Clarelux, 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik in spuitbus

ATC-Code
D07AD01
Clarelux, 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik in spuitbus

Pierre Fabre

Stof(fen)
Clobetasol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Corticosteroïden, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pierre Fabre

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

CLARELUX is een schuim dat wordt aangebracht op de huid, het bevat 500 microgram/g clobetasolpropionaat als werkzame stof. Clobetasolpropionaat behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn als lokale corticosteroïden.

CLARELUX is een van de sterkere corticosteroïden en wordt gebruikt als een kortetermijnbehandeling voor hoofdhuidaandoeningen, zoals psoriasis op de hoofdhuid, die niet voldoende reageren op minder sterke corticosteroïden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik CLARELUX niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor clobetasolpropionaat, voor andere corticosteroïden of voor één van de andere bestanddelen van CLARELUX.
 • als u brandwonden of andere huidaandoeningen heeft zoals rosacea, acne, huidontsteking rond de mond, jeuk (pruritus) rond de anus of de genitaliën, of als u een huidinfectie heeft
 • op elke plek van uw lichaam of aangezicht, behalve uw hoofdhuid.

Wees extra voorzichtig met CLARELUX

Zoals met alle lokale corticosteroïden kan CLARELUX opgenomen worden door de huid en bijwerkingen veroorzaken – zie rubriek 4 voor alle mogelijke bijwerkingen. Daarom:

 • dient u een langetermijnbehandeling met CLARELUX te vermijden.
 • mag CLARELUX niet aangebracht worden op een grote oppervlakte.
 • mogen de behandelde plekken niet gezwachteld of bedekt worden tenzij onder toezicht van uw arts.

Als uw huidaandoening beter is of na maximum twee weken behandeling zou uw arts uw behandeling moeten aanpassen of veranderen.

Raadpleeg uw arts:

 • Als uw aandoening niet verbetert na 2 weken behandeling.
 • Als u een infectie krijgt, omdat het kan dat de behandeling met CLARELUX moet worden stopgezet.
 • Als u een probleem hebt met uw lever.
 • Als u problemen begint te ondervinden met uw zicht, aangezien dit type van geneesmiddel de ontwikkeling van cataract kan bevorderen.

Kinderen en adolescenten: behandeling wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

CLARELUX zou geen invloed mogen hebben op uw rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts onmiddellijk als u zwanger bent of als u van plan bent zwanger te worden, als u borstvoeding geeft of als u van plan bent borstvoeding te geven. CLARELUX mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding, tenzij uw arts dit adviseert.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CLARELUX

CLARELUX bevat propyleenglycol, hetgeen huidirritatie kan veroorzaken. Het bevat ook cetyl- en stearylalcohol wat plaatselijke huidreacties kan veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Hoe gebruikt u dit middel?

WAARSCHUWINGEN:

De bus bevat een onder druk staande, brandbare vloeistof.

Niet gebruiken of bewaren in de buurt van open vuur, ontstekingsbron, warmte genererend materiaal of elektrisch apparaat in gebruik.

Niet roken tijdens het gebruiken of vasthouden van deze bus.

Volg bij het gebruik van CLARELUX altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruik dit geneesmiddel uitsluitend voor de aandoening waarvoor het werd voorgeschreven. CLARELUX mag uitsluitend worden aangebracht op de hoofdhuid en mag niet worden ingeslikt.

Rechtstreeks op de handen spuiten wordt afgeraden, daar het schuim onmiddellijk begint op te lossen bij contact met warme huid.

Breng CLARELUX aan op de aangetaste plek op de hoofdhuid tweemaal daags, één keer in de ochtend en één keer ’s avonds, volgens de volgende instructies:

Opgelet: Om het schuim goed te kunnen verdelen, is het belangrijk de spuitbus ondersteboven te houden!

1. De bus goed schudden.

 1. Keer de bus om en spuit een kleine hoeveelheid (ter grootte van een walnoot) ofwel rechtstreeks op de hoofdhuid, ofwel in de dop van de bus, op een schotel of ander koel oppervlak en dan op de hoofdhuid. Clarelux dient altijd dun te worden aangebracht, dus gebruik zo weinig mogelijk om de aangetaste plekken te bedekken. De exacte hoeveelheid die u nodig heeft, hangt af van de grootte van de aangetaste plek. Niet aanbrengen op de oogleden en vermijd contact met ogen, neus en mond. Spuit CLARELUX niet op uw handen, daar het schuim onmiddellijk begint op te lossen bij contact met warme huid.
 2. Strijk het haar weg van het schuim en masseer voorzichtig in de hoofdhuid tot het schuim verdwijnt en is geabsorbeerd. Herhaal indien nodig, om de hele aangetaste plek te behandelen.

Was uw handen na het aanbrengen van CLARELUX en gooi ongebruikt schuim weg. Gebruik CLARELUX niet op uw aangezicht. Als er per ongeluk wat schuim in uw ogen, neus of mond komt, onmiddellijk spoelen met koud water. Het kan prikken. Neem contact op met uw arts als de pijn aanhoudt.

De behandelde plekken mogen niet gezwachteld of bedekt worden tenzij uw arts dit adviseert.

De behandelde hoofdhuid niet onmiddellijk wassen of afspoelen na het aanbrengen van CLARELUX.

Gebruik niet meer dan 50g CLARELUX schuim per week.

De behandeling mag niet langer dan 2 weken gegeven worden. Na deze periode kan CLARELUX soms worden gebruikt indien nodig. Als alternatief kan uw arts een zwakker steroïd voorschrijven om uw aandoening onder controle te houden.

Wat u moet doen als u meer van CLARELUX heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u CLARELUX Schuim in een grotere hoeveelheid of voor een lange periode gebruikt zonder dat uw arts daarvan op de hoogte is, dient u uw arts onmiddellijk te informeren.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CLARELUX te gebruiken

Gebruik het zodra u het eraan denkt, doe dan verder zoals voordien. Als u er pas aan denkt op het tijdstip van uw volgende dosis, gebruik dan een enkele dosis en ga verder zoals voordien (breng geen dubbele dosis aan om de vergeten dosis in te halen). Als u meerdere doses hebt gemist, informeer dan uw arts.

Als u stopt met het gebruik van CLARELUX

Stop het gebruik van CLARELUX niet plotseling daar dit schadelijk kan zijn voor u. Uw arts moet de behandeling mogelijks geleidelijk stoppen en het is mogelijk dat u regelmatige controles nodig hebt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan CLARELUX bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Stop met het gebruik van CLARELUX en neem onmiddellijk contact op met uw arts als overgevoeligheidsreacties zich voordoen, zoals lokale irritatie.

De bijwerkingen kunnen omvatten:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op 10 personen, maar meer dan 1 op 100)

 • Brandend gevoel
 • Andere huidreacties wanneer het wordt aangebracht op de huid

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 personen)

 • Tintelend of prikkelend gevoel
 • Oogirritatie
 • Gezwollen aders
 • Huidirritatie en gevoelige huid
 • Trekkende huid
 • Jeukende huiduitslag (contactdermatitits)
 • Verergerde schilferende huiduitslag (verergerde psoriasis)
 • Roodheid op de toedieningsplaats
 • Jeuk en soms pijn op de toedieningsplaats
 • Aanwezigheid van bloed, eiwit en stikstof in uw urine kan opgespoord worden door een arts

Bijkomende bijwerkingen kunnen omvatten:

 • Veranderingen in haargroei (abnormale haargroei weg van de toedieningsplaats en op ongewone delen van het lichaam)
 • Veranderingen in huidkleur
 • Irritatie van de haarfollikels, b.v. pijn, warmte en roodheid
 • Monduitslag
 • Roodheid en uitslag op het aangezicht
 • Trage wondheling
 • Effecten op de ogen

Bijwerkingen veroorzaakt door langdurig gebruik:

 • Witte striemen op de huid (striae) en verwijding van de bloedvaten van de huid
 • Zoals met andere lokale corticosteroïden kan CLARELUX, wanneer het in grote hoeveelheden en gedurende een lange periode wordt gebruikt, leiden tot een stoornis die Syndroom van Cushing wordt genoemd. De symptomen omvatten een rood, opgezwollen en rond aangezicht (een maangezicht genoemd), hoge bloeddruk, gewichtstoename en veranderingen in suikerwaarden in het bloed en de urine.
 • Door langdurige behandeling met steroïden kan de huid dunner worden.

In zeldzame gevallen kan de behandeling van psoriasis met corticosteroïden (of bij het stopzetten van de behandeling) de aandoening verergeren en een pustuleuze vorm van de ziekte kan voorkomen. Bij het stopzetten van de behandeling met corticosteroïden kan de hoofdhuidaandoening soms terugkeren. Ook eerder bestaande infecties kunnen verergeren als CLARELUX niet volgens de instructies wordt gebruikt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • De bus bevat een onder druk staande, brandbare vloeistof.
 • Niet bewaren in de buurt van open vuur, ontstekingsbron, warmte genererend materiaal of elektrisch apparaat in gebruik.
 • Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C of aan direct zonlicht.
 • De bus niet doorboren of verbranden, ook al is hij leeg.
 • Na afloop van de behandeling dient de bus op een veilige manier opgeruimd te worden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik CLARELUX niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de bus en de buitenverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren. Rechtopstaand bewaren.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat CLARELUX

 • 1 g schuim voor cutaan gebruik CLARELUX bevat 500 microgram clobetasolpropionaat als werkzame stof.
 • De andere bestanddelen zijn: ethanol watervrij, gezuiverd water, propyleenglycol, cetylalcohol, stearylalcohol, polysorbaat 60, citroenzuur watervrij, kaliumcitraat en een propaan/n-butaan/isobutaan drijfgas.

Hoe ziet CLARELUX er uit en wat is de inhoud van de verpakking

CLARELUX is een wit schuim voor cutaan gebruik in spuitbus. Elke bus bevat 50 of 100 gram.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pierre Fabre Benelux

Henri-Joseph Genessestraat 1,

B-1070 Brussel

Fabrikant

Aerosol Service Italiana S.R.L. (ASI) Via del Maglio 6

23868 Valmadrera (LC) Italië

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 30096

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk:

CLARELUX 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik. Italië:

OLUX 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.