Dermovate Lotion, lotion 0,05% g/g

ATC-Code
D07AD01
Dermovate Lotion, lotion 0,05% g/g

EU-Pharma

Stof(fen)
Clobetasol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

EU-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in Dermovate lotion is clobetasol-17-propionaat. Dit is een corticosteroïd dat ervoor zorgt dat de klachten, die veroor- zaakt worden door huidaandoeningen, verminderen. Dermovate loti- on pakt de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen aan.

Uw arts heeft u Dermovate lotion voorgeschreven om de huidziekte, waarvan u last heeft, te behandelen. Het gaat hierbij om een huid- ziekte die alleen maar goed reageert op zeer sterk werkzame corti- costeroïden zoals Dermovate.

Voorbeelden van deze huidziektes zijn:

 • schubziekte: een schilferende droge, niet besmettelijke huiduitslag (psoriasis)
 • bepaalde vormen van eczeem
 • schijf- of vlindervormige huiduitslag (lupus erythematosus discoïdes)
 • jeukende en rode kleine bultjes van de huid (hypertrofische lichen)
 • jeukende en rode, opgezwollen littekens (hypertrofie van littekens)

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Dermovate lotion niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van Dermovate lotion
 • als uw huiduitslag wordt veroorzaakt door een infectie met bacteri- en, schimmels, virussen of parasieten (zoals schurftmijt)
 • roodheid in het gezicht, soms met puistjes (rosacea)
 • voor de behandeling van jeuk aan de anus of geslachtsorganen (pe- rianale en genitale pruritus)
 • bij huidaandoeningen met schubachtige schilfers (ichthyosis), huid- aandoeningen die bij de jeugd voorkomen (juveniele dermatosis), fragiliteit van de huidvaten
 • op huidaandoeningen die door het gebruik van corticosteroïden zijn ontstaan, zoals streepvormige littekens (striae)
 • jeugdpuistjes (acne)
 • bij kinderen jonger dan 1 jaar, bijvoorbeeld voor de behandeling van luieruitslag en huidontsteking
 • met zweervorming (ulcus) gepaard gaande huidaandoeningen, wonden

Wees extra voorzichtig met Dermovate lotion

 • als u psoriasis heeft. Er bestaat de mogelijkheid dat u na verloop van tijd slechter gaat reageren op Dermovate. Dit noemt men tole- rantie en het risico bestaat dat dan over het hele lichaam psoriasis met puistvorming (gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis) gaat op- treden.
 • als u Dermovate aanbrengt op de beschadigde huid. De kans be- staat dan dat Dermovate in het lichaam wordt opgenomen zodat er in het hele lichaam (systemisch) bijwerkingen kunnen optreden. Alle bij het gebruik van Dermovate mogelijke bijwerkingen staan vermeld in hoofdstuk 4 van deze bijsluiter (zie verderop).
 • gebruik Dermovate niet op de oogleden wegens het risico van het ontstaan van groene staar (glaucoom) of grijze staar (subcapsulair cataract), indien Dermovate in de ogen zou komen
 • bij het aanbrengen van Dermovate op het gezicht of op de ge- slachtsdelen. Slechts op uitdrukkelijk voorschrift van uw arts mag Dermovate op deze plaatsen worden toegepast. In het algemeen is het beter gezicht en huidplooien niet met Dermovate te behandelen.
 • wanneer uw arts langdurig Dermovate aan een baby of een jong kind voorschrijft, is regelmatig bloedonderzoek en controle van de lengte en het gewicht noodzakelijk
 • gebruik bij kinderen is alleen toegestaan op advies van de arts
 • Indien Dermovate onder een afsluitend verband wordt toegepast (onder occlusie). De huid moet gereinigd worden voordat nieuw ver- band wordt aangebracht om bacteriële infecties te voorkomen.
 • bij langdurig dagelijks gebruik van Dermovate. Indien na 4 weken dagelijks gebruik geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts (zie ook de rubriek “ hoe wordt Dermovate gebruikt”).
 • wanneer u ooit problemen heeft gehad met een geneesmiddel voor de behandeling van huidklachten. Het is verstandig dit aan uw arts te vertellen. Wanneer u overgevoelig wordt voor Dermovate (her- kenbaar aan verschijnselen als jeukende uitslag op de handen of voeten, zwelling van de oogleden en het gezicht en problemen met ademhalen of slikken), dient u de toediening onmiddellijk te staken en direct uw arts te raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er komt maar weinig van de werkzame stof uit Dermovate in het bloed. Het is dus, na gebruik zoals voorgeschreven, niet waarschijn- lijk dat de werking van Dermovate beïnvloed wordt door andere ge- neesmiddelen of dat Dermovate de werking van andere geneesmid- delen zal beïnvloeden. Het is overigens wel beter geen middelen voor toepassing op de huid tegelijk op dezelfde plaats aan te brengen (tenzij uw arts anders voorschrijft).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Sterk werkzame corticosteroïden als clobetasolpropionaat mogen alleen op nadrukkelijk voorschrift van de arts worden gebruikt. Corticosteroïden passeren de placenta. Hoewel de gegevens over het gebruik op de huid tijdens de zwangerschap beperkt zijn, kan een effect op de ongeboren vrucht niet worden uitgesloten.

Het geven van borstvoeding wordt ontraden tijdens het gebruik van sterk werkende corticosteroïden als clobetasolpropionaat.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Dermovate lotion op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet te verwachten.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u Dermovate lotion aan moet bren- gen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Het is van groot belang dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt.

Volg bij het gebruik van Dermovate lotion nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Het is gebruikelijk om de vloeistof in het begin van de behandeling ‘s morgens en ‘s avonds dun aan te brengen op de aangedane huid. Als de klachten verminderen is eenmaal per dag of minder vaak vol- doende. Herhaalde korte kuren kunnen worden gebruikt om een plot- selinge verergering van de huidaandoening (exacerbaties) onder controle te houden.

Wanneer u 4 weken achter elkaar Dermovate gebruikt heeft, moet uw arts de toestand van uw huid controleren. Per week moet niet meer dan 30 - 60 gram vloeistof worden gebruikt, tenzij uw arts het anders voorschrijft.

U kunt de vloeistof het beste aanbrengen door deze rustig en gelijk- matig in de huid te wrijven. Als u wilt douchen, breng de vloeistof dan pas hierna aan op de huid. Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten vloeistof te verwijderen, tenzij het de handen zijn die worden behandeld.

Gebruik de vloeistof nooit in de nabijheid van open vuur.

130021 130021 Wat u moet doen als u meer van Dermovate lotion heeft gebruikt dan u zou mogen

Het is belangrijk dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt. Wanneer u per ongeluk eens een keer teveel Dermovate heeft aan- gebracht hoeft u zich geen zorgen te maken. U moet wel contact op- nemen met uw arts wanneer u gedurende een langere tijd (meer dan 7 dagen) teveel Dermovate heeft gebruikt. Er bestaat dan een kans op een te hoge concentratie van corticosteroïden in uw lichaam (hy- percorticisme). De belangrijkste verschijnselen hiervan zijn: gewichts- toename, dunne huid en slechte wondgenezing. Als dit het geval is dient de behandeling onder medisch toezicht te worden afgebouwd.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dermovate lotion te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar gebruik de normale hoeveelheid wanneer u tot de ontdekking komt dat u vergeten bent om een keer Dermovate te smeren. Als het bijna tijd is voor de volgende behandeling, kunt u ook met smeren wachten tot het moment van de volgende behandeling.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dermovate lotion bijwerkingen veroor- zaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van Dermovate lotion.

Vaak: bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 patiën- ten die het geneesmiddel gebruiken:

 • overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) kunnen optreden. Deze reacties kunnen lijken op de aandoening die wordt behandeld. Hierbij kan het gaan om:
  • rode kleurverandering van de huid (erytheem)
  • huiduitslag
  • jeuk (pruritus)
  • vorming van bultjes (urticaria)
  • lokale huidverbranding

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten die het ge- neesmiddel gebruiken:

 • plaatselijk door verstopping van de huid bij oudere patiënten oranje- gele korreltjes (coloïd millia)

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden be- paald:

 • dunner worden van de huid op de behandelde plaats (huidatrofie)
 • een te hoge concentratie van corticosteroïden in het lichaam (hyper- corticisme). Dit kan onder andere leiden tot vochtophoping, vetzucht of een verhoogde bloeddruk.
 • bij bestaande psoriasis kunnen puistjes ontstaan (psoriasis pustula- ris)

Ook kunnen andere delen van het lichaam door het geneesmiddel worden beïnvloed. Gebruik op de oogleden kan groene staar (glau- coom) of grijze staar (subcapsulair cataract) veroorzaken wanneer Dermovate in de ogen terecht komt. Verder is gemeld dat bij onjuist gebruik bacteriële, parasitaire, schimmel- en virusinfecties kunnen worden verborgen en/of verergeren en er zijn effecten op het oog gemeld zoals verhoging van de druk in het oog (intra-oculaire druk).

De kans op plaatselijke bijwerkingen neemt toe met de sterkte van het product en de duur van de behandeling. Gebruik van dit product in de huidplooien verhoogt de kans op plaatselijke bijwerkingen. De huid van gezicht en geslachtsdelen zijn extra gevoelig. Bij verkeerd gebruik kunnen eventuele infecties niet worden opgemerkt en/of ver- ergeren.

De kans op systemische (over het hele lichaam verspreide) bijwer- kingen is met name aanwezig bij kinderen. De dunne huid en het re- latief grote huidoppervlak maken kinderen gevoeliger dan volwasse- nen voor deze bijwerkingen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bij- werking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Dermovate vloeistof niet verdunnen.

Gebruik Dermovate lotion niet meer na de vervaldatum die staat ver- meld op het etiket na “Niet te gebruiken na:” en op de doos na “ΛHΞΗ”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld achter “charge” en een extra partij- nummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO”

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Dermovate lotion

 • het werkzaam bestanddeel is clobetasol-17-propionaat
 • de andere bestanddelen zijn: carbomeer, isopropylalcohol, natrium- hydroxide (E524), gezuiverd water

Hoe ziet Dermovate lotion er uit en wat is de inhoud van de ver- pakking

Dermovate lotion wordt geleverd in een fles met een inhoud van 50 ml. Deze fles bevat een kleurloze doorzichtige zwak visceuze vloei- stof met een sterke isopropylalcohol geur.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Dermovate lotion uit Griekenland is ingeschreven onder RVG 29618//07579

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EU-Pharma B.V., Wilhelminakanaal Noord 7, 4902 VR Oosterhout

Fabrikant

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, Bad Oldesloe, 23843 Duitsland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2013 130021 130021

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.