Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten

Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten
Werkzame stof(fen)Bisacodyl
ToelatingslandNL
VergunninghouderNederlandse Service Apotheek Beheer B.V. De Weegschaal 14 5215 MN 'S HERTOGENBOSCH
Toelatingsdatum30.11.2020
ATC-codeA06AB02
Farmacologische groepenGeneesmiddelen voor constipatie

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Bisacodyl behoort tot de groep van geneesmiddelen die contactlaxantia wordt genoemd. Bisacodyl verhoogt onder andere het regelmatige samentrekken van de darm en verhoogt de hoeveelheid water van de darminhoud, waardoor ontlasting sneller en makkelijker plaatsvindt.

U kunt Bisacodyl SAM 5 mg tabletten gebruiken:

 • Bij kortdurende behandeling van voortdurende (chronische) of steeds terugkerende (habituele) verstopping (obstipatie).
 • Om de ontlasting te vergemakkelijken als dat nodig is, bijvoorbeeld bij aambeien.

Uw arts kan u dit middel ook voorschrijven:

Om de darmen volledig leeg te maken als voorbereiding in het ziekenhuis op bepaalde onderzoeken en als voor- en nabehandeling bij bepaalde operaties.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor de werkzame stof, bisacodyl, of een andere stof uit de groep waartoe bisacodyl behoort (de zogenaamde triarylmethaanderivaten) of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Department of Date: 04-2021 Authorisation Disk: Rev 1.2 Approved MEB
  JW200239  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., ’s-Hertogenbosch, The Netherlands Module 1
Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten RVG 127390=50685
Administrative information
Bisacodyl   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-2
     
 • In geval van darmafsluiting of darmstilstand (ileus), omstandigheden waarbij onmiddellijk moet worden geopereerd zoals blindedarmontsteking, plotseling optredende ontstekingen van de ingewanden of ernstige uitdroging (dehydratie).
 • Bij plotseling optredende heftige buikpijn.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • U moet niet meer innemen dan de maximale dosis (zie rubriek 3).
 • Omdat u meer vocht met de ontlasting verliest is het raadzaam per dag minstens 1½-2 liter vocht te drinken.
 • Net zoals bij andere geneesmiddelen die de ontlasting vergemakkelijken moet u dit middel niet dagelijks gedurende een lange periode gebruiken. Dit kan namelijk leiden tot een verlaging van de hoeveelheid kalium in het bloed (hypokaliëmie), een verhoogde afgifte van het hormoon aldosteron (hyperaldosteronisme), nierstenen, langdurende diarree, buikpijn en bij stoppen het erger terugkomen van verstopping (rebound obstipatie). Hypokaliëmie kan weer leiden tot beschadiging van de nieren, te hoge pH van het bloed (metabole alkalose) en spierzwakte.
 • Als het noodzakelijk blijft iedere dag laxeermiddelen te gebruiken. De oorzaak van de verstopping dient dan door onderzoek te worden bepaald.
 • Sommige mensen hebben last gekregen van duizeligheid en/of flauwvallen (syncope).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Bisacodyl SAM 5 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bij gelijktijdig gebruik van de volgende stoffen met bisacodyl kan wederzijdse beïnvloeding optreden:

 • Melk; bij gelijktijdige toediening van melk kan de omhulling van de tabletten die de inhoud tegen
  maagzuur beschermt kapot gaan waardoor de tabletten maagklachten kunnen veroorzaken (zie ook de rubriek ‘Waarop moet u letten met eten en drinken?’ hieronder).
 • Plasmiddelen of corticosteroïden (ontstekingsremmende hormoonachtige stoffen die bij o.a. reuma worden gebruikt zoals hydrocortisonacetaat of prednison); gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met grote hoeveelheden bisacodyl kan de kans op het ontstaan van afwijkingen in de elektrolytenbalans (verhouding tussen de totale hoeveelheid lichaamsvocht en daarin opgeloste stoffen) verhogen.
 • Bepaalde middelen die de hartwerking versterken (hartglycosiden, digitalisglycosiden); de gevoeligheid van het hart voor deze geneesmiddelen kan worden verhoogd door verstoring van de elektrolytenbalans (verhouding tussen de totale hoeveelheid lichaamsvocht en daarin opgeloste stoffen) veroorzaakt door gebruik van bisacodyl.
 • Maagzuurbindende geneesmiddelen (antacida); de omhulling die de tabletten tegen maagzuur beschermt kan dan kapot gaan met als mogelijk gevolg maagklachten.

Waarop moet u letten met eten en drinken? Neem de maagsapresistente tabletten niet gelijktijdig in met melk. Hierdoor kan de omhulling van de tabletten die de inhoud tegen maagzuur beschermt kapot gaan waardoor de tabletten maagklachten kunnen veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Department of Date: 04-2021 Authorisation Disk: Rev 1.2 Approved MEB
  JW200239  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., ’s-Hertogenbosch, The Netherlands Module 1
Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten RVG 127390=50685
Administrative information
Bisacodyl   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-3
     

Zwangerschap

Over het gebruik van bisacodyl tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om een veilig gebruik te kunnen garanderen. Bisacodyl dient tijdens de zwangerschap alleen gebruikt te worden als de arts dit uitdrukkelijk heeft geadviseerd.

Borstvoeding

Bisacodyl gaat niet over in de moedermelk; het kan daarom zonder bezwaar worden gebruikt in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Het is niet waarschijnlijk dat bisacodyl de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen nadelig beïnvloed.

Bisacodyl SAM 5 mg bevat lactose en sucrose (sacharose) Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Bisacodyl SAM 5 mg bevat het conserveermiddel methylparahydroxybenzoaat (E218) Deze stof kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Bisacodyl SAM 5 mg bevat de kleurstoffen tartrazine (E102) en zonnegeel FCF (E110) Deze stoffen kunnen, bij patiënten die overgevoelig zijn, allergische reacties veroorzaken, in het bijzonder bij astmapatiënten.

Hoe wordt het gebruikt?

De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts. Kinderen van 10 jaar en jonger met chronische obstipatie moeten worden behandeld onder begeleiding van een arts. Bisacodyl mag niet worden gebruikt bij kinderen tot en met 2 jaar.

Verstopping Zoals geldt voor alle geneesmiddelen uit de groep waartoe bisacodyl behoort, dienen Bisacodyl SAM tabletten in principe niet langer dan drie dagen achter elkaar te worden gebruikt.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: 1-2 tabletten (5-10 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (10 mg) voor een directe werking.
 • Kinderen 2 tot 10 jaar: 1 tablet (5 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (5 mg) voor een directe werking.

Neem de tabletten bij voorkeur ’s avonds in, zodat de volgende morgen (ongeveer 10 uur na inname) de ontlasting plaatsvindt.

Leegmaken van de darmen in het ziekenhuis Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

Om er zeker van te zijn dat de darmen volledig leeg zijn wordt altijd gebruik gemaakt van een combinatie van tabletten en zetpillen.

Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: 2 tabletten (10 mg) op de ochtend en 2 tabletten op de avond voor het onderzoek of de operatie, gevolgd door 10 mg als zetpil op de morgen van de dag waarop het onderzoek of de operatie plaatsvindt.

Department of Date: 04-2021 Authorisation Disk: Rev 1.2 Approved MEB
  JW200239  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., ’s-Hertogenbosch, The Netherlands Module 1
Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten RVG 127390=50685
Administrative information
Bisacodyl   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-4
     
 • Kinderen van 4 tot 10 jaar: 1 tablet (5 mg) op de avond voor het onderzoek of de operatie, gevolgd door 5 mg als zetpil op de morgen van de dag waarop het onderzoek of de operatie plaatsvindt.

De tabletten in hun geheel (niet kauwen of fijnmaken) innemen met wat vloeistof (geen melk), bijvoorbeeld een glas water. De tabletten niet innemen met melk of maagzuurbindende geneesmiddelen (ANTACIDA), omdat dan de omhulling die de tabletten tegen maagzuur beschermt kapot gaat.

In geval u bemerkt dat bisacodyl te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Als u teveel bisacodyl heeft ingenomen kunt u last krijgen van diarree, buikkrampen en een merkbaar verlies van kalium (hypokaliëmie) en andere voor de waterhuishouding van het lichaam belangrijke stoffen (elektrolyten) met als gevolg spierkrampen, zwakte en vermoeidheid. Wanneer u teveel bisacodyl heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Als u vergeten bent bisacodyl in te nemen dan kunt u dit alsnog zo snel mogelijk doen, als het tijdstip waarop u het had toe moeten dienen niet al te lang voorbij is. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Als u stopt met het gebruik van bisacodyl zullen normaal gesproken geen bijzonderheden optreden. Soms kan de verstopping echter in ernstiger mate terugkeren (dit wordt rebound obstipatie genoemd, zie ook de rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen mogelijk voorkomen:

 • Duizeligheid; flauwvallen door persen bij de ontlasting (defecatie syncope).
 • Soms: lichte irritatie van de anus.
 • In zeldzame gevallen: lichte buikkramp; diarree.
 • In zeer zeldzame gevallen: allergische reacties, waaronder een plotseling optredende vochtophoping met opzwelling van de huid en slijmvliezen van de mond/keelholte leidend tot ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem).

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Department of Date: 04-2021 Authorisation Disk: Rev 1.2 Approved MEB
  JW200239  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., ’s-Hertogenbosch, The Netherlands Module 1
Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten RVG 127390=50685
Administrative information
Bisacodyl   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-5
     

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de blisterverpakking na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staan een maand en

een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de tablettencontainer nog 6 maanden houdbaar. De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is bisacodyl. Elke tablet bevat 5 mg bisacodyl.

De andere stoffen in dit middel zijn aardappelzetmeel, arabische gom (E414), calciumcarbonaat (E170), celluloseacetaatftalaat, dimethylftalaat, hypromellose (E464), lactose, macrogolglycerolricinoleaat, magnesiumstearaat (E470B), methylparahydroxybenzoaat (E218), montaanglycolwas (E912), zonnegeel FCF (E110), povidon (E1201), propyleenglycol (E1520), sacharose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), talk (E553B), tartrazine (E102), titaandioxide (E171).

Hoe ziet Bisacodyl SAM eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten zijn gele, ronde, biconvexe omhulde tabletten met een diameter van 6 mm. De tabletten die voorzien zijn van een omhulling die de inhoud beschermt tegen de invloed van maagzuur:

 • PVC/aluminium blisterverpakking in kartonnen doos: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 of 250 tabletten per verpakking.
 • PVC/aluminium eenheidsafleveringsverpakkingen (EAV) in kartonnen omverpakking: 50 tabletten per verpakking.
 • Polypropyleen tablettencontainer voorzien van verzegelde polyethyleen dop: 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500 of 5000 tabletten per flacon.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Vergunninghouder

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. De Weegschaal 14

5215 MN ‘s-Hertogenbosch Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Nederland

In het register ingeschreven onder: RVG 127390=50685 Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2021.

Department of Date: 04-2021 Authorisation Disk: Rev 1.2 Approved MEB
  JW200239  
Regulatory Affairs    
       
         
           

Laatst bijgewerkt op 31.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Bisacodyl. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Bisacodyl SAM 5 mg, maagsapresistente tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio