Duspatal retard 200 mg, capsules met gereguleerde afgifte

ATC-Code
A03AA04
Medikamio Hero Image

Combiphar Europe

Stof Verdovend Psychotrope
Mebeverine Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor functionele gastro-intestinale stoornissen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Combiphar Europe

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Duspatal hoort tot de synthetische anticholinergica. Dit zijn geneesmiddelen, die bestemd zijn voor behandeling van het prikkelbare darmsyndroom.

Duspatal wordt gebruikt bij:

Het prikkelbare darmsyndroom.

Klachten die hierbij kunnen optreden, zijn: darmkrampen, buikpijn, verstopping of diarree, een opgeblazen gevoel en/of winderigheid.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Overgevoelig bent voor mebeverine of één van de andere bestanddelen van Duspatal (zie rubriek 6 Aanvullende informatie “Wat bevat Duspatal”)

Wees extra voorzichtig met Duspatal

Er zijn geen bijzondere voorzorgen bekend.

Gebruik met andere Geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Duspatal heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Duspatal bij zwangerschap en borstvoeding.

Duspatal mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt indien strikt noodzakelijk en alleen na overleg met uw arts. Duspatal mag niet worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Duspatal heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Duspatal nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Bij voorkeur 's ochtends en 's avonds innemen met voldoende water en de capsule niet doorbijten maar in zijn geheel doorslikken.

Hoeveel Duspatal moet ik gebruiken?

Tenzij uw arts anders voorschrijft: 2 x daags 1 capsule.

Wanneer het gewenste effect is bereikt, kan de dosering na enige weken geleidelijk worden verlaagd. Overleg altijd eerst met uw arts.

Wat moet u doen als u meer Duspatal heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Duspatal is ingenomen. Meestal treden er geen effecten op, maar effecten die op kunnen treden zijn: duizeligheid, angst, slechtziendheid, geheugenverlies, bevingen en oorsuizen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Duspatal in te nemen

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Duspatal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

‐zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);

‐vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);

‐soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten;

‐zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);

‐zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

De bijwerkingen bij gebruik van Duspatal kunnen zijn:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: (ernstige) overgevoeligheidsreactie

Huid‐en onderhuidaandoeningen

Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio oedeem). Als u last krijgt van deze symptomen waarschuw dan onmiddellijk uw arts. Ook kunnen netelroos, huiduitslag, vochtophoping in het gezicht optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het bereik en het zicht van kinderen.
  • Beneden de 25°C en in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht
  • Gebruik Duspatal niet meer na de vervaldatum op de verpakking. Op de strip staat deze datum achter de aanduiding EXP.

Medicijnen mogen niet door de gootsteen worden gespoeld of met huishoudafval worden weggegooid. Vraag uw apotheker hoe de medicijnen vernietigd moeten worden wanneer u ze niet meer nodig heeft. Deze maatregelen helpen tegen vervuiling van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is: 200 mg mebeverinehydrochloride per capsule.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumstearaat (E470B), co‐polymeer van ethylacrylaat en methyl methacrylaat, talk (E553B), hypromellose (E464), co‐polymeer van methacrylzuur, co‐polymeer van methacrylzuur‐ethyl acrylate coploymeer (1:1), natrium laurylsulfaat en polysobaat 80, glycerol triacetaat (E1518),

Harde gelatine capsule gekleurd met titaandioxide (E171)

Inkt: shellac (E904), zwart ijzer oxide (E172), soy lecithin (E322), antifoam DC.

Hoe ziet Duspatal er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Harde witte capsules met gereguleerde afgifte met opdruk: 245 Ieder doosje bevat vier doordrukstrips met elk 15 capsules .

Vergunninghouder en ompakker: Combiphar Europe BV, Oosterinslag 6, 3871 AL Hoevelaken

Fabrikant: Abbott Healthcare SAS, Chatillon‐sur‐Chalaronne, Frankrijk. Duspatal retard 200 staat in het register ingeschreven onder

RVG 111501// 11657.

In Engeland is Duspatal retard 200 in de handel onder de naam Colofac MR

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2012

Combiphar Europe versie 1, april 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.