Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De capsules zijn verpakt in een blisterverpakking à 30 stuks, in een flacon à 30 stuks en in eenheidsafleververpakking à 50 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Alfacalcidol PCH behoort tot de groep van geneesmiddelen die verwant zijn aan middelen uit de vitamine D groep.

Gebruiken

 • bij groeistoornis van botweefsel ten gevolge van een slechte werking van de nieren
 • bij verstoring van de calciumstofwisseling door een onvoldoende werking van de bijschildklieren
 • bij engelse ziekte en botverweking door verkeerde voedingsgewoonten of door te weinig opname van bouwstoffen vanuit de darm, door een te laag fosfaatgehalte in het bloed tezamen met ongevoeligheid voor vitamine D, of waarbij het lijkt alsof er gebrek aan bouwstoffen is.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Alfacalcidol PCH niet

 • wanneer u last heeft van een te hoog calciumgehalte in het bloed
 • wanneer u last heeft van een te hoog fosfaatgehalte in het bloed, behalve wanneer dit tezamen met een verminderde werking van de bijschildklieren optreedt
 • wanneer u last heeft van een te hoog magnesiumgehalte in het bloed
 • wanneer de werking van vitamine D bij u misschien vergiftigingsverschijnselen zou kunnen veroorzaken of van wie bekend is dat ze overgevoelig zijn voor de effecten van vitamine D of voor een van de middelen die van deze stof zijn afgeleid.

Wees extra voorzichtig met Alfacalcidol PCH

 • wanneer u last heeft van nierfalen; alfacalcidol kan de opname van calcium en fosfaat verhogen, gedurende de behandeling zal uw arts regelmatig uw bloed en urine testen
 • wanneer u last heeft van een hoog gehalte calcium in uw urine, vooral wanneer u nierstenen heeft gehad; alfacalcidol kan de hoeveelheid calcium in uw bloed verhogen.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

rvg 10890-1 PIL 0308.3v.TV

ALFACALCIDOL 0,25 – 1 PCH capsules

Zwangerschap

Over het gebruik van alfacalcidol in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusverre geen aanwijzingen verkregen voor schadelijkheid bij dierproeven.

Alfacalcidol PCH dient slechts tijdens zwangerschap te worden toegediend indien de behandeling strikt noodzakelijk is en geen beter alternatief aanwezig is.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Alfacalcidol kan uiteindelijk in de moedermelk terecht komt. Dit zou invloed hebben op de calciumstofwisseling bij de zuigeling. Het staken van de borstvoeding dient dus overwogen te worden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Alfacalcidol PCH

Dit product bevat glycerol, wat in hoge doses schadelijk kan zijn en hoofdpijn, maagklachten en diarree kan veroorzaken.

Dit product bevat mannitol. Hierdoor kan diarree optreden.

Gebruik van Alfacalcidol PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze capsules met:

 • hartmiddelen van het digitalis-type, bijv. digoxine; bij gelijktijdig gebruik met Alfacalcidol kan een hartritmestoornis optreden
 • een aantal middelen tegen vallende ziekte (epilepsie); de werkzaamheid van alfacalcidol kan worden verminderd
 • colestyramine, colestipol, sucralfaat of middelen tegen maagzuur die aluminium of magnesium bevatten; de opname van alfacalcidol kan verminderd worden
 • laxeermiddelen die magnesium bevatten; alfacalcidol kan de hoeveelheid magnesium in uw bloed verhogen
 • calciumbevattende geneesmiddelen; alfacalcidol kan de hoeveelheid calcium in uw bloed verhogen
 • plasmiddelen van het thiazide-type (bijv. chloorthalidon, hydrochloorthiazide); gelijktijdig gebruik kan de hoeveelheid calcium in de urine verhogen

rvg 10890-1 PIL 0308.3v.TV

ALFACALCIDOL 0,25 – 1 PCH capsules

 • vitamine D of middelen die daarvan zijn afgeleid; gelijktijdig gebruik wordt afgeraden
 • bijnierschorshormonen (corticosteroïden); deze middelen kunnen de werkzaamheid van alfacalcidol tegengaan.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Volwassenen

Afhankelijk van het ziektebeeld en het verloop daarvan zal de gebruikelijke onderhoudsdosering 0,25- 0,50 µg/dag zijn. Soms wordt in het begin van de behandeling een hogere dosis gebruikt.

De dosering kan tijdens het gebruik aangepast worden naar aanleiding van bepalingen van uw bloed en/of urine.

Kinderen

Bij kinderen wordt de dosis berekend op grond van het lichaamsgewicht en bedraagt meestal 0,04-0,08 µg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

De dosering kan tijdens het gebruik aangepast worden naar aanleiding van bepalingen van uw bloed en/of urine.

Als u merkt dat Alfacalcidol PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De totale dagdosis kan in één keer worden ingenomen.

Duur van de behandeling

De behandeling zal lange tijd duren.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Alfacalcidol PCH heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Alfacalcidol PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Alfacalcidol PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Alfacalcidol PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

rvg 10890-1 PIL 0308.3v.TV

ALFACALCIDOL 0,25 – 1 PCH capsules

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Alfacalcidol PCH wordt gestopt

Wanneer er op advies van de arts plotseling wordt gestopt met het innemen van het geneesmiddel zijn

geen nadelige effecten van het staken van de behandeling te verwachten.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Alfacalcidol PCH bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Bloed

Een te hoog calcium of fosfaatgehalte in het bloed.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C.

Alfacalcidol PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Alfacalcidol PCH niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in oktober 2008.

0308.3v.TV

rvg 10890-1 PIL 0308.3v.TV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK