Binocrit 5.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Illustratie van Binocrit 5.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
Stof(fen) Erytropoëtine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code B03XA01
Farmacologische groep Andere antianemische preparaten

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Binocrit bevat epoëtine alfa, een eiwit dat het beenmerg stimuleert om meer rode bloedcellen aan te maken. Rode bloedcellen bevatten hemoglobine, een stof die zuurstof door het lichaam vervoert. Epoëtine alfa is een kopie van het menselijke eiwit erytropoëtine en werkt op dezelfde wijze.

Binocrit wordt gebruikt voor de behandeling van symptomatische bloedarmoede (anemie) die wordt veroorzaakt door nierziekte:

 • bij kinderen die worden gedialyseerd
 • bij volwassenen die worden gedialyseerd of peritoneale dialyse ondergaan
 • bij volwassenen met ernstige anemie die nog niet worden gedialyseerd (toegediend via een injectie in een ader)

Als u een nierziekte heeft, kan het zijn dat u te weinig rode bloedcellen heeft wanneer uw nieren niet genoeg erytropoëtine produceren. Deze stof is noodzakelijk voor het aanmaken van rode bloedcellen. Binocrit wordt voorgeschreven om uw beenmerg te stimuleren om meer rode bloedcellen aan te maken.

Binocrit wordt gebruikt voor de behandeling van anemie als u met chemotherapie wordt behandeld voor vaste tumoren, voor maligne lymfomen of multipel myeloom (beenmergkanker) en

uw arts besluit dat u mogelijk een bloedtransfusie nodig heeft. Binocrit kan de noodzaak van een bloedtransfusie verkleinen.

Binocrit wordt gebruikt bij matig anemische personen die, voordat ze worden geopereerd, een deel van hun bloed doneren, zodat het tijdens of na de operatie aan ze teruggegeven kan worden. Omdat Binocrit de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert, kunnen artsen bij deze personen meer bloed afnemen.

Binocrit kan worden gebruikt bij matig anemische volwassenen die binnenkort een grote orthopedische operatie ondergaan (bijvoorbeeld een operatie voor een nieuwe heup of knie), om de noodzaak van een mogelijke bloedtransfusie te verkleinen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Bij u is de diagnose Pure Red Cell Aplasia gesteld (het beenmerg kan dan niet genoeg rode bloedcellen aanmaken) na eerdere behandeling met een middel dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert (inclusief Binocrit), zie rubriek 4.
 • U heeft een hoge bloeddruk die niet goed met medicijnen onder controle te houden is.
 • U moet binnenkort een grote orthopedische ingreep ondergaan (u krijgt bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie) en u:
  • heeft een ernstige hartziekte
  • heeft ernstige aandoeningen aan uw aders en slagaders
  • heeft onlangs een hartaanval of beroerte doorgemaakt
  • kunt geen medicijnen gebruiken om uw bloed te verdunnen.

Het kan zijn dat dit geneesmiddel niet geschikt is voor u. Overleg met uw arts. Sommige mensen moeten, als ze Binocrit gebruiken, ook medicijnen gebruiken om het risico op bloedstolsels te verkleinen. Als u geen medicijnen kunt gebruiken die de vorming van bloedstolsels tegengaan, mag u geen Binocrit gebruiken.

 • Om de aanmaak van uw rode bloedcellen te stimuleren (zodat de artsen meer bloed bij u kunnen afnemen) als u tijdens of na de operatie geen transfusies met uw eigen bloed kunt ontvangen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Het is belangrijk dat u het uw arts vertelt als een van de volgende situaties op u van toepassing is. Het kan zijn dat u Binocrit toch kunt gebruiken, maar overleg dit eerst met uw arts.

Als u weet dat u lijdt aan, of in het verleden heeft geleden aan:

 • hartziekte, waaronder angina
 • hoge bloeddruk
 • bloedstolsels, of u heeft een verhoogde kans op de vorming van bloedstolsels (bijvoorbeeld als u overgewicht heeft, of diabetes, of als u lange tijd niet kunt lopen vanwege een operatie of ziekte)
 • epileptische aanvallen of toevallen
 • anemie door andere oorzaken
 • leverziekte
 • porfyrie (een zeldzame bloedstoornis).

Als u kankerpatiënt bent, moet u zich realiseren dat middelen die de aanmaak van rode bloedcellen stimuleren (zoals Binocrit), in theorie ook de voortgang (progressie) van uw kanker kunnen stimuleren.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan een bloedtransfusie de voorkeur hebben. Overleg dit met uw arts.

Als u een patiënt met hepatitis C bent en interferon en ribavirine krijgt, moet u dit met uw arts bespreken. Dit is omdat een combinatie van epoëtine alfa met interferon en ribavirine heeft geleid tot een kleiner effect en in zeldzame gevallen tot de ontwikkeling van een aandoening met de naam Pure Red Cell Aplasia (PRCA), een ernstige vorm van anemie. Binocrit is niet toegelaten voor de behandeling van anemie die gepaard gaat met hepatitis C.

Wees extra voorzichtig met andere geneesmiddelen die de productie van rode bloedcellen bevorderen:

Binocrit behoort tot een groep producten die, net als het menselijke eiwit erytropoëtine, de productie van rode bloedcellen bevorderen. Uw arts, apotheker of verpleegkundige zal altijd noteren welk product u precies gebruikt. Als u tijdens uw behandeling een ander geneesmiddel uit deze groep krijgt dan Binocrit, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dat middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Binocrit reageert normaal gesproken niet met andere geneesmiddelen, maar vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt (of onlangs heeft gebruikt). Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u een geneesmiddel inneemt, ciclosporine genoemd (een geneesmiddel dat bijvoorbeeld na niertransplantaties wordt gebruikt), kan het zijn dat uw arts bloedonderzoek aanvraagt om uw ciclosporinewaarden te controleren terwijl u Binocrit gebruikt.

IJzersupplementen en andere bloedstimulerende stoffen kunnen de werkzaamheid van Binocrit verhogen. Uw arts zal beslissen of het goed voor u is om deze middelen in te nemen.

Als u een ziekenhuis, kliniek of huisarts bezoekt, vertel dan dat u wordt behandeld met Binocrit. Het kan andere behandelingen of testresultaten beïnvloeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het is belangrijk dat u het uw arts vertelt als een van de volgende situaties op u van toepassing is. Het kan zijn dat u Binocrit toch kunt gebruiken, maar overleg dit eerst met uw arts.

 • U bent zwanger, of u denkt dat u mogelijk zwanger bent.
 • U geeft borstvoeding.

Binocrit bevat natrium

Binocrit bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen 'natriumvrij'.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts heeft bloedonderzoeken laten uitvoeren en heeft besloten dat u Binocrit moet gebruiken.

Binocrit kan met een injectie worden toegediend:

 • ofwel in een ader, of in een slangetje dat in een ader is geplaatst (intraveneus)
 • ofwel onder de huid (subcutaan).

Uw arts zal beslissen hoe Binocrit wordt geïnjecteerd. Doorgaans worden de injecties door een arts, verpleegkundige of ander medisch personeel aan u gegeven. Afhankelijk van de reden waarom zij worden behandeld met Binocrit, kunnen sommige mensen later leren hoe zij zichzelf onder de huid kunnen injecteren: zie 'Aanwijzingen over hoe u uzelf kunt injecteren' aan het eind van deze bijsluiter.

Binocrit mag niet worden gebruikt:

 • na de uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket en de buitenverpakking
 • als u weet of denkt dat het per ongeluk werd ingevroren, of
 • als de koelkast niet goed heeft gewerkt.

De dosis Binocrit die u krijgt, is afhankelijk van uw lichaamsgewicht in kilo's. De oorzaak van uw anemie speelt ook een rol bij het bepalen van de juiste dosis door uw arts.

Uw arts zal uw bloeddruk regelmatig controleren wanneer u Binocrit gebruikt.

Mensen met nierziekte

 • Uw arts zal zorgen dat uw hemoglobinewaarde tussen 10 en 12 g/dl blijft, omdat een hoge hemoglobinewaarde de kans op bloedstolsels en overlijden kan verhogen.
 • De gebruikelijke startdosis van Binocrit voor volwassenen en kinderen is driemaal per week 50 Internationale Eenheden (IE) per kilogram (/kg) lichaamsgewicht. Bij patiënten die peritoneale dialyse ondergaan, wordt Binocrit tweemaal per week gegeven.
 • Bij volwassenen en kinderen wordt Binocrit toegediend via een injectie in een ader of via een slangetje dat in een ader is geplaatst (intraveneus). Binocrit mag bij nierpatiënten niet onder de huid (subcutaan) worden geïnjecteerd.
 • Uw arts zal regelmatig bloedonderzoek laten doen om te controleren hoe uw anemie reageert, en zal de dosis mogelijk aanpassen. Doorgaans gebeurt dit om de vier weken.
 • Als uw anemie eenmaal is gecorrigeerd, zal uw arts uw bloed regelmatig blijven controleren. Uw dosis kan verder worden aangepast om uw reactie op de behandeling te behouden.
 • Als uw doseringsinterval van Binocrit langer is (langer dan eenmaal per week), is het mogelijk dat u geen toereikende hemoglobinespiegel kunt handhaven en dat de dosis Binocrit of de frequentie van de dosis Binocrit moet worden verhoogd.
 • Het kan zijn dat u voor en tijdens de behandeling met Binocrit ijzersupplementen krijgt om de behandeling effectiever te maken.
 • Als u wordt gedialyseerd wanneer u start met de behandeling met Binocrit, kan het zijn dat uw dialyseschema moet worden aangepast. Uw arts zal hierover beslissen.

Volwassenen die chemotherapie krijgen

 • Uw arts kan een behandeling met Binocrit starten als uw hemoglobinewaarde 10 g/dl of lager is.
 • Uw arts zal zorgen dat uw hemoglobinewaarde tussen 10 en 12 g/dl blijft, omdat een hoge hemoglobinewaarde de kans op bloedstolsels en overlijden kan verhogen.
 • De startdosis is ofwel driemaal per week 150 IE per kilogram lichaamsgewicht, ofwel eenmaal per week 450 IE/kg.
 • Binocrit wordt via een injectie onder de huid toegediend.
 • Uw arts zal bloedonderzoek laten uitvoeren en kan de dosis aanpassen, afhankelijk van hoe uw anemie op de behandeling reageert.
 • Het kan zijn dat u voor en tijdens de behandeling met Binocrit ijzersupplementen krijgt om de behandeling effectiever te maken.
 • U zult de behandeling met Binocrit meestal gedurende een maand na het einde van de chemotherapie voortzetten.

Volwassenen die hun eigen bloed doneren

 • De gebruikelijke dosis is 600 IE per kilogram lichaamsgewicht, tweemaal per week.
 • Binocrit wordt via een injectie in een ader toegediend, gedurende 3 weken voorafgaand aan uw operatie, nadat u bloed heeft gedoneerd.
 • Het kan zijn dat u voor en tijdens de behandeling met Binocrit ijzersupplementen krijgt om de behandeling effectiever te maken.

Volwassenen die voor een grote orthopedische ingreep zijn ingepland

 • De aanbevolen dosis is 600 IE per kilogram lichaamsgewicht, eenmaal per week.
 • Binocrit wordt gedurende drie weken voorafgaand aan de ingreep en op de dag van de ingreep via een injectie onder de huid toegediend.
 • Als er een medische noodzaak bestaat om de tijd tot de ingreep te bekorten, krijgt u dagelijks een dosis van 300 IE/kg, gedurende maximaal tien dagen voorafgaand aan de ingreep, op de dag van de ingreep en gedurende vier dagen direct na de ingreep.
 • Als uit bloedonderzoek blijkt dat uw hemoglobinewaarde voor de operatie te hoog is, wordt de behandeling gestopt.
 • Het kan zijn dat u voor en tijdens de behandeling met Binocrit ijzersupplementen krijgt om de behandeling effectiever te maken.

Instructies voor het injecteren van Binocrit onder de huid

Let op: Als u nierpatiënt bent, moet Binocrit bij u via een injectie in een ader worden toegediend. Niet toedienen via een injectie onder de huid (subcutaan).

 • Probeer niet uzelf te injecteren als u niet van uw arts of verpleegkundige heeft geleerd hoe u dit moet doen.
 • Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of verpleegkundige u dat heeft verteld.
 • Controleer dat u de juiste hoeveelheid vloeistof injecteert volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige.
 • Gebruik Binocrit alleen als het op de juiste manier is bewaard – zie rubriek 5.
 • Laat de spuit met Binocrit voor gebruik staan tot hij op kamertemperatuur is gekomen. Dit duurt meestal 15 tot 30 minuten. Gebruik de spuit binnen 3 dagen nadat u hem uit de koelkast heeft gehaald.

Neem uit elke spuit slechts één dosis Binocrit.

Als Binocrit onder de huid (subcutaan) wordt geïnjecteerd, is de hoeveelheid die wordt geïnjecteerd gewoonlijk niet meer dan één milliliter (1 ml) in een enkele injectie.

Binocrit wordt apart gegeven en niet gemengd met andere vloeistoffen voor injectie.

Spuiten met Binocrit mogen niet worden geschud. Langdurig hard schudden kan het product beschadigen. Gebruik het product niet wanneer het hard geschud is.

Aanwijzingen over hoe u bij uzelf Binocrit kunt injecteren, vindt u aan het eind van deze bijsluiter.

Heeft u te veel van dit middel geïnjecteerd?

Vertel het onmiddellijk aan uw arts of verpleegkundige als u denkt dat er te veel Binocrit is geïnjecteerd. Het is niet waarschijnlijk dat u bijwerkingen krijgt van een overdosis Binocrit.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Dien de volgende injectie toe zodra u eraan denkt. Als de volgende injectie binnen een dag gepland staat, sla de gemiste injectie dan over en ga verder volgens uw normale schema. Injecteer geen dubbele dosis.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als u een van de volgende tekenen bij uzelf bemerkt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op elke 10 gebruikers van Binocrit.

 • Griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, voortdurende pijn en gewrichtspijn, koorts, gevoel van zwakte, vermoeidheid en duizeligheid. Deze kunnen vaker optreden aan het begin van de behandeling. Als de verschijnselen tijdens de intraveneuze injectie bij u optreden, kan langzamer injecteren helpen om deze verschijnselen in de toekomst te vermijden.
 • Congestie van de luchtwegen, zoals verstopte neus en keelpijn, is gemeld bij patiënten met een nierziekte die nog geen dialyse krijgen.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij minder dan 1 op elke 100 gebruikers van Binocrit.

 • Verhoogde bloeddruk bij mensen met kanker en bij mensen met symptomatische anemie die wordt veroorzaakt door nierziekte. Hoofdpijn, met name plotseling optredende, stekende, migraine-achtige hoofdpijn, zich verward voelen of toevallen hebben, kunnen tekenen zijn van een plotselinge stijging van de bloeddruk. Wanneer dit optreedt, is dringend medische behandeling nodig. Voor verhoogde bloeddruk kan behandeling met andere geneesmiddelen nodig zijn (of aanpassing van geneesmiddelen die u al gebruikt voor hoge bloeddruk).
 • Pijn op de borst, kortademigheid, pijnlijke zwelling van de benen; deze symptomen kunnen wijzen op bloedstolsels (trombose).
 • Huiduitslag en zwelling rond de ogen (oedeem), wat kan worden veroorzaakt door een allergische reactie.

Als u wordt gedialyseerd:

 • Er kunnen bloedpropjes worden gevormd in uw dialyseshunt. De kans hierop is groter als u een lage bloeddruk of een complicatie bij de fistel heeft.
 • Bloedpropjes kunnen ook in uw dialysesysteem worden gevormd. Uw arts kan besluiten om tijdens de dialyse uw dosis heparine te verhogen.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers van Binocrit.

 • Symptomen van pure red cell aplasia (PRCA)

PRCA betekent dat iemand niet voldoende rode bloedcellen kan produceren in het beenmerg. PRCA kan leiden tot plotselinge, ernstige anemie. De symptomen zijn:

 • ongewone vermoeidheid,
 • zich duizelig voelen,
 • kortademigheid.

Zeer zelden is PRCA gemeld na maanden tot jaren behandeling met epoëtine alfa en andere middelen die de productie van rode bloedcellen bevorderen bij patiënten met chronisch nierfalen.

Als u wordt gedialyseerd, kan een stijging optreden van de aantallen kleine bloedcellen (bloedplaatjes) die normaal zijn betrokken bij de vorming van bloedstolsels. Dit gebeurt met name aan het begin van de behandeling. Uw arts zal dit controleren.

U kunt roodheid van de huid, een brandend gevoel en pijn krijgen op de plaats van de injectie.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gekoeld bewaren en transporteren (2°C – 8°C).
 • Niet in de vriezer bewaren en niet schudden.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • U mag Binocrit uit de koelkast halen en gedurende maximaal 3 dagen bij kamertemperatuur bewaren (maximaal 25°C). Zodra een injectiespuit uit de koelkast is gehaald en op kamertemperatuur is gekomen (maximaal 25°C), moet deze binnen 3 dagen worden gebruikt of worden weggegooid.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer

 • als de vloeistof verkleurd is of als u er deeltjes in ziet drijven
 • als de verzegeling is verbroken
 • na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • als u weet, of denkt, dat het per ongeluk bevroren kan zijn geweest, of
 • als de koelkast niet goed heeft gewerkt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is epoëtine alfa (zie voor hoeveelheden de tabel hieronder).
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride, glycine, polysorbaat 80, zoutzuur (voor aanpassing van de pH), natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH) en water voor injecties.

Hoe ziet Binocrit eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Binocrit wordt geleverd als een heldere, kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit. De injectiespuiten worden verzegeld in een blisterverpakking geleverd.

Presentatie Bijbehorende presentaties Hoeveelheid
  wat betreft hoeveelheid/volume epoëtine alfa
  voor elke sterkte  
Voorgevulde spuiten* 2.000 IE/ml:  
  1.000 IE/0,5 ml 8,4 microgram
  2.000 IE/1 ml 16,8 microgram
  10.000 IE/ml:  
  3.000 IE/0,3 ml 25,2 microgram
4.000 IE/0,4 ml 33,6 microgram
5.000 IE/0,5 ml 42,0 microgram
6.000 IE/0,6 ml 50,4 microgram
7.000 IE/0,7 ml 58,8 microgram
8.000 IE/0,8 ml 67,2 microgram
9.000 IE/0,9 ml 75,6 microgram
10.000 IE/1 ml 84,0 microgram
40.000 IE/ml: 168,0 microgram
20.000 IE/0,5 ml
30.000 IE/0,75 ml 252,0 microgram
40.000 IE/1 ml 336,0 microgram

*Verpakkingen met 1, 4 of 6 voorgevulde spuit(en) met of zonder veiligheidsbescherming voor de naald.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Oostenrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Sandoz nv-sa Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas
Tél/Tel: +32 2 722 97 97 Tel: +370 5 2636 037
България Luxembourg/Luxemburg
Търговско представителство „Сандоз д.д.“ Sandoz GmbH
Тел.: +359 2 970 47 47 Tél/Tel: +43 5338 2000
Česká republika Magyarország
Sandoz s.r.o. Sandoz Hungária Kft.
Tel: +420 221 421 611 Tel.: +36 1 430 2890
Danmark/Ísland/Norge/Sverige Malta
Sandoz A/S Sandoz GmbH
Tlf/Sími/Tel: +45 63 95 10 00 Tel: +43 5338 2000
Deutschland Nederland
Sandoz Pharmaceuticals GmbH Sandoz B.V.
Tel: +49 8024 908 0 Tel: +31 36 52 41 600
Eesti Österreich
Sandoz d.d. Eesti filiaal Sandoz GmbH
Tel: +372 6652 400 Tel: +43 5338 2000
Ελλάδα Polska
Novartis (Hellas) A.E.B.E. Sandoz Polska Sp. z o.o.
Τηλ: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 549 15 00
ή  
DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική  
Εταιρεία  
Τηλ: +30 210 816 18 02  
España Portugal
Sandoz Farmacéutica, SA Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: +34 90 211 87 61 Tel: +351 21 924 19 11
France România
Sandoz SAS Sandoz SRL
Tél: + 33 1 49 64 48 00 Tel: +40 265 208 120
Hrvatska Slovenija
Sandoz d.o.o. Lek farmacevtska družba d.d.
Tel: +385 1 23 53 111 Tel: +386 1 580 21 11
Ireland Slovenská republika
Novartis Ireland Limited Sandoz d.d. - organizačná zložka
Tel: + 353 1 260 12 55 Tel: +421 2 48 200 600
Italia Suomi/Finland
Sandoz S.p.A. Sandoz A/S
Tel: +39 02 96541 Puh/Tel: +358 10 6133 415
Κύπρος United Kingdom
Διανοµέας Κύттου Sandoz Ltd
Τηλ: +357 25372425 Tel: + 44 1276 69 8020
Latvija  
Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā  
Tel: +371 67 892 006  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Aanwijzingen over hoe u uzelf kunt injecteren (voor patiënten die chemotherapie krijgen, volwassen patiënten die hun eigen bloed doneren voordat ze een chirurgische ingreep ondergaan of volwassen patiënten voor wie alleen orthopedische chirurgie gepland is)

Dit gedeelte bevat informatie over hoe u uzelf een injectie met Binocrit kunt geven. Het is belangrijk dat u niet probeert om uzelf de injectie te geven, zolang u hiervoor geen speciale training heeft gehad van uw arts of verpleegkundige. Binocrit wordt geleverd met of zonder veiligheidsbescherming voor de naald. Uw arts of verpleegkundige zal u laten zien hoe u deze moet gebruiken. Als u twijfelt hoe u de injectie moet geven, of als u vragen heeft, vraag dan uw arts of verpleegkundige om hulp.

 1. Was uw handen.
 2. Neem één spuit uit de verpakking en verwijder de beschermende dop van de injectienaald. Op de spuiten zijn ringen aangebracht voor de maatverdeling, zodat eventueel ook gebruik van een deel van de spuit mogelijk is. Elke ring komt overeen met een volume van 0,1 ml. Als u slechts een deel van de spuit wilt gebruiken, verwijder dan vóór het injecteren de ongewenste oplossing.
 3. Reinig de huid op de injectieplaats met een alcoholdoekje.
 4. Maak een huidplooi door de huid tussen duim en wijsvinger samen te knijpen.
 5. Steek de naald met een snelle, stevige beweging in de huidplooi. Injecteer de Binocrit-oplossing zoals uw arts u heeft voorgedaan. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Voorgevulde spuit zonder veiligheidsbescherming voor de naald

 1. Blijf uw huid vastklemmen en duw de zuiger langzaam en gelijkmatig omlaag.
 2. Nadat u de vloeistof heeft geïnjecteerd, verwijder dan de naald en laat daarna pas uw huid los. Druk met een droog, steriel doekje op de injectieplaats.
 3. Gooi eventueel ongebruikt product of afvalmateriaal weg. Gebruik elke spuit slechts voor één injectie.

Voorgevulde spuit met veiligheidsbescherming voor de naald

 1. Blijf uw huid vastklemmen, duw de zuiger langzaam en gelijkmatig omlaag, totdat de hele dosis is toegediend en de zuiger niet verder kan worden geduwd. Blijf druk houden op de zuiger, laat hem niet los!
 2. Als u de vloeistof heeft geïnjecteerd, verwijder dan de naald terwijl u druk houdt op de zuiger, en laat daarna pas uw huid los. Druk met een droog, steriel doekje op de injectieplaats.
 3. Laat de zuiger los. De veiligheidsbescherming van de naald zal de naald snel bedekken.
 4. Gooi eventueel ongebruikt product of afvalmateriaal weg. Gebruik elke spuit slechts voor één injectie.

Advertentie

Stof(fen) Erytropoëtine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code B03XA01
Farmacologische groep Andere antianemische preparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.