Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers, maagsapresistente tabletten

Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers, maagsapresistente tabletten
Werkzame stof(fen)Bisacodyl
Toelatingslandnl
VergunninghouderSamenwerkende Apothekers Nederland
ATC-codeA06AB02
Farmacologische groepenGeneesmiddelen voor constipatie

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Bisacodyl behoort tot de groep van de zogenaamde laxantia (middelen tegen verstopping). Het bevordert door contact met het darmslijmvlies de stoelgang. Na ongeveer 6 tot 12 uur geeft bisacodyl een zachte ontlasting.

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met langdurige of steeds terugkerende verstopping. Onder medisch toezicht kan het ook worden toegepast als voorbereiding voor bepaalde ingrepen of operaties.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen, zoals:

 • allergische voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • plotselinge buikpijn of een versperring in de darmen, waarvan de oorzaak niet bekend is;
 • verschijnselen van een blindedarmontsteking;
 • ernstige uitdrogingsverschijnselen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

U dient de aangegeven doseringen niet te overschrijden.

Wanneer uw klachten langer dan 3 dagen aanhouden of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

Zoals alle laxeermiddelen, mag bisacodyl niet gedurende een lange periode dagelijks worden gebruikt, zonder dat de oorzaak van de verstopping is vastgesteld. Langdurig gebruik kan leiden tot spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie). Ook kan langdurig overmatig gebruik een aandoening van de bijnierschors (secundair hyperaldosteronisme), nierstenen, terugkerende verstopping, langdurige diarree, buikpijn en beschadiging van de nieren veroorzaken.

Duizeligheid en voorbijgaand verlies van bewustzijn (syncope) kunnen optreden, meestal in samenhang met ontlasting of in samenhang met buikpijn als gevolg van verstopping (obstipatie).

Kinderen mogen Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers alleen gebruiken na overleg met de arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt..

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Bij overmatig gebruik van bisacodyl kan gelijktijdig gebruik met plasmiddelen (diuretica) of bepaalde middelen die gebruikt worden bij aandoeningen van de bijnierschors (adreno-corticosteroïden) leiden tot een verstoring van de zoutbalans. Dit kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor hartglycosiden (digoxine).

Gebruikt u naast Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat bisacodyl ongewenste of schadelijke effecten heeft bij gebruik tijdens de zwangerschap. Aangeraden wordt om Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na overleg met uw arts.

De werkzame stof in Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers gaat niet over in de moedermelk. Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers kan dus veilig gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hierop heeft bisacodyl voor zover bekend geen invloed.

Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers bevat o.a. lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Kinderen van 10 jaar en jonger met chronische obstipatie moeten worden behandeld onder begeleiding van een arts. Bisacodyl mag niet worden gebruikt bij kinderen tot 2 jaar.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (half glas) ’s avonds ingenomen worden. De tabletten dienen zonder te kauwen ingenomen te worden. Niet gelijktijdig innemen met melk of middelen tegen teveel maagzuur.

De gebruikelijke dosering is:

Verstopping:

Zoals geldt voor alle geneesmiddelen uit de groep waartoe bisacodyl behoort, dienen Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers in principe niet langer dan drie dagen achter elkaar te worden gebruikt.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: 1-2 tabletten (5-10 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (10 mg) voor een directe werking.
 • Kinderen van 2 tot en met 10 jaar: 1 tablet (5 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (5 mg) voor een directe werking.

Neem de tabletten bij voorkeur ’s avonds in, zodat de volgende morgen (ongeveer 10 uur na inname) de ontlasting plaatsvindt.

Leegmaken van de darmen in het ziekenhuis

Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

Om er zeker van te zijn dat de darmen volledig leeg zijn wordt altijd gebruik gemaakt van een combinatie van tabletten en zetpillen.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: Op de dag voor het onderzoek of operatie 2 tabletten (10 mg) ’s ochtends en 2 tabletten (10 mg) ’s avonds. Op de dag van het onderzoek of operatie ’s ochtends 1 zetpil (10 mg).
 • Kinderen van 4 tot en met 10 jaar: Op de dag voor het onderzoek of operatie 1 tablet (5 mg) ’s avonds. Op de dag van het onderzoek of operatie ’s ochtends 1 zetpil (5 mg).

Voor doseringen die niet realiseerbaar zijn met Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers zijn andere bisacodyl presentaties beschikbaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: waterige ontlasting (diarree), buikkrampen en verstoring van de zoutbalans.

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, kunt u dit zo snel mogelijk alsnog doen.

Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter de vergeten dosering overslaan.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerkingen komen zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) voor. Als u één van de onderstaande bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis:

 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
 • ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderend bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische reactie)
 • overgevoeligheidsreactie
 • ontsteking van de dikke darm (colitis)

Andere bijwerkingen

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) kunnen zijn:

 • buikkrampen
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • diarree

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) kunnen zijn:

 • duizeligheid*
 • branderig gevoel in de buik
 • bloederige ontlasting
 • overgeven
 • klachten aan de anus of in de endeldarm

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.0000 gebruikers) kunnen zijn:

 • uitdroging
 • flauwvallen*

*Duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden, meestal in samenhang met ontlasting of met buikpijn als gevolg van verstopping (obstipatie).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos achter “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is bisacodyl 5 mg
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, maïszetmeel, povidone (E1201), magnesiumstearaat (E470B), methacrylzure copolymeer, talk (E553B), titaandioxide (E171), triethylcitraat (E1505), colloidaal silica, natriumbicarbonaat (E500), natriumlaurylsulfaat.

Hoe ziet Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers

eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: De tabletten zijn wit, rond en bol.

De maagsapresistente tabletten zijn verkrijgbaar in een doordrukstripverpakking van 30 stuks of in flaconverpakking. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam.

Fabrikant

Sameko Farma BV, Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden.

Dit geneesmiddel staat in het register ingeschreven onder RVG 34427.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2013.

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Bisacodyl. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Bisacodyl 5 mg maagsapresistente tabletten Samenwerkende Apothekers, maagsapresistente tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio