Auteur: Abbott Laboratories


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit geneesmiddel is Duspatal 135 mg. Het bevat mebeverinehydrochloride en behoort tot de spasmolytica, die een invloed hebben op uw darmkanaal.

De darm is een lange gespierde buis, waar het voedsel doorheen gaat, zodat het verteerd kan worden. Als de darm verkrampt en te hard samenknijpt, krijgt u pijn. Dit geneesmiddel verlicht de kramp en de pijn.

Duspatal wordt gebruikt om:

de symptomen van het prikkelbare darm syndroom te verlichten. Deze symptomen verschillen van mens tot mens, maar kunnen zijn:

 • Maagpijn en krampen
 • Opgeblazen gevoel en/of winderigheid
 • Diarree, verstopping of een combinatie van beide
 • Kleine, harde, kogelvormige of lintvormige ontlasting
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Gebruik dit middel niet als u overgevoelig (allergisch) bent voor mebeverinehydrochloride of één van de andere bestanddelen van Duspatal (zie rubriek 6 Aanvullende informatie “Welke stoffen zitten er in dit middel?”).

Als u hier niet zeker van bent neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Duspatal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Duspatal heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

 • Vertel het uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Gebruik van Duspatal wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Uw arts kan u adviseren te stoppen met Duspatal of in plaats daarvan een ander geneesmiddel te nemen.
 • Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of gaat geven. Duspatal wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan u vragen te stoppen met borstvoeding of u adviseren een ander geneesmiddel te nemen als u borstvoeding wilt blijven geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Duspatal heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Duspatal bevat lactose en saccharose

Als u bepaalde suikers niet verdraagt of niet kan verteren, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Duspatal nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

 • Duspatal mag gebruikt worden door volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar.
 • De tabletten in hun geheel doorslikken met een vol glas water. Niet fijnmaken of kauwen.
 • Probeer uw tabletten iedere dag rond dezelfde tijd in te nemen. Dit helpt u zich te herinneren ze in te nemen.

Hoeveel Duspatal moet ik gebruiken?

 • De gebruikelijke dosis is 1 tablet van 135 mg driemaal per dag. Neem niet meer dan dit.
 • De tabletten werken het beste als u ze 20 minuten vóór een maaltijd inneemt. Verdeel ze gelijkmatig over de dag.

Geef geen Duspatal aan kinderen jonger dan 10 jaar.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Als u meer Duspatal gebruikt heeft dan is voorgeschreven neem dan contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis. Neem de geneesmiddelenverpakking en de bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u een dosis vergeten bent in te nemen, sla deze dan over. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Duspatal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen bij gebruik van Duspatal kunnen zijn:

Stop met het gebruik van Duspatal en neem direct contact op met uw arts, als u een van de volgende bijwerkingen krijgt; het kan zijn dat u meteen medische behandeling nodig heeft:

 • ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van uw gezicht, nek, lippen, tong of keel. Het kan zijn dat u een ernstige overgevoeligheid (allergie) heeft voor dit geneesmiddel.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

 • U kunt een lichte overgevoeligheid voor dit geneesmiddel hebben: bijvoorbeeld huiduitslag, rode, jeukerige huid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Beneden de 30°C bewaren, in de originele verpakking.
 • Gebruik Duspatal niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en op de strip achter de aanduiding EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is mebeverinehydrochloride. Elke tablet bevat 135 mg. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • tabletkern: lactosemonohydraat, zetmeel (aardappel), povidon, talk en magnesiumstearaat.
 • coating: talk, saccharose, gelatine, acacia- en carnaubawas.

Hoe ziet Duspatal er uit en hoeveel zit er in een verpakking

De tabletten zijn rond, wit en omgeven door een suikerlaagje. Ze worden geleverd in PVC/Aluminium blisters.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Tel. 0888 222 688

Fabrikant

Abbott Healthcare SAS Route de Belleville Lieu dit Maillard

01400 Châtillon-sur-Chalaronne France

Duspatal 135 mg staat in het register ingeschreven onder RVG 07904.

Deze bijsluiter is ook te vinden op de website van het CBG-MEB: www.cbg-meb.nl

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK