Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie

ATC-Code
C01CA07
Medikamio Hero Image

hameln

Stof Verdovend Psychotrope
Dobutamine Nee Nee
Farmacologische groep Hartstimulerende middelen, m.u.v. hartglycosiden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

hameln

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dobutamine-hameln behoort tot een groep geneesmiddelen die catecholaminen heten. Het zorgt ervoor dat uw hart doeltreffender werkt. Het laat uw hart krachtiger pompen en zorgt ervoor dat uw aders en slagaders uitzetten, waardoor er meer bloed door het lichaam stroomt.

Dobutamine-hameln wordt gebruikt:

 • om hartfalen (decompensatio cordis) te behandelen als het hart niet krachtig genoeg klopt (verminderde contractiliteit),
 • bij hartfalen waarbij sprake is van ernstig lage bloeddruk (hypotensie),
 • om te ontdekken of er sprake is van een slechte bloedtoevoer naar het hart (cardiale stresstest).

Pediatrische patiënten

Dobutamine-hameln is geïndiceerd voor gebruik bij alle pediatrische leeftijdsgroepen (van pasgeborenen tot jongeren tot 18 jaar) als verlichting van het hart bij hartfalen door onvoldoende pompkracht van het hart(hartdecompensatie), na hartchirurgie, hartaandoeningen (cardiomyopathie) en bij shock als gevolg van falen van het hart (cardigene shock) of als gevolg van bacteriële infectie van het bloed (septische shock).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 2
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  

Wanneer mag u Dobutamine-hameln niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel (zie lijst van bestanddelen in rubriek 6). Tot de mogelijke allergische reactie behoren uitslag, jeuk, ademhalingsproblemen of zwelling van het gezicht, de lippen, keel of tong. Mogelijk weet u dit uit eerdere ervaring.
 • als er bij u sprake is van een vernauwing in uw hart of van bloedvaten waardoor het hart niet meer goed wordt gevuld of bloed uitstoot (uw arts is hiervan op de hoogte).
 • als er bij u sprake is van een tekort aan bloed in de bloedsomloop (hypovolemie).

Als u bepaalde hart- of bloedvataandoeningen heeft, mag Dobutamine-hameln niet worden gebruikt om te ontdekken of er sprake is van een slechte bloedtoevoer naar uw hart.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Waarschuw uw arts als u een van volgende aandoeningen hebt:

 • astma, en u is verteld dat u allergisch bent voor sulfieten,
 • ernstige coronaire hartziekte,
 • acuut (plotseling) hartfalen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Toenames van de hartslag en bloeddruk lijken vaker en in grotere mate voor te komen bij kinderen dan bij volwassenen. Het is gemeld dat pasgeborenkinderen minder gevoelig zijn voor dobutamine en dat het bloeddrukverlagende effect vaker lijkt te worden gezien bij volwassen patiënten dan bij kleine kinderen. Het gebruik van dobutamine bij kinderen moet dan ook nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Aangeraden wordt om voorzichtigheid te betrachten bij het toedienen van hoge doses Dobutamine-hameln aan kinderen. Uw arts zal de vereiste dosis zorgvuldig voor uw kind aanpassen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dobutamine-hameln nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit is vooral belangrijk bij de volgende geneesmiddelen omdat die de werking van Dobutamine-hameln kunnen beïnvloeden en omgekeerd:

 • bètablokkers (worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartritmestoornissen),
 • alfablokkers (worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en vergrote prostaat),
 • vasodilatatoren (middelen die de bloedvaten doen uitzetten; worden gebruikt om ernstig hartfalen en aanvallen van angina pectoris te behandelen),
 • antidiabetica (worden gebruikt voor de behandeling van diabetes),
 • ACE-remmers (worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen),
 • dopamine (wordt gebruikt om de hartslag en bloeddruk te verhogen),
 • inhalatieanesthetica.

Mogelijk is het desondanks geen probleem dat u Dobutamine-hameln krijgt. Uw arts zal kunnen bepalen wat het beste voor uw is.

Zwangerschap en borstvoeding

Dobutamine-hameln mag niet aan zwangere vrouwen worden gegeven tenzij dit medisch

  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 3
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  

gerechtvaardigd is. Tijdens uw behandeling met Dobutamine wordt u aangeraden om te stoppen met het geven van borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Neem bij vragen of zorgen contact op met uw arts of apotheker.

Dobutamine-hameln bevat natriummetabisulfiet (E 223), een verbinding die in zeldzame gevallen allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) en astma-achtige symptomen (bronchospasme) kan veroorzaken.

Dobutamine-hameln 5 mg/ml i.v. infusievloeistof, oplossing voor infusie

Dit geneesmiddel bevat 3,05 mg natrium per ml. Dit moet in beschouwing worden genomen door patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ml en is dus in wezen ‘natriumvrij’.

In het kader van de diagnose van ischemie en vitaliteit mag dobutamine slechts worden toegediend door een arts, die over voldoende persoonlijke ervaring beschikt met cardiologische stresstesten. Alle wandgebieden moeten voortdurend worden gemonitord via echocardiografie en ECG en tevens moet de bloeddruk worden gecontroleerd. De monitors evenals medicatie voor noodgevallen moeten klaar staan (b.v. defibrillator, intraveneus te gebruiken bèta-blokker, nitraten, enz.) en personeel, geschoold op het gebied van reanimatie, moet aanwezig zijn.

De vereiste infuussnelheid is afhankelijk van de respons van de patiënt op de therapie en de bijwerkingen.

De dosering dobutamine dient geleidelijk te worden verlaagd wanneer de behandeling wordt gestopt.

Eventueel ongebruikte oplossing dient te worden weggegooid.

Dosering

Bij volwassenen:

Uit ervaring blijkt, dat het merendeel van de patiënten reageert op doseringen van 2,5 –10 µg dobutamine / kg / min. In enkele gevallen werden doseringen tot 40 µg dobutamine / kg / min. toegediend.

Bij pediatrische patiënten:

Voor alle pediatrische leeftijdsgroepen (neonaat tot jongeren tot 18 jaar) wordt een aanvangsdosering van 5 microgram/kg/minuut aanbevolen aangepast naar gelang de klinische respons van 2 tot 20 microgram/kg/minuut. Soms leidt een dosering van 0,5 tot 1,0 microgram/kg/minuut al tot een respons.

Er is reden te veronderstellen, dat de minimale effectieve dosering bij kinderen hoger ligt dan bij volwassenen. Voorzichtigheid is geboden bij het geven van hoge doseringen, omdat er ook reden is om aan te nemen, dat de maximaal te verdragen dosering bij kinderen lager ligt dan bij volwassenen. De meeste bijwerkingen (vooral tachycardie) werden waargenomen als de dosering hoger lag dan / gelijk was aan 7,5 microgram /kg/min, maar eventuele bijwerkingen verdwijnen snel na verlaging van de infusiesnelheid of beëindiging van het infuus met dobutamine.

Er is een grote variabiliteit waargenomen tussen pediatrische patiënten wat betreft zowel de

  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 8
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  

plasmaconcentratie die nodig is om een hemodynamische respons te initiëren (drempel) en de snelheid van de hemodynamische respons op stijgende plasmaconcentraties, waaruit blijkt dat de vereiste dosering voor kinderen niet apriori kan worden vastgesteld en dient te worden getitreerd om rekening te houden met de veronderstelde kleinere 'therapeutische breedte' bij kinderen.

Wijze van toediening

Dobutamine-hameln 5 mg/ml i.v. infusievloeistof, oplossing voor infusie Alleen voor intraveneuze infusie (infuuspomp). Verdunnen is niet nodig.

Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie

De infusieoplossing moet worden verdund voordat die wordt toegediend. Ze moet worden verdund tot een volume van 50 ml of meer.

Intraveneuze infusie van Dobutamine-hameln is ook mogelijk na verdunnen met geschikte infuusoplossingen zoals: 5 % glucose- oplossing, 0,9% natriumchloride of 0,45% natriumchloride in 5% glucose- oplossing. De infuusoplossing moet onmiddellijk voor het gebruik ervan worden verdund.

Wegens de korte halfwaardetijd moet Dobutamine-hameln als continue intraveneus infuus worden toegediend.

Pediatrische patiënten:

voor een continue intraveneuze infusie met behulp van een infuuspomp: verdunnen tot een concentratie van 0,5 tot 1 mg/ml (max 5 mg/ml bij vloeistofbeperking) met glucose 5% en natriumchloride 0,9%. Infundeer oplossingen met hogere concentratie uitsluitend via centraalveneuze katheter. Een intraveneus infuus met dobutamine is onverenigbaar met bicarbonaat en andere sterke alkalische oplossingen.

Neonatale intensive care:

verdun 30 mg/kg lichaamsgewicht op tot een eindvolume van 50 ml infusievloeistof. Een intraveneuze infusiesnelheid van 0,5 ml/uur levert een dosering op van 5 microgram/kg/minuut.

Tabellen voor infusiesnelheden bij verschillende startconcentraties voor verschillende doseringen:

Één ampul (flacon) Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml (250 mg/20 ml)/Dobutamine-hameln 5 mg/ml (250 mg/50 ml) verdund tot 500 ml eindvolume (eindconcentratie 0,5 mg/ml).

Doseringsgebied     Specificatie in ml/uur*  
      (druppels/min)  
      Gewicht van de patiënt  
    50 kg 70 kg 90 kg
Laag ml/uur 15 21 27
2,5 µg/kg/min (druppels/min) (5) (7) (9)
Midden ml/uur 30 42 54
5 µg/kg/min (druppels /min) (10) (14) (18)
Hoog ml/uur 60 84 108
10 µg/kg/min (druppels /min) (20) (28) (36)
 • Voor een dubbele concentratie d.w.z. bij 500 mg dobutamine in 500 ml resp. 250 mg in
  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 9
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  

250 ml eindvolume moet de snelheid van het infuus worden gehalveerd.

Dosering voor infuuspompen

Één ampul Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml (250 mg/20 ml) verdund tot 50 ml eindvolume (eindconcentratie 5 mg/ml) / eén ampul (of flacon) Dobutamine-hameln 5 mg/ml (250 mg/50 ml) onverdund (eindconcentratie 5 mg/ml).

Doseringsgebied     Specificatie in ml/uur  
      (ml/min)  
      Gewicht van de patiënt  
    50 kg 70 kg 90 kg
Laag ml/uur 1,5 2,1 2,7
2,5 µg/kg/min (ml/min) (0,025) (0,035) (0,045)
Midden ml/uur 3,0 4,2 5,4
5 µg/kg/min (ml/min) (0,05) (0,07) (0,09)
Hoog ml/uur 6,0 8,4 10,8
10 µg/kg/min (ml/min) (0,10) (0,14) (0,18)

Voorzorgen

Dobutamine mag niet worden toegediend bij:

 • bekende overgevoeligheid voor dobutamine of één van de hulpstoffen,
 • bij mechanische verstopping van de ventriculaire vulling en/of van de output, zoals pericardium tamponade, pericarditis constrictiva, hypertrofische obstructieve cardiomyopathie, ernstige aortastenose,
 • hypovolemie.

Dobutamine stressechocardiografie

Dobutamine mag niet voor de diagnostiek van ischemie en vitaliteit van het myocardium worden gebruikt bij:

 • recent myocardinfarct (binnen de laatste 30 dagen),
 • instabiele angina pectoris,
 • stenose van de linker hoofdslagader,
 • hemodynamisch significante verstopping van de outflow van het linkerventrikel inclusief hypertrofische obstructieve cardiomyopathie,
 • hemodynamische significante hartklepafwijking,
 • ernstig hartfalen (NYHA klasse III of IV),
 • predispositie voor of gedocumenteerde medische voorgeschiedenis van klinisch significante of chronische aritmie, vooral recidiverende persistente ventriculaire tachycardie,
 • significante geleidingsstoornissen,
 • acute pericarditis, myocarditis en endocarditis,
 • aorta dissectie,
 • aorta aneurysma,
 • onvoldoende mogelijkheid tot echocardiografie,
 • onvoldoende behandelde/aangepaste arteriële hypertensie,
 • obstructie van de ventriculaire vulling (constrictieve pericarditis, pericard tamponade),
 • hypovolemie,
  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 10
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  
 • voorgaande ervaring met overgevoeligheid voor dobutamine.

Dobutamine blijkt onverenigbaar te zijn met:

 • bètablokkers,
 • vasodilatatoren die primair een uitwerking hebben op het veneuze stelsel (bijv. nitraten, natriumnitroprusside),
 • ACE-remmers (bijv. captopril),
 • dopamine,
 • thiamine (vitamine B1),
 • inhalatieanesthetica,
 • atropine.

Toediening van dobutamine aan diabetici veroorzaakt mogelijk een hogere insulinebehoefte. Bij diabetici dient daarom het insulineniveau te worden gecontroleerd aan het begin van de behandeling met dobutamine, bij het veranderen van de infusiesnelheid en bij het stoppen van het infuus. Indien nodig moet de insulinedosering worden aangepast.

Bewaren beneden 25°C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

De ampul in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dobutamine-hameln zal u worden gegeven door speciaal daarvoor opgeleide gezondheidszorgwerkers in een omgeving waar apparatuur voor noodsituaties beschikbaar is.

Dosering

De benodigde infusiesnelheid hangt af van uw reactie op de behandeling en eventuele bijwerkingen. Uw arts bepaalt de dosering Dobutamine-hameln die u gegeven zal worden, en past ook de infusiesnelheid en duur van uw infuus aan.

Dosering bij volwassenen:

De meeste patiënten reageren op doseringen van 2,5 tot 10 microgram dobutamine per kg lichaamsgewicht per minuut. Doseringen tot 40 microgram dobutamine per kg lichaamsgewicht per minuut zijn al eens gegeven.

Dosering bij kinderen:

Voor alle pediatrische leeftijdsgroepen (neonaat tot jongeren tot 18 jaar) wordt een startdosering van 5 microgram/kg/minuut (aangepast naar gelang de klinische respons van 2 tot 20 microgram/kg/minuut) aanbevolen. Soms leidt een dosering van 0,5 tot 1,0 microgram/kg/minuut al tot een reactie.

De vereiste dosering voor kinderen dient te worden getitreerd om rekening te houden met de veronderstelde kleinere 'therapeutische breedte' bij kinderen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Dobutamine-hameln bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen

  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 4
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  

daar mee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn al eens gemeld:

Zeer vaak (treden op bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • verhoogde hartslag
 • pijn op de borst
 • hartritmestoornissen

Vaak (treden op bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten)

 • verhoogde of verlaagde bloeddruk
 • vernauwing van de bloedvaten (vasoconstrictie)
 • onregelmatige hartslag (palpitaties)
 • hoofdpijn
 • astma-achtige symptomen (bronchospasme)
 • kortademigheid
 • toename van het aantal witte bloedcellen (eosinofilie)
 • remming van de bloedstolling
 • verhoogde aandrang om te plassen (bij hoge doseringen)
 • misselijkheid
 • uitslag (exantheem)
 • koorts
 • ontsteking van de ader op de plaats van de injectie (flebitis)

Soms (treden op bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten)

 • snelle samentrekkingen van de hartventrikels (ventriculaire tachycardie)
 • ongecontroleerde samentrekkingen van de hartventrikels (ventriculaire fibrillatie)
 • hartaanval (myocardinfarct)

Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, waaronder geïsoleerde gevallen)

 • trage hartslag (bradycardie)
 • onvoldoende bloedtoevoer naar het hart (myocardiale ischemie)
 • lage kaliumspiegel (hypokaliëmie)
 • vlekjes op de huid (puntbloedinkjes)
 • hartblokkade
 • vernauwing van de bloedvaten die het hart van zuurstof voorzien (coronair vasospasme)
 • rusteloosheid
 • huidkriebelingen/prikkelingen (paresthesie)
 • tremor (trillen)
 • gevoel van warmte en angst
 • spierkramp (spastische spiersamentrekkingen)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • stresscardiomyopathie

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.5. HOE BEWAART U DOBUTAMINE-HAMELN?

  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 5
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  
 • Uw arts of apotheek is verantwoordelijk voor het bewaren van dit middel.
 • Zij zijn ook verantwoordelijk voor het op de juiste wijze weggooien van eventueel ongebruikt middel.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Gebruik dit middel niet als u opmerkt dat de oplossing niet helder is en niet vrij is van deeltjes of als de ampul/flacon beschadigd is.
 • Bewaar de ampullen/flacons in de buitenste verpakking om de inhoud tegen licht te beschermen.
 • Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof is dobutaminehydrochloride.

Dobutamine-hameln 5 mg/ml i.v. infusievloeistof, oplossing voor infusie 1 ml oplossing bevat 5 mg dobutamine.

Elke 50 ml ampul/flacon Dobutamine-hameln 5 mg/ml bevat dobutaminehydrochloride, overeenkomend met 250 mg dobutamine.

De andere bestanddelen zijn natriummetabisulfiet (E 223), natriumchloride, zoutzuur en water voor injecties.

Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie 1 ml oplossing bevat 12,5 mg dobutamine.

Elke 20 ml ampul Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml bevat dobutaminehydrochloride, overeenkomend met 250 mg dobutamine.

De andere bestanddelen zijn natriummetabisulfiet (E 223), zoutzuur en water voor injecties.

Hoe ziet Dobutamine-hameln eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dobutamine-hameln 5 mg/ml i.v. infusievloeistof, oplossing voor infusie Dobutamine-hameln 5 mg/ml is een helder, kleurloos of bijna kleurloos oplossing voor infusie.

Dobutamine-hameln 5 mg/ml wordt geleverd in doorzichtige glazen ampullen en flacons met een inhoud van 50 ml. Het is verkrijgbaar in oorspronkelijke verpakkingen met 1, 5 en 10 ampullen en verpakkingen met 1, 5, 10 en 20 flacons.

Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml is een helder, kleurloos of bijna kleurloos concentraat voor oplossing voor infusie.

Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml wordt geleverd in doorzichtige glazen ampullen met een inhoud van 20 ml. Het is verkrijgbaar in oorspronkelijke verpakkingen met 1, 5 en 50 ampullen.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten op de markt gebracht.

  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 6
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

hameln pharma plus gmbh Langes Feld 13

31789 Hameln Duitsland

hameln pharmaceuticals gmbh Langes Feld 13

31789 Hameln Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EU onder de volgende namen:

Dobutamine-hameln 5 mg/ml i.v. infusievloeistof, oplossing voor infusie

DE Dobutamin-hameln 5 mg/ml
NL Dobutamine-hameln 5 mg/ml i.v. infusievloeistof, oplossing voor infusie
UK Dobutamine 5 mg/ml solution for infusion

Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie

DE Dobutamin-hameln 12,5 mg/ml
FI Dobutamin Hameln 12.5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
NL Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor
  oplossing voor infusie
NO Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml konsentrat til infusjonsvaeske
SE Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
UK Dobutamine 12.5 mg/ml concentrate for solution for infusion

De bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

AANWIJZINGEN VOOR BEREIDING:

Dobutamine-hameln 5 mg/ml i.v. infusievloeistof, oplossing voor infusie Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie

Raadpleeg de ‘Samenvatting van de productkenmerken’ voor een volledige beschrijving en andere informatie.

Dobutamine-hameln 5 mg/ml i.v. infusievloeistof, oplossing voor infusie 1 ml oplossing bevat 5 mg dobutamine.

Dobutamine-hameln 5 mg/ml wordt geleverd in doorzichtige glazen ampullen en flacons met

  Dobutamine 12.5 mg/ml July 2013
  concentrate for solution for infusion  
Module 1 Summary of the Dossier Page 7
Module 1.3.1 Package Leaflet – NL  

een inhoud van 50 ml. Het is verkrijgbaar in oorspronkelijke verpakkingen met 1, 5 en 10 ampullen en verpakkingen met 1, 5, 10 en 20 flacons.

Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie 1 ml oplossing bevat 12,5 mg dobutamine.

Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml wordt geleverd in doorzichtige glazen ampullen met een inhoud van 20 ml. Het is verkrijgbaar in oorspronkelijke verpakkingen met 1, 5 en 50 ampullen.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.