Bisacodyl zetpil CF 10 mg, zetpillen

ATC-Code
A06AB02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel gegen obstipation
Farmacologische groep Mittel gegen obstipation
Chemische groep Kontaktlaxanzien
Stof Bisacodyl

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Bisacodyl zetpil CF 10 mg is een geneesmiddel in de vorm van zetpillen:

• PVC zetpilstrip in een kartonnen doos: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 of 250 zetpillen per verpakking. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Bisacodyl behoort tot de groep van geneesmiddelen die contactlaxantia wordt genoemd. Bisacodyl ver- hoogt onder andere het regelmatige samentrekken van de darm en verhoogt de hoeveelheid water van de darminhoud, waardoor ontlasting sneller en makkelijker plaatsvindt.

Toepassing van het geneesmiddel

U kunt Bisacodyl zetpil CF gebruiken:

 • Bij kortdurende behandeling van voortdurende (chronische) of steeds terugkerende (habituele) ver- stopping (obstipatie).
 • Om de ontlasting te vergemakkelijken als dat nodig is, bijvoorbeeld bij aambeien.

Uw arts kan u dit middel ook voorschrijven:

 • Om de darmen volledig leeg te maken als voorbereiding in het ziekenhuis op bepaalde onderzoeken en als voor- en nabehandeling bij bepaalde operaties.
Date: 03-2011 JW015404 Rev. 3.0

De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan de- ze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts.

Kinderen van 10 jaar en jonger met chronische obstipatie moeten worden behandeld onder begeleiding van een arts. Bisacodyl mag niet worden gebruikt bij kinderen tot en met 2 jaar.

Verstopping

Zoals geldt voor alle geneesmiddelen uit de groep waartoe bisacodyl behoort, dient Bisacodyl zetpil CF in principe niet langer dan drie dagen achter elkaar te worden gebruikt.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: 1-2 tabetten (10 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (10 mg) voor een directe werking.
 • Kinderen 2 tot 10 jaar: 1 tablet (5 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (5 mg) voor een directe werking.

Leegmaken van de darmen in het ziekenhuis

Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

Om er zeker van te zijn dat de darmen volledig leeg zijn wordt altijd gebruik gemaakt van een combinatie van tabletten en zetpillen.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: op de dag voor het onderzoek of operatie, 2 tabletten (10 mg) op de ochtend en 2 tabletten (10 mg) ’s avond. Op de dag van het onderzoek of operatie ’s ochtends 1 zeptil (10 mg).
 • Kinderen van 4 tot 10 jaar: op de dag voor het onderzoek of operatie 1 tablet (5 mg) ’s avonds. Op de dag van het onderzoek of operatie ’s ochtends 1 zetpil (5 mg).

Kunststof strip openen door de lipjes aan de bovenzijde van elkaar te trekken, zetpil uit de strip nemen en voorzichtig in de anus brengen. Ter vergemakkelijking kan de punt van de zetpil met wat water bevoch- tigd worden. In het algemeen treedt de werking ongeveer een half uur na inbrengen in.

In geval u bemerkt dat bisacodyl te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van bisacodyl heeft gebruikt

Als u teveel bisacodyl heeft gebruikt kunt u last krijgen van diarree, buikkrampen en een merkbaar verlies van kalium (hypokaliëmie) en andere voor de waterhuishouding van het lichaam belangrijke stoffen (elek- trolyten) met als gevolg spierkrampen, zwakte en vermoeidheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten bisacodyl toe te dienen

Als u vergeten bent bisacodyl toe te dienen dan kunt u dit alsnog zo snel mogelijk doen, als het tijdstip waarop u het had toe moeten dienen niet al te lang voorbij is. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, dan moet u de vergeten dosis niet meer toedienen. Gebruik nooit een dubbele dosis van bisacodyl om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met bisacodyl wordt gestopt

Als u stopt met het gebruik van bisacodyl zullen normaal gesproken geen bijzonderheden optreden. Soms kan de verstopping echter in ernstiger mate terugkeren (dit wordt rebound obstipatie genoemd, zie ook de rubriek Wees extra voorzichtig met Bisacodyl zetpil CF hierboven).

Date: 03-2011 JW015404 Rev. 3.0

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Bisacodyl zetpil CF niet:

 • Als u overgevoelig bent voor de werkzame stof, bisacodyl, of een andere stof uit de groep waartoe bisacodyl behoort (de zogenaamde triarylmethaanderivaten) of voor één van de hulpstoffen.
 • In geval van darmafsluiting of darmstilstand (ileus), omstandigheden waarbij onmiddellijk moet worden geopereerd zoals blindedarmontsteking, plotseling optredende ontstekingen van de ingewanden of ernstige uitdroging (dehydratie).
 • Bij plotseling optredende heftige buikpijn.
 • Als u last heeft van een ontsteking van het slijmvlies van de endeldarm (proctitis) of van zweertjes op het slijmvlies van de anus (anale fissuren).

Wees extra voorzichtig met Bisacodyl zetpil CF:

 • U moet niet meer gebruiken dan de maximale dosis (zie rubriek 3, Hoe wordt Bisacodyl zetpil CF ge- bruikt?).
 • Omdat u meer vocht met de ontlasting verliest. Het is daarom raadzaam per dag minstens 1½ -2 liter vocht te drinken.
 • Net zoals bij andere geneesmiddelen die de ontlasting vergemakkelijken moet u Bisacodyl zetpil CF niet dagelijks gedurende een lange periode gebruiken. Dit kan namelijk leiden tot een verlaging van de hoeveelheid kalium in het bloed (hypokaliëmie), een verhoogde afgifte van het hormoon aldosteron (hyperaldosteronisme), nierstenen, langdurende diarree, buikpijn en bij stoppen het erger terugkomen van verstopping (rebound obstipatie). Hypokaliëmie kan weer leiden tot beschadiging van de nieren, te hoge pH van het bloed (metabole alkalose) en spierzwakte.
 • Als het noodzakelijk blijft iedere dag laxeermiddelen te gebruiken. De oorzaak van de verstopping dient dan door onderzoek te worden bepaald.
 • Omdat sommige mensen last hebben gekregen van duizeligheid en/of flauwvallen (syncope).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van bisacodyl tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om een veilig gebruik te kunnen garanderen. Bisacodyl dient tijdens de zwangerschap alleen gebruikt te worden als de arts dit uitdrukkelijk heeft geadviseerd. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel in- neemt.

Borstvoeding

Bisacodyl gaat niet over in de moedermelk; het kan daarom zonder bezwaar worden gebruikt in de perio- de waarin borstvoeding wordt gegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmid- del inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat bisacodyl de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen nadelig beïnvloed.

Gebruik van Bisacodyl zetpil CF met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere genees- middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Bij gelijktijdig gebruik van de volgende stoffen met bisacodyl kan wederzijdse beïnvloeding optreden:

 • Plasmiddelen of corticosteroïden (ontstekingsremmende hormoonachtige stoffen die bij o.a. reuma worden gebruikt zoals hydrocortisonacetaat of prednison); gelijktijdig gebruik van deze geneesmidde- len met grote hoeveelheden bisacodyl kan de kans op het ontstaan van afwijkingen in de elektrolyten- balans (verhouding tussen de totale hoeveelheid lichaamsvocht en daarin opgeloste stoffen) verho- gen.
Date: 03-2011 JW015404 Rev. 3.0
 • Bepaalde middelen die de hartwerking versterken (hartglycosiden; digitalisglycosiden); de gevoelig- heid van het hart voor deze geneesmiddelen kan worden verhoogd door verstoring van de elektroly- tenbalans (verhouding tussen de totale hoeveelheid lichaamsvocht en daarin opgeloste stoffen) ver- oorzaakt door gebruik van bisacodyl.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook bisacodyl bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kun- nen mogelijk voorkomen:

 • Duizeligheid; flauwvallen door persen bij de ontlasting (defecatie syncope).
 • Soms: lichte irritatie van de anus.
 • In zeldzame gevallen: lichte buikkramp; diarree.
 • In zeer zeldzame gevallen: allergische reacties, waaronder een plotseling optredende vochtophoping met opzwelling van de huid en slijmvliezen van de mond/keelholte leidend tot ademhalingsmoeilijkhe- den en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, in- formeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Bisacodyl zetpil CF altijd buiten het zicht en bereik van kinderen.

Bisacodyl zetpil CF niet bewaren boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Bisacodyl zetpil CF niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden Niet te gebruiken na of Exp.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in maart 2011.

Date: 03-2011 JW015404 Rev. 3.0

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.