Desuric, tabletten 100 mg

ATC-Code
M04AB03
Medikamio Hero Image

ProStrakan

Stof
Benzbromaron
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Voorbereidingen tegen jicht

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ProStrakan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desuric behoort tot een groep van geneesmiddelen die bij jicht worden gebruikt.

Desuric is bestemd voor de behandeling van jicht alleen bij patiënten die allergisch zijn voor allopurinol (een ander anti-jichtmiddel) of die allopurinol niet mogen gebruiken.

Jicht

Jicht is een gewrichtsaandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van urinezuurkristallen in gewrichten. Door deze kristallen kan er een pijnlijke ontsteking in het gewricht ontstaan.

Desuric is een geneesmiddel dat het teveel aan urinezuur met de urine loost. Hierdoor wordt de hoeveelheid aanwezige urinezuur in de gewrichten verminderd. Dit leidt tot een afname van de pijnlijke ontstekingsreacties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft.
 • Als u een acute jichtaanval doormaakt of die kort tevoren heeft doorgemaakt.
 • Als het urinezuurgehalte in uw urine te hoog is en u een niersteen of urinewegsteen (plotseling optredende, hevige pijn in de onderbuik veroorzaakt door urinewegstenen) heeft gehad.
 • Als u lijdt aan een leverziekte.
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor de lever, in het bijzonder anti-tuberculosemiddelen zoals pyrazinamide.

Er zijn enkele gevallen van ernstige leverbeschadiging tijdens behandeling met Desuric gemeld, soms met fatale afloop. Deze leverbeschadiging treedt meestal gedurende de eerste maanden van de behandeling op.

Daarom zal de arts uw leverfunctie voor de start van de behandeling testen. Daarna zullen deze testen gedurende tenminste de eerste zes maanden herhaaldelijk worden uitgevoerd.

U dient onmiddellijk uw arts te waarschuwen indien u misselijk bent, moet overgeven, buikpijn, algemene spierzwakte of geelzucht heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Desuric nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Desuric mag niet in combinatie worden gebruikt met pyrazinamide (een anti-tuberculosemiddel) aangezien het de werking van Desuric vermindert. Bovendien verhoogt het de kans op leverbeschadiging, net zoals bij gelijktijdige toediening van Desuric met andere middelen die de leverfunctie kunnen verslechteren (zie “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

De werking van Desuric vermindert ook bij gelijktijdig gebruik van salicylaten (o.a. acetylsalicylzuur), sulfinpyrazon (een ander middel tegen jicht) of thiazidediuretica (plasmiddelen).

Desuric kan de werking van orale anticoagulantia (stoffen die de stolling van het bloed vertragen) versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens bekend over de mogelijke schadelijkheid van Desuric tijdens de zwangerschap.

Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van Desuric te vermijden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Desuric dient niet te worden ingenomen tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Desuric heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Desuric bevat 130 mg lactose monohydraat.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 100 mg (1 tablet) per dag.

Afhankelijk van het resultaat kan de dosis verminderd worden tot 50 mg (½ tablet) of juist verhoogd worden tot 150 à 200 mg (1½ à 2 tabletten) per dag.

Neem uw tablet in tijdens de hoofdmaaltijd of uw tabletten, verdeeld over de dag, tijdens de hoofdmaaltijden.

Slik ze geheel in met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water).

Desuric wordt vaak gedurende langere tijd voorgeschreven.

Bij langdurig gebruik kan uw arts besluiten dat de toediening gedurende 2 à 3 weken onderbroken moet worden. Aangezien Desuric een lange werkingsduur heeft, zal er

waarschijnlijk geen jichtaanval optreden gedurende de eerste paar weken na het tijdelijk staken van de behandeling.

In geval u bemerkt dat Desuric te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer u te veel van Desuric heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij een overdosis kunnen de volgende verschijnselen optreden: misselijkheid, braken, diarree en nierfunctiestoornissen.

Het kan voorkomen dat u vergeet de tablet in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten tablet alsnog in te nemen. U kunt de door uw arts voorgeschreven dosering op de gebruikelijke tijd innemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden, maar hoe vaak dat gebeurt kan met de beschikbare gegeven niet worden bepaald:

 • Overgevoeligheid
 • Acute jichtaanval
 • Hoofdpijn
 • Allergische conjunctivitis (ontsteking van het bindvlies van het oog als gevolg van allergie)
 • Diarree
 • Fulminante hepatitis (ernstige, levensbedreigende leverontsteking)
 • Leverbeschadiging
 • Huiduitslag
 • Urinewegstenen
 • Nierkoliek (pijn aan de nieren)
 • Pollakisurie (vaker moeten plassen)

Na 1 tot 7 maanden behandeling kan leverbeschadiging ontstaan. De verschijnselen hiervan zijn o.a. geelzucht en vermoeidheid. De gevallen die bekend zijn waren uiteenlopend in ernst, maar in een groot aantal van de gevallen ontstond acuut leverfalen leidend tot de dood of een urgente levertransplantatie.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Desuric tabletten dienen beneden 25°C bewaard te worden in de originele verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en op de doordrukstrips na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is benzbromaron. Elke tablet bevat 100 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactose monohydraat, maïszetmeel, polyvinylpyrrolidon, natriumcarboxymethylzetmeel en magnesiumstearaat.

Desuric tabletten zijn witte tot zeer lichtgeel gekleurde, ronde tabletten met een breukgleuf. Desuric is verkrijgbaar in verpakkingen van 30 tabletten in doordrukstrips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

ProStrakan Ltd

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Verenigd Koninkrijk

Voor inlichtingen in Nederland:

ProStrakan Pharma B.V.

Telefoon: 0900-1231236

Fabrikant:

Piramal Healthcare UK Limited

Whalton road

Morpeth

Northumberland NE61 3YA

Verenigd Koninkrijk

Inschrijving in het Register

In het register ingeschreven onder RVG 06334.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.