Bisacodyl 5 PCH, zetpillen 5 mg

Bisacodyl 5 PCH, zetpillen 5 mg
Werkzame stof(fen)Bisacodyl
Toelatingslandnl
VergunninghouderPharmachemie
ATC-codeA06AB02
Farmacologische groepenGeneesmiddelen voor constipatie

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De zetpillen zijn verpakt in stripverpakking à 12, 30 en 102 zetpillen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Bisacodyl PCH behoort tot de groep van laxantia. Deze middelen hebben een laxerende werking door prikkeling van het darmslijmvlies.

 • voor kortdurend gebruik bij langdurige of steeds terugkerende verstopping Uw arts kan dit middel ook voorschrijven
 • voor het leeg maken van de darm voor en na operaties
 • als voorbereiding op geneeskundige onderzoeken
 • wanneer vergemakkelijking van de ontlasting nodig is.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik Bisacodyl PCH niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor bisacodyl of voor andere bestanddelen van de zetpillen
 • wanneer u overgevoelig bent voor stoffen uit de zogenaamde triarylmethaangroep
 • wanneer u last heeft van plotseling optredende heftige buikpijn
 • wanneer u last heeft van een verstopping in de darmen of het maagdarmkanaal
 • wanneer u een directe operatieve behandeling van aandoeningen in de buik moet ondergaan
 • wanneer u een endeldarmontsteking (proctitis) heeft of last heeft van zweertjes rond de anus.

Wees extra voorzichtig met Bisacodyl PCH

 • bij langdurig dagelijks en langdurig overmatig gebruik; dit kan leiden tot verslechtering van de nierfunctie, nierstenen, langdurige diarree, buikpijn, terugkerende verstopping, te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), beschadiging van de verzamelbuisjes van de nieren en verlaging van de zuurgraad van het bloed (metabole alkalose). De zetpillen mogen niet langdurig of regelmatig worden gebruikt zonder overleg met uw arts
 • wanneer iedere dag laxeermiddelen nodig zijn; de oorzaak van de verstopping dient vastgesteld te worden
 • aangezien na gebruik duizeligheid en/of flauwvallen op kan treden, meestal in samenhang met de stoelgang
 • bij gebruik door kinderen, gebruik deze zetpillen bij kinderen alleen na overleg met een arts.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gerenvooieerde versie

BISACODYL 5 - 10 PCH zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 november 2011
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 3

Zwangerschap

Lange ervaring heeft tot dusver geen aanwijzingen gegeven voor ongewenste of schadelijke effecten van bisacodyl tijdens de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of bisacodyl overgaat in de moedermelk. Het gebruik van Bisacodyl PCH tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Op basis van beschikbare gegevens is het niet waarschijnlijk dat Bisacodyl PCH van invloed is op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Gebruik van Bisacodyl PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze zetpillen met:

 • bepaalde plasmiddelen (diuretica); dit kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden)
 • bepaalde middelen bij ontstekingen (adreno-corticosteroïden); dit kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden).

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe wordt het gebruikt?

Dosering en wijze van gebruik

Kinderen van 10 jaar en jonger met chronische obstipatie moeten worden behandeld onder begeleiding van een arts. Bisacodyl mag niet worden gebruikt bij kinderen tot 2 jaar.

Dosering

Verstopping

Gerenvooieerde versie

BISACODYL 5 - 10 PCH zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 november 2011
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 4

Zoals geldt voor alle geneesmiddelen uit de groep waartoe bisacodyl behoort, dienen Bisacodyl PCH zetpillen in principe niet langer dan drie dagen achter elkaar te worden gebruikt.

Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar

1-2 tabletten (10 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (10 mg) voor een directe werking.

Kinderen van 2 tot 10 jaar

1 tablet (5 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (5 mg) voor een directe werking.

Neem de tabletten bij voorkeur ’s avonds in, zodat de volgende morgen (ongeveer 10 uur na inname) de ontlasting plaatsvindt.

Als u merkt dat Bisacodyl PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De zetpillen na het verwijderen van het folie met de punt naar voren in de anus inbrengen. Ze kunnen met water bevochtigd worden om het inglijden te vergemakkelijken. In het algemeen kan na ongeveer 30 minuten ontlasting optreden.

In principe dient Bisacodyl PCH niet langer dan drie achtereenvolgende dagen te worden gebruikt.

Voorbereiding van onderzoek van de buik of voor een operatie

De dosering bestaat uit een combinatie van maagsapresistente tabletten en zetpillen om volledige lediging van het maagdarmstelsel te garanderen. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Om er zeker van de zijn dat de darmen volledig leeg zijn wordt altijd gebruik gemaakt van een combinatie van tabletten en zetpillen.

Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar:

Op de dag voor het onderzoek of operatie, 2 tabletten (10 mg) ’s ochtends en 2 tabletten (10 mg) ’s avonds. Op de dag van het onderzoek of operatie ’s ochtends 1 zetpil (10 mg).

Kinderen van 4 tot 10 jaar

Op de dag voor het onderzoek op operatie 1 tablet (5 mg) ’s avonds. Op de dag van het onderzoek of operatie ’s ochtends 1 zetpil (5 mg).

Wat u moet doen wanneer u te veel van Bisacodyl PCH heeft ingebracht

Wanneer u teveel van Bisacodyl PCH heeft ingebracht, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Wanneer u teveel van Bisacodyl PCH heeft ingebracht kunnen waterige ontlasting (diarree) en buikkrampen optreden. Tevens kunnen vanwege een te laag kaliumgehalte in uw bloed spierkrampen, spierzwakte en vermoeidheid optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Bisacodyl PCH in te brengen

Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Bisacodyl PCH in om zo de vergeten dosis in te halen.

Gerenvooieerde versie

BISACODYL 5 - 10 PCH zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 november 2011
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 5

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Bisacodyl PCH wordt gestopt

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Bisacodyl PCH kunnen de verschijnselen van voor de behandeling weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Bisacodyl PCH bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer optreden:

Afweersysteem

Zeer zelden)

Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen gepaard gaande met verschijnselen zoals tranende ogen, loopneus, huiduitslag of benauwdheid (allergische reacties), angio-oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, bijv. keel of tong, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie).

Zenuwstelsel

Duizeligheid, plotselinge bewusteloosheid meestal in samenhang met stoelgang.

Maag- en darmstelsel

Soms

Lichte irritatie van de anus.

Zelden

Lichte buikkrampen, diarree.

Zeer zelden

Endeldarmontsteking (proctitis).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die

Gerenvooieerde versie

BISACODYL 5 - 10 PCH zetpillen

DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 8 november 2011
Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 6

maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in januari 2012.

1111.16v.JK

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Bisacodyl. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Bisacodyl 5 PCH, zetpillen 5 mg

Medicijn
Vergunninghouder
Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio