Allergopharma priktest pollen, oplossing voor huidpriktest 50.000 SBE/ml

Illustratie van Allergopharma priktest pollen, oplossing voor huidpriktest 50.000 SBE/ml
Stof(fen) Graspollen Stuifmeel van bomen Stuifmeel
Toelating Nederland
Producent Allergopharma GmbH & Co. KG Hermann-Körner-Strasse 52 21465 REINBEK (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 15.04.1998
ATC-Code V01AA02;V01AA05
Farmacologische groep Allergenen

Vergunninghouder

Allergopharma GmbH & Co. KG Hermann-Körner-Strasse 52 21465 REINBEK (DUITSLAND)

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Pollinex graspollen Instel- en Onderhoudskuur, suspensie voor injectie in injectieflacon 300, 800 en 2000 SU/0,5 ml Graspollen Allergy Therapeutics Netherlands B.V. Spoetnik 52 3824 MG AMERSFOORT
Pollinex graspollen Onderhoudskuur, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit 2000 SU/0,5 ml Graspollen Allergy Therapeutics Netherlands B.V. Spoetnik 52 3824 MG AMERSFOORT
Alutard SQ Phleum pratense 10.000 SQ-E/ml, suspensie voor injectie Graspollen Timothy gras stuifmeel allergeen ALK-Abelló A/S Boge Allé 6-8 DK-2970 HORSHOLM (DENEMARKEN)
Pollinex graspollen Onderhoudskuur, suspensie voor injectie in injectieflacon 2000 SU/0,5 ml Graspollen Allergy Therapeutics Netherlands B.V. Spoetnik 52 3824 MG AMERSFOORT
Alutard SQ 5-Graspollen 100-100.000 SQ-E/ml, suspensie voor injectie Graspollen Weidevossenstaart (Alopecurus pratensis) ALK Abello B.V. Transistorstraat 25 1322 CK ALMERE

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik de huidpriktesten niet wanneer:

Indien een van bovenstaande situaties voor u van toepassing is informeer dan uw arts. Wees extra voorzichtig met de huidpriktest:

- Niet wrijven of krabben over het testgebied, want hierdoor wordt de testuitslag onbetrouwbaar. - U dient na een priktest minimaal 30 minuten onder toezicht van uw arts te blijven. In zeer zeldzame gevallen leidt de priktest tot het optreden van ernstige overgevoeligheidsreacties. Uw arts dient bij het optreden van deze verschijnselen direct handelend op te treden. Gebruik met andere geneesmiddelen Vertel uw arts wanneer u onderstaande of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen:

• geneesmiddelen die u gebruikt tegen uw allergische klachten, zoals antihistaminica of corticosteroïden • Bloeddrukverlagers (Bèta-blokkers of ACE remmers) • Afweersysteem-onderdrukkende geneesmiddelen Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van uw allergie verminderen de reactie van de huid op een priktest. Het gebruik hiervan dient tijdelijk gestaakt te worden. U dient uw arts te vragen of dit ook geldt voor de door u ge bruikte geneesmiddelen en t ot hoelang u deze geneesmiddelen nog kunt gebruiken. Gebruik van de huidpriktest met voedsel en drank. Niet van toepassing. Zwangerschap en borstvoeding Het verdient de voorkeur om de huidpriktest niet tijdens de zwangerschap te gebruiken. Er is geen bezwaar om de huidtest uit te voeren in de periode dat u borstvoeding geeft. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gegevens bekend, het is echter niet te verwachten dat de huidpriktest hierop invloed heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De huidpriktesten worden op de huid van de binnenzijde van de onderarm of de huid van de rug toegepast. Er is geen speciale voorbereiding van de huid nodig. Echter bij extreme buitentemperaturen moet een korte tijd in acht worden genomen om te wennen aan de kamertemperatuur. Wanneer de huid vooraf wordt schoongemaakt met alcohol moet 2 minuten gewacht te worden totdat de circulatie van de huid weer normaal is. Bij iedere huidpriktest worden een positieve en negatieve controlevloeistof gebruikt. Deze testen zijn nodig om te controleren of u geen geneesmiddelen heeft gebruikt die de test kunnen beïnvloeden dan wel of u reageert op een van de hulpstoffen. Met de druppelaar worden druppels van de verschillende oplossingen op de huid aangebracht. De afstand tussen de afzonderlijke druppels dient minimaal 4 cm. te zijn. De afzonderlijke druppels worden met behulp van een naald of lancet doorgeprikt. Voor iedere druppel wordt een nieuwe naald of lancet gebruikt. Na circa 15 minuten kan de test worden afgelezen. Een positieve reactie is te herkennen aan een duidelijk waarneembare zwelling, roodheid en jeuk.

Package Leaflet - clean version

Wat moet u doen als u meer van de huidpriktest toegediend heeft gekregen dan u zou mogen. Omdat de huidpriktest onder streng gecontroleerde omstandigheden door een arts of verpleegkundige worden toegepast, is er weinig risico op een mogelijke overdosis. Wat moet u doen als u de huidpriktest vergeten bent. Niet van toepassing. Als u stopt met het gebruiken van de huidpriktest. In de regel verdwijnen de positieve reacties binnen korte tijd. Echter bij zeer gevoelige patiënten en wanneer zeer grote zwellingen optreden is het mogelijk dat enige uren na de huidpriktest er een late, nieuwe reactie optreedt. Wanneer deze late, nieuwe reacties optreden dient u deze uw arts te melden (zie ook 4. Mogelijke bijwerkingen).

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan de huidpriktest bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Allergische bijwerkingen worden zelden waargenomen tijdens huidpriktesten, na afloop van de huidpriktest kan in het testgebied de omvang van de huidreactie nog toenemen. Ook is het mogelijk dat de huidreacties enige uren na de huidpriktest opnieuw ontstaan. Deze verschijnselen kunnen eventueel .behandeld worden met een lokaal of oraal antihistaminicum. Wanneer u binnen 30 minuten na de test last krijgt van een branderig of jeukend gevoel op en onder de tong en in de keel, of aan de handpalmen en de voetzolen, of wanneer uw ademhaling zich versnelt of u zich duizelig voelt of anderszins onwel voelt, moet u dit onmiddellijk aan de behandelend arts melden. Waarschuw uw arts of apotheker ook indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Niet van toepassing, de huidpriktesten worden uitsluitend door artsen gebruikt en bewaard. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik de huidpriktesten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het flesje. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat de huidpriktest? Het werkzame bestanddeel van de huidpriktest zijn extracten van verschillende soorten pollen of mijten. De hoeveelheid pollen of mijten wordt uitgedrukt in SBE (Standaard Biologische Eenheden) per ml. Het werkzame bestanddeel van de positieve testvloeistof is histaminedihydrochloride. De negatieve testvloeistof bevat geen werkzaam bestanddeel. De andere bestanddelen zijn natriumchloride, fenol, glycerol en water voor injecties Hoe ziet de huidpriktest eruit en wat is de inhoud van de verpakking? De huidpriktest is een vloeistof verpakt in een bruin glazen flesje, afgesloten met een druppelpipet.

Package Leaflet - clean version

De concentratie van de verschillende huidpriktesten is als volgt:

Artikelnummer Omschrijving Sterkte
Graspollenmengsel 50.000 SBE/ml
Roggepollen 50.000 SBE/ml
Berkenpollen 50.000 SBE/ml
Bijvoetpollen 50.000 SBE/ml
Mijten 50.000 SBE/ml
Mijten 50.000 SBE/ml
Negatieve controle  
Histamine 10 mg/ml

Verpakkingsgrootte: per flesje 3 ml. Allergopharma positieve priktest: heldere en kleurloze vloeistof

Allergopharma negatieve priktest: heldere en kleurloze vloeistof

Allergopharma priktest pollen / mijten: helder en kleurloos tot donkerbruine vloeistof

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Allergopharma GmbH & Co. KG Herrmann-Körner-Strasse 52 21465 Reinbek / Hamburg Duitsland info@allergopharma.com Voor inlichtingen en correspondentie: Allergopharma b.v. Postbus 229 NL-3700 AE Zeis Tel: + (31) 030 – 696 06 07 Fax: + (31) 030 – 696 23 25 info@allergopharma.nl NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Allergopharma positieve priktest RVG 16391
Allergopharma negatieve priktest RVG 16392
Allergopharma priktest pollen RVG 16407
Allergopharma priktest mijten RVG 16408

Fabrikant Allergopharma GmbH & Co. KG Hermann-Körner-Strasse 52 21465 Reinbek / Hamburg Duitsland Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2018

Advertentie

Stof(fen) Graspollen Stuifmeel van bomen Stuifmeel
Toelating Nederland
Producent Allergopharma GmbH & Co. KG Hermann-Körner-Strasse 52 21465 REINBEK (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 15.04.1998
ATC-Code V01AA02;V01AA05
Farmacologische groep Allergenen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.