen patiënten de aanbevolen linezoliddoseringen hebben ontvangen tot een maximum van 28 dagen.

Ongeveer 22% van de patiënten ondervond bijwerkingen; de meest gemelde bijwerkingen waren hoofdpijn (2,1%), diarree (4,2%), misselijkheid (3,3%) en candidiasis (voornamelijk orale [0,8%] en vaginale [1,1%] candidiasis, zie onderstaande tabellen).

De meest gemelde geneesmiddel gerelateerde bijwerkingen die leidden tot stoppen van de behandeling waren hoofdpijn, diarree, misselijkheid en braken. Ongeveer 3% van de patiënten staakte de behandeling omdat ze een geneesmiddelgerelateerde bijwerking ondervonden.

Extra bijwerkingen gemeld tijdens postmarketing ervaring zijn opgenomen in de tabel met de frequentie categorie ‘Niet bekend’, omdat de daadwerkelijke frequentie niet vastgesteld kan worden op basis van de beschikbare gegevens.

De volgende bijwerkingen werden opgemerkt en gemeld tijdens de behandeling met linezolid met de volgende frequenties: zeer vaak (>1/10) ; vaak (≥1/100 tot <1/10) ; soms (≥1/1.000 tot <1/100) ; zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000) ; zeer zelden (<1/10.000) ; niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaan- Vaak (1/100 Soms (1/1.000 tot Zelden Zeer zelden Niet bekend (kan
klasse tot <1/10) <1/100) (1/10.000 (<1/10.000) met de
      tot <1/1.000)   beschikbare
          gegevens niet
          worden bepaald)
ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 14
Systeem/orgaan- Vaak (1/100 Soms (1/1.000 tot Zelden Zeer zelden Niet bekend (kan
klasse tot <1/10) <1/100) (1/10.000 (<1/10.000) met de
      tot <1/1.000)   beschikbare
          gegevens niet
          worden bepaald)
Infecties en Candidiasis, Vaginitis     Antibioticum
parasitaire orale       geassocieerde
aandoeningen candidiasis,       colitis, waaronder
  vaginale       pseudomembra-
  candidiasis,       neuze colitis*
  schimmelinfec        
  tie.        
Bloed- en   Leukopenie*,     Myelosuppressie*,
lymfestelselaan-   neutropenie,     pancytopenie*,
doeningen   trombocytopenie*,     anemie*†,
    eosinofilie     sideroblastische
          anemie*
Immuunsysteem-         Anafylaxie
aandoeningen          
Voedings- en         Lactaatacidose*,
stofwisselings-         hyponatremie
stoornissen          
Psychische   Slapeloosheid      
stoornissen          
Zenuwstelsel- Hoofdpijn, Duizeligheid, hypo-     Serotonine-
aandoeningen smaak- esthesie, paresthesie     syndroom**,
  verandering       convulsies*,
  (metaalsmaak)       perifere
          neuropathie*
Oogaan-   Wazig zien*     Optische
doeningen         neuropathie*,
          optische neuritis*,
          visusverlies*,
          veranderingen in
          de gezichts-
          scherpte* of in het
          kleurenzien*,
          veranderingen van
          gezichtsveld-
          stoornissen *
Evenwichts-   Tinnitus      
orgaan- en          
ooraandoeningen          
Hartaan-     Aritmie    
doeningen     (tachycardie)    
Bloedvat-   Hypertensie, flebitis, Voorbijgaand    
aandoeningen   tromboflebitis e ischemische    
      aanvallen    
Maagdarm- Diarree, Pancreatitis, gastritis,     Oppervlakkige
stelsel- misselijkheid, plaatselijke of     tandverkleuring
aandoeningen braken algemene buikpijn,      
    obstipatie, droge      
    mond, dyspepsie,      
    glossitis, weke      
    ontlasting, stomatitis,      
ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 15
Systeem/orgaan- Vaak (1/100 Soms (1/1.000 tot Zelden Zeer zelden Niet bekend (kan
klasse tot <1/10) <1/100) (1/10.000 (<1/10.000) met de
      tot <1/1.000)   beschikbare
          gegevens niet
          worden bepaald)
    tongverkleuring of      
    –stoornis      
Lever- en Abnormale Verhoogde totaal      
galaandoeningen leverfunctie- bilirubine      
  testen, ver-        
  hoogde AST,        
  ALT of        
  alkalische        
  fosfatase        
Huid- en   Urticaria, dermatitis,     Bulleuze
onderhuid-   diaphoresis, pruritus,     huidaandoeningen
aandoeningen   rash     zoals beschreven
          bij het Stevens-
          Johnson syndroom
          en toxische
          epidermale
          necrolyse, angio-
          oedeem, alopecia
Nier- en Verhoogd Polyurie, verhoogde Nierfalen    
urineweg- BUN creatinine      
aandoeningen          
Voortplantings-   Vulvovaginale      
stelsel- en   stoornis      
borstaan-          
doeningen          
Algemene   Koude rillingen,      
aandoeningen en   vermoeidheid, koorts,      
toedienings-   pijn op de      
plaats-   injectieplaats,      
stoornissen   toegenomen dorst,      
    plaatselijke pijn      
Onderzoeken Chemie Chemie      
  Verhoogde Verhoogd natrium of      
  LDH, creatine calcium.      
  kinase, lipase,        
  amylase of Verlaagd niet-      
  niet-nuchtere nuchtere glucose.      
  glucose. Verhoogd of      
  Verlaagd verminderd chloride.      
  totaal pro-        
  teïne, albu-        
  mine, natrium        
  of calcium.        
  Verhoogd of        
  verlaagd        
  kalium of        
  bicarbonaat.        
ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 16
Systeem/orgaan- Vaak (1/100 Soms (1/1.000 tot Zelden Zeer zelden Niet bekend (kan
klasse tot <1/10) <1/100) (1/10.000 (<1/10.000) met de
      tot <1/1.000)   beschikbare
          gegevens niet
          worden bepaald)
  Hematologie Hematologie      
  Verhoogde Verhoogd aantal      
  neutrofielen of reticulocyten.      
  eosinofielen. Verlaagd aantal      
  Verlaagde neutrofielen.      
  hemoglobine,        
  hematocriet-        
  of aantal rode        
  bloedcellen.        
  Verhoogd of        
  verlaagd        
  aantal        
  trombocyten        
  of witte        
  bloedcellen.        
 • Zie rubriek 4.4.
 • Zie rubriek 4.3 en 4.5 † Zie hieronder

De volgende bijwerkingen van linezolid werden in zeldzame gevallen als ernstig beschouwd: plaatselijke buikpijn, voorbijgaande ischemische aanvallen en hypertensie.

† In gecontroleerde klinische studies waarbij linezolid is toegediend gedurende maximaal 28 dagen, is bij minder dan 0,1% van de patiënten anemie gemeld. In een compassionate use programma van patiënten met levensbedreigende infecties en onderliggende comorbiditeiten, is het percentage patiënten dat anemie ontwikkelde bij gebruik van linezolid gedurende maximaal 28 dagen 2,5% (33/1326), in vergelijking met 12,3% (53/430) bij behandeling langer dan 28 dagen. Het percentage gevallen, dat geneesmiddelgerelateerde ernstige anemie rapporteerde en dat een bloedtransfusie nodig had, was 9% (3/33) bij patiënten die maximaal 28 dagen behandeld waren en 15% (8/53) bij patiënten die langer dan 28 dagen behandeld waren.

Veiligheidsgegevens uit klinische onderzoeken gebaseerd op meer dan 500 pediatrische patiënten (van geboorte tot 17 jaar) tonen niet aan dat het veiligheidsprofiel van linezolid bij pediatrische patiënten verschilt van dat van volwassen patiënten.

Overdosering

Er is geen specifiek antidotum bekend.

Er zijn geen gevallen van overdosering gemeld. De volgende informatie kan echter nuttig blijken te zijn:

Ondersteunende zorg wordt geadviseerd samen met handhaving van glomerulaire filtratie. Ongeveer 30% van een dosis linezolid wordt verwijderd tijdens een drie uur durende hemodialysebehandeling, maar er zijn geen gegevens beschikbaar over de verwijdering van linezolid door middel van peritoneale dialyse of hemoperfusie.

Instructies voor gebruik en verwerking

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 17

Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Verwijder de overzak niet eerder dan vlak voor gebruik. Controleer de infuuszak op minutieuze lekken door stevig in de zak te knijpen. Gebruik de zak niet als deze lekt omdat de steriliteit aangetast kan zijn. De oplossing dient voor gebruik visueel te worden gecontroleerd en alleen heldere oplossingen zonder deeltjes dienen te worden gebruikt. Gebruik deze infuuszakken niet in een serieschakeling. Alle ongebruikte vloeistof moet worden vernietigd. Sluit gedeeltelijk gebruikte zakken niet opnieuw aan.

Zyvoxid oplossing voor intraveneuze infusie is verenigbaar met de volgende oplossingen: 5% glucoseoplossing voor intraveneuze infusie, 0,9% natriumchlorideoplossing voor intraveneuze infusie, Ringer-lactaatoplossing voor injectie (Hartmann’s oplossing voor injectie).

Gevallen van onverenigbaarheid

Er mogen geen additieven aan deze oplossing worden toegevoegd. Indien linezolid gelijktijdig met andere geneesmiddelen moet worden toegediend, dient ieder geneesmiddel apart te worden toegediend overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het betreffende geneesmiddel. Wanneer dezelfde intraveneuze lijn moet worden gebruikt voor het na elkaar toedienen van meerdere geneesmiddelen, dient de lijn te worden gespoeld voor en na toediening van linezolid met een intraveneuze infusievloeistof die hiermee verenigbaar is.

Zyvoxid oplossing voor intraveneuze infusie is fysisch onverenigbaar met de volgende verbindingen: amfotericine B, chloorpromazinehydrochloride, diazepam, pentamidine-isethionaat, erytromycinelactobionaat, fenytoïnenatrium en sulfamethoxazol/trimethoprim. Het is bovendien chemisch onverenigbaar met ceftriaxonnatrium.

Houdbaarheid

Voor openen: 3 jaar

Na openen: vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct te worden gebruikt, tenzij de manier van openen het risico op microbiële contaminatie voorkomt. Indien de oplossing voor intraveneuze infusie niet direct na openen wordt gebruikt, zijn de bewaartermijn en de bewaarcondities tijdens gebruik voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaar in de originele verpakking (overzak en kartonnen doos) tot aan gebruik.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636)

ZYVO 2INF 046 PIL 27Sept2011 18

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.