Advertentie

Auteur: Delphi Pharmaceuticals


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Duspatalin hoort tot de synthetische anticholinergica. Dit zijn geneesmiddelen, die bestemd zijn voor behandeling van het prikkelbare darmsyndroom.

Duspatalin wordt gebruikt bij:

Het prikkelbare darmsyndroom.

Klachten die hierbij kunnen optreden, zijn: darmkrampen, buikpijn, verstopping of diarree, een opgeblazen gevoel en/of winderigheid.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Duspatalin niet wanneer u:

Overgevoelig bent voor mebeverine of één van de andere bestanddelen van Duspatalin (zie rubriek 6 Aanvullende informatie “Wat bevat Duspatalin”)

Wees extra voorzichtig met Duspatalin

Er zijn geen bijzondere voorzorgen bekend.

Gebruik met andere Geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Duspatalin heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Duspatalin bij zwangerschap en borstvoeding.

Duspatalin mag alleen worden gebruikt indien strikt noodzakelijk en alleen na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Duspatalin heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoe moet ik Duspatalin gebruiken?

Volg bij het gebruik van Duspatalin nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Bij voorkeur 's ochtends en 's avonds innemen met voldoende water en de capsule niet doorbijten maar in zijn geheel doorslikken.

Hoeveel Duspatalin moet ik gebruiken?

Tenzij uw arts anders voorschrijft: 2 x daags 1 capsule.

Wanneer het gewenste effect is bereikt, kan de dosering na enige weken geleidelijk worden verlaagd.

Overleg altijd eerst met uw arts.

Wat moet u doen als u meer Duspatalin heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Duspatalin is ingenomen. Meestal treden er geen effecten op, maar effecten die op kunnen treden zijn: duizeligheid, angst, slechtziendheid, geheugenverlies, bevingen en oorsuizen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Duspatalin in te nemen

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Duspatalin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

  • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
  • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
  • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten;
  • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
  • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

De bijwerkingen bij gebruik van Duspatalin kunnen zijn:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: (ernstige) overgevoeligheidsreactie

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio oedeem). Als u last krijgt van deze symptomen waarschuw dan onmiddellijk uw arts. Ook kunnen netelroos, huiduitslag, vochtophoping in het gezicht optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het bereik en het zicht van kinderen.
  • Beneden 25°C en in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht
  • Gebruik Duspatalin niet meer na de vervaldatum op de verpakking. Op de strip staat deze datum achter de aanduiding EXP.

Medicijnen mogen niet door de gootsteen worden gespoeld of met huishoudafval worden weggegooid. Vraag uw apotheker hoe de medicijnen vernietigd moeten worden wanneer u ze niet meer nodig heeft. Deze maatregelen helpen tegen vervuiling van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is: 200 mg mebeverinehydrochloride per capsule.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumstearaat (E470B), co-polymeer van ethylacrylaat en methyl methacrylaat, talk (E553B), hypromellose (E464), co-polymeer van methacrylzuur, co-polymeer van methacrylzuur-ethyl acrylate coploymeer (1:1), natrium laurylsulfaat en polysobaat 80, glycerol triacetaat (E1518)

Harde gelatine capsule gekleurd met titaandioxide (E171)

Inkt: shellac (E904), zwart ijzer oxide (E172), soy lecithin (E322), antifoam DC.

Hoe ziet Duspatalin er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Harde witte capsules met gereguleerde afgifte met opdruk: S 245

Ieder doosje bevat twee doordrukstrips met elk 15 capsules

Registratiehouder:

Delphi Pharmaceuticals B.V. Spoorhaven 39

2651 AV Berkel en Rodenrijs

Fabrikant

Solvay Pharmaceuticals

01400 Chatillon-sur-Chalaronne

Frankrijk

In het register ingeschreven onder:

Duspatalin 200 mg, capsules met gereguleerde afgifte RVG 31404//11657.(Frankrijk).

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Duspatalin.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2010

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK