Zyvoxid 600 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
J01XX08
Zyvoxid 600 mg, filmomhulde tabletten

Euro Registratie Collectief

Stof(fen)
Linezolid
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere antibacteriële middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zyvoxid is een antibioticum uit de oxazolidinonengroep; het stopt de groei van bacteriën die infecties veroorzaken. Het wordt gebruikt voor de behandeling van longontsteking en bepaalde huidinfecties of onderhuidse infecties. Uw arts heeft besloten dat Zyvoxid geschikt is om uw infectie te behandelen.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

Volg bij het innemen van Zyvoxid nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is één tablet (600 mg linezolid) tweemaal daags (om de twaalf uur). Slik de tablet in zijn geheel door met wat water.

Als u nierdialyse krijgt, moet u Zyvoxid na de dialyse innemen.

Een behandeling duurt gewoonlijk 10 tot 14 dagen, maar mag maximaal 28 dagen duren. De veiligheid en werkzaamheid van dit geneesmiddel zijn niet vastgesteld voor behandelperioden langer dan 28 dagen. Uw arts bepaalt hoelang de behandeling duurt.

Tijdens uw behandeling met Zyvoxid dient uw arts regelmatig uw bloed te onderzoeken om uw bloedbeeld in de gaten te houden.

Uw arts dient uw gezichtsvermogen in de gaten te houden als u Zyvoxid langer dan 28 dagen gebruikt.

Kinderen

Het gebruik van Zyvoxid wordt bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar) niet aanbevolen.

Wat u moet doen als u meer van Zyvoxid heeft ingenomen dan zou mogen

Waarschuw direct uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zyvoxid in te nemen

Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt. Neem 12 uur hierna de volgende tablet in en neem vervolgens weer iedere 12 uur een tablet in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Zyvoxid

Tenzij u van uw arts moet stoppen met de behandeling, is het belangrijk dat u Zyvoxid blijft innemen. Als uw oorspronkelijke symptomen terugkeren wanneer u gestopt bent, moet u dit onmiddellijk melden aan uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u op dit moment of in de afgelopen twee weken geneesmiddelen heeft gebruikt die bekend staan als monoamine-oxidase inhibitoren/remmers (MAOI’s, bijvoorbeeld fenelzine, isocarboxazide, selegiline, moclobemide). Deze geneesmiddelen kunnen worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson.
 • Als u borstvoeding geeft. De reden hiervoor is dat het geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt en invloed kan hebben op uw baby.

Als u op één van de volgende vragen ja antwoordt, is Zyvoxid misschien niet geschikt voor u. Mocht uw antwoord op één van de vragen ja zijn, vertel dit dan aan uw arts. Hij/zij moet dan voor en tijdens de behandeling uw algehele gezondheid en uw bloeddruk controleren of kan besluiten dat een andere behandeling geschikter voor u is.

Vraag het uw arts als u niet zeker weet of onderstaande uitspraken op u van toepassing zijn.

 • Heeft u een hoge bloeddruk?
 • Is bij u een overactieve schildklier vastgesteld?
 • Heeft u een bijniertumor (feochromocytoom) of carcinoïd syndroom (veroorzaakt door tumoren in het hormoonstelsel, met symptomen als diarree, blozen en opvliegers, piepende ademhaling)?
 • Lijdt u aan manische depressie, een schizoaffectieve stoornis, verwardheid of andere mentale problemen?
 • Neemt u één van de volgende geneesmiddelen?
  • decongestiva tegen verkoudheid of griep die pseudo-efedrine of fenylpropanolamine bevatten;
  • geneesmiddelen tegen astma, zoals salbutamol, terbutaline, fenoterol;
  • antidepressiva die bekend staan als tricyclische antidepressiva of SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers), bijvoorbeeld amitriptyline, cipramil, clomipramine, dosulepine, doxepine, fluoxetine, fluvoxamine, imipramine, lofepramine, paroxetine, sertraline;
  • geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van migraine, zoals sumatriptan en zolmitriptan;
  • geneesmiddelen die gebruikt worden om plotselinge, ernstige allergische reacties te behandelen, zoals adrenaline (epinefrine);
  • geneesmiddelen die de bloeddruk verhogen, zoals noradrenaline (norepinefrine), dopamine en dobutamine;
  • geneesmiddelen die gebruikt worden om matige tot ernstige pijn te behandelen, zoals pethidine;
  • geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van angststoornissen, zoals buspiron.
  • een antibioticum met de naam rifampicine

Vertel het uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt:

 • als u gemakkelijk bloeduitstortingen krijgt of snel bloedt;
 • als u bloedarmoede heeft;
 • als u gemakkelijk een infectie oploopt;
 • als u in het verleden epileptische aanvallen heeft gehad;
 • als u lever- of nierproblemen heeft, vooral als u nierdialyse ondergaat;
 • als u diarree heeft.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tijdens de behandeling last krijgt van:

 • problemen met uw gezichtsvermogen, zoals wazig zien, veranderingen in het zien van kleuren, moeite met het zien van details of als uw gezichtsveld beperkt wordt;
 • diarree; diarree kan optreden tijdens of na het gebruik van antibiotica als Zyvoxid. Als de diarree ernstig wordt of blijft aanhouden of als u ziet dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, moet u direct stoppen met het gebruik van Zyvoxid en uw arts raadplegen. In een dergelijke situatie mag u geen geneesmiddelen gebruiken die de darmwerking stopzetten of vertragen.
 • herhaaldelijke misselijkheid of braken, buikpijn of overdreven ademen.

Gebruikt u naast Zyvoxid nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het risico bestaat dat er interacties ontstaan tussen Zyvoxid en bepaalde andere geneesmiddelen. Deze interacties kunnen leiden tot bijwerkingen zoals veranderingen in bloeddruk, temperatuur of hartslag.

Vertel uw arts als u onderstaande geneesmiddelen gebruikt of in de afgelopen twee weken heeft gebruikt. Zyvoxid mag niet worden gebruikt als u deze geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt (zie ook rubriek 2 hierboven: ‘Gebruik Zyvoxid niet’).

 • Monoamine-oxidase inhibitoren/remmers (MAOI’s, bijvoorbeeld fenelzine, isocarboxazide, selegiline, moclobemide). Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson.

Waarschuw uw arts ook wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt. Uw arts kan besluiten u toch Zyvoxid voor te schrijven, maar moet dan uw algehele gezondheid en bloeddruk voor en tijdens de behandeling controleren. Uw arts kan ook besluiten dat een andere behandeling geschikter voor u is.

 • Decongestiva tegen verkoudheid of griep die pseudo-efedrine of fenylpropanolamine bevatten.
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen astma, zoals salbutamol, terbutaline, fenoterol.
 • Bepaalde antidepressiva die bekend staan als tricyclische antidepressiva of SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers). Daarvan bestaan veel verschillende soorten, zoals amitriptyline, cipramil, clomipramine, dosulepine, doxepine, fluoxetine, fluvoxamine, imipramine, lofepramine, paroxetine, sertraline.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van migraine, zoals sumatriptan en zolmitriptan.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om plotselinge, ernstige allergische reacties te behandelen, zoals adrenaline (epinefrine).
 • Geneesmiddelen die uw bloeddruk verhogen, zoals noradrenaline (norepinefrine), dopamine en dobutamine.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om matige tot ernstige pijn te behandelen, zoals pethidine.
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van angststoornissen, zoals buspiron.
 • Antistollingsmiddelen, zoals warfarine.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

 • U kunt Zyvoxid voor, tijdens of na de maaltijd innemen.
 • Vermijd het eten van grote hoeveelheden gerijpte kaas, gistextracten of sojaboonextracten, bijvoorbeeld ketjap, evenals het drinken van alcohol, met name bier van de tap en wijn. De reden daarvoor is dat dit geneesmiddel kan reageren op de stof tyramine, die in bepaalde voedingsmiddelen aanwezig is. Dit kan leiden tot bloeddrukverhoging.
 • Als u last krijgt van een bonkende hoofdpijn nadat u iets heeft gegeten of gedronken, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

De uitwerking van Zyvoxid bij zwangere vrouwen is niet bekend. Het geneesmiddel dient daarom niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts dit adviseert. Vertel uw arts of u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of probeert zwanger te worden.

Wanneer u Zyvoxid gebruikt dient u geen borstvoeding te geven, omdat het geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt en invloed zou kunnen hebben op uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zyvoxid kan duizeligheid of problemen met uw zicht veroorzaken. Bestuur geen auto of ander voertuig, als dit gebeurt. Gebruik geen machines of gereedschap, als u duizelig wordt. Als u zich niet goed voelt, kan dit van invloed zijn op uw vermogen auto te rijden of machines te gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Zyvoxid bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker als u één van de volgende bijwerkingen krijgt tijdens uw behandeling met Zyvoxid:

 • huidreacties, zoals een rode, pijnlijke en schilferende huid (dermatitis), uitslag, jeuk of zwelling, met name rond het gezicht en de nek; dit kan wijzen op een allergische reactie en mogelijk moet u het gebruik van Zyvoxid staken;
 • problemen met uw gezichtsvermogen, zoals wazig zien, veranderingen in het zien van kleuren, moeite met het zien van details of als uw gezichtsveld beperkt wordt;
 • ernstige diarree met bloed en/of slijm in de ontlasting (colitis als gevolg van antibioticumgebruik, waaronder pseudomembraneuze colitis); deze bijwerking kan in zeer zeldzame gevallen uitgroeien tot levensbedreigende complicaties.
 • terugkerende misselijkheid of braken, buikpijn of overdreven ademen.
 • er is melding gemaakt van aanvallen of toevallen bij het gebruik van Zyvoxid. Als u naast Zyvoxid antidepressiva gebruikt die SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers) worden genoemd (zie rubriek 2) en u tijdens het gebruik hiervan agitatie, verwardheid, delirium, stijfheid, beven, incoördinatie en toevallen bemerkt, vertel dat dan aan uw arts.

Gevoelloosheid, tintelingen of wazig zien zijn gemeld bij patiënten die langer dan 28 dagen Zyvoxid hebben gekregen. Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u problemen ondervindt met uw gezichtsvermogen.

Andere bijwerkingen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • schimmelinfecties, vooral mond of vaginale spruw;
 • hoofdpijn;
 • metaalsmaak in de mond;
 • diarree, misselijkheid of braken;
 • veranderingen in sommige bloedtestresultaten, waaronder die die lever- of nierfunctie of bloedsuiker spiegels meten;
 • onverklaarde bloeding of blauwe plekken. Dit kan veroorzaakt worden door veranderingen in het aantal cellen dat effect heeft op de bloedstolling of kan leiden tot anemie.

Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • ontsteking van de vagina of het genitale gebied bij vrouwen;
 • verandering van het aantal cellen in het bloed dat infecties kan bestrijden;
 • slaapproblemen;
 • duizeligheid, tintelingen of gevoelloosheid;
 • wazig zien;
 • oorsuizen (tinnitus);
 • verhoogde bloeddruk, aderontsteking;
 • slechte spijsvertering, buikpijn, verstopping;
 • droge of pijnlijke mond, gezwollen, gevoelige of verkleurde tong;
 • huiduitslag;
 • de behoefte vaker te plassen;
 • koorts of koude rillingen, plaatselijke pijn;
 • vermoeidheid of meer dorst dan normaal;
 • ontsteking van de alvleesklier;
 • abnormaal zweten;
 • verandering van eiwitten, zouten of enzymen in het bloed waaraan de lever- of nierfunctie gemeten wordt;
 • vermindering van het aantal cellen in het bloed dat infecties bestrijdt.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op 1000 mensen):

 • hartritmeveranderingen (bijv. versneld ritme);
 • voorbijgaande ischemische aanvallen (tijdelijke verstoring van de bloedtoevoer naar de hersenen die voor kortdurende symptomen zorgt, zoals verlies van het gezichtsvermogen, zwakke armen en benen, onduidelijk praten en bewusteloosheid);
 • nierfalen

De volgende bijwerkingen werden eveneens gemeld (onbekende frequentie):

 • serotoninesyndroom (met symptomen als een snelle hartslag, verwarring, abnormaal zweten, hallucinaties, onwillekeurige bewegingen en rillingen);
 • melkzuuracidose (ophoping van melkzuur met symptomen als terugkerende misselijkheid en braken, buikpijn, overdreven ademen);
 • ernstige huidaandoeningen;
 • aanvallen (convulsies);
 • oppervlakkige tandverkleuring, verwijderbaar met professionele tandreiniging (manuele tandsteenverwijdering);
 • alopecie (haaruitval);
 • hyponatrïemie (daling van het natriumgehalte in het bloed);
 • veranderingen in het kleurenzien, moeilijkheden om details te zien en verminderd gezichtsveld.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met u arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Er gelden geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is linezolid. Elke tablet bevat 600 mg linezolid.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijncellulose (E460), maïszetmeel, natriumzetmeelglycollaat (type A), hydroxypropylcellulose (E463) en magnesiumstearaat (E572). De filmomhulling bevat macrogol 400, hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171) en carnaubawas (E903). De drukinkt bevat rood ijzeroxide (E172).

Zyvoxid filmomhulde tabletten van 600 mg zijn wit, ovaal en gemarkeerd met “ZYVOXID 600 mg” in rode inkt. Zyvoxid-tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstrips van 10 tabletten verpakt in een doos.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Pfizer Pharmaceuticals LLC

Arecibo

Puerto Rico

In het register ingeschreven onder  
RVG 113467//26569 Zyvoxid 600 mg, filmomhulde tabletten (Griekenland)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Griekenland: Zyvoxid

Nederland: Zyvoxid

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 191011-0611

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.