Carboplatine Actavis 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Carboplatine Actavis 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Carboplatin
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code L01XA02
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Carboplatine Actavis

Carboplatine Actavis bevat carboplatine, dat behoort tot een groep geneesmiddelen die platinaverbindingen worden genoemd en die gebruikt worden voor de behandeling van kanker.

Waarvoor wordt Carboplatine Actavis gebruikt

Carboplatine Actavis wordt gebruikt bij progressieve ovariumkanker en kleincellige longkanker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor carboplatine of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).
 • Als u ernstige nierproblemen heeft (creatinineklaring van 30 ml/min of minder).
 • Als uw bloedcellen niet in balans zijn (ernstige beenmergremming).
 • Als u bloedende tumoren heeft.
 • Gelijktijdig met het vaccin tegen gele koorts.

Als één van deze situaties op u van toepassing is en u dit nog niet met uw arts of verpleegkundige besproken heeft, doe dit dan zo spoedig mogelijk en voordat u de infusie krijgt.

Carboplatine Actavis wordt doorgaans in het ziekenhuis aan patiënten toegediend. In de regel behoort u dit geneesmiddel niet te hanteren. Uw arts of verpleegkundige dient het geneesmiddel toe en zal u tijdens en na de behandeling geregeld zorgvuldig controleren. Meestal wordt vóór elke toediening bloedonderzoek uitgevoerd.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u zwanger bent of zou kunnen zijn.
 • Als u borstvoeding geeft.
 • Als u alcohol gebruikt als u deze infusie krijgt.

Als uw nieren niet goed werken worden de effecten van carboplatine op de bloedaanmaak versterkt en verlengd in vergelijking met patiënten met een normale nierfunctie.

Uw arts zal u vaker onderzoeken als uw nieren niet goed werken.

Als één van deze situaties op u van toepassing is en u dit nog niet met uw arts of verpleegkundige besproken heeft, doe dit dan zo spoedig mogelijk en voordat u de infusie krijgt.

Voordat u de infusie krijgt kan deze verdund zijn met een andere oplossing. Bespreek dit met uw arts zodat u zeker weet dat dit goed voor u is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Carboplatine Actavis nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of verpleegkundige.

Vertel uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, aangezien er een wisselwerking met Carboplatine Actavis kan zijn:

 • Andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze de bloedaanmaak in het beenmerg beïnvloeden (bv. ciclosporine, tacrolimus, sirolimus en andere geneesmiddelen tegen kanker).
 • Andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de nieren (bv. aminoglycoside- antibiotica).
 • Andere geneesmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor het gehoor of het evenwichtsorgaan in het oor (bv. aminoglycoside-antibiotica, furosemide (voor de behandeling van hartfalen en oedeem)).
 • Chelerende verbindingen (stoffen die zich aan carboplatine binden en daardoor de werking van carboplatine verminderen).
 • Fenytoïne en fosfenytoïne (voor de behandeling van verschillende soorten convulsies en epileptische aanvallen)
 • Anticoagulantia (voor het tegengaan van bloedklontering).
 • Lisdiuretica (gebruikt voor de behandeling van hypertensie en oedeem).

Gedurende de behandeling met carboplatine dient u geen vaccinaties te ontvangen die levende virussen bevatten.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol

Er zijn geen wisselwerkingen bekend tussen Carboplatine Actavis en alcohol. U dient dit echter met uw arts te bespreken, aangezien Carboplatine Actavis het vermogen van de lever om alcohol te verwerken kan aantasten.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vertel het uw arts vóór de behandeling met Carboplatine Actavis als u zwanger wilt worden, zwanger bent of borstvoeding geeft.

Als één van deze situaties op u van toepassing is en u dit nog niet met uw arts of verpleegkundige besproken heeft, doe dit dan zo spoedig mogelijk en voordat u de infusie krijgt.

Zwangerschap

U mag tijdens de zwangerschap niet met Carboplatine Actavis worden behandeld, tenzij dit duidelijk door uw arts is aangegeven.

Onderzoek bij dieren heeft een mogelijk risico van afwijkingen bij de ontwikkeling van de ongeboren nakomeling aangetoond. Als u wordt behandeld met Carboplatine Actavis terwijl u zwanger bent, dient u het mogelijke risico van gevolgen voor uw ongeboren kind met uw arts te bespreken.

Vruchtbare vrouwen moeten zowel vóór als tijdens de behandeling met carboplatine effectieve anticonceptie gebruiken. Aangezien carboplatine genetische schade kan veroorzaken als er tijdens de behandeling zwangerschap optreedt, wordt genetische counseling aangeraden. Genetische counseling wordt ook geadviseerd aan patiënten met een kinderwens na behandeling met Carboplatine Actavis.

Borstvoeding

Het is niet bekend of carboplatine in de moedermelk wordt uitgescheiden. Daarom moet u tijdens de behandeling met Carboplatine Actavis stoppen met het geven van borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Carboplatine kan genetische schade veroorzaken. Vruchtbare vrouwen moet worden geadviseerd om tijdens de behandeling niet zwanger te worden en effectieve anticonceptie te gebruiken. Voor vrouwen die zwanger zijn of tijdens de behandeling zwanger worden moet genetische counseling beschikbaar zijn. Mannen die behandeld worden met carboplatine wordt aangeraden om geen kind te verwekken tijdens en tot 6 maanden na de behandeling. Vanwege de kans op blijvende onvruchtbaarheid moet vóór het begin van de behandeling advies worden ingewonnen over het bewaren van sperma.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Carboplatine heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. U dient echter extra voorzichtig te zijn als u de infusie voor de eerste keer krijgt, vooral als u zich duizelig of onzeker voelt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De infusie wordt altijd toegediend door een arts of verpleegkundige. Doorgaans verloopt de toediening via een langzaam druppelinfuus in een ader (intraveneus) en meestal duurt de toediening 15 tot 60 minuten.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan de arts of verpleegkundige die de infusie gaat toedienen of heeft toegediend.

De dosering is afhankelijk van uw lengte en gewicht, het functioneren van de bloedaanmaak en de nierfunctie. Uw arts bepaalt welke dosering voor u de beste is. Meestal wordt de infusie verdund vóór gebruik.

Volwassenen

De gebruikelijke dosering is 400 mg/m2 lichaamsoppervlak (berekend aan de hand van lengte en gewicht).

Ouderen

De gebruikelijke dosering voor volwassenen kan worden toegepast, maar de arts kan ook een afwijkende dosering kiezen.

Nierproblemen

De toegediende hoeveelheid kan verschillen, afhankelijk van de nierfunctie. Als u nierproblemen heeft kan uw arts de dosering verlagen, frequent bloedonderzoek doen en de nierfunctie controleren. De infusie wordt toegediend door een arts met ervaring in de behandeling van kanker.

Kinderen en jongeren

Er is onvoldoende ervaring met het gebruik van carboplatine bij kinderen om een specifieke dosering te kunnen aanbevelen.

U kunt tijdens de behandeling met Carboplatine Actavis misselijk worden. Vóór de behandeling met Carboplatine Actavis kan uw arts u een ander geneesmiddel geven om deze effecten te verminderen. Na elke dosering Carboplatine Actavis is er een gebruikelijke pauze van vier weken. Nadat u Carboplatine Actavis heeft gekregen doet uw arts elke week enkele bloedtests, zodat hij/zij de juiste vervolgdosis kan bepalen.

Wat u moet doen als u meer Carboplatine Actavis heeft gekregen dan u zou mogen

Het is onwaarschijnlijk dat u te veel carboplatine krijgt. Mocht dit toch gebeuren, dan kunt u nier-, lever-, zicht- en gehoorproblemen krijgen en een laag aantal witte bloedcellen hebben. Als u bang bent dat er te veel is toegediend of als u vragen heeft over de toegediende dosering, bespreek dit dan met de arts of verpleegkundige die het geneesmiddel toedient.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Carboplatine Actavis te gebruiken

Het is erg onwaarschijnlijk dat een dosis wordt vergeten, aangezien uw arts weet wanneer hij u het geneesmiddel moet geven. Vertel uw arts of verpleegkundige als u denkt dat er een dosis is overgeslagen.

Als u stopt met het gebruik van Carboplatine Actavis

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u één van de volgende verschijnselen opmerkt, licht dan direct uw arts in:

 • Abnormale bloeduitstorting, bloeding, of tekenen van infectie zoals een zere keel en koorts.
 • Hevig jeuken van de huid (met bulten) of zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel, wat slik- of ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken (angio-oedeem) en kan u het gevoel hebben dat u gaat flauwvallen.
 • Stomatitis (bv. pijnlijke lippen of zweren in de mond).

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Onderdrukking van het beenmerg gekenmerkt door een ernstige daling van de aantal witte bloedcellen, waardoor infecties meer kans krijgen (leukopenie, neutropenie)
 • Vermindering van de bloedplaatjes, die het risico op bloeduitstorting en bloedingen verhogen (thrombocytopenie)
 • Afname van de hoeveelheid zouten in het bloed. Uw arts wil u daarom misschien onderzoeken. Lichte vermindering van het gehoor (doofheid voor hoge frequenties)
 • Abnormale hoeveelheden leverenzymen en abnormale lever functietest. Uw arts wil u daarom misschien onderzoeken.
 • Toename van urinezuur in het bloed, wat kan leiden tot jicht (hyperurikemie).
 • Misselijkheid of braken.
 • Buikpijn en kramp.
 • Ongewone vermoeidheid of zwakte.
 • Verminderde functie van de nieren
 • Bloedarmoede (een aandoening waarbij het aantal rode bloedcellen is verminderd en die leidt tot vermoeidheid)

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • Infectie
 • Smaakverandering
 • Visuele stoornissen, met inbegrip van tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen
 • Abnormale bloeduitstorting of bloeding (hemorragische complicaties)
 • Verlies van of gebrek aan lichaamskracht
 • Diarree, obstipatie
 • Allergische reactie, inclusief huiduitslag, galbulten, rode huid, jeuk, koorts
 • Oorsuizen (tinnitus), verminderd gehoor en doofheid
 • Zwakheid, tintelingen of gevoelloosheid (perifere neuropathie)
 • Haaruitval
 • Griepachtige verschijnselen
 • Stoornis van de zintuigen
 • Longaandoeningen, littekenvorming en verdikking in de longen met ademhalingsmoeilijkheden, soms met fatale afloop (interstitiële longziekte), moeite met ademen
 • Cardiovasculaire aandoening
 • Toename van creatinine, bilirubine en urinezuur in het bloed. Uw arts wil u daarom misschien onderzoeken
 • Aandoeningen van de urinewegen en geslachtsorganen (urogenitale aandoening)
 • Spierstoornis
 • Jeukende huiduitslag (urticaria)
 • Huidaandoening
 • slijmvliesafwijking
 • Vermindering van diepe peesreflexen (reflexen van de spieren, samentrekken wanneer de spierpees is getroffen
 • Een jeukerig gevoel (pruritus)
 • Rode huisuitslag (erythematueze huiduitslag)

Soms voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • Kanker veroorzaakt door straling van chemotherapie (secundaire kwaadaardige aandoeningen)
 • Roodheid, zwelling en pijn of dode huid rond de toedieningsplaats
 • Koorts en koude rillingen zonder aanwijzingen voor een infectie

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • Zich onwel voelen en koorts door lage aantallen witte bloedcellen (febriele neutropenie)
 • Ernstige allergische reacties (anafylactische/anafylactoïde reacties). Symptomen van een ernstige allergische reactie zijn o.a. plotselinge piepende ademhaling of benauwdheid op de borst, zwelling van oogleden, gezicht of lippen, blozen, lage bloeddruk, versnelde hartslag, galbulten, ademnood, duizeligheid en anafylactische shock.
 • Verlaagde natriumconcentratie in uw bloed (hyponatriëmie)
 • Verlies van eetlust (anorexia)
 • Ernstig verminderde leverfunctie, beschadiging of afsterven van levercellen. Uw arts wil u misschien onderzoeken.
 • Ontsteking van de oogzenuw, die geheel of gedeeltelijk verlies van het gezichtsvermogen kan veroorzaken (neuritis optica)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • Hartfalen, plotselinge afsluiting van een slagader (embolie), hoge bloeddruk, lage bloeddruk
 • Hersenbloeding, die kan leiden tot een beroerte of bewustzijnsverlies

Niet bekende bijwerkingen (kan niet worden vastgesteld met de beschikbare gegevens)

 • Hemolytisch-uremisch syndroom (een ziekte die wordt gekenmerkt door acuut nierfalen, een verminderd aantal rode bloedcellen [microangiopathische hemolytische anemie] en een laag aantal bloedplaatjes).
 • Uitdroging
 • Pijnlijke lippen of zweertjes in de mond (stomatitis)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Ongeopende flacon: Bewaren beneden 25oC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Na verdunning: De chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik is aangetoond over 8 uur bij 25oC.

Uit microbiologisch oogpunt moet het product direct worden gebruikt. Als het product niet onmiddellijk wordt gebruikt vallen de bewaartijden en de bewaarcondities voorafgaand aan het gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze mogen normaal gesproken niet langer zijn dan 24 uur bij 2 tot 8oC, tenzij de verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en goedgekeurde aseptische omstandigheden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel

 • Het werkzame bestanddeel is carboplatine. Eén ml bevat 10 mg carboplatine.
 • Het andere bestanddeel is water voor injectie

Hoe ziet Carboplatine Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Carboplatine Actavis is een heldere, kleurloze oplossing.

Verpakkingsgrootten: 1x5 ml, 5x5 ml, 1x15 ml, 1x45 ml, 1x60 ml

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarjfordur, IJsland

Voor inlichtingen en correspondentie:

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Fabrikant:

 • S.C. Sindan Pharma S.R.L. 11th Ion Michalache Blvd, Bucharest, 011171 Roemenië
 • Actavis Italy SpA - Nerviano Plant, Viale Pasteur 10, 20014, Nerviano (MI), Italië

Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Carboplatine Actavis 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie is ingeschreven in het register onder RVG 102451.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Denemarken, IJsland, Noorwegen, Polen Carboplatine Actavis
Tsjechië Carboplatine Actavis 10 mg/ml  
Estland Arbosul  
Finland Carucin 10mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Hongarije Bopacatin 10 mg/ml  

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2013.

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Instructies voor gebruik

Cytotoxisch

Carboplatine mag uitsluitend intraveneus worden gebruikt. Voor niet eerder behandelde volwassen patiënten met een normale nierfunctie, d.w.z. creatinineklaring > 60 ml/min, is de aanbevolen dosering 400 mg/m2 in een eenmalige kortdurende i.v.-dosis, die wordt toegediend via een 15 tot 60 minuten durende infusie. Voor het vaststellen van de dosering kan als alternatief de onderstaande Calvert-formule worden gebruikt:

Dosis (mg) = target AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Dosis (mg) = target AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]  
Target AUC Geplande chemotherapie Behandelstatus patiënt
5-7 mg/ml .min enkelvoudig carboplatine Niet eerder behandeld
4-6 mg/ml .min enkelvoudig carboplatine Eerder behandeld
4-6 mg/ml .min carboplatine plus Niet eerder behandeld
  cyclofosfamide  

NB: Met de Calvert-formule wordt de totale dosering Carboplatine Actavis berekend in mg, niet in mg/m2. De Calvert-formule mag niet worden gebruikt bij patiënten die uitgebreid zijn voorbehandeld**.

**Patiënten worden als intensief voorbehandeld beschouwd als zij één of meer van de volgende geneesmiddelen hebben gekregen:

 • Mitomycine C
 • Nitroso-urea
 • Combinatiebehandeling met doxorubicine/cyclofosfamide/cisplatine
 • Combinatiebehandeling met 5 of meer middelen
 • Radiotherapie 4500 rad, gefocust op een gebied van 20 x 20 cm of op meer dan één therapiegebied.

De behandeling met carboplatine moet worden gestaakt in geval van een niet-responsieve tumor, een progressieve aandoening en/of het optreden van onverdraagbare bijwerkingen.

De behandeling mag niet worden herhaald tot vier weken na de laatste carboplatinekuur en/of tot het aantal neutrofielen ten minste 2.000/mm3 bedraagt en het aantal bloedplaatjes ten minste 100.000/mm3. Voor patiënten met risicofactoren zoals eerdere myelosuppressieve behandeling en een lage functioneringsscore (ECOG-Zubrod 2-4 of Karnofsky lager dan 80) wordt een vermindering van de aanvangsdosering met 20-25% aanbevolen.

Met het oog op toekomstige dosisaanpassing wordt tijdens de eerste kuren met Carboplatine Actavis Actavis bepaling van de hematologische dalwaarde aanbevolen d.m.v. wekelijks bloedonderzoek.

Verminderde nierfunctie:

Patiënten met een creatinineklaring van minder dan 60 ml/min hebben een grotere kans om myelosuppressie te krijgen.

Het optimale gebruik van Carboplatine Actavis bij patiënten met een verminderde nierfunctie vereist adequate doseringsaanpassingen en frequente controle van zowel de hematologische dalwaarden als de nierfunctie.

Er bestaan onvoldoende gegevens over het gebruik van carboplatine injecties bij patiënten met een creatinineklaring van minder dan 15 ml/min om een aanbeveling voor de behandeling mogelijk te maken.

Combinatiebehandeling:

Het optimale gebruik van Carboplatine Actavis in combinatie met andere myelosuppressiva vereist doseringsaanpassingen volgens het geldende doseringsschema.

Gebruik bij kinderen:

Er is onvoldoende informatie beschikbaar om doseringsadviezen te geven voor de pediatrische populatie.

Ouderen:

Bij patiënten die 65 jaar of ouder zijn, is bij aanpassing van de carboplatine dosering de algemene conditie belangrijk gedurende de eerste en de volgende therapeutische kuren.

Verdunning en reconstitutie:

Voorafgaand aan de infusie moet het product worden verdund met 5% dextroseoplossing of 0,9% natriumchlorideoplossing tot concentraties van 0,5 mg/ml.

Gevallen van onverenigbaarheid

Naalden of intraveneuze sets met aluminium onderdelen die in contact kunnen komen met Carboplatine Actavis mogen niet worden gebruikt voor de bereiding of toediening van Carboplatine Actavis.

Carboplatine Actavis mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen behalve 5% dextroseoplossing of 0,9 % natriumchlorideoplossing.

Carboplatine kan reageren met aluminium en een zwarte neerslag veroorzaken. Naalden, spuiten, katheters of intraveneuze sets met aluminium onderdelen die in contact kunnen komen met carboplatine mogen niet worden gebruikt voor de bereiding of toediening van carboplatine.

Houdbaarheid en bewaren

Carboplatine Actavis is uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Ongeopende flacon: Bewaren beneden 25oC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Na verdunning: De chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik is aangetoond over 8 uur bij 25oC.

Uit microbiologisch oogpunt moet het product direct worden gebruikt. Als het product niet onmiddellijk wordt gebruikt vallen de bewaartijden en de bewaarcondities voorafgaand aan het gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze mogen normaal gesproken niet langer zijn dan 24 uur bij 2 tot 8oC, tenzij de verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en goedgekeurde aseptische omstandigheden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK/VERWERKING, BEREIDING EN VERWIJDERING VAN CARBOPLATINE ACTAVIS

Het werken met Carboplatine Actavis

Zoals bij alle antineoplastische middelen is voorzichtigheid geboden bij de bereiding van en het werken met Carboplatine Actavis.

Bij het werken met Carboplatine Actavis moeten de volgende beschermende maatregelen worden genomen:

Het personeel moet worden geoefend in de geëigende werkwijzen en reconstitutietechnieken.

 1. Carboplatine Actavis mag alleen voor toediening gereedgemaakt worden door vakkundig personeel dat is geoefend in het veilige gebruik van chemotherapeutica. Personeelsleden die met Carboplatine Actavis werken, moeten beschermende kleding dragen: veiligheidsbrillen, jassen, wegwerphandschoenen en maskers.
 2. Voor het gereedmaken van de spuiten moet een speciale ruimte worden aangewezen (bij voorkeur onder een laminair luchtstroomsysteem), met een werkoppervlak dat is beschermd door absorberend wegwerppapier met plastic onderlaag.
 3. Alle voorwerpen die voor de reconstitutie, toediening of reiniging zijn gebruikt (inclusief handschoenen) moeten in speciale afvalzakken voor cytostatica worden gedaan en bij hoge temperatuur worden verbrand.
 4. Gemorst of gelekt geneesmiddel moet worden behandeld met een verdunde oplossing van natriumhypochloriet (1% actief chloor); bij voorkeur goed natmaken en naspoelen met water. Alle vervuilde materialen en schoonmaakmaterialen moeten in speciale afvalzakken voor cytostatica worden gedaan en worden verbrand. Onbedoeld contact met de huid of ogen moet onmiddellijk worden behandeld door overvloedig spoelen met water, of water en zeep, of met een natriumbicarbonaatoplossing. De huid mag echter niet met een borstel worden afgeboend. Roep medische hulp in. Was altijd de handen na het verwijderen van de handschoenen.
 5. Het cytotoxische preparaat dient niet door zwanger personeel gebruikt te worden.

Bereiding van de oplossing voor infusie

Carboplatine Actavis moet voor gebruik worden verdund. Het kan worden verdund met dextrose of natriumchloride tot een concentratie van 0,5 mg/ml (500 microgram/ml).

Verwijdering

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Alle materialen die gebruikt zijn voor de bereiding, de toediening of die op andere wijze in contact geweest zijn met carboplatine moeten worden verwijderd volgens de plaatselijke richtlijnen voor het werken met cytotoxische stoffen.

Advertentie

Stof(fen) Carboplatin
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code L01XA02
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.