Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten

ATC-Code
V03AC02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Apotex
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Varia
Therapeutische groep Alle übrigen therapeutischen mittel
Farmacologische groep Alle übrigen therapeutischen mittel
Chemische groep Eisen-chelatbildner
Stof Deferipron

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ferriprox bevat het werkzame bestanddeel deferipron. Ferriprox is een geneesmiddel dat ijzer uit het lichaam verwijdert.

Ferriprox wordt gebruikt om ijzerstapeling te behandelen die wordt veroorzaakt door frequente bloedtransfusies bij patiënten met thalassemie major als een behandeling met deferoxamine gecontra- indiceerd of onvoldoende doeltreffend is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U hebt een voorgeschiedenis van herhaalde episodes van neutropenie (laag aantal witte bloedcellen (neutrofielen)).
 • U hebt een voorgeschiedenis van agranulocytose (erg laag aantal witte bloedcellen (neutrofielen)).
 • U gebruikt momenteel medicijnen waarvan bekend is dat ze neutropenie of agranulocytose veroorzaken (zie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • de ernstigste bijwerking die zich kan voordoen na gebruik van Ferriprox is een erg laag aantal witte bloedcellen (neutrofielen). Deze aandoening die ernstige neutropenie of agranulocytose heet, is bij 1 tot 2 op de 100 mensen voorgekomen die Ferriprox in klinische onderzoeken hebben gebruikt. Aangezien witte bloedcellen infecties helpen bestrijden, kan een laag aantal neutrofielen het risico vergroten dat u een ernstige en mogelijk levensbedreigende infectie ontwikkelt. Om te controleren of u neutropenie hebt, vraagt uw arts u regelmatig – zo vaak als wekelijks - een bloedtest te ondergaan (om het aantal witte bloedcellen te controleren) terwijl u met Ferriprox wordt behandeld. Het is erg belangrijk dat u zich aan al deze afspraken houdt. Zie de

herinneringskaart voor patiënten/verzorgers die aan deze bijsluiter bevestigd is. U dient alle symptomen van een infectie, zoals koorts, zere keel of griepachtige symptomen, onmiddellijk aan uw arts te melden.

 • als u HIV-positief bent of als uw nier- of leverfunctie is aangetast, kan uw arts u adviseren aanvullende tests te ondergaan.

Uw arts zal u ook vragen onderzoeken naar de ijzerstapeling in het lichaam te ondergaan. Ook kan hij of zij u vragen een leverbiopsie te ondergaan.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik geen medicijnen waarvan bekend is dat ze neutropenie of agranulocytose veroorzaken (zie de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”). Gebruikt u naast Ferriprox nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gebruik geen zuurremmende middelen op basis van aluminium terwijl u Ferriprox gebruikt.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u vitamine C gebruikt in combinatie met Ferriprox.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of als u probeert zwanger te worden. Dit geneesmiddel kan uw baby ernstige schade toebrengen. U dient een betrouwbaar voorbehoedmiddel te gebruiken als u Ferriprox gebruikt. Vraag uw arts om advies over de beste methode voor u. Als u zwanger wordt terwijl u Ferriprox neemt, moet u het gebruik van het geneesmiddel onmiddellijk staken en uw arts inlichten.

Gebruik geen Ferriprox als u borstvoeding geeft. Zie de herinneringskaart voor patiënten/verzorgers die aan deze bijsluiter bevestigd is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De hoeveelheid Ferriprox die u moet innemen is afhankelijk van uw gewicht. De gebruikelijke dosering is 25 mg/kg, driemaal daags, met een totale dagelijkse dosering van 75 mg/kg. De totale dagelijkse dosering mag niet hoger zijn dan 100 mg/kg. Neem de eerste dosis ’s morgens in. Neem de tweede dosis ’s middags in. Neem de derde dosis ’s avonds in. Ferriprox mag met of zonder voedsel worden ingenomen; u vindt het wellicht gemakkelijk te onthouden als u Ferriprox met de maaltijd neemt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er zijn geen meldingen van een acute overdosis met Ferriprox. Indien u ongewild meer dan de voorgeschreven dosis zou innemen, dient u contact op te nemen met uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Ferriprox is het effectiefst als u geen doses overslaat. Als u een dosis vergeet, neem deze dan in zodra u het zich herinnert en neem de volgende dosis op de normale tijd in. Als u meer dan een enkele dosis vergeet, neem dan geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen. Ga gewoon door met het gebruikelijke schema. U mag uw totale dagelijkse dosis niet wijzigen zonder eerst uw arts te raadplegen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De ernstigste bijwerking van Ferriprox is een erg laag aantal witte bloedcellen (neutrofielen). Deze aandoening, die ernstige neutropenie of agranulocytose wordt genoemd, heeft zich bij 1 tot 2 op de 100 mensen voorgedaan die tijdens klinische onderzoeken Ferriprox hebben genomen. Een laag aantal witte bloedcellen kan gepaard gaan met een ernstige en mogelijk levensbedreigende infectie. U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts als u symptomen van een infectie hebt, zoals koorts, keelpijn of griepachtige symptomen.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 op 10 gebruikers voorkomen):

 • buikpijn
 • misselijkheid
 • braken
 • rode/bruine verkleuring van de urine

Als u misselijk bent of moet overgeven, kan het helpen om Ferriprox met voedsel in te nemen. Verkleuring van de urine komt zeer vaak voor en is niet schadelijk.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers voorkomen):

 • laag aantal witte bloedcellen (agranulocytose en neutropenie)
 • hoofdpijn
 • diarree
 • verhoogde leverenzymen
 • vermoeidheid
 • toegenomen eetlust

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • allergische reacties waaronder huiduitslag of galbulten

Voorvallen van gewrichtspijn en zwelling varieerden van milde pijn in één of meer gewrichten tot ernstige invaliditeit. In de meeste gevallen verdween de pijn gedurende de tijd dat de patiënten Ferriprox gebruikten.

Nadat Ferriprox in de handel is gebracht, is melding gemaakt van neurologische aandoeningen (zoals tremoren, loopproblemen, dubbel zien, onvrijwillige spiersamentrekkingen, problemen met bewegingscoördinatie) bij kinderen die gedurende enkele jaren vrijwillig een dosis voorgeschreven hadden gekregen die meer dan 2 maal de maximaal aanbevolen dosis van 100 mg/kg/dag bedroeg. Zij herstelden van deze symptomen nadat Ferriprox gestaakt werd.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP.

Bewaren beneden 30 ºC.

Voor de flacon: houd de flacon goed gesloten ter bescherming tegen vocht. Na opening binnen 50 dagen gebruiken.

Voor de blister: in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen vocht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is deferipron.

Ieder tablet van 1000 mg bevat 1000 mg deferipron.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: Methylcellulose, Crospovidon, Magnesiumstearaat.

Coating: Hypromellose, Hydroxypropylcellulose, Macrogol, Titaandioxide.

Hoe ziet Ferriprox eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ferriprox-tabletten van 1000 mg zijn witte tot gebroken witte, capsulevormige tabletten met filmlaag en de opdruk "APO" / "1000" aan de ene kant en onbedrukt aan de andere. De tabletten zijn voorzien van een breukgleuf en kunnen in tweeën worden gebroken. Ferriprox is verpakt in flacons met

50 tabletten, flacons met 100 tabletten, en blisterverpakkingen met 50 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Fabrikant: Apotex Nederland B.V.
  Bio Science Park
  Archimedesweg 2
  2333 CN Leiden
  Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Swedish Orphan Biovitrum Ltd Swedish Orphan Biovitrum Ltd
Tél/Tel: + 44 1638 72 23 80 Tél/Tel: + 44 1638 72 23 80
България Magyarország
Chiesi Bulgaria Ltd. Chiesi Hungary Kft.
Тел.: +359 29236524 Tel.: + 36-1-429 1060
Česká republika Malta
Apotex(ČR) s.r.o.Tel: +00420 234 705 700 Swedish Orphan Biovitrum S.R.L.
  Tel: + 39 0521 19 111
Danmark Nederland
Swedish Orphan Biovitrum A/S Swedish Orphan Biovitrum Ltd
Tlf: + 45 32 96 68 69 Tel: +44 1638 722380
Deutschland Norge
Swedish Orphan Biovitrum GmbH Swedish Orphan Biovitrum AS
Tel: +49 6103 20269-0 Tlf: + 47 66 82 34 00
Eesti Österreich
Swedish Orphan Biovitrum International AB Swedish Orphan Biovitrum GmbH
c/o CentralPharma Communications OÜ Tel: +49 6103 20269-0
Tel: +372 6 015 540  
Ελλάδα Polska
DEMO ABEE Chiesi Poland Sp.z.o.o.
Τηλ: + 30 210 8161802 Tel.: + 48 22 6201421
España Portugal
Swedish Orphan Biovitrum S.L. Swedish Orphan Biovitrum International AB
Tel: + 34 913 91 35 80 Tel: + 34 913 91 35 80
France România
Swedish Orphan Biovitrum CHIESI ROMÂNIA S.R.L.
Tél: + 33 1 70 39 53 41 Tel: + 40 729 995 020
Ireland Slovenija
Swedish Orphan Biovitrum Ltd Chiesi Slovenija d.o.o.
Tel: + 44 1638 72 23 80 Tel: + 386-1-43 00 901
Ísland Slovenská republika
Swedish Orphan Biovitrum A/S Chiesi Slovakia s.r.o.
Sími: + 45 32 96 68 69 Tel: + 421-2-59 30 00 60
Italia Suomi/Finland
Chiesi Farmaceutici S.p.A Oy Swedish Orphan Biovitrum AB
Tel: + 39 0521 2791 Puh/Tel: + 358 201 558 840
Κύπρος Sverige
The Star Medicines Importers Co. Ltd. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Τηλ: +357 25 371056 Tel: + 46 8 697 20 00
Latvija United Kingdom
Swedish Orphan Biovitrum International AB Swedish Orphan Biovitrum Ltd
c/o CentralPharma Communications SIA Tel: + 44 1638 722380
Tel: + 371 67 450 497  
Lietuva  
Swedish Orphan Biovitrum International AB  
c/o UAB CentralPharma Communications  
Tel: + 370 5 2430444  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in .

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

HERINNERINGSKAART VOOR DE PATIËNT/VERZORGER

  ((Vooromslag)):     ((Achteromslag))
  Belangrijke veiligheidsherinneringen voor   VOOR VROUWEN IN DE VRUCHTBARE
  patiënten die Ferriprox (deferipron)   LEEFTIJD
    gebruiken   Gebruik Ferriprox niet als u zwanger bent of als
  Voorschrijvend   u probeert zwanger te worden. Als Ferriprox
  arts:________________________   tijdens de zwangerschap gebruikt wordt, kan het
  Telefoonnummer:_____________________   ongeboren kind ernstige schade oplopen.
    U moet effectieve anticonceptie gebruiken
        terwijl u Ferriprox gebruikt. Vraag uw arts
        welke methode het geschiktst is voor u. Als u
        zwanger wordt terwijl u Ferriprox gebruikt,
        dient u het gebruik onmiddellijk te staken en uw
        arts in te lichten. U mag Ferriprox niet
        gebruiken als u borstvoeding geeft.
  ((Binnenkant 1)     ((Binnenkant 2)
  CONTROLE VAN HET AANTAL WITTE   Zorg dat u het volgende doet:
  BLOEDCELLEN ALS U FERRIPROX   1. Laat uw bloed wekelijks controleren.
  GEBRUIKT  
  Er is een kleine kans dat u agranulocytose   2. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als
  ontwikkelt (erg laag aantal witte bloedcellen)   u koorts, een zere keel of griepachtige
  terwijl u Ferriprox gebruikt. Dit kan tot een   symptomen krijgt.
  ernstige infectie leiden. Hoewel    
  agranulocytose slechts bij 1 tot 2 op de 100    
  gebruikers optreedt, is het belangrijk dat uw    
  bloed regelmatig gecontroleerd wordt.    

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.