IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg, maagsapresistente tabletten

IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg, maagsapresistente tabletten
Werkzame stof(fen)Bisacodyl
Toelatingslandnl
VergunninghouderSDG Farma
ATC-codeA06AB02
Farmacologische groepenGeneesmiddelen voor constipatie

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg, maagsapresistente tabletten is een geneesmiddel in de vorm van tabletten die voorzien zijn van een omhulling die de inhoud beschermt tegen de invloed van maagzuur:

 • PVC/aluminium blisterverpakking in kartonnen doos: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 of 250 tabletten per verpakking.
 • PVC/aluminium eenheidsafleveringsverpakkingen (EAV) in kartonnen omverpakking: 50 tabletten per verpakking.
 • Polypropyleen pot voorzien van verzegelde polyethyleen dop: 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500 of 5000 tabletten per flacon.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Bisacodyl behoort tot de groep van geneesmiddelen die contactlaxantia wordt genoemd. Bisacodyl ver- hoogt onder andere het regelmatige samentrekken van de darm en verhoogt de hoeveelheid water van de darminhoud, waardoor ontlasting sneller en makkelijker plaatsvindt.

Toepassing van het geneesmiddel

U kunt IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg gebruiken:

 • Bij kortdurende behandeling van voortdurende (chronische) of steeds terugkerende (habituele) ver- stopping (obstipatie).
 • Om de ontlasting te vergemakkelijken als dat nodig is, bijvoorbeeld bij aambeien.

Uw arts kan u dit middel ook voorschrijven:

 • Om de darmen volledig leeg te maken als voorbereiding in het ziekenhuis op bepaalde onderzoeken en als voor- en nabehandeling bij bepaalde operaties.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg niet:

 • Als u overgevoelig bent voor de werkzame stof, bisacodyl, of een andere stof uit de groep waartoe bisacodyl behoort (de zogenaamde triarylmethaanderivaten) of voor één van de hulpstoffen.
 • In geval van darmafsluiting of darmstilstand (ileus), omstandigheden waarbij onmiddellijk moet worden geopereerd zoals blindedarmontsteking, plotseling optredende ontstekingen van de ingewanden of ernstige uitdroging (dehydratie).
 • Bij plotseling optredende heftige buikpijn.

Wees extra voorzichtig met IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg:

 • U moet niet meer innemen dan de maximale dosis (zie rubriek 3, Hoe wordt IDYL Laxeertabletten Bis- acodyl 5 mg ingenomen?).
 • Omdat u meer vocht met de ontlasting verliest. Het is daarom raadzaam per dag minstens 1½-2 liter vocht te drinken.
 • Net zoals bij andere geneesmiddelen die de ontlasting vergemakkelijken moet u IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg niet dagelijks gedurende een lange periode gebruiken. Dit kan namelijk leiden tot een verlaging van de hoeveelheid kalium in het bloed (hypokaliëmie), een verhoogde afgifte van het hor- moon aldosteron (hyperaldosteronisme), nierstenen, langdurende diarree, buikpijn en bij stoppen het erger terugkomen van verstopping (rebound obstipatie). Hypokaliëmie kan weer leiden tot beschadi- ging van de nieren, te hoge pH van het bloed (metabole alkalose) en spierzwakte.
 • Als het noodzakelijk blijft iedere dag laxeermiddelen te gebruiken. De oorzaak van de verstopping dient dan door onderzoek te worden bepaald.
 • Omdat sommige mensen last hebben gekregen van duizeligheid en/of flauwvallen (syncope).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg in combinatie met voedsel en drank

Neem de maagsapresistente tabletten niet gelijktijdig in met melk. Hierdoor kan de omhulling van de ta- bletten die de inhoud tegen maagzuur beschermt kapot gaan waardoor de tabletten maagklachten kun- nen veroorzaken.

Zwangerschap

Over het gebruik van bisacodyl tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om een veilig gebruik te kunnen garanderen. Bisacodyl dient tijdens de zwangerschap alleen gebruikt te worden als de arts dit uitdrukkelijk heeft geadviseerd. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel in- neemt.

Borstvoeding

Bisacodyl gaat niet over in de moedermelk; het kan daarom zonder bezwaar worden gebruikt in de perio- de waarin borstvoeding wordt gegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmid- del inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat bisacodyl de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen nadelig beïnvloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg

 • Dit geneesmiddel bevat als hulpstof de suikers lactose en sucrose (sacharose); indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit ge- neesmiddel inneemt.
 • Dit geneesmiddel bevat het conserveermiddel methylparahydroxybenzoaat; deze stof kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
 • Dit geneesmiddel bevat de kleurstoffen oranjegeel S (E110) en tartrazine (E102); deze stoffen kunnen overgevoeligheidsreacties, waaronder astma, veroorzaken; deze reacties komen vaker voor bij men- sen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur (aspirine).
 • Dit geneesmiddel bevat de hulpstof propyleenglycol; deze stof kan vergelijkbare symptomen als alco- hol veroorzaken.

Gebruik van IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere genees- middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Bij gelijktijdig gebruik van de volgende stoffen met bisacodyl kan wederzijdse beïnvloeding optreden:

 • Melk; bij gelijktijdige toediening van melk kan de omhulling van de tabletten die de inhoud tegen maagzuur beschermt kapot gaan waardoor de tabletten maagklachten kunnen veroorzaken (zie ook de rubriek Gebruik van IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg in combinatie met voedsel en drank hier- boven).
 • Plasmiddelen corticosteroïdenof (ontstekingsremmende hormoonachtige stoffen die bij o.a. reuma worden gebruikt zoals hydrocortisonacetaat of prednison); gelijktijdig gebruik van deze geneesmidde- len met grote hoeveelheden bisacodyl kan de kans op het ontstaan van afwijkingen in de elektrolyten- balans (verhouding tussen de totale hoeveelheid lichaamsvocht en daarin opgeloste stoffen) verho- gen.
 • Bepaalde middelen die de hartwerking versterken (hartglycosiden; digitalisglycosiden); de gevoelig- heid van het hart voor deze geneesmiddelen kan worden verhoogd door verstoring van de elektroly- tenbalans (verhouding tussen de totale hoeveelheid lichaamsvocht en daarin opgeloste stoffen) ver- oorzaakt door gebruik van bisacodyl.
 • Maagzuurbindende geneesmiddelenantacida( ); de omhulling die de tabletten tegen maagzuur be- schermt kan dan kapot gaan met als mogelijk gevolg maagklachten.

Hoe wordt het gebruikt?

De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan de- ze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts. Kinderen van 10 jaar en jonger met chronische obstipatie moeten worden behandeld onder begeleiding van een arts. Bisacodyl mag niet worden gebruikt bij kinderen tot en met 2 jaar.

Verstopping

Zoals geldt voor alle geneesmiddelen uit de groep waartoe bisacodyl behoort, dienen IDYL Laxeertablet- ten Bisacodyl 5 mg in principe niet langer dan drie dagen achter elkaar te worden gebruikt.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: 1-2 tabletten (10 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (10 mg) voor een directe werking.
 • Kinderen 2 tot 10 jaar: 1 tablet (5 mg) per dag vóór het slapen gaan of 1 zetpil (5 mg) voor een directe werking.

Neem de tabletten bij voorkeur ’s avonds in, zodat de volgende morgen (ongeveer 10 uur na inname) de ontlasting plaatsvindt.

Leegmaken van de darmen in het ziekenhuis

Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.

Om er zeker van te zijn dat de darmen volledig leeg zijn wordt altijd gebruik gemaakt van een combinatie van tabletten en zetpillen.

 • Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: 2 tabletten (10 mg) op de ochtend en 2 tabletten op de avond voor het onderzoek of de operatie, gevolgd door 10 mg als zetpil op de morgen van de dag waarop het onderzoek of de operatie plaatsvindt.
 • Kinderen van 4 tot 10 jaar: 1 tablet (5 mg) op de avond voor het onderzoek of de operatie, gevolgd door 5 mg als zetpil op de morgen van de dag waarop het onderzoek of de operatie plaatsvindt.

De tabletten in hun geheel (niet kauwen of fijnmaken) innemen met wat vloeistof (geen melk), bijvoor- beeld een glas water. De tabletten niet innemen met melk of maagzuurbindende geneesmiddelen (anta- cida), omdat dan de omhulling die de tabletten tegen maagzuur beschermt kapot gaat.

In geval u bemerkt dat bisacodyl te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel bisacodyl heeft ingenomen

Als u teveel bisacodyl heeft ingenomen kunt u last krijgen van diarree, buikkrampen en een merkbaar verlies van kalium (hypokaliëmie) en andere voor de waterhuishouding van het lichaam belangrijke stof- fen (elektrolyten) met als gevolg spierkrampen, zwakte en vermoeidheid. Wanneer u teveel bisacodyl heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten bisacodyl in te nemen

Als u vergeten bent bisacodyl in te nemen dan kunt u dit alsnog zo snel mogelijk doen, als het tijdstip waarop u het had toe moeten dienen niet al te lang voorbij is. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen. Neem nooit een dubbele dosis van bisacodyl om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met bisacodyl wordt gestopt

Als u stopt met het gebruik van bisacodyl zullen normaal gesproken geen bijzonderheden optreden. Soms kan de verstopping echter in ernstiger mate terugkeren (dit wordt rebound obstipatie genoemd, zie ook de rubriek Wees extra voorzichtig met IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg hierboven).

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook bisacodyl bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kun- nen mogelijk voorkomen:

 • Duizeligheid; flauwvallen door persen bij de ontlasting (defecatie syncope).
 • Soms: lichte irritatie van de anus.
 • In zeldzame gevallen: lichte buikkramp; diarree.
 • In zeer zeldzame gevallen: allergische reacties, waaronder een plotseling optredende vochtophoping met opzwelling van de huid en slijmvliezen van de mond/keelholte leidend tot ademhalingsmoeilijkhe- den en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, in- formeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaar IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg altijd buiten het zicht en bereik van kinderen.

IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg niet bewaren boven 25°C

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden Niet te gebruiken na of Exp.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2013.

Laatst bijgewerkt op 09.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Bisacodyl. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor IDYL Laxeertabletten Bisacodyl 5 mg, maagsapresistente tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio