Auteur: Dr. Fisher Farma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit geneesmiddel is Mebeverine Hydrochloride. Het bevat mebeverinehydrochloride en behoort tot de spasmolytica, die een invloed hebben op uw darmkanaal.

De darm is een lange gespierde buis, waar het voedsel doorheen gaat, zodat het verteerd kan worden. Als de darm verkrampt en te hard samenknijpt, krijgt u pijn. Dit geneesmiddel verlicht de kramp en de pijn.

Mebeverine Hydrochloride wordt gebruikt om:

de symptomen van het prikkelbare darm syndroom te verlichten. Deze symptomen verschillen van mens tot mens, maar kunnen zijn:

 • Maagpijn en krampen
 • Opgeblazen gevoel en/of winderigheid
 • Diarree, verstopping of een combinatie van beide
 • Kleine, harde, kogelvormige of lintvormige ontlasting
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Gebruik dit middel niet als u overgevoelig (allergisch) bent voor mebeverinehydrochloride of één van de andere bestanddelen van Mebeverine Hydrochloride (zie rubriek 6 Aanvullende informatie “Welke stoffen zitten er in dit middel?”).

Als u hier niet zeker van bent neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Mebeverine Hydrochloride nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Mebeverine Hydrochloride heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

 • Vertel het uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Gebruik van Mebeverine Hydrochloride wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Uw arts kan u adviseren te stoppen met Mebeverine Hydrochloride of in plaats daarvan een ander geneesmiddel te nemen.
 • Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of gaat geven. Mebeverine Hydrochloride wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan u vragen te stoppen met borstvoeding of u adviseren een ander geneesmiddel te nemen als u borstvoeding wilt blijven geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Mebeverine Hydrochloride heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Mebeverine Hydrochloride nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

 • Mebeverine Hydrochloride mag gebruikt worden door volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar.
 • De capsules in hun geheel doorslikken met een vol glas water. Niet fijnmaken of kauwen.
 • Probeer uw capsules iedere dag rond dezelfde tijd in te nemen. Dit helpt u zich te herinneren ze in te nemen.
Hoeveel Mebeverine Hydrochloride moet ik gebruiken?
 • De gebruikelijke dosis is 1 capsule van 200 mg tweemaal per dag.
 • Neem één capsule ’s ochtends en één capsule ’s avonds.

Geef geen Mebeverine Hydrochloride aan kinderen jonger dan 10 jaar.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Als u meer Mebeverine Hydrochloride gebruikt heeft dan is voorgeschreven neem dan contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis. Neem de geneesmiddelenverpakking en de bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
 • Als u een dosis vergeten bent in te nemen, sla deze dan over. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Mebeverine Hydrochloride bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen bij gebruik van Mebeverine Hydrochloride kunnen zijn:

Stop met het gebruik van Mebeverine Hydrochloride en neem direct contact op met uw arts, als u een van de volgende bijwerkingen krijgt; het kan zijn dat u meteen medische behandeling nodig heeft:
 • ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van uw gezicht, nek, lippen, tong of keel. Het kan zijn dat u een ernstige overgevoeligheid (allergie) heeft voor dit geneesmiddel.
Andere bijwerkingen kunnen zijn:
 • U kunt een lichte overgevoeligheid voor dit geneesmiddel hebben: bijvoorbeeld huiduitslag, rode, jeukerige huid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Beneden de 30°C bewaren, in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Gebruik Mebeverine Hydrochloride niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp. “. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Mebeverine Hydrochloride

Het werkzame bestanddeel is: 200 mg mebeverinehydrochloride per capsule.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumstearaat (E470B), co-polymeer van ethylacrylaat en methylmethacrylaat, talk (E553B), hypromellose (E464), methacrylzuur-ethylacrylate co-polymeer (1:1), en glycerol triacetaat (E1518), Capsule omhulling: gelatine en titaandioxide (E171) Inkt: schellak (E904), zwart ijzeroxide (E172), soya lecithine (E322), Antifoam DC.

Hoe ziet Mebeverine Hydrochloride er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Harde witte capsules met gereguleerde afgifte met opdruk: 245. Ieder doosje bevat vier doordrukstrips met elk 15 capsules.

Fabrikant

Abbott Healthcare SAS, 01400 Chatillon-sur-Chalaronne, Frankrijk

Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer

Mebeverine Hydrochloride 200 mg Fisher, capsules met gereguleerde afgifte RVG 107631 // 11657 L.v.h.: Verenigd Koninkrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

BS13042 / 02 / 13 februari 2013 (Herziening: oktober 2012)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK