Mebeverine HCl retard 200 mg, capsules met gereguleerde afgifte

ATC-Code
A03AA04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Abbott Laboratories
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei funktionellen gastrointestinalen störungen
Farmacologische groep Mittel bei funktionellen gastrointestinalen störungen
Chemische groep Synthetische anticholinergika, ester mit tertiären aminogruppen
Stof Mebeverin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Abbott Laboratories

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mebeverine HCl hoort tot de synthetische anticholinergica. Dit zijn geneesmiddelen, die bestemd zijn voor behandeling van het prikkelbare darmsyndroom.

Mebeverine HCl wordt gebruikt bij:

Het prikkelbare darmsyndroom.

Klachten die hierbij kunnen optreden, zijn: darmkrampen, buikpijn, verstopping of diarree, een opgeblazen gevoel en/of winderigheid.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Mebeverine HCl niet wanneer u:

Overgevoelig bent voor mebeverine of één van de andere bestanddelen van Mebeverine HCl (zie rubriek 6 Aanvullende informatie “Wat bevat Mebeverine HCl”)

Wees extra voorzichtig met Mebeverine HCl

Er zijn geen bijzondere voorzorgen bekend.

Gebruik met andere Geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Mebeverine HCl heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Mebeverine HCl bij zwangerschap en borstvoeding.

Mebeverine HCl mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt indien strikt noodzakelijk en alleen na overleg met uw arts. Mebeverine HCl mag niet worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Mebeverine HCl heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoe moet ik Mebeverine HCl gebruiken?

Volg bij het gebruik van Mebeverine HCl nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Bij voorkeur 's ochtends en 's avonds innemen met voldoende water en de capsule niet doorbijten maar in zijn geheel doorslikken.

Hoeveel Mebeverine HCl moet ik gebruiken?

Tenzij uw arts anders voorschrijft: 2 x daags 1 capsule.

Wanneer het gewenste effect is bereikt, kan de dosering na enige weken geleidelijk worden verlaagd. Overleg altijd eerst met uw arts.

Wat moet u doen als u meer Mebeverine HCl heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Mebeverine HCl is ingenomen. Meestal treden er geen effecten op, maar effecten die op kunnen treden zijn: duizeligheid, angst, slechtziendheid, geheugenverlies, bevingen en oorsuizen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Mebeverine HCl in te nemen

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Mebeverine HCl bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

-zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);

-vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten); -soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten;

-zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten); -zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

De bijwerkingen bij gebruik van Mebeverine HCl kunnen zijn:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: (ernstige) overgevoeligheidsreactie

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio oedeem). Als u last krijgt van deze symptomen waarschuw dan onmiddellijk uw arts. Ook kunnen netelroos, huiduitslag, vochtophoping in het gezicht optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het bereik en het zicht van kinderen.
  • Beneden de 25°C en in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht
  • Gebruik Mebeverine HCl niet meer na de vervaldatum op de verpakking. Op de strip staat deze datum achter de aanduiding EXP.

Medicijnen mogen niet door de gootsteen worden gespoeld of met huishoudafval worden weggegooid. Vraag uw apotheker hoe de medicijnen vernietigd moeten worden wanneer u ze niet meer nodig heeft. Deze maatregelen helpen tegen vervuiling van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Mebeverine HCl

Het werkzame bestanddeel is: 200 mg mebeverinehydrochloride per capsule.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumstearaat (E470B), co-polymeer van ethylacrylaat en methyl methacrylaat, talk (E553B), hypromellose (E464), co-polymeer van methacrylzuur, co-polymeer van methacrylzuur-ethyl acrylate coploymeer (1:1), natrium laurylsulfaat en polysobaat 80, glycerol triacetaat (E1518),

Harde gelatine capsule gekleurd met titaandioxide (E171)

Inkt: shellac (E904), zwart ijzer oxide (E172), soy lecithin (E322), antifoam DC.

Hoe ziet Mebeverine HCl er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Harde witte capsules met gereguleerde afgifte met opdruk: 245

Ieder doosje bevat vier doordrukstrips met elk 15 capsules

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Tel. 0888 222 588

Fabrikant

Abbott Biologicals BV, Nederland

Mebeverine HCl retard 200 staat in het register ingeschreven onder RVG 57183=11657.

Deze bijsluiter is ook te vinden op de website van het CBG-MEB: www.cbg-meb.nl

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Mebeverine HCl.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.